ZŠ a MŠ Povrly, okr. Ústí nad Labem, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

5. května 233/14
Povrly
403 32


Kontakt

+420 731 495 482

http://www.mspovrly.estranky.cz


Mateřská škola se nachází v tiché části obce Povrly, která leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, přibližně 12 km od krajského města Ústí nad Labem. Obec má velmi výhodnou polohu – leží na levém břehu řeky Labe, kterým prochází významné železniční a silniční spojení. Povrly jsou tak dopravně velmi dobře dostupné jak z Ústí nad Labem, tak i z blízkého Děčína. Lze využít i říční přívoz, kterým jsou Povrly spojeny s obcí Velké Březno na protějším břehu. Povrly jsou spádová obec, dojíždějí sem děti z blízkých okolních vesnic. V obci se nachází ještě jedna MŠ, která je jednotřídní. Samotná pavilónová budova školy je umístěna v blízkosti údolí Královského potoka, který v obci ústí do řeky Labe.

Činnost mateřské školy byla zahájena v roce 1976. Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola přičleněna k základní škole a od tohoto data nese společný název Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Tímto spojením došlo k významné změně a  mateřská škola začala využívat k výchově a vzdělávání dětí alternativní metody vzdělávacího programu „Začít spolu“. Tento vzdělávací program plně odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je základním pedagogickým dokumentem v České republice. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin.

Velmi významnou úlohu ve vzdělávání dětí má environmentální výchova. Škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, získala prestižní titul „Ekoškola“ a již několikrát jej obhájila. Stěžejními tématy jsou pro nás odpady, voda, životní prostředí a jídlo. V roce 2016 jsme se zaměřili na možnosti péče o nadané děti prostřednictvím metody „Mensa NTC learning“ a začali využívat jednotlivé prvky. Právě praxe nám ukázala, že tento unikátní systém učení dětského mozku je vhodný nejen pro nadané, ale hravou formou může rozvíjet každé dítě. Na jaře 2015 naše školka získala značku „Rodiče vítání“, která svědčí o vysoké úrovni spolupráce s rodinou. Školka je otevřená nejen účasti rodičů na školních akcích a výletech, ale i během běžného dne. Ceníme si snahy rodičů zapojit se do dění ve školce a společnými silami se neustále snažíme zlepšovat klima školy. Jako součást Základní školy Povrly spolupracujeme s pedagogickou fakultou UJEP – jsme fakultní školou a od roku 2013 také titulovanou „Etickou školou“.

Prostor mateřské školy je rozdělen na dvě patra. V prvním patře jsou v blízkosti vchodu umístěny dětské šatničky, záchodky s umývárnou, jídelna, kuchyň, sklad vzdělávacích pomůcek a kancelář, jejíž součástí je také knihovna, ze které si mohou knihy půjčovat také rodiče. Druhé patro je rozděleno na dvě třídy se specifickými názvy – třída Žabiček (2 – 4 roky) a třída Soviček (4 – 6 let); 
a dvě tělocvičny, které slouží také jako lehárny k odpolednímu odpočinku. Jedna z tělocvičen je vybavena interaktivní tabulí. Děti v ní mohou cvičit či tancovat s hudbou, podle různých dětských pořadů, poslouchat relaxační hudbu a kreslit si i během ranních her. Během řízených činností pak interaktivní tabuli využíváme v rámci všech center aktivit všemožným způsobem. V prostoru chodby mezi třídami je plně vybavená dětská kuchyňská linka, kde s dětmi připravujeme různé pokrmy ze studené i teplé kuchyně, dílna s množstvím nářadí a prostorný výtvarný ateliér. Samotné třídy jsou rozděleny do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto jednotlivé části se nazývají centra aktivit. Jsou to „pracovní“ koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jak jednotlivcům tak i skupině dětí. Společně s rodiči soustavně provádíme úpravy a vylepšujeme jednotlivé místnosti. Všechny prostory školy jsou esteticky vyzdobeny především výtvarnými pracemi dětí.

Součástí mateřské školy je velká zahrada se vzrostlými stromy a keři, pískovištěm, komplexem hracích sestav, altánkem a ohništěm se sezením. Na zahrádce je možné najít několik hmyzích domečků, k pozorovacím účelům a množství záhonků, kde s dětmi pěstujeme bylinky a zeleninu. K vycházkám využíváme nejbližší okolí, které nabízí mnohé. V blízkosti máme les, louky, přehradu, potok i řeku Labe. Všude mají děti možnost volného pohybu. Nenásilnou formou jsou vedeny k lásce k přírodě, seznamují se s nejbližšími ekosystémy, učí se prakticky přírodu chránit a pomáhat jí.

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí

S metodou NTC learning jsme se seznámili v loňském školním roce, kdy dvě pedagogické pracovnice ze čtyř prošly kurzy "Mensa NTC pro školky". Metody jsme zohlednili při tvoření nového Školního vzdělávacího plánu, ve kterém jsme umístili klíčová dílčí témata - průřezově celým školním rokem. Během školního roku budou děti objevovat různé státy, jejich symboliku a typické znaky. Naše cesta kolem světa začíná v naší obci a v České Republice. Dětem prohloubíme poznatky o tom, co je jim nejblíže, co již znají a postupně začneme přidávat nové informace a nové abstraktní symboly vlajek s množstvím asociací, které si děti vybaví při pohledu na určitou vlajku.  Ne vždy ovlivníme s jakou zemí se seznámíme. Jsme zapojeni do sítě postcrossing a přichází nám pohledy z celého světa. Po zemích, odkud pohlednice přišly, poté pátráme.

Naše školka je vybavena množstvím stolních her i logických her (např. dáma, IQ FIT, dřevěné hlavolamy (krychle), tangramy aj.). Hry však chceme nadále doplňovat či si vyrábět vlastní (např. popletené vlajky). Děti mají v dostatečném množství k dispozici různé logické pracovní listy - řeší bludiště, logické řady obrázků (co chybí v řadě obrázků, co do řady nepatří, udržení logické řady aj.). Tyto listy mají k dispozici i během spontánní her v šanonu, který je umístěn hned vedle omalovánek. Mají dostatek pohybu řízeného, ale také dostatek  prostoru k pohybu spontánnímu.  Často zařazujeme enigmatické hádanky, čerpáme z knih či je samostatně tvoříme.  V MŠ nově vznikl kroužek "Chytrolínek". Kroužek je určen pro děti, které nepotřebují odpolední odpočinek v plné míře. Nabízí jim prohloubení či rozšíření činností souvisejících s objevováním abstraktních symbolů, procvičování paměti i logického uvažování a také potřebný klid při hraní stolních her či řešení hlavolamů a labyrintů.

Bc. Kateřina Trsková
zástupkyně ředitelky pro MŠ
V Povrlách, 21. 9. 2016

» Archiv