Nadání a předškolní dítě

David Heider

Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující projevy a charakter nadání.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Tento příspěvek je součástí seriálu. Předchází mu článek:

Navazují na něj články:

V našem výzkumném vzorku bylo u povahy nadání zkoumaných dětí nejčastěji uváděno všeobecné nadání, přičemž specializace na určitou činnost byla častější u uměleckého nadání (např. zpěv, tanec).

 

 

 

 

Tabulka č. 1 - Struktura povahy nadání

Všeobecné nadání Sportovní a pohybové nadání Umělecké nadání Matematické nadání Literární nadání Vykazuje nadprůměrné logické myšlení Technické nadání
106 7 16 17 14 12 20

Kognitivní nadání má méně specifické projevy, ty nejčastěji zmiňované uvádíme v následující tabulce.

Tabulka č. 2 - Projevy nadání

Má výrazně větší slovní zásobu než vrstevníci Spontánně čte před začátkem ZŠ Nadprůměrně ovládá PC Rád a často čte encyklopedie Nadprůměrné dovednosti se stavebnicemi
23 68 15 19 22

Výsledky četnosti spontánního čtení před nástupem povinné školní docházky jsou v souladu se zahraničními výzkumy. Je uváděna jako jeden z nejčastějších prediktorů vyššího IQ. 1) Terman ve svém výzkumu uvádí zjištění spontánního čtení u téměř poloviny z probandů s celkovým IQ nad 135, 2) což odpovídá našim zjištěním.

Ostatní kategorie s nižší četností se úzce váží k zájmovému zaměření jednotlivých dětí a jsou velmi výrazně determinovány rodinným a sociálním zázemím (dostupnost hraček, PC, podpora ze strany rodičů apod.). V každém případě lze tvrdit, že tyto činnosti a dovednosti jsou ve vztahu ke kognitivním schopnostem dítěte, neboť vyžadují hlubší zájem, vytrvalejší úsilí a zvýšenou citlivost na určité jevy (např. vyšší slovní zásoba implikuje větší schopnost sémantické diferenciace pojmů, rychlejší asimilace a akomodace ve smyslu Piagetovy teorie kognitivního vývoje, nadprůměrné dovednosti se stavebnicemi implikují vytrvalost, zvýšené dovednosti v oblasti figurální inteligence). Zdá se tak, že nadané děti se v určité oblasti činnosti dokáží déle zabavit, neboť jsou odměňovány úspěchy v podobě vyřešení úkolu a pochvaly ze strany okolí. Zároveň vnímají hlubší souvislosti řešeného problému, a tak programují své aktivity na delší časové období (po vyřešení problému nacházejí další výzvu a zároveň jinou možnost řešení - vytváří se tak více úkolů najednou), odtud často pozorovaná fascinace dítěte úkolem.

Zároveň však jsou děti ve svých činnostech limitovány svým věkem, tedy zralostí CNS a zkušenostmi, které by zájem o daný problém podnítily na delší časové období (míněno v řádu měsíců a roků). Toto tvrzení může do jisté míry dokladovat následující údaj o stálosti předmětu aktivit dítěte. Celé dvě třetiny platných odpovědí tvrdí, že zájem dětí je nestálý a často se mění.

Tabulka č. 3 - Stálost zájmu

Stálost zájmu Četnost Procenta
odmala konstantní zájem 24 33
zájem je nestály 48 67

Pozorované charakteristiky nadaných dětí

Vyšetřující psychologové dále uváděli pozorované charakteristiky dětí tím, že popisovali dítě libovolným počtem adjektiv a zároveň umísťovali charakteristiky dítěte na škál introverze/extraverze.

