ZŠ Křídlovická, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Křídlovická 904/30b
Brno
603 00


Kontakt


http://web.zskridlovicka.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
Klub dětí a jejich rodičů (pro školáky) a Klubu Zvídálek (pro předškoláky), které fungují při naší škole.

Od školního roku 2007–2008 se na I. stupni v oblasti školní i mimoškolní práce věnujeme žákům s nadáním ( s výjimkou pravidelného rozvíjení sportovního, výtvarného a hudebního nadání). Na II. stupni mají žáci možnost rozvíjet své nadání ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. K identifikaci nadaných dětí pravidelně navrhujeme všechny neidentifikované žáky.

Od září 2009 se podařilo v rámci rozvrhu zařadit pro žáky s identifikovaným nadáním dvě hodiny týdně, během nichž jsou žáci rozvíjeni v samostatné skupině v oblasti svého nadání.

Od září 2014 jsou na I. stupni žáci s identifikovaným nadáním v oblasti matematiky a logického myšlení vzděláváni v předmětu matematiky a jejích aplikací v hodinách oddělených od běžných kmenových tříd. Učivo není akcelerováno, ale rozvíjeno a prohlubováno.

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl k 27. 11. 2007 založen Klub nadaných dětí a jejich rodičů, později jen Klub dětí a jejich rodičů. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí, týmové hry, exkurze a diskuzní fórum rodičů. Klub je otevřený rodičům i nadaným dětem ve věku 5–11 let, a to i dětem z jiných škol.

Klub dětí a jejich rodičů se schází pravidelně vždy od počátku měsíce října do poloviny června každého školního roku většinou ve čtrnáctidenním cyklu schůzek. Poslední dva roky je činnost klubu volně doplněna činností kroužku Věda nás baví – aktivita PedF MU Brno. Z tohoto důvodu jsou pravidelné schůzky klubu jednou za tři týdny.

Klub sdružuje děti od 1. do 5. ročníku. Zpočátku byli členy klubu i žáci druhého stupně. Z časových důvodů jsme činnost s žáky II. stupně ukončili.

V září 2014 jsme založili klub Zvídálek. Klub sdružuje ve čtrnáctidenním cyklu předškoláky. Činnost je podobná činnosti Klubu dětí a jejich rodičů.

Každým rokem organizujeme Herní den s Mensou. V rámci Herního dne s Mensou je prováděno testování IQ Mensou ČR – spolupracujeme s Mgr. Danou Havlovou.

Další aktivity

  • Každoročně se účastníme Logické olympiády. Účast žáků je dobrovolná.
  • Na webových stránkách naší školy i při vstupu do školy zveřejňujeme odkaz na webové stránky Mensy ČR.
  • Žáky informujeme o aktivitách Mensy ČR, na školní nástěnce a na webových stránkách školy.
  • Aktuální podobu naší činnosti zveřejňujeme s pomocí šéfredaktorky Mensy ČR, Mgr. Lenky Šnajdrové, Ph.D.
  • Dbáme na šíření dobrého jména Mensy ČR.
  • Každoročně se pasivně a někdy i aktivně účastníme konferencí, seminářů a kurzů pořádaných Mensou ČR.
  • Dobrovolně pomáháme s vedením letních aktivit pro děti Mensy.
  • Vzděláváme se v oblasti rozvoje nadaných dětí.
PaedDr. Jana Klodnerová
vedoucí Klubu dětí a jejich rodičů
při ZŠ Křídlovická, Brno

» Archiv