ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Kotli 1201/27
Hradec Králové
500 09


Kontakt

+420 495 263 623
+420 775 253 363

http://www.zssion.cz

Redaktoři


ZŠ Sion vznikla z aktivity KC Sion v září 2003 a její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu, který se intenzivní práci s dětmi věnuje už 20 let. Sion je součástí Jednoty bratrské v ČR, což je křesťanská církev, do níž patřil i Učitel národů J. A. Komenský, jehož jméno a odkaz naše škola nese.

Mottem naší školy je Škola pro život, škola plná života. Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnost i za vlastní vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým, přičemž se opíráme o křesťanské hodnoty.

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoji moderních výukových metod.

Více se dočtete na našich webových stránkách.

„Citius, Altius, Fortius“ - toto známé olympijské heslo, které je také součástí historické olympijské vlajky, by se dalo přeložit Rychleji, výše, silněji a má vyjadřovat cíl olympijského hnutí, a to úsilí o neustálý pokrok.

To vystihuje také péči o nadané děti. Počítat rychleji, zazpívat výš, udělat tah štětcem silněji – posouvání osobních limitů, dosahování nových úrovní dovedností – to je naše vize rozvoje nadaných dětí. 

Systematický rozvoj nadaných žáků byl proto i tento rok cílem naší práce, a to v různých oblastech jejich nadání. Učitelé v září připravili individuální plány rozvoje nadaných dětí (tzv. i-plány), které konzultovali 2x ročně s dětmi i jejich rodiči (vždy v září a poté v červnu, kdy dochází k jejich vyhodnocení) a podle potřeby je v průběhu školního roku doplňovali.

Jde o skupinu zhruba 90 žáků 1. a 2. stupně ZŠ Sion. Všichni tito žáci měli v i-plánech nastaveno rozšířené učivo v některém předmětu (a je jedno, zda v českém či anglickém jazyce, matematice, dějepise, přírodních vědách nebo tělesné výchově).

Rozšířená forma výuky daného předmětu obnáší např. náročnější úkoly, práci se složitějšími texty, četbu v originále, portfolio v daném předmětu, vyhledávání zajímavostí, přípravu referátů, prezentací a projektů, účast na soutěžích, větší prostor pro samostatnou práci či práci ve skupině se stejně šikovnými dětmi, dobrovolné domácí úkoly atd.

Tento rozvoj byl založen na individuální práci učitelů s nadanými žáky, která probíhala ať už při výuce či nad rámec běžné výuky, např. při přípravě na olympiády a soutěže. Učitelé pro ně vyhledávají a tisknou materiály, vytvářejí vlastní pracovní listy, pomůcky, … aby to odpovídalo jejich úrovni a schopnostem. Nakoupili jsme řadu odborných publikací, encyklopedií a dalších pomůcek, které využívali při výuce, projektech, přípravách na soutěže, olympiády či ve svém volnu při sebevzdělávání.

Během tohoto roku se naše děti zúčastnily mnoha projektů, soutěží a olympiád. V řadě z nich se umístily na velmi dobrých pozicích. O našich úspěších i aktivitách, kterými naše škola během roku žila, se více dozvíte na našem facebooku.

Od září 2015 měly děti možnost opět rozvíjet své talenty v DDM Nová generace při ZŠ Sion. Vybrat si mohly z široké nabídky zajímavých kroužků – chodit do dramatického, historicko-turistického kroužku, mensa klubu, hrát divadlo nebo deskové hry, zkoumat techniku či přírodu, konverzovat ve španělštině, francouzštině a angličtině, tvořit ve výtvarném ateliéru, hrát na hudební nástroje nebo zkusit některý ze sportovních kroužků... A bylo toho mnohem víc! Vše se dozvíte na http://www.sion.cz/ddm/www/

V novém školním roce bychom chtěli ještě více posílit práci s nadanými žáky, proto jsme se rozhodli přijmout na částečný úvazek školního psychologa, který by se této práci věnoval soustavně a zároveň vytvářel v této oblasti podporu pro učitele. Nově jsme také navázali spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně – od září by měla u nás probíhat identifikace nadaných žáků ve 3.–5. třídě v matematice. Na podzim též plánujeme na naší škole testování IQ Mensou ČR.

Mgr. Hana Kopistová
školní speciální pedagog
V Hradci Králové, 3. 8. 2016

» Archiv