ZŠ Žižkov, Kutná Hora

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kremnická 98/18
Kutná Hora, Žižkov
284 01


Kontakt

+420 327 512 175

http://www.zszizkov.cz


Naše škola se již řadu let snaží vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Pro nadané nebo talentované žáky učitelé obohacují učivo o specifické úkoly, které rozšiřují a prohlubují úroveň jejich dovedností v oblasti nadání. Zapojují tyto žáky do rozsáhlejších prací a projektů. Nadané děti v rámci akcelerace vzdělávání navštěvují vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku.

Každý tu má své místo – to je heslo školy, které se snažíme každodenní prací naplňovat. Znamená to i pravidelnou práci s dětmi nadanými a talentovanými, které již řadu let věnujeme velkou pozornost.

Každý školní rok zastřešuje celoroční téma, ke kterému směřujeme celoškolní projektové dny. Děti pracují ve věkově smíšených skupinách a vybírají si téma dílny podle svého zájmu. Stejné téma je stěžejní ve výtvarném kurzu Tvořidla, kde vznikají nádherné originální práce žáků, které slouží k výzdobě prostor školy. Se stejným tématem probíhá i řada třídních projektů, exkurzí a výletů. Letos to bylo téma Letem světem s UNESCEM. Výstupy z projektů jsou prezentovány v učebnách, na chodbách, jsou využívány při výuce. Slouží nám i pro ukázky naší práce v síti škol UNESCO, které jsme členy.

Důraz klademe na rozvoj jazykových znalostí žáků – jsme si vědomi, že bez dobré znalosti cizího jazyka se dnes již v rámci integrované Evropy děti neobejdou. Pokračovali jsme ve výměnných pobytech se školáky z maďarského Egeru, družebního města Kutné Hory. Skupina třiceti vybraných dětí z 6.–8. ročníku vycestovala zdarma na studijní vzdělávací zájezd do Londýna (výzva MŠMT č. 56), zájemci absolvovali studijní zájezd do Německa.

Pro děti se zájmem o matematiku a informatiku fungují ve škole od šestého ročníku výběrové třídy. Učivo těchto předmětů je zde rozšířeno, větší důraz je kladen na rozvoj logického myšlení. Tyto děti – a nejen ony – jsou pravidelně zapojovány do soutěží a olympiád matematických (Olympiády, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Speed Math, Pangea, ...), fyzikálních, přírodovědných, jazykových i uměleckých – účastníme se prakticky všech, které jsou v nabídce. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech v okrese, Mladí zdravotníci byli druzí v kraji.

Umělecky zaměřené děti mohou pracovat v dramatickém souboru, hudebně-pohybovém souboru nebo v pěveckém sboru. Připravují řadu krásných vystoupení pro žáky školy i kutnohorskou veřejnost. Ti, kteří mají talent na literární tvorbu, si mohou vybrat redakční seminář, kde vzniká školní časopis MIŠMAŠ.

Budoucí sportovní talenty trénují atletiku, basketbal, házenou, korfbal, volejbal nebo florbal. Že máme zdatné sportovce, to dokazuje mimo jiné vítězství v městské olympiádě dětí ¬¬– naši zástupci společnými silami získali dokonce víc zlatých medailí než další kutnohorská škola, která je na sport zaměřená.

Budoucí politici mohou aktivně pracovat ve školním parlamentu – jeho práce rozhodně není formální a parlamentáři se učí vhodně vyjadřovat ke všem věcem, které se jejich vzdělávání a života školy týkají, pořádají řadu akcí.

Pro prvostupňové děti byly letos určeny kroužky Zajímavé matematiky, Mladý zdravotník a Veselá věda – jejich názvy jasně ukazují, čemu byla práce v nich věnována.

Využíváme nabídky regionálních institucí, vyjíždíme s dětmi a doplňujeme jim tak informace, které jim v podmínkách školy nemůžeme zprostředkovat.

Tato práce je pro učitele nesmírně časově náročná, vyžaduje jejich vysokou erudici a nasazení. Odměnou jsou nám výborné výsledky žáků, zájem středních škol v regionu o naše absolventy a rovněž velký zájem rodičů o naši školu. V letošním školním roce jsme bohužel poprvé museli stanovit kritéria pro přijetí do prvního ročníku.

PaedDr. Jana Nedvědová
zástupce ředitele školy
V Kutné Hoře, 16. 8. 2016

» Archiv