ZŠ a MŠ Povrly, p.o. (okr. Ústí nad Labem)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

5. května 233/14
Povrly
403 32


Kontakt

+420 731 495 482

http://www.mspovrly.estranky.cz

Redaktoři

  • Bc. Kateřina Trsková

Mateřská škola se nachází v tiché části obce Povrly, která leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, přibližně 12 km od krajského města Ústí nad Labem. Obec má velmi výhodnou polohu – leží na levém břehu řeky Labe, kterým prochází významné železniční a silniční spojení. Povrly jsou tak dopravně velmi dobře dostupné jak z Ústí nad Labem, tak i z blízkého Děčína. Lze využít i říční přívoz, kterým jsou Povrly spojeny s obcí Velké Březno na protějším břehu. Povrly jsou spádová obec, dojíždějí sem děti z blízkých okolních vesnic. V obci se nachází ještě jedna MŠ, která je jednotřídní. Samotná pavilónová budova školy je umístěna v blízkosti údolí Královského potoka, který v obci ústí do řeky Labe.

Činnost mateřské školy byla zahájena v roce 1976. Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola přičleněna k základní škole a od tohoto data nese společný název Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Tímto spojením došlo k významné změně a  mateřská škola začala využívat k výchově a vzdělávání dětí alternativní metody vzdělávacího programu „Začít spolu“. Tento vzdělávací program plně odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je základním pedagogickým dokumentem v České republice. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin.

Velmi významnou úlohu ve vzdělávání dětí má environmentální výchova. Škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, získala prestižní titul „Ekoškola“ a již několikrát jej obhájila. Stěžejními tématy jsou pro nás odpady, voda, životní prostředí a jídlo. V roce 2016 jsme se zaměřili na možnosti péče o nadané děti prostřednictvím metody „Mensa NTC learning“ a začali využívat jednotlivé prvky. Právě praxe nám ukázala, že tento unikátní systém učení dětského mozku je vhodný nejen pro nadané, ale hravou formou může rozvíjet každé dítě. Na jaře 2015 naše školka získala značku „Rodiče vítání“, která svědčí o vysoké úrovni spolupráce s rodinou. Školka je otevřená nejen účasti rodičů na školních akcích a výletech, ale i během běžného dne. Ceníme si snahy rodičů zapojit se do dění ve školce a společnými silami se neustále snažíme zlepšovat klima školy. Jako součást Základní školy Povrly spolupracujeme s pedagogickou fakultou UJEP – jsme fakultní školou a od roku 2013 také titulovanou „Etickou školou“.

Prostor mateřské školy je rozdělen na dvě patra. V prvním patře jsou v blízkosti vchodu umístěny dětské šatničky, záchodky s umývárnou, jídelna, kuchyň, sklad vzdělávacích pomůcek a kancelář, jejíž součástí je také knihovna, ze které si mohou knihy půjčovat také rodiče. Druhé patro je rozděleno na dvě třídy se specifickými názvy – třída Žabiček (2 – 4 roky) a třída Soviček (4 – 6 let); 
a dvě tělocvičny, které slouží také jako lehárny k odpolednímu odpočinku. Jedna z tělocvičen je vybavena interaktivní tabulí. Děti v ní mohou cvičit či tancovat s hudbou, podle různých dětských pořadů, poslouchat relaxační hudbu a kreslit si i během ranních her. Během řízených činností pak interaktivní tabuli využíváme v rámci všech center aktivit všemožným způsobem. V prostoru chodby mezi třídami je plně vybavená dětská kuchyňská linka, kde s dětmi připravujeme různé pokrmy ze studené i teplé kuchyně, dílna s množstvím nářadí a prostorný výtvarný ateliér. Samotné třídy jsou rozděleny do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto jednotlivé části se nazývají centra aktivit. Jsou to „pracovní“ koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jak jednotlivcům tak i skupině dětí. Společně s rodiči soustavně provádíme úpravy a vylepšujeme jednotlivé místnosti. Všechny prostory školy jsou esteticky vyzdobeny především výtvarnými pracemi dětí.

Součástí mateřské školy je velká zahrada se vzrostlými stromy a keři, pískovištěm, komplexem hracích sestav, altánkem a ohništěm se sezením. Na zahrádce je možné najít několik hmyzích domečků, k pozorovacím účelům a množství záhonků, kde s dětmi pěstujeme bylinky a zeleninu. K vycházkám využíváme nejbližší okolí, které nabízí mnohé. V blízkosti máme les, louky, přehradu, potok i řeku Labe. Všude mají děti možnost volného pohybu. Nenásilnou formou jsou vedeny k lásce k přírodě, seznamují se s nejbližšími ekosystémy, učí se prakticky přírodu chránit a pomáhat jí.

