KinderGarten Stodůlka, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Dolnici 1247/2a
Praha 5 – Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 773 565 788

http://www.kindergarten.cz/cs/firemni-skolky/stodulka

Redaktoři

  • Ing. Karin Gombalová

Mateřská školka Stodůlka je soukromá česko-anglická firemní školka, která spadá do sítě školek KinderGarten. Do svých řad přijímáme děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Patříme mezi školky, které získaly akreditaci od MŠMT ČR, tudíž garantujeme nejen propracovaný Školní vzdělávací program zajišťovaný odborným pedagogickým personálem, ale i dodržování náročných hygienických a bezpečnostních norem.

Výuku realizujeme ve 3 třídách, kam jsou děti rozděleny dle jejich věku a sociální zralosti, a to v počtu maximálně 10 dětí na jednoho pedagoga. Náš vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je specifický v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností. Součástí vzdělávacího programu je také celodenní výuka angličtiny s rodilou mluvčí, což dětem umožňuje vnímat angličtinu jako přirozený jazyk.

Při výuce a vzdělávání si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí, a proto jsme do programu zařadili také Mensa NTC Learning club. V rámci kroužku, který probíhá 2x týdně, se děti seznamují s různými asociačními technikami, rozvíjí abstraktní myšlení pomocí symbolů, učí se pracovat s enigmatickými hádankami a zároveň zkoušejí nejrůznější motorická cvičení. Jednotlivé prvky metody NTC samozřejmě využíváme i mimo kroužek v rámci celodenní vzdělávací péče.

Naše školka vytváří podnětné prostředí pro všechny děti a snaží se pozitivně působit na celkový rozvoj jedince a to pomocí různých metod a technik. Děti mají dostatek prostoru pro individuální rozvoj v rámci řízené činnosti prostřednictvím výtvarné, pracovní, hudební, literární a tělesné výchovy, ale také v odpoledních aktivitách jako je např. Jóga, Zpívání, Hry s padákem, Anglický klub, Chytré hlavičky (Mensa NTC Learning club) a další. V rámci těchto aktivit můžeme poukázat na to, v čem dítě vyniká, případně nasměrovat pedagogy a rodiče, kterou oblast by měli cíleně rozvíjet, poněvadž v ní vidíme potenciální nadání.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola průběžně využívá jednotlivé prvky programu NTC Learning systém učení již čtvrtým rokem. Všichni pedagogové i rodilí mluvčí jsou v rámci zaškolení a v průběhu svého působení ve výchovně vzdělávacím procesu seznámeni se základními principy této metody a s jejich uplatněním v praxi.  Pedagogové si sami volí jednotlivé prvky tohoto systém učení a zařazují je do řízených činností, a to dle aktuálních potřeb dítěte a s ohledem na jeho věk. 

V tomto roce jsme zachovali v rámci týdenních tématů grafo-rytmická cvičení, kdy jsme se snažili, aby se děti naučily vnímat rytmus říkadla a k tomu zkoordinovaly pohyby rukou. I nadále jsme různými způsoby kombinovali motorická, rovnovážná a posilovací cvičení v rámci ranních cvičení. Při dopoledním pobytu venku se osvědčila chůze po čáře na hřišti a také chůze po obrubníku. V odpoledních aktivitách jsme trénovali postřeh při hře Double, rozvíjeli jsme komunikační dovednosti na daná témata, popisovali jsme různorodé obrázky a cvičili paměť při různých paměťových hrách (Já kuchařka dala jsem do polévky…, Maminka nakoupila…, V Zoo jsme potkali… atd.).

Ve školním roce 2018/2019 jsme u mladších dětí zařadili odpolední aktivitu Didaktické hry a u starších dětí odpolední aktivitu NTC Learning klub – Chytré hlavičky. Obě aktivity probíhaly 1x/týden u mladších dětí a 1x/týden u starších dětí. V obou odpoledních klubech pracujeme s abstraktními symboly (značky aut a vlajky států), k nimž se starší děti učí vytvářet dvojí asociace, dále využíváme různé didaktické pomůcky (MUTABENE – soubory karet Logico, pexetria, GRANA – Hádanky dráčka Fráčka, soustavně vypracováváme listy z knih: Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ od J. Fořtíkové, Zrakové vnímání od J. Bednářové, Mezi námi pastelkami a Mezi námi předškoláky od J. Bednářové, V. Šmardové). 

Na začátku školního roku 2018/2019 jsme na třídních schůzkách informovali rodiče o spolupráci s Mensou ČR, která je zveřejněná i na našich webových stránkách. Nově příchozí rodiče jsme seznámili s metodou NTC – Learning systém učení a se stávajícími rodiči jsme se domluvili na pokračování odpoledního klubu, poněvadž jsou s touto aktivitou velmi spokojeni. V prostorách šatny (u nástěnky pro rodiče) umožňujeme rodičům nepřetržitý přístup k Mensa časopisu, do kterého mohou kdykoliv nahlédnout. 

Ve školním roce 2019/2020 budeme pokračovat v našich odpoledních aktivitách Chytré hlavičky a Didaktické hry, zaměříme se především na balanční a rovnovážná cvičení i nadále budeme posilovat grafomotorické a pohybové dovednosti a také se zaměříme na rozoj matematické pregramotnosti, to vše v souladu s principy NTC Learning – systém učení.

Mgr. Kristýna Skružná
hlavní učitelka MŠ
 
Ing. Karin Gombalová
majitelka školky
 
V Praze, 1. 7. 2019

» Archiv