Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 1251/57
Chomutov
43101


Kontakt

+420 728 232 588
+420 728 232 500

http://zsmssvet.cz/index.php/materska-skola

Redaktoři

 • PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková

Jsme česko-anglická soukromá Základní škola a mateřská škola Svět v Chomutově, která má individuální přístup k dětem a k jejich rodinám. Naše budova je centrem vzdělávání, kam mohou chodit děti od 1 roku do 15 let. Jesle Evička je pro děti od 1 roku do 2,5 let. MŠ je otevřena všem dětem od 2,5 do 6 let. Z MŠ je plynulá návaznost na naši ZŠ, 1.–9. ročník. 

V MŠ jsou 3 pedagogové, z nichž jeden má SPgŠ pro předškolní pedagogiku a dva z nich mají vysokoškolské pedagogické vzdělání. Pečlivě vybíráme své učitele-lektory, kteří se snaží dětem vytvářet podnětné prostředí, plně se během celého dne věnovat dětem a jejich vzdělání. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Ve školce Svět věříme, že dětství je především časem objevování. Disponujeme zkušenými a kvalitně připravenými lektory, kteří vytvářejí takové prostředí, ve kterém děti snadno objeví svůj potenciál. Nabízíme jim pomocnou ruku, aby postupně dokázaly vše samy. Děti předškolního věku jsou přirozeně zvídavé a příroda je pro ně místem inspirace. Zajišťujeme dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru v přírodě.

Plánování činností vychází z potřeb dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Vážíme si jedinečnosti každého dítěte. Citlivě v dětech podporujeme samostatnost i zdravou sebedůvěru. Díky přítomnosti učitele, který na děti stále mluví anglicky, se děti přirozeně pouštějí do komunikace v angličtině. V naší škole je veškerá komunikace s dětmi vedena dvojjazyčně (Aj, Čj). Jádrem naší školky jsou skuteční lidé, kteří milují děti. Celý personál, od učitelek až po vedení, se každý den snaží o to, aby se každému dítěti dostalo maximální pozornosti.  

Hračky a didaktické pomůcky jsou pro děti dobře dosažitelné. V rámci spolupráce s Mensou byly do jednotlivých pracovních skupin nakoupeny potřebné pomůcky rozvíjející nadání našich dětí. I nadále pokračujeme v pořizování dalších pomůcek a her pro rozvoj dětí (např. nové deskové hry, motorické pomůcky – „točidlo“, „jezdítko“, hlavolamy, stavebnice apod.). Také jsme do naší MŠ koupili jeden „MAGIC BOX“. Jeho obrovskou výhodou je, že je přemístitelný, a tudíž si ho můžou půjčovat všechny pracovní skupinky. Práce s ním nám umožňuje obohatit výuku o novou formu rozvoje dětí. Děti práce s „magic boxem“ nesmírně baví, jeho ovládání je jednoduché, proto s ním zvládnou pracovat i mladší děti. Nainstalovali jsme do nich výukové hry zaměřené především na rozvoj rozumových schopností dětí (např. „Chytré dítě“, „Matematika pro MŠ“, „IQ“…). Děti si plněním úkolů rozvíjejí paměť, logické myšlení a uvažování, matematické představy, postřeh, prostorovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání a také učení se řešení problémů. V nákupu pomůcek budeme nadále pokračovat.

Naše děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru a jsou jim vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Učitelky se plně během celého dne věnují.

V naší školce probíhá vzdělávací proces v rámci „center aktivit“, která jsou připravována vždy s ohledem na aktuální tematickou část. Během práce v centrech děti aktivně získávají a zdokonalují své schopnosti a dovednosti, samy rozhodnou, v jakém centru chtějí pracovat, a také si samy zvolí způsob, kterým daný úkol vyřeší. Tyto činnosti je vedou k samostatnému, logickému myšlení, podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi dětmi. Děti také dostávají individuální úkoly, při skupinové práci jsou pro ně připravovány „nadstandardní“ otázky, dle jejich zájmu jsou zajištěny učební pomůcky, encyklopedie, modelové pomůcky, deskové hry. K výuce také využíváme interaktivní tabuli, se kterou děti velice rády pracují.

