MŠ Didaktis, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mlýnská 225/44
Brno-střed
602 00


Kontakt

+420 725 694 926

http://www.zsdidaktis.cz/materska-skola/

Redaktoři

  • Mgr. Iveta Žižková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Didaktis, Brno
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Mateřská škola Didaktis zahájila svou činnost spolu se Základní školou Didaktis 1. září 2014. Je tvořena jednou, věkově smíšenou třídou, kterou naplňujeme do maximálního počtu 15 dětí. Díky kvalitnímu odbornému i materiálnímu zajištění si získala již od prvních týdnů své existence uznání rodičů.

Naše škola je jako jedna z mála soukromých mateřských škol zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, splňuje tak přísné hygienické, bezpečnostní normy a učitelky plánují podle Rámcového vzdělávacího programu.

Na každý měsíc vytváříme podle zájmu dětí projekt, který rozpracováváme do konkrétních částí plných poznání, bádání a pokusů. Snažíme se, aby si děti osvojily vědomosti, dovednosti a dokázaly je používat v běžném životě. Každou částí prolínají dětské činnosti související s náplní projektu - zpěv, rytmická a hudební cvičení, recitace, hraní dramatických a pohybových her. Všechny děti individuálně vedeme k aktivitám podporující jejich intelektovou stimulaci, pracujeme na rozvoji jejich motorických a grafomotorických schopností, logického myšlení a senzorického vnímání. K tématu je také zaměřená část dne, která probíhá v anglickém jazyce. Veškerou činnost připravujeme individuálně. Práce s interaktivní tabulí a využívání PC je součástí výuky.

Spolupráce s Mensou ČR

Nadání dítěte je potenciál, a nikoli jeho jednou provždy daná dispozice. Nadání je proto třeba systematicky rozvíjet. Naše školka podporuje vzdělávání intelektově nadaných dětí těmito způsoby:

  • U nově přijatého dítěte se podrobně zajímáme o jeho záliby, potřeby, obavy a zvyky a v průběhu předškolního vzdělávání s těmito poznatky cíleně pracujeme. Po celou dobu docházky provádíme pedagogickou diagnostiku každého dítěte, abychom zajistili jeho zdravý a harmonický vývoj.
  • Mimořádnou péči věnujeme vytváření atmosféry přijetí, aby se děti mohly bez obav emocionálně projevovat, experimentovat, tvořit a rozvíjet se. Nově přihlášené děti prochází adaptačním programem.
  • Třída je naplňována do maximálního počtu 15 dětí, aby škola dokázala
  • rozpoznat jejich individuální vzdělávací potřeby a rozvíjet je.
  • Průběžně rodiče během pravidelných individuálních konzultací informujeme o posunech jejich dítěte v oblasti předškolní zralosti a navrhujeme jim, jak tento vývoj z jejich strany podpořit.
  • Do vzdělávacího programu jsme začlenili metodu NTC Learning, jejímž prostřednictvím podporujeme rozvoj mozku dětí. Metoda je tvořena sadou cvičení, jejichž pravidelné začleňování do denních aktivit prokazatelně podporuje tvorbu neuronových synapsí v dětském mozku a rozvíjí tak celkovou mozkovou kapacitu. V Mateřské škole Didaktis pravidelně zařazujeme cvičení NTC Learning pod vedením certifikovaných učitelek do vzdělávacího programu.
  • Průběžně spolupracujeme také s odborníky působícími v oblasti výchovy a vzdělávání a díky odborně podloženému přístupu dokážeme účinně pracovat i s dětmi, které jsou mimořádně nadané.
  • Dětem v předškolním věku jsou určeny některé vzdělávací materiály nakladatelství DIDAKTIS, se kterými mohou pracovat během dne v blocích k tomu vyhrazených.

V průběhu listopadu 2017 až června 2018 jsme spustili v naší mateřské škole intenzivní program pro předškoláky, podporující rozvoj jejich předškolní zralosti. Rodiče v jeho průběhu využívali pravidelných individuálních konzultací, kde získávali užitečné tipy pro práci s dětmi.

Zaměření naší školky na rozvoj zejména intelektově nadaných dětí realizujeme ve spolupráci s několika partnery, o jejichž zkušenosti a profesionalitu se můžeme opřít. Jedná se zejména o nakladatelství Didaktis, jehož učebnice a promyšlená metodika nám pomáhají efektivně vzdělávat nadané děti. V neposlední řadě pak patří k těmto partnerům také Mensa ČR, jejíž aktivity pozorně sledujeme a podle možností se jich účastníme.

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
V Brně, 4. 3. 2019

» Archiv