ZŠ nám. Curieových, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Curieových 886/2
Praha 1
110 00


Kontakt

+420 222 319 932
+420 222 319 867

http://www.zscurie.cz


Naše škola se nadaným žákům věnuje již jedenáctým rokem na prvním stupni. Na druhém stupni se snažíme nadstavbu prosadit alespoň dělením hodin českého jazyka a matematiky na standard a nadstandard ve výuce a možností zapojit se podle svého zaměření do velkého množství povinně volitelných předmětů, které mají formu odpoledních seminářů.

Výuka mimořádně nadaných žáků je kombinací integrované a segregované výuky, kdy společným spojovatelem je etická výchova, která v naší škole pomáhá eliminovat napětí mezi jednotlivými skupinami žáků a vede je k porozumění a spolupráci.

V první a druhé třídě mimořádně nadaní žáci pracují segregovaně v jiné třídě v matematice a českém jazyce - celkem 13 hodin týdně. 3. až 5. ročník využívá ve větší míře integrace, počet segregovaných hodin se téměř o polovinu sníží oproti 1. a 2. třídě. Ve 3. -5. třídě jsou to hodiny nauky o světě a část hodin matematiky a českého jazyka. Výuka probíhá zejména formou obohacování a prohlubování základního učiva, akcelerací dílčích poznatků a rozšiřováním témat výuky. Přeskakování ročníku využíváme jen zřídka, důležitá je nejen znalostní vybavenost, ale i sociální připravenost na pohyb ve skupině starších žáků.

Nejčastější metody práce jsou:

 • Prezentace
 • Projektové vyučování
 • Tvořivé úlohy
 • Problémové úlohy
 • Úlohy rozvíjející vyšší úrovně myšlení
 • Práce s informacemi
 • Práce s chybou
 • Argumentace
 • Skupinová práce
 • Využití matematických znalostí v situacích běžného života
 • Soutěže
 • Kreativní čtení a psaní
 • Dílny čtení
 • Práce s textem
 • Diskuse
 • Exkurze
 • Sebehodnocení

Žákům je nabízena další možnost realizace zapojením se do každoroční školní Vědecké konference a velkého množství kroužků, které jsou v odpoledních hodinách přímo ve škole, například šachový kroužek, kroužek Zábavné logiky nebo Věda nás baví, robotika, lego, programování s Baltíkem.

Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy se nám v letošním školním roce daří realizovat myšlenky projektu Létat může každý, jehož cílem je posílení rozmanitost celoškolních projektů o nový vědomostní rozměr, obohacený přednáškami akademiků pro všechny žáky školy, kteří mají o nabízené téma zájem. S odborníky Létající akademie (www.letajiciakademie.cz , odborná garance doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.) jsme spolupracovali v programu pro naše mimořádně nadané žáky již v loňském školním roce. Děti se v modulových kurzech seznamují s vybranými tématy z oblasti historie, jazykovědy, literární vědy, divadelní vědy, filmové vědy, dějin umění, architektury, archeologie, egyptologie, překladatelství a tlumočnictví a dalších oborů. Létající akademie nabídla zcela ojedinělou možnost systematického setkávání dětí se špičkami svých oborů z univerzity. Charakteristickými prvky projektu jsou především skupinová práce, vrstevnické učení, badatelský přístup a projektové vyučování. Snažíme se o úspěšné nastartování žáků k rozmanité činnosti, pochopení širších souvislostí vědění i v projektové činnosti, kde se vždy soustředíme na prolínání a skloubení více oborů a lidských činností v jeden celek.

Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády a to již od prvních tříd, matematických, jazykových a dalších soutěží.

I v letošním školním roce proběhne ve škole Mensa testování IQ, tentokrát 1. a 2. ledna 2017.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
zástupkyně ředitelky školy
a koordinátorka péče o nadané žáky školy
V Praze, 19. 1. 2017

» Archiv