MŠ Mořice, okr. Prostějov, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mořice 1
Mořice
798 28


Kontakt

+420 777 604 025

http://ms.morice.cz


MŠ Mořice se nachází na okraji obce, jejím zřizovatelem je obec Mořice. Mateřská škola byla otevřena v roce 1973. Je právním subjektem se zařazením do sítě škol od 1. 7. 2003. V blízkém okolí mateřské školy protéká řeka Haná a nedaleko se nachází biocentrum Mokroš, jedinečný přírodní areál, kde se děti kromě aktivního pohybu seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi, což odráží enviromentální zaměření mateřské školy.

Škola je jednotřídní a sídlí v patrové budově. V přízemí se nachází prostor pro hry dětí, v prvním patře herna a oddělená lehárna pro odpočinek dětí. Kapacita mateřské školy je 16 dětí. Prostory jsou dostatečně velké a odpovídají zdravotně hygienickým požadavkům pro daný počet dětí. Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní výchovu.

Rozvoj nadaných dětí

Naše škola je zaměřena na vzdělávání intelektově nadaných dětí, pro které vytváříme vhodné podmínky.

Smíšenou třídu naplňujeme do počtu 16 dětí. Tím ke každému z dětí přistupujeme individuálně. Každému dítěti vytváříme tzv. rozvojový plán, v němž mu ve spolupráci s rodiči nastavujeme vzdělávací a výchovné cíle, jež respektují jeho nadání. Podporujeme vnitřní motivaci každého dítěte. Výchovu a vzdělávání pojímáme jako každodenní objevování nového. Pracujeme s úlohami, které mají otevřenou formu a způsob řešení, používáme motivační hodnocení, pochvalu a povzbuzení, používáme materiály, které umožňují přizpůsobit náročnost úloh specifickému nadání jednotlivých dětí s ohledem na věkové složení třídy. Upřednostňujeme partnerský přístup, učitel vystupuje v roli kouče, klima třídy utváříme pomocí zvnitřněných pravidel, děti jsou spolutvůrci a jsou s nimi ztotožněni.

Promýšlíme a vytváříme v naší mateřince projekty, na jejichž realizaci se podílejí obě učitelky a děti – např. Den stromů, Den dětí, Ochrana člověka za mimořádných okolností, Zdravá svačinka, Halloween, Den maminek, Den otců, Poznávání lesa, poznávání přírody v okolí apod.

Našim cílem je připravit děti především pro život, abychom je nasměrovali k jejich životním plánům a cílům. Proto se individuálně věnujeme všem dětem s ohledem na jejich specifika a zvláštnosti.

Zaměřujeme se na diagnostiku a vzdělávání dětí s mimořádným nadáním, ale i s poruchami učení. Dbáme na vyrovnávání rozdílů mezi dětmi, které mají v určité oblasti nevyrovnané výkony. Naší snahou a cílem je plynulý přechod předškolních dětí do základní školy.

Snažíme se budoucím prvňáčkům zpříjemnit a ulehčit vstup do 1. Třídy. Díky spolupráci se základními školami ve „Školičce nanečisto“, kterou si vede budoucí paní učitelka první třídy. Motivujeme děti i jejich rodiče k této spoluúčasti. Víme, že spolupráce mateřské školy, základní školy a rodičů dětem prospívá. Děti se tak seznamují s prostředím školy, způsoby výuky a i s paní učitelkou, vyzkouší si různé metody a formy práce během několika setkání v průběhu roku. Rodiče dětí mají možnost si vybrat pro své dítě ze dvou základních škol v blízkém okolí. Obě školy mohou navazovat na naši práci i v oblasti spolupráce s Mensou ČR.

V klubu Chytrých makoviček procvičujeme rozumovou stránku, paměť, pozornost, postřeh, orientaci v prostoru aj. Pomocí smysluplných aktivit rozvíjíme dítě ve všech oblastech rozumových funkcí.

V letošním roce jsme si vyzkoušely přilákat děti k přírodním vědám pomocí „badatelského zkoumání“, ve kterém děti prostřednictvím zábavných pokusů a jednoduchých vysvětlení nahlédly do základů tajů fyziky a chemie. Chceme v pokusech dále příští rok pokračovat. Také učitelky byly v tomto směru odborně proškoleny a děti pokusy moc bavily. Máme v úmyslu získat pro svou školu další důležité potřebné vybavení a materiál, který by nám vice pomohl při zkoumání.

Logické a matematické myšlení procvičujeme v naší mateřské škole pomocí enigmatických hádanek. Využíváme pomůcek Mensy pro chytré děti, jako jsou Sady karet a vlajek, hlavolamy, chytré hračky, různá pexesa, např. Hraj si aj. Využíváme formy prožitkového učení. Prožitkové učení probíhá zejména formou obohacování a prohlubování poznání světa okolo nás. Důležitá je nejen znalostní vybavenost, ale i sociální připravenost dětí i učitelek na pobyt ve smíšené skupině. Jen tak může být práce úspěšná. Nejčastější metody naší práce jsou:

 • pozorování, vyprávění podle předlohy, vlastní vyprávění podle osnovy ,
 • projektové vyučování,
 • tvořivé úlohy ,
 • řešení úloh s problémem,
 • úlohy rozvíjející vyšší úrovně myšlení,
 • práce s informacemi,
 • práce s chybou, která děti posouvá vpřed právě při odhalení,
 • argumentace,
 • skupinová práce, prezentace, improvizace, práce s polytechnickými stavebnicemi,
 • využití předmatematických znalostí v situacích běžného života,
 • soutěže,
 • kreativní čtení, čtení na pokračování, čtení podle obrázků, kreslení, malování, modelování,
 • tvořivé dílničky,
 • projektové dny se zajímavými lidmi, exkurze, aj.

Ve své práci běžně používáme diferenciovaný přístup, při kterém zadáváme dětem různě složité úkoly, s ohledem na věkové zvláštnosti a schopnosti dětí, pracujeme ve skupinách, tvoříme i smíšené skupiny, i skupiny dle náročnosti. Výsledky i diskuse při hodnocení výsledků činností umožňují dětem přemýšlet nad tím, co se může příště udělat jinak i lépe a tato situace vede děti vpřed. Konečný výsledek v práci se snažíme prezentovat v prostředí naší školičky. Jsme denně ve styku s rodiči a předáváme jim informace a náměty, jak mohou dítě doma rozvíjet. Také informace o dětech od rodičů pomáhají k realizaci vytčených cílů ve výchově a vzdělávání v naší škole. Spolupráce a partnerství s dětmi i rodiči je jedním z našich důležitých cílů.

Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka
V Mořicích, 24. 10. 2016

» Archiv