Bádání s nadšením: inspirace z klatovského LogIQ klubu nadaných dětí

Kateřina Vágnerová

Představení 3 nejpovedenějších badatelských aktivit pro zvídavé prvostupňové děti z letošní činnosti LogIQ klubu nadaných dětí v Klatovech. Tyto aktivity byly součástí zapojení našeho klubu do letošního ročníku soutěže Pohár vědy.


LogIQ klub nadaných dětí v Klatovech

Náš klub je zaměřen na děti I. stupně ZŠ. Program klubu je zaměřen na logické úkoly, badatelství, jazykové hrátky, diskusní aktivity. V rámci klatovského klubu jsou děti rozděleny na kroužek pro 1. a 2. třídu ZŠ a 3.–5. třídu ZŠ. Pro vstup do klubu není žádné výběrové kritérium kromě zájmu dítěte. Kroužek probíhá jednou týdně po vyučování přímo ve škole.

Bližší informace o klubu

ÚKOL: MOST

Vytvořte jen za použití papíru a lepidla most, který překlene propast širokou alespoň 30 cm a udrží závaží alespoň 250 g.

Děti zkoušely různé stavitelské přístupy a popisovaly svá zjištění ohledně stability a nosnosti jimi vytvořených mostů. Objevily a formulovaly 3 různé principy:

  1. zvolíme dostatečnou vrstvu papíru, která unese závaží, a most na obou stranách zatížíme velkou plochou rozloženého papíru – nejde ani tak o váhu papíru na krajích jako o plochu;
  2. rozložíme hmotnost závaží do mnoha malých plošek – buďto do hrotů složené harmoniky, nebo obloučků složených ruliček;
  3. zvolíme konstrukci s podpěrami a oblouky (jako mají třeba kamenné mosty přes řeky).

Společně s úkolem stavby papírových mostů měly děti v tomto kole soutěže ještě další „mostní“ aktivity: postavit samonosný most, postavit jakýkoliv vlastní most z nějakého jiného materiálu a vydat se ve své obci k prohlídce mostů – k čemu slouží, jak jsou stavěné. Také najít odpovědi na otázky, který most v České republice je nejdelší, nejstarší, nejhezčí. I tyto úkoly jsou velmi důležité zvláště u mladších dětí. Učí je totiž práci s informacemi, postupování podle návodu a komplexnímu myšlení. Navíc je nutné každý splněný úkol nějak zaznamenat, např. zápisem do badatelského deníku nebo týmové badatelské kroniky, který je nedílnou součástí vypracování soutěžních úkolů.

ÚKOL: PADÁK

Na čem všem závisí padací vlastnosti padáků? Z novin vystřihněte různě velká kolečka, čtverce, obdélníky, jiné tvary, po obvodu vždy umístěte 4 stejně dlouhé provázky, které pod padákem spojte kolíčkem na prádlo, to bude váš parašutista.

Jiným typem úkolů jsou výzkumné úkoly, při kterých děti musí soustavně sbírat informace pomocí experimentu a formulovat závěr. Je vidět velký posun v myšlení a způsobu práce dětí podle věku. Zatímco prvňáčci mají potřebu extrémní případy (největší padák, nejmenší padák) zkoušet každý sám, aby své závěry formulovali, páťáci si již dokáží práci rozdělit, pokrýt tak širokou škálu výzkumných situací a lépe pak celkově vyhodnotit pozorování. Děti také musí vymyslet způsob měření a zaznamenávání výsledků svého badání, aby s informacemi mohly následně dále pracovat. Jedná se tedy o velmi komplexní úkol, zároveň ale spojený s velkou zábavou a nadšením ze strany dětí.

Jiným úkolem byl vlastní padák jen z povolených pomůcek: 2 mikrotenové sáčky 30–40 l, 2 m provázku, izolepa, 10 špejlí, 10 brček, kolíček na prádlo (parašutista), plastový / papírový kelímek, nůžky. Tento typ úkolů učí děti také důležitému faktu, že není nutné použít všechny povolené pomůcky, ale umět kreativně zacházet s omezenými zdroji. Děti, které úkol plnily až po výzkumu novinových padáků, mohly využít předchozí zkušenosti, což se odrazilo na jejich konstrukcích.

ÚKOL: ZRCADLENÍ

Nakreslete takovou polovinu obrázku, aby zrcátko přidalo tu druhou půlku.

Těžší: podepište se tak, aby to bylo čitelné až v zrcátku.

Nejtěžší: vymyslete a napište taková slova, kterých napíšete jen půlku, a tu druhou přidá zrcátko.

Tento úkol je opět velmi komplexní. Nutí děti kombinovat znalosti (v tomto stupni vzdělávání zatím jen zkušenostní) ohledně osové symetrie, jazykové a motorické schopnosti. Zvláště u nejtěžšího úkolu musí děti pracovat v několika postupných krocích: najít symetrická písmena a skládat smysluplná slova pouze jejich kombinací.

Zrcadla a zrcadlící plochy obecně mohou být velkým zdrojem úkolů. Součástí soutěžního kola zaměřeného na zrcadla byly také úkoly: projděte se doma, ve škole i venku a najděte všechny plochy, které něco zrcadlí. Pozorujte a popište, co vidíte. Vezměte si do ruky lžíci a pečlivě pozorujte, co se v ní odráží.

1.10.2022

Bádání s nadšením – říjen 2022 (Klub nadaných dětí při Masarykově ZŠ, Klatovy)
1.10.2022 Kateřina Vágnerová


Zpět