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí, spolupráce s Mensou ČR

Mezi školky spolupracující s Mensou ČR jsme se zapojili na začátku školního roku 2016–2017. Péče o děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání měla v naší mateřské škole dobré základy a to zejména proto, že pracujeme podle programu „Začít spolu“ a máme možnost pracovat s dětmi v menších skupinkách v centrech, které si děti samy vyberou.

K našemu školnímu vzdělávacímu plánu „Poznávám, objevuji, učím se a chráním“ jsme vytvořili doprovodný program „Cesta kolem světa“, v rámci kterého děti poznávají blízké evropské státy a vzdálenější významné kultury. Program byl zpočátku určen do dobrovolného kroužku „Chytrolínek“, později se stal součástí komunitního kruhu. V naší mateřské školce fungují kroužky jako jakási nástavba nad Školní vzdělávací plán, jsou něčím navíc a jsou určeny pro děti, které „něco víc“ potřebují. Vycházíme z potřeb dětí, které se samy rozhodují, jestli do kroužku půjdou nebo vynechají, jestli chtějí a jestli je zajímají. O účasti nerozhodují rodiče ani paní učitelky. Ale poznávání světa? To byla skoro sázka na jistotu. Cesta kolem světa začínala v naší obci Povrly, z které jsme se brzy dostaly do Prahy, jakožto hlavního města České Republiky, a právě Česká republika – to bylo naše první velké téma, následovaly sousední země, vybrané evropské země (Itálie, Francie, Anglie) a cestu jsme zakončili zeměmi na jiných kontinentech (Čína, Amerika, Austrálie). S heslem, nejdříve probádám to, co „znám“ a co je mi blízké a až potom to, jsme vyvozovali typické symboly a abstraktní znaky (vlajky). Nebylo překvapením, že právě u České Republiky nedělalo dětem problém přiřadit typické znaky. Pozitivní byla podpora dětí s potenciálem od školního asistenta.

Ucelená sada stimulací v oblasti motorických cvičení je běžnou součástí činností, které mají děti na programu dne. Často si stavíme „procházkové“ dráhy na procvičení rovnováhy, hrajeme spoustu her k orientaci v prostoru nejen v herně nebo v tělocvičně, ale jako Ekoškolka také venku. Neustále cvičíme s míči, stuhami, šátky, kruhy, padákem, masážními ježky, ale využíváme i prosté papírky nebo kaštánky. Jemnou motoriku děti procvičují téměř každý den, k dispozici mají množství materiálů, vyšívají, navlékají korálky, skládají mozaiky, třídí, skládají, porovnávají… Tyto běžné „školkové“ činnosti, které si děti často samy vybírají, jsme doplnili a stále doplňujeme zafoliovanými předlohami, u kterých často musejí být pozorní, přemýšlet, vynaložit snahu, vydržet… Několikrát do roka jezdíme do keramické dílny a celkově neustále něco tvoříme. V praktických činnostech se snažíme děti vést k přemýšlení a logickému uvažování. A tak místo vysvětlování „krok za krokem“, ukážeme dětem hotový výrobek. Děti samy přemýšlejí, co budou potřebovat za pomůcky, jaký materiál a jak asi budou postupovat. Ve výtvarných činnostech poskytujeme dětem velký prostor ke kreativitě.

Často hrajeme v komunitním kruhu různé hry k procvičování zrakové paměti, zrakové pozornosti, sluchové paměti, sluchové pozornosti, cvičíme fonematický sluch… Děti mají k dispozici vlastní obrázkovou knihovnu a v odpočinkovém baldachýnovém stanu si knížky a encyklopedie mohou kdykoliv prohlížet. Do režimu dne jsme zařadili „tvoření hádanek“ – na které se děti vždy po odpolední pohádce moc těšily. Hádanky také tvořily, ač ne ty enigmatické – ty pouze řeší. A často vyřeší s větší samozřejmostí než kdejaký dospělý. Třídy jsou velmi dobře vybaveny různými hrami pro rozvoj rozumových schopností dětí, v loňském školním roce jsme pořídili několik nových logických her a hlavolamů, které neustále vyhledáváme a podle možností doplňujeme a modernizujeme. Ovšem i v našich „starých“ skříních jsme objevili hotové poklady.

Bc. Kateřina Trsková
zástupkyně ředitelky pro MŠ
V Povrlách, 20. 10. 2017

» Archiv