ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Provaznická 831/64
Ostrava, Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 789 850
+420 736 609 032

http://www.zsprovaznicka.cz


Základní škola Provaznická je školou ve čtvrti se starší zástavbou. Vzděláváme žáky ve všech ročnících základního vzdělávání. Od září 2014 je ZŠ Provaznická fakultní institucí Ostravské univerzity.

V budově se nachází několik odborných učeben, třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, notebooky). Prostředí školy je barevné, útulné a inspirující. Žáci zde o přestávkách využívají odpočinkových koutů, kde si mohou zahrát ping pong nebo stolní fotbal.

Součástí školy je školní informační centrum s nadstandardně vybavenou knihovnou, přístupem na internet a online katalogem knih s celodenním provozem i o přestávkách. Celé bylo financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Otevřeno je od 8,00 do 18,00 hod. nejen pro žáky školy.

Projekt ESF „Učíme se společně” probíhal v letech 2012-2014. Jeho hlavním cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a talentovaných. Vybudované školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence, nabízí odbornou metodickou pomoc rodičům, žákům i učitelům. Některým žákům pak ve výuce pomáhají asistenti pedagoga.

ZŠ se zapojuje do mnoha dalších projektů, které napomáhají rozvíjet všechny oblasti vzdělávání dětí. Již od 1.ročníku se kromě běžných tříd věnujeme také žákům intelektově nadaným. V této třídě se děti učí tzv. obohaceným způsobem vzdělávání. Ve výuce matematiky používáme metodu prof. Hejného (učebnice Fraus).

Volný čas tráví žáci v odpoledních kroužcích - anglický jazyk, hudební, sportovní, matematický, keramický, deskové hry, žurnalistika aj. nebo na tematických odpoledních, která zahrnují různé exkurze, soutěže, pokusy, pracovní dílny, besedy s odborníky. V roce 2013 proběhla rekonstrukce školního hřiště, které má nyní umělý trávník a tartanovou dráhu. Je přístupné široké veřejnosti do večerních hodin.

Pro předškolní děti škola každoročně organizuje Klub předškoláčků, kde se děti formou hry připravují na školu, seznamují se s prostředím školy a kde rodiče získávají informace o tom, jak dítě dobře připravit na vstup do školy. Seznamujeme děti i rodiče s NTC systémem učení. S dětmi pracuje pedagog v této metodě kvalifikovaný.

Ve vyučování škola používá činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat učební činnost. Škola pro svoji práci využívá spolupráci s Ostravskou univerzitou, Mensou ČR, Centrem nadání, Terezou, VITA, Lesní školou, zahraničními školami v rámci EU a mnohými dalšími.

Žáci se hojně zúčastňují vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží, ve kterých dosahují významných úspěchů. Cílem školy je najít u každého žáka oblast, ve které vyniká a tu pak podporovat a rozvíjet, vytvořit bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti. Škola nabízí příjemnou rodinnou atmosféru a zapálený kolektiv učitelů.

Vzdělávání nadaných dětí

Naše škola se zaměřuje již od r. 2013 na práci s intelektově nadanými dětmi. V letošním roce máme tyto třídy již ve 3. ročníku. Výuka probíhá zejména formou obohacování a prohlubování základního učiva, akcelerace dílčích poznatků a rozšiřování témat výuky. Ve třídě je maximálně 20 žáků.

Již od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk kvalifikovanými angličtináři. Využíváme rovněž možnosti strávit týden s rodilým mluvčím či vyjet přímo do anglicky mluvící země. Každoročně se zúčastňujeme soutěží v anglickém jazyce.

Již 3 roky plošně vyučujeme matematiku metodou prof. Milana Hejného od 1. ročníku, která vede žáky k samostatnému myšlení a logickému uvažování. K této metodě pořádáme semináře pro rodiče i veřejnost s názornými ukázkami výuky, učebnic, pracovních sešitů, pomůcek aj. Ve výuce, a to nejen v matematice, využíváme učebnice z nakladatelství Fraus, kde jsme se stali partnerkou školou. K této metodě se naši pedagogové zúčastnili mnoha workshopů, seminářů i letních škol.

Naši žáci se pravidelně zapojují do Logické olympiády, kde dosahují velmi pěkných výsledků. V letošním roce jsme byli spoluorganizátory Logické olympiády pro děti z mateřských škol celé Ostravy.

Testování IQ je další akcí, kterou naše škola zorganizovala a které se zúčastňují děti i dospělí od 5 do 100 let. V letošním roce to byla již 3. v pořadí.

ZŠ Provaznická se zařadila svými inovacemi mezi školy, na kterých se mohou další kolegové i studenti pedagogické fakulty seznámit s praxí a kteří k nám chodí na pravidelné stáže přímo do výuky.

Naší velkou devizou je úzká spolupráce s rodiči, se kterými pořádáme mnoho zajímavých a vyhledávaných akcí, v letošním roce např. „Badatelský víkend na Polance“, který byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava, „Deskohraní“, „Cyklovýlet na Pustevny“ – obě akce byly finančně podpořeny z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava – Jih, “Provaznická má talent”, exkurzi do Vítkovic a.s., Hyundai a spoustu dalších akcí.

Za velmi důležitou považujeme spolupráci s MŠ v našem obvodě, pro které připravujeme programy typu Předškoláček, Den otevřených dveří aj., jež navštěvují nejen děti, ale i jejich rodiče. Naše speciální pedagožka Mgr. Libuše Turečková navštěvuje MŠ, kde rodiče i učitelky MŠ seznamuje s naším programem, možnostmi identifikace nadaných žáků a zároveň nabízí možnosti další spolupráce. Rovněž pořádá seminář na téma nadaných žáků, kde nabízí rodičům možnost zápisu žáků do třídy pro intelektově nadané žáky. Společně s ředitelkou školy Mgr. Libuší Přikrylovou a zástupkyní ředitelky školy Ing. Hanou Šabršulovou je zapojena do projektu OPVVV Výzkumného centra edukace nadaných katedry pedagogiky a psychologie Ostravské univerzity.

Škola nabízí až 29 volnočasových aktivit např. Informatiku, Deskové hry, Anglickou konverzaci, Angličtinu, Veselou vědu, Angličtinu s úsměvem, Zajímavou matematiku, Šachy aj, ve kterých je rozvíjen talent všech dětí.

Garantem péče o intelektově nadané žáky na ZŠ Provaznické je ředitelka školy Mgr. Libuše Přikrylová. Do výuky dětí s intelektovým nadáním je zapojena celá řada pedagogů 1. i 2. stupně naší školy. Někteří z nich vystoupili na celostátních konferencích věnovaných této problematice.

Mgr. Libuše Přikrylová
ředitelka školy
V Ostravě, 6. 7. 2016

» Archiv