Knihy a doporučená literatura pro pedagogy

Zajímáte se o problematiku nadaných dětí z pohledu učitele? Možná Vás inspirují následující tipy. Knihy jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora.

Koumák pro druháky (pracovní sešit) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Adámková, P. a kol.

Pracovní sešit Koumák pro druháky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.

Koumák pro třeťáky (pracovní sešit) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Adámková, P. a kol.

Pracovní sešit Koumák pro třeťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.

Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Bäcker-Braun, K.

Katharina Bäker-Brown popisuje vývojová stadia rozvoje inteligence dětí mateřské školy s ohledem na využití v praxi. Poskytuje fascinující pohled na nejnovější neurofyziologické poznatky a přináší celou řadu praktických rad, které napomohou individuálnímu a celostnímu vedení rozvoje dětí. Pozorujte tedy děti bedlivě a poznejte, o co se ve skutečnosti zajímají a v jakých oblastech bude smysluplné rozvíjet další podněty. Co jim ještě můžete zprostředkovat jako novou zkušenost? Rozšiřte spolu s námi svůj pohled na vývojové pokroky i na osobnost svých svěřenců.

Matematika pro bystré a nadané žáky: Úlohy z matematiky pro bystré a nadané děti prvního stupně ZŠ, jejich učitele a rodiče [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Budínová, I., Blažková, R., Vaňurová, M., Durnová, H.

Rodiče a učitelé bystrých a nadaných žáků 1. stupně se konečně dočkali publikace, která jim poskytne užitečné informace o nadaných žácích a mnoho úloh řešených i neřešených. Publikaci vytvořil tým autorek z Katedry matematiky PdF MU po mnohaleté práci s nadanými žáky.

Nadané dítě ve škole: Náměty do výuky pro celou třídu [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Cihelková, J.

Co je nadání? Jak poznat nadané dítě? Je nadání výhoda, nebo spíše handicap? Co nadané děti ve výuce potřebují a jak jim to poskytnout? Metodika v knize Nadané dítě ve škole odpovídá na tyto otázky stručně, přehledně se zaměřením na praxi. Nabízí učitelům návod, jak nadané dítě rozpoznat, protože to nemusí být vždy úplně jednoduché, a jak s ním ve výuce pracovat. Rodičům nadaných dětí se může stát vodítkem při výběru školy. 

Učíme děti myslet a učit se [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fisher, R.

Praktický průvodce strategiemi vyučování a technikami, které vedou děti k rozvoji schopnosti učit se a myslet. Představuje současné znalosti psychologie a pedagogiky o kognitivních procesech a seznamuje čtenáře s technikami, které poskytují rámec pro aktivní učení. Kniha upozorňuje i na opomíjené oblasti inteligence a myšlení a ukazuje způsoby, jak je rozvíjet. Obsahuje řadu názorných příkladů, schémat a ukázek, které lze při výuce používat.

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fořtík, V., Fořtíková, J.

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými emočními reakcemi. Ty se projevují větší vzdorovitostí, která je častější u chlapců, nebo mohou zůstat navenek skryty, jako tomu bývá spíše u dívek, a projeví se utajenými záchvaty pláče, uzavřeností, případně zdravotními potížemi.

Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fořtíková J. (Ed.), Jurášková J., Montgomeryová D., Reisová S., Renzulli J.

Unikátní publikace, která přináší výběr odborných pedagogických textů světově uznávaných odborníků na problematiku vzdělávání nadaných dětí. Joseph Renzulli a Sally M. Reisová (USA) jsou celosvětově nejuznávanějšími teoretiky obohacování učiva pro nadané žáky.
 

Talent a nadání - jejich rozvoj ve volném čase [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fořtíková, J.

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům, kteří pracují s talentovanými dětmi a mládeží. Lze zde najít přehled nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti nadání. Jsou zde kapitoly věnované problematice identifikace nadaných žáků i způsobům práce s nadanými dětmi a mládeží.
 

 

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fořtíková, J.

Předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí. Pracovní sešit se proto zaměřuje na procvičení paměti, verbálních a matematických schopností, logiky, prostorové a plošné představivost, postřehu a rychlosti myšlení, abstraktního myšlení, fantazie a tvořivosti, čtení a práce s písmeny. Pracovní listy kromě zadání obsahují také řešení a tipy na další práci. Metodický úvod přináší vysvětlení, o co se v každé z deseti oblastí rozvíjení intelektu jedná a jak ji můžeme prakticky rozvíjet a procvičovat.

Pět pohledů na nadání [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Havigerová, J. M.

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.

 

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku: Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Havigerová, J. M.

Cílem autorů je nejen nabídnout shrnutí všech dostupných poznatků, ale také poskytnout vhodný a ověřený nástroj, který je možné obratem použít pro vyhledávání nadaných předškoláků. Je tedy přínosem nejen pro teorii, ale i pro praxi. Řečeno v duchu motta knihy: poslouží jako asistence na cestě od daru přírody k naplnění osudu nadání našich dětí.Publikace je určena odborníkům v oblasti pedagogiky a psychologie, studentům těchto oborů, učitelům v mateřských školách i rodičům dětí, které projevují známky nadání.

International Handbook of Giftedness and Talent (2nd Edition) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. F. (Eds.)

