MŠ Němčice nad Hanou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Trávnická 201
Němčice nad Hanou
798 27


Kontakt

+420 582 386 524

http://msnemcicenadhanou.webnode.cz

Redaktoři


Celková kapacita školy a jejích součástí

Mateřská škola je čtyřtřídní, pavilónového typu Velox, dvě třídy jsou umístěny v přízemí, dvě třídy v prvním patře pavilonů a má kapacitu pro 100 dětí.

Školní jídelna mateřské školy - kapacita 120 jídel . Každá ze čtyř tříd má k dispozici celé podlaží - vstupní prostor, šatnu dětí, šatnu zaměstnanců se sprchou a WC, dětské WC, dětskou umývárnu se sprchou, úklidovou místnost, letní WC a umývárnu (pro pobyt na školní zahradě), třídu, která slouží i jako jídelna, hernu, která slouží i jako lehárna, sklad lehátek, sklad lůžkovin, sklad hraček a pomůcek, izolační místnost, která slouží i jako kancelář, kuchyňku - výdejnu stravy. Prostory jsou dostatečně velké, mají takové uspořádání, že vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Kapacita každé třídy je stanovena na 25 dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a odpovídají počtu dětí

Na základě analýzy jsme si stanovili tyto dlouhodobé cíle:

 1. Rozvíjet vzdělávání přirozenou cestou.
 2. Vést děti k lásce a péči o životní prostředí.
 3. Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
 4. Podporovat spokojenost a pohodu děti i zaměstnanců školy.
 5. Zkvalitňovat prostředí vnitřní i vnější.

Charakteristika vzdělávacího programu

Název školního vzdělávacího programu: „Moje země a já v ní“.

Vychází z cílů a kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z podmínek mateřské školy.

Hlavní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu v součinnosti s rodinou tak, aby dítě, které odchází do základní školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých zájmů a to jak po stránce estetické, tak po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti, vybaven základními poznatky o životním prostředí a ekologii.

Prioritou zůstává vyváženost tří oblastí rozvoje dítěte - fyzická, psychická a sociální.

Těchto pět oblastí je zahrnuto v integrovaných blocích (6 hlavních témat), které jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích programech. Kromě těchto hlavních témat máme v našem programu vždy prostor pro zařazení námětů a témat, které vyplynou ze spontánně vzniklých situaci, individuálních zážitků, či spontánních nápadů děti.

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, jejichž obsah vychází ze života děti, je smysluplný, zajímavý, pestrý, poskytuje různé aktivity.

Přehled integrovaných bloků:

 1. Nemám jenom tátu a mámu (adaptační období)
 2. Kouzelný podzim
 3. Čtyři kroky do vánoc (advent)
 4. Zima kraluje
 5. Jarní probuzení
 6. Objevujeme svět

Organizace vzdělávání

Děti jsou rozděleny do čtyř smíšených tříd. Do první třídy jsou zařazeny děti ve věku od 2,5 do 4 let. Do druhé třídy jsou zařazeny děti ve věku od 4 do 6 let, do třetí třídy jsou zařazeny děti ve věku od 5 do 7 let a do čtvrté třídy jsou zařazeny děti od 3,5 do 5 let. Na základě předchozí zkušenosti v tříletém období preferujeme docházku dítěte do jedné třídy po celou dobu školní docházky.

Denní řád je pružný, umožňuje okamžitě reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí.

Do denního režimu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dbáno na osobní soukromí dětí, pokud to potřebuji, mohou se uchýlit do klidného koutku. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Rodiče dětí jsou pravidelně informováni o všech aktivitách mateřské školy, jsou aktivně zapojováni do plánování a projektování akcí pro děti.

Nadstandardní nabídka mateřské školy

 • Kroužek „Angličtina pro nejmenší“, vedený profesionální lektorkou.
 • Logopedická poradna – náprava vad řeči je prováděna kvalifikovanou, vysokoškolsky vzdělanou logopedickou pracovnicí.
 • Kroužek zaměřený na hudebně pohybové a pěvecké činnosti - pěvecký sbor „Zpěváček“.
 • Kroužek zaměřený na hudebně pohybové a taneční činnosti „Taneční škola Hubený“.
 • Plavecký výcvik v Plavecké škole ve Vyškově.
 • Ozdravný pobyt ve škole v přírodě.
 • Pravidelné tělovýchovné aktivity (1x týdně) v sále Sokolovny v Němčicích nad Hanou.

NTC systém učení

Do učení pomocí metody „Mensa NTC Learning“ jsou zapojeny třídy Veverky, Sovičky a Žabičky.

Třída Sovičky, třída Veverky

Předškolní děti navazují na předešlý školní rok a pokračují denně v točení, což je pravidelným ranním rituálem jedním z prvků NTC systému učení. Procvičujeme rovnováhu, ale také pravolevou orientaci a učíme se vnímat pravou a levou stranu ve vztahu k okolí i na svém vlastním těle. Jelikož se každý den střídá strana, na kterou se děti otáčejí, řídíme se nástěnkou s vyobrazení pravé a levé ruky, kde je umístěna na jedné z nich, kterou vždy ráno přemísťujeme. Sovička nebo Veverka pomáhá k určení strany, na kterou se děti v daný den otáčejí. Tyto děti už znají značky aut, vlajky a nyní spojují vlaky s dalším poznáváním – Itálie – vlajka, jídlo, značky aut… Děti mají rády enigmatické hádanky, procvičují si obratnost, cvičení s bosýma nohama, skládání kostek nohama apod.

Třída Žabičky

V této třídě se začalo s metodou NTC v letošním školním roce. Děti si pomocí básničky každé ráno provádějí po ranním cvičení rotační otáčení na levou nebo pravou ruku pomocí umístěné žabičky na nástěnce. Pomáhají si říkankou: „Točíme se doprava, je to velká zábava, chceme být chytré dětičky, ve škole mít jedničky. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, točí se se mnou celý svět“ a na levou ruku: „Dnes se točím doleva, je to taky lebeda, kamarádům zamávám, nohama si zadupám. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, točí se se mnou celý svět.“ Děti se v této třídě učí poznávat značky aut na obrázcích i při pobytu venku poznávají projíždějící auta a auta na parkovištích. S enigmatickými hádankami jsme začali v druhém pololetí, zatím musíme dětem hodně napovídat.

Martina Luběnová
ředitelka mateřské školy
V Němčicích nad Hanou, 28. 2. 2017

» Archiv