Propojení digitálních technologií a environmentální výchovy

Digitální technologie a environmentální výchova – dvě zdánlivě nesouvisející oblasti. Právě jejich propojením se zabývá projekt DEEDU (Digital Environmental Education), který v České republice realizuje nezisková mezinárodní organizace EDUcentrum. Hlavním cílem projektu je seznámit žáky základních a středních škol s některými ze současných environmentálních problémů zajímavým a neobvyklým způsobem využívajícím moderní technologie a poskytnout praktické vzdělávací nástroje podporující aktivní přístup ke svému okolí.


V současnosti projekt prochází prvotním pilotním testováním, v rámci kterého jsou upravovány jednotlivé vzdělávací nástroje pro následné další využití. Do pilotního testování byla vybrána také základní škola Emy Destinnové sídlící na Praze 6.

V rámci projektu je vytvořeno několik tematických lekcí, které jsou vždy zaměřeny na určitou oblast environmentální problematiky a současně využívají některé moderní technologické pomůcky (předem naprogramované malé jednodeskové počítače) k co nejefektivnějšímu doplnění výuky konkrétního tématu. Žáci mají například možnost v každé lekci pomocí speciálně upravených technických pomůcek měřit nejrůznější environmentální parametry (kvalita vody a ovzduší apod.) a na základě dalších aktivit a diskuze nalézt odpovědi na otázky týkající se kvality životního prostředí ve svém okolí.

Následující stručné shrnutí pilotáží, kterých se žáci ZŠ Emy Destinnové v pražských Dejvicích zúčastnili, může posloužit jako určité nahlédnutí do podoby jednotlivých lekcí projektu DEEDU a seznámení se s jeho základními principy.

Projektu se zúčastnili žáci 4. a 8. třídy. Obě třídy absolvovaly celkem 2 dvouhodinové lekce – jednu týkající se problematiky znečištění vody a druhou zaměřenou na meteorologická měření a měření skryté spotřeby el ektrické energie. Konkrétní aktivity byly pro každou třídu upraveny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám jednotlivých věkových skupin.

Lekce s tématem znečištění vody začala krátkým teoretickým úvodem, během kterého však více než samotní lektoři hovořili sami žáci, kteří všechny překvapovali svými znalostmi a širokým rozhledem. Řeč byla především o důležitosti vody, jejím rozložení na planetě Zemi a možných příčinách jejího nedostatku a znečištění. Žáci pak sami přicházeli s návrhy, co může pro zamezení dalšímu znečišťování a úbytku pitné vody dělat každý z nás. Poté přišly na řadu aktivity s vodou, v rámci kterých měli žáci například možnost pomocí speciální sondy změřit jednotlivé předem připravené vzorky vody a určit jejich původ a míru znečištění. Průběžné výsledky si žáci zaznamenávali do pracovních listů, které pak využili při společném závěrečném vyhodnocení výsledků.

Ve druhé lekci jsme se spolu se žáky zaměřili na to, proč je pro nás důležité předpovídat počasí nebo dokázat monitorovat některé parametry okolního prostředí (teplota, tlak vzduchu, obsah CO2 atd.) a povídali jsme si o tom, jak by mělo vypadat zdravé prostředí ve třídě nebo doma. Také jsme otevřeli téma skryté spotřeby elektrické energie, kterou si většina z nás často ani neuvědomuje. Žáci se tak například dozvěděli, co znamená, když je spotřebič v tzv. Stand By režimu a kterých spotřebičů se skrytá spotřeba energie může týkat. Po teoretickém úvodu dostali žáci opět možnost vyzkoušet si nově nabyté vědomosti v praxi při práci s technickými pomůckami. Na různých stanovištích po třídě měřili teplotu, vlhkost, obsah oxidu uhličitého a organických těkavých látek nebo zjišťovali míru osvětlení ve třídě. Taktéž si mohli pomocí mobilních mikropočítačů vyzkoušet měření elektromagnetického pole kolem spotřebičů, které vypadaly zdánlivě vypnuté, ale přesto odebíraly elektrickou energii.

Dle dosavadních ohlasů na pilotní testování projektu DEEDU je zřejmé, že propojování různých oborů a oblastí vzdělávání může pro žáky znamenat značný pozitivní přínos a kroky tímto směrem rozhodně mají smysl. Environmentální výchova je zajisté důležitou součástí vzdělávání a její zefektivnění může vést k důležitým pozitivním změnám v přístupu k ochraně životního prostředí.


Autor: Mgr. Eliška Sokolíková – absolventka oboru Učitelství biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V rámci svého výzkumu se zabývá environmentálním vzděláváním a zkoumáním faktorů majících vliv na environmentální uvědomění žáků. Pracuje také jako učitelka na ZŠ Emy Destinnové na Praze 6.


EDUcentrum, z. ú.

http://www.educentrum.eu

https://www.facebook.com/educentrum2011/

EDUcentrum je nezisková organizace, která podporuje ne­tradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabýváme přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracujeme s několika desít­kami zahraničních organizací. Naší vizí je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč celým věkovým a sociálním spektrem a pomáhat lidem být aktivními tvůrci jejich profesního i osobního života.

 

3.2.2020

Klíčová slova: ERASMUS+, projekt, environmentální výchova, digitální vzdělávání


Zpět