Prepared by 100 researchers and program developers from 24 countries, the chapters of this second edition provide authentic, state-of-the-art, international perspectives on all aspects of identification and development of giftedness and talent. This is a scientific book based mainly on research findings from the psychology of giftedness and talent, and supplemented by the personal opinions of the authors who are experts in the field.

Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Hříbková, L.

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se toto téma stalo velmi aktuálním a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší pozornost i široká veřejnost. Ačkoliv v zahraničí se nadáním zabývá řada odborných publikací, u nás nemáme téměř žádnou, a právě proto vznikla tato kniha.

Základní témata problematiky nadaných [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Hříbková, L.

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které byly v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány: (1) vývoj této problematiky a snaha nalézt adekvátní přístup k jejímu studiu, (2) osobnost nadaných dětí, (3) problém vyhledávání nadaných dětí, (4) možnosti rozvíjení a vzdělávání nadaných dětí.

Základy pedagogiky nadaných [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Jurášková, J.

Kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů odhalování, poznávání, výchovy a vzdělávání nadaných jedinců. Autorka se snaží více proniknout a ozřejmit zejména problematiku školské péče o nadané.
 

Odvaha k nadání [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Landau, E.

Výchova dětí je problematika, s níž se setkala či v nějaké podobě setká alespoň v některé životní fázi většina z nás. Pokud ovšem jde o výchovu dítěte nadaného, talentovaného, vše se poměrně komplikuje: umět talent rozpoznat a úspěšně a smysluplně jej rozvinout, vyžaduje citlivý přístup. Především od jeho nejbližšího okolí, tj. zejména rodiny a učitelů.
 

Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Laznibatová, J.

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání nadaných dětí. Vše je v souvislosti s využitím v praxi. Je zde uveden také autorčin projekt Alternativní péče o nadané děti.
 

Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Laznibatová, J.

Kniha vznikla jako výsledek mnoha setkání s rodiči nadaných dětí, ale též přednášek, seminářů a setkání s pedagogy, psychology, metodiky, učiteli mateřských škol, základních a středních škol a gymnázií, ale i s těmi, kteří projevili zájem o problematiku nadání a nadaných dětí.


 

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy: příručka pro učitele a studenty učitelství [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Machů, E.

Cílem této příručky je poskytnout základní informace o identifikaci a vzdělávání nadaných dětí v běžných třídách. Je určen pro učitele, začínající učitele a další, kteří se chtějí dozvědět více o nadaných dětí. Text je rozdělen do pěti hlavních kapitol.


 

Nadané dítě [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Mönks, F. J., Ypenburg, I. H.

Ojedinělá publikace z pera univerzitního profesora dětské psychologie a publicistky poskytuje kvalitní rady pro výchovu nadaného a nadprůměrně inteligentního dítěte doma i ve škole. Motivuje rodiče i pedagogy, aby talent a nadání svých dětí dále v domácím prostředí a ve škole upevňovali a rozvíjeli. Varuje před zbytečnými a nenapravitelnými chybami v péči o takové dítě.
 

Nadané děti a jejich rozvoj [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Mudrák, J.

Nadání je obvykle považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. Tento koncept nadání se v posledních letech stal důležitou součástí českého vzdělávacího prostředí: jsou jím ovlivňovány politiky škol a dalších vzdělávacích institucí, podílí se na výchovných a vzdělávacích postupech uplatňovaných rodiči a vyučujícími a také utváří to, jak o sobě uvažují sami žáci a studenti.

Enigmatické hádanky – Kniha třetí [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Petrović, U.

Mensa ČR přináší první české vydání třetího, dosud nejvydařenějšího dílu z pětidílné série enigmatických hádanek srbského spisovatele Uroše Petroviće. Autor knihy se v roce 2009 jako předseda Mensy Srbsko společně s autorem metody NTC pro školky MUDr. Ranko Rajovićem podílel na zavedení této metody v České republice.
 

Rozumově nadané děti s dyslexií [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Portešová, Š.

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je obvykle jejich styl učení, paměť, motivace, tvořivost.

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Portešová, Š.

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání.

NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Rajović, R.

V období od narození do vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska lidského života jde o etapu poměrně krátkou a nevýznamnou. Z hlediska vývoje člověka se však jedná o zásadní období, které nás předurčí na zbytek celého života. Mensa NTC Learning System je projekt Mensy International, který využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Vzdělávání nadaných žáků [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Šimoník, O. (Ed.)

Tato kolektivní monografie je rozdělena do 14 hlavních kapitol. Zabývá se např. přístupy k nadaným žákům v současné škole, nadanými a mimořádně pokročilými žáky v cizojazyčném vzdělávání, nápadnými výkonovými rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií, sportovními talenty ve škole, podporou nadání dítěte v předškolním věku atd.

 

Žijeme s nadáním [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Škrabánková, J.

Autorka v patnácti kapitolách jasným, přehledným a vhodně napsaným způsobem popisuje všechny důležité oblasti rozvoje a péče o nadané žáky: od definice nadání, přes typologii a diagnostiku, až po oblast vlivu prostředí na tuto skupinu žáků. Ve své monografii se autorka v závěrečné části zabývá i vlivem a možností využití moderních technologií v práci s touto skupinou žáků.