MŠ Hvězdička, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Liškova 636/10
Praha 12 - Kamýk
142 00


Kontakt

+420 244 404 025
+420 739 631 792

http://www.mshvezdicka.cz


Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 je sídlištní mateřská škola. Zřizovatelem je MČ Praha 12. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. Třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené, neboť přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Mateřská škola je otevřená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem pocházející z jiného multikulturního prostředí. Těmto dětem pomájí asistenti pedagoga, kteří pracují v jednotlivých třídách. V mateřské škole maximálně podporujeme zdraví dětí jak psychické, tak fyzické.  Zaměřujeme se na environmentální výchovu, která prolíná všemi činnostmi v mateřské škole. Rozvíjíme přírodovědeckou gramotnost, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, finanční i sociální gramotnost.

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Pedagogové akceptují přirozené vývojové specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítají do obsahu, forem a metod vzdělávání. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Pedagogové diagnostikují výchozí možnosti a schopnosti každého dítěte a dále průběžně podporují jeho rozvoj a sledují individuální pokroky. Ve vzdělávání využívají metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, situační učení založené na vytváření a využívání situací, spontánní sociální učení, založené na principu sociální nápodoby. Přijímáme děti a rodiče jako rovnocenné partnery.

Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání. Učitelky přijímají rodiče jako partnery a odborníky, respektují je, radí se s nimi, naslouchají jejím názorům proto, aby společně hledali optimální cestu pro vzdělávání dítěte.

Metoda NTC Learning

Metodu NTC Learning jsme začali používat ve vzdělávání od školního roku 2014/15. S touto metodou pracují všechny učitelky v MŠ, ve všech třídách, u všech věkových skupin dětí. Denně do činností zařazujeme motorická cvičení (rotace kolem vlastní osy, chůze po čáře, po lavičce), cvičení na akomodaci oka (házení, chytání, koulení různých druhů míčů, pohybové aktivity v přírodě, běh, skákání) a práci se symboly (poznávání dopravních značek, značky automobilů nebo vlajky států). Hrajeme nejrůznější paměťové hry – pexeso, Kimova hra. Denně také zařazujeme do činností zpěv písní, rytmická cvičení, hudebně pohybové hry. Rozvíjíme logické myšlení u dětí nejrůznějšími logickými úlohami, příběhy.

Podmínky pro vzdělávání dětí vytváříme na základě individuálního přístupu k dětem, využíváním specifických tematických úkolů zaměřených na rozvoj logiky, kreativity, abstraktního myšlení, často propojených s reálnými životními situacemi.

Při hodnocení využíváme především pozitiva, pochvalu, podporujeme aktivní přístup dítěte k řešení problému, schopnost samostatného řešení, seberealizace, ale i empatie.

Metoda NTC nám pomohla rozšířit a prohloubit nabízené činnosti. Od školního roku 2016/2017 máme v MŠ založen „Klub nadaných dětí“ Hlavní náplní schůzek jsou přírodovědné pokusy, hádanky, hlavolamy, rébusy, logické a deskové hry.

Mgr. Ivana Michálková
ředitelka MŠ
V Praze, 22. 3. 2017

» Archiv