Skupinová integrace mimořádně nadaných žáků se segregací na některé předměty

Libuše Vlková

Poprvé byla myšlenka spojení Základní školy, Praha 1, náměstí Curieových 2, s péčí o mimořádně nadané žáky vyslovena Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1. Nabídka neměla konkrétní podobu. Celý rok čekala na realizaci. Školský zákon (561/2004 Sb.) popisuje děti s mimořádným nadáním jako žáky se specifickými potřebami učení. Úvaha věnovat se této skupině začala mít konkrétní představu.


První kroky realizace

Provedli jsme vnitřní analýzu, která nám  dodala optimismu:

 • dobré a dlouhodobé zkušenost s integrací žáků se specifickými potřebami učení
 • realizace vnitřní diferenciace matematiky a českého jazyka na druhém stupni
 • individuální integrace žáků s asistenty pedagoga
 • prostorové zajištění
 • moderní materiální vybavení školy
 • dopravní spojení
 • etika
 • angličtina
 • nadšení pedagogů

Uvědomovali jsme si i případná rizika:

 • personální zajištění – proškolení z řad kmenových zaměstnanců
 • výběr nových spolupracovníků elementaristů
 • zajištění asistentů pedagoga
 • připravenost realizátorů projektu
 • finanční zajištění nákladů na asistenty pedagoga
 • legislativní ošetření
 • propagace projektu
 • garance projektu
 • neúspěch

Psal se říjen 2005. Záměr byl v září 2006 otevřít první ročník pilotního projektu.

Stanovila jsem si čtyři základní oblasti a paralelně jsem je otevřela a řešila:

 • ekonomická a legislativní
 • personální
 • obsahové
 • propagační

Strategie realizace

Informovala jsem zřizovatele o záměru profilace školy. Rada ÚMČ Praha 1 záměr schválila. Proškolili jsme kmenové spolupracovníky. Požádala jsme o navýšení normativu.
Vypsali jsme výběrové řízení na místa nových elementaristů. Stanovila jsem garanta dané problematiky. Výchovná poradkyně se ve své práci zaměřila i na tuto specifickou skupinu žáků. Ve spolupráci s občanským sdružením jsem přijala asistentky pedagoga.

Po představení projektu všem zaměstnancům jsme navázali spolupráci s Mensou ČR, PedF UK, PPPP, IPPP. Snahou bylo získat vědomosti i zkušenosti z práce s mimořádně nadanými žáky.

Informace pro budoucí zájemce projektu

Základní filozofií bylo segregovat skupinu těchto žáků na hodiny matematiky, českého jazyka a angličtiny. Pod vedením asistentů pedagoga měli pracovat na projektech a obohacujícím učivu, které vybírá a určuje třídní učitel. Celému prvnímu ročníku jsme nabídli diferenciovanou výuku angličtiny. Ke stmelování třídních kolektivů pomáhala etická výchova. Otevřenost a možnost prolínání v jednotlivých skupinách byla dána šance i žákům, kteří prokázali své nadání až v průběhu prvního pololetí. Prvotně byli zařazení žáci, kteří měli potvrzení z PPP, pediatra a doporučení z mateřské školy. Skupina na matematiku nebyla identická se skupinou na český jazyk. Všem žákům byl vypracován na základě pedagogické diagnostiky a zprávy z PPP individuální vzdělávací plán.

Propagační činnost jsme zahájili v mateřských školách. Vytvořili jsme informační materiál pro rodiče. Publikovali jsme v regionálním tisku. Komunikovali s médii. Inzerovali na školním webu. Organizovali jsme Diagnostické dny s Menzou a Centrem nadání. Sestavili jsme formulář, který sloužil jako přihláška do projektu i jako podklad pro žádost pro navýšení normativu.

Zahájení

Září 2006. Slavnostní zahájení školního roku 2006/2007. Startuje první ročník vlastního pilotního projektu pro mimořádně nadané žáky. Dvě první třídy s novým označením M (modrá) a Z (zelená) přinášejí první poznatky a zkušenosti.

TU – třídní učitel, AP – asistent pedagoga, MND – mimořádně nadané děti, PPT – pomalé pracovní tempo

Díky propagaci profilace školy se k nám dostávají žáci velmi šikovní a bystří. Skupinu mimořádně nadaných tvoří 11 žáků. V každé třídě se ovšem objevují i jedinci s pomalým pracovním tempem.

Segregovaná skupina pracuje v odborné pracovně s třídním učitelem z jedné ze tříd. Zbývající část pracuje s asistenty pedagoga a druhou třídní učitelkou. Jedna z třídních učitelek se zaměřuje na matematiku, druhá na český jazyk.

OP – odborná pracovna

Sběr prvních zkušeností

V průběhu roku jsme diskutovali s rodiči a informovali je o záměrech či změnách, ke kterým jsme v průběhu realizace pilotního projektu dospěli. Po prvním roce jsme provedli na základě ověření tyto změny.

Pokračovali jsme v segregaci na dva hlavní předměty, ale na oba se jim věnuje jeden proškolený pedagog. Tím se podařilo eliminovat počet pedagogů spolupracujících v ročníku. Asistent pedagoga pomáhá pouze třídě s žákem s prvky autismu. Výuka angličtiny a etiky prošla beze změn.

V září 2007 na slavnostním zahájení školního roku byly nastoupeny již tři první třídy.

Jedeme dál

Spoluprací s odborníky, dalším vzděláváním pedagogů a získáváním dostupných materiálů dále zkvalitňujeme svoji práci. Průběh projektu ve třetím až pátém ročníku bude probíhat částečně integrací v kmenových kolektivech a na druhé straně spoluprací s vyučujícími z druhého stupně, popřípadě externími odborníky.

Přes řadu omylů a korekcí se nadále této problematice chceme věnovat. Model integrace mimořádně nadaných žáků do běžných tříd a segregace na hlavní předměty se nám osvědčil. Odměnou nám jsou spokojení žáci i rodiče. Radost z výkonu nás posiluje v nelehké práci. Snahou do budoucna je tvorba výukových a metodických materiálů. Výzva je pro nás realizace grantů v dané problematice.

Současnost

Vstupujeme do pátého ročníku pilotního projektu. Segregujeme v průběhu prvního stupně od třetího ročníku další předmět – Nauka o světě. Vložili jsme do učebního plánu pro poslední ročník prvního stupně projektový den, kde lze uplatnit vědomosti i prezentační dovednosti.

Stále se vzděláváme, využíváme zkušeností ke zkvalitnění práce, spolupracujeme s rodiči i odborníky.

Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy
http://www.zscurie.cz
vlkova.l@volny.cz

Citace původního článku

VLKOVÁ, Libuše. Skupinová integrace mimořádně nadaných žáků se segregací na některé předměty Metodický portál: Články [online]. 14. 07. 2010, [cit. 2013-02-09]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9273/SKUPINOVA-INTEGRACE-MIMORADNE-NADANYCH-ZAKU-SE-SEGREGACI-NA-NEKTERE-PREDMETY.html. ISSN 1802-4785. Publikováno pod licencí Licence Creative Commons

Související odkazy

14.7.2010

Klíčová slova: mimořádně nadaní žáci, segregace, integrace


Zpět