Snažíme se vycházet z „prožitku“ dětí. Proto naše školské zařízení každý týden organizuje „výlet“ (do přírody, návštěvu knihovny, galerie či muzea, historických památek, zveme do školy hosty, kteří dětem povídají o zvířatech, přírodě atd.), vždy v závislosti na aktuální tematické části, zájmu či přání dětí. Ve třídách s intenzivní výukou anglického jazyka působí i rodilý mluvčí. Paní učitelky navzájem spolupracují, sdělují si své poznatky s touto metodou, chodí na vzájemné náslechy, aby se obohatily o další náměty činností z této metody.

Po absolvování kurzu Mensa NTC Learning jsme uskutečnili „úvodní schůzku s rodiči“, kde jsme nové rodiče informovali o nastávající spolupráci s Mensou. Seznámily jsme je s metodou NTC systém učení, se vznikem metody a jejím smyslem. V neposlední řadě jsme rodiče seznámili s nástěnkou, kterou jsme vytvořili pro informování o aktuálních akcích pořádaných Mensou, o kurzech pro rodiče. 

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2017/2018, metoda NTC Learning

Po absolvování kurzů „Mensa NTC pro školky“ zařazujeme do našich každodenních činností rotace, rovnovážná cvičení, motorická cvičení, velmi rádi provádíme hudební činnosti a hrajeme tanečně–pohybové hry, cvičíme paměť a pozornost, zařazujeme do vzdělávacích činností enigmatické hádanky. Začali jsme také zařazovat práci s abstraktními symboly. Zatím používáme značky aut, dopravní značky a piktogramy. Ke všem těmto činnostem nám slouží bohatá nabídka pomůcek a her.

Naše děti se snažíme rozvíjet po všech stránkách, proto naše školské zařízení zakoupilo frančízu „Ostrov objevů“. Je to unikátní český program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte. Společnost, která tyto kurzy založila, je členem České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) a její kurzy doporučuje i Menza České republiky.

Jsou to kurzy pro naše děti od 1 do 3 let a jejich rodiče, které stimulují jejich rozvoj zapojením všech smyslů. Kurzy obsahují stovky různých aktivit, využívají vlastní pomůcky, pracovní sešity i CD. Rodiče tak s dětmi mohou provádět i domácí cvičení.

Příklady činností v naší jednotřídní třídě Svět (věková kategorie 2,5–6 let)

S dětmi pravidelně zařazujeme do výuky tyto činnosti:

