Prvky Mensa NTC Learning v MŠ Dubá

Michaela Součková

V lednu a březnu r. 2017 jsme se zúčastnili školení k NTC systému učení ve všech třech fázích zaškolení. Vlastně okamžitě po proškolení jsme začali do aktivit vkládat prvky systému učení NTC, které jsou obsaženy také v RVP PV.


Snažíme se nabízet dětem činnosti a aktivity, které jsou pro ně zajímavé a rozvíjí je po stránce rozumové a poznávací. Klademe důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádíme pravidelné otáčení kolem vlastní osy, které podporuje spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizuje mozková centra v oblasti asociativního učení, zkoušíme enigmatické hádanky, snažíme se podporovat tvořivé myšlení, hodně využíváme práci s hudbou a rytmem.

Pracujeme v programu Začít spolu, takže děti si svým prožitkem vyzkouší řadu věcí, provádíme běžné denní činnosti navíc obohacené o prvky metody NTC, které nijak zásadně neovlivňují průběh výchovně-vzdělávacího procesu, často vyplňují čas mezi dalšími činnostmi, využíváme volné chvilky třeba před obědem, před spaním – než se děti převléknou nebo i v odpoledních hodinách při hrách apod. Rovněž využíváme pobyty venku, kde také zařazujeme některé aktivity (hlavně v přírodě) a navíc můžeme vše vidět v realitě. Tím systematicky, vědomě vedou k aktivizaci mozkový center a tím posouvají děti kupředu.To co u dětí podporujeme nemusí být vidět ihned v předškolním věku, ale tento základ může být využit ve věku pozdějším. Pracujeme v kratších časových intervalech, ale dlouhodobě a prakticky neustále prvky zařazujeme ve formě nejprve seznamování, pak procvičování a fixací naučeného. Chceme, aby se děti zapojovaly s chutí a elánem ve spojení s asociativními obrázky.

Touto metodou si děti zažijí nové poznatky právě ve hře, kdy mozek dítěte je stále aktivní, a tím lépe přijímá nové informace, protože s dětmi vymýšlíme rýmy, hádanky, používáme hodně obrázků – vizualizaci. Získané poznatky se v dětech ukládají, často se výsledky brzy dostaví, a navíc budou základem pro další školní věk a děti je jistě využijí na další stupni vzdělávání. Uvědomujeme si, že pokud má být dítě plně rozvinuto po všech stránkách psychomotorického vývoje je nutné je stimulovat ve všech oblastech, ve kterých se dítě rozvíjí a co bude později tvořit základ učení.

Vnímáme metodu jako zcela přirozené učení v každodenních situacích, přitom respetuje vývojová stadia dětí v předškolním období . Tato metoda, myslím, stimuluje děti k poznání, pomáhá přijímat nové informace, posunuje k lepším výkonům, podporuje rozvoj rozumových schopností a dovedností zaměřených na spolupráci obou mozkových hemisfér – jednotlivých center v mozku, která se vzájemně propojují. Navíc velmi dobře stimuluje nadané děti nebo může pomoci dětem pomalejším.

Výsledky učení jsou zvyšovány informováním rodičů o práci v naší školce a také zapojením rodičů do celého procesu. Toto učení bude dlouhodobý proces, ze kterého mají užitek nejen děti, ale i učitelky, které získávají jiný náhled ke vzdělávání dětí a zároveň se učí nové věci.

Pracujeme v běžných denních činnostech a v každodenních situacích, hodně stavíme na motivaci dítěte a na spolupráci s rodiči, kteří mají možnost nahlédnout do výchovně-vzdělávacího procesu svých dětí kdykoli po dohodě s pedagogem. Vysvětlujeme rodičům, jak je nutné pracovat s dětmi i pravidelně doma, aby byl vytvořen kvalitní základ pro budoucí učení v dalším stupni vzdělávání. Rodiče jsou informováni o všem, co je sledováno a činnosti mají provádět s dítětem také doma.

Denní aktivity máme jednak v přípravách, ale samozřejmě se rozvíjejí i improvizovaně. Tak vnášíme do našeho vzdělávání nové prvky. Aktivity dětem nabízíme dle našich možností, chutí dětí v běžném režimu mateřské školy.

Příklady konkrétních aktivit:

  • Úvodní schůzka s rodiči, vysvětlení principu metody
  • Rituální činnosti
  • Otáčení kolem vlastní osy
  • Hra s míčem, trénink driblování
  • Skákací panák
  • Rovnovážná cvičení

23.10.2017


Zpět