 • Motorická cvičení – klademe velký důraz na každodenní pohybové aktivity. Jak jistě víme, pohyb a cvičení je pro dítě nesmírně důležitý. Jak pro jeho fyzický rozvoj, tak pro vytváření nových nervových spojení (synapsí). Proto s dětmi pravidelně provádíme cvičení na rozvoj rovnováhy (chůze po čáře, po laně, na chůdách, chůze po zvýšené ploše balancování, chůze po masážních kamenech), překážkové dráhy, skákání panáka, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, na trampolíně, cvičení s hudbou, se stuhami, s padákem, rotace kolem vlastní osy, pohybové aktivity, pohyb v přírodě a mnoho dalších aktivit. Zdokonalování jemné motoriky (kuličková mozaika, hříbečková mozaika, navlékání korálků, zažehlovací korálky, práce s kladívkem, vyšívání, provlékání šňůrek, stavebnice Lego, Seva, pracovní činnosti – trhání, mačkání papíru, práce s plastelínou, kinetickým pískem, hry v „rýžovišti“, apod.) Po každém cvičení pak zařazujeme relaxaci, aby se děti naučili být v klidu a chvíli odpočívat. V letošním roce jsme absolvovaly „Kurz jógy pro děti s Pavlínkou“, kterou také rádi začleňujeme do výuky.
 • Cvičení na rozvoj akomodace oka – nejoblíbenější jsou cvičení a hry s míčem (kutálení ve dvojicích, házení + chytání míče ve dvojících, posílání míče v kruhu, driblování míče o zem, házení + chytání nad hlavou, hod míčem do koše a spoustu pohybových a závodivých her s míčem).
 • Konstruktivní činnosti a hry – konstruktivní činnosti jsou nedílnou součástí každodenních her dětí. Rozvíjí nejen jejich fantazii a představivost, ale také myšlení, řešení složitějších problémů, jemnou motoriku a manipulaci s předměty. Děti si staví buď podle předloh, nebo podle sebe.
 • Učení abstraktních symbolů – s dětmi jsme se pustili do učení se vlajek států. U dětí je to jedna z nejoblíbenějších činností. Děti poznávají jednotlivé vlajky, třídí podle určitých kritérií, poznávají vlajky podle popisu, hledají společné znaky, skládají rozstříhané vlajky apod. Vlajky pak dále využíváme k paměťovým hrám, k procvičení prostorových pojmů, k matematickým představám i k pohybovým hrám. 
 • Pracovní listy – k procvičení vlajek a asociací si vytváříme vlastní pracovní listy, které děti dostávají domů jako „malý úkol“. Tyto „úkoly“ pak slouží k tomu, aby si doma rodiče mohli s dětmi opakovat, co všechno jsme se již naučili. Dále pak využíváme pracovní listy na procvičení logického myšlení, zrakového vnímání, grafomotoriky apod.
 • Hudba – pravidelně zařazujeme do našich každodenních aktivit. Děti rytmizují písně, rozpoznávají písně podle melodie, vymýšlí vlastní doprovod na hudební nástroje či hrou na tělo. Naším cílem je podporovat rozvíjení hudební tvořivosti dětí. Proto necháváme děti, aby zkusily i samy vymyslet pohyb k naučeným písním apod. Hudbu pak dále využíváme při cvičení (tanec či improvizovaný pohyb), při odpočívání či relaxaci (poslech relaxační hudby).
 • Hry na zahradě a na procházkách – prvky z metody samozřejmě zařazujeme i při pobytu venku. Hlavně dbáme na přirozený pohyb dítěte (chůze, běh, přelézání, skákání…). Děti tedy chodí pohyblivé lávce, skáčou přes gumu i skákacího panáka, chodí po čáře, po obrubníku. V neposlední řadě se s dětmi pravidelně na zahradě otáčíme kolem své osy.

V průběhu celého dne pak děti mají k dispozici deskové hry, hlavolamy, puzzle, korálky, pexesa, stolní hry, magnetické stavebnice, dřevěné stavebnice, modelínu, tekutý písek a mnoho dalšího. Enigmatické hádanky - máme zkušenost, že o jejich řešení mají zájem většinou starší děti.

Nelze zde vyjmenovat veškeré aktivity, kterými naše MŠ podporuje utváření synapsí a intelektovou stimulaci dětí, proto jsme zde zmínili jen ty nejčastěji využívané.

Snažíme se především o to, aby děti informace zpracovávaly prostřednictvím prožitku nebo vizuálně, pomocí soustavy obrázků (např. využíváme „vyjadřování pohybem“ či výtvarného zpracování písní a básní, což dětem umožňuje si snáze zapamatovat text).

Uskutečňujeme mnoho projektů, namátkou:

 • Projekt „Učíme se třídit, aneb k čemu jsou barevné kontejnery?“ byl zaměřený na ekologii a třídění odpadu. Projekt byl motivovaný pohádkou „O barevné popelnici“. Ke spolupráci byli přizváni i rodiče, kteří s dětmi hledali a nosili různé druhy odpadu, které jsme pak dále využili k dalším činnostem.
 • Projekt „Chemické pokusy - čarujeme“ byl zaměřený na experimentování a objevování. Děti pokusy natolik zaujaly, že si je chtěly zkusit i doma s rodiči.
 • Projekt „Bezpečně na cestě a cestování“ – cílem bylo nejen rozvíjet vědomosti o bezpečnosti a dopravě, ale také poznávání již naučených abstraktních symbolů a využití těchto znalostí k dalším činnostem. I tento projekt naleznete rozpracovaný v našich dokumentech.

V roce 2018/2019 plánujeme poslat na školení „Mensa NTC pro školky“ učitelky z jeslí.

PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Svět, Chomutov s.r.o.
V Chomutově, 1. 5. 2018

» Archiv