Tabulka č. 4 - Míra introverze/extroverze

Pohlaví respondenta Průměr N Směrodatná
odchylka
muž 5,33 79 1,879
žena 6,10 60 1,674
celkem 5,66 139 1,828

Průměrná hodnota je 5,66, přičemž mezi chlapci a děvčaty je téměř jednobodový rozdíl. Tento rozdíl, společně s rozdílnou hodnotou směrodatné odchylky (u chlapců o dvě desetiny vyšší), poukazuje na níže rozvíjenou divergenci v povaze temperamentu a sociálních vazeb u kognitivně nadaných chlapců. Zatímco dívky jsou spíše otevřené a přátelské (nebo neutrální), u chlapců lze v tomto ohledu pozorovat větší rozdíly (toto tvrzení lze dále problematizovat).

Uvedená adjektiva byla utříděna do 11 kategorií. V následující tabulce jsou uvedené četnosti zastoupení jedinců v jednotlivých kategoriích. V dalším sloupci je uvedené procentuální zastoupení dětí v jednotlivých kategoriích (např. 64,15 % dívek bylo označeno jako inteligentní) dle pohlaví a celkem.

Tabulka č. 5 - Počet dětí v jednotlivých kategoriích, rozdělení dle pohlaví

Vlastnosti Dívky Chlapci Celkem
počet celkem v procentech počet celkem v procentech počet celkem v procentech
1. Inteligence 34 64,15 37 53,62 71 58,89
2. Sociabilita 25 47,17 20 28,99 45 38,08
3. Vtip, hra 4 7,54 16 23,19 20 15,37
4. Uzavřenost 12 22,64 10 14,49 22 18,57
5. Sebejistota 21 39,62 26 37,68 47 38,65
6. Neklid 3 5,66 10 14,49 13 10,08
7. Tvrdohlavost 4 7,54 13 18,84 17 13,19
8. Ochota 7 13,21 11 15,94 18 14,58
9. Klid 12 22,64 11 15,94 23 19,29
10. Pečlivost 13 24,53 8 11,59 21 18,06
11. Přizpůsobivost 5 9,43 6 8,70 11 9,07

Nadané děti jsou tedy psychology vnímané jako velmi společenské, klidné, sebejisté a vcelku ochotné, ale také jako tvrdohlavé a uzavřené. Heterogenitu skupiny nadaných žáků lze vnímat, dáme-li jednotlivé kategorie do sémantických opozic. Dostaneme tak tyto párové kategorie (v závorkách jsou uvedené četnosti):

 • sociabilita - uzavřenost (45 - 22)
 • tvrdohlavost - ochota (17 - 18)
 • sebejistota (silné Já) - přizpůsobivost (slabé Já) (47 - 11)
 • klid - neklid (23 - 13)

U kategorií vtip, hra a pečlivost se nevyskytuje párová kategorie (což může být poměrně překvapivé zejména u pečlivosti).

Na všech úrovních (snad kromě „síly Já") lze vnímat relativní vyrovnanost. Sociabilita sice převažuje nad uzavřeností, stejně jako „klid" nad „neklidem" a výrazná sebejistota nad přizpůsobivostí, ale nelze říci, že charakteristiky skupiny jako celku se sbíhají do jednoho trsu charakteristik. Vnímání skupiny nadaných dětí je tedy dosti heterogenní.

Zdá se, že existují dvě poměrně výrazné skupiny vlastností nadaných. Jedna skupina (více zastoupená) jsou jedinci společenští, sebejistí, ochotní, druhá popisuje jedince uzavřené a vzdorovité (tvrdohlavé). Zastoupení jednotlivých skupin je přibližně v poměru 2:1. Nevíme však, zda se uvedené skupiny vlastností skutečně sbíhají také u jedinců samotných.

Dá se předpokládat, že dané vlastnosti se budou projevovat mimo jiné ve vztazích s vrstevníky, kterým se budeme věnovat v dalších kapitolách.

Některé z uvedených rozdílů se promění, oddělíme-li jednotlivé údaje dle pohlaví (pro lepší přehled uvádíme v závorkách podíl vlastností v procentech z celkového počtu dětí dle pohlaví).

Chlapci:

 • sociabilita - uzavřenost (29 - 14,5)
 • tvrdohlavost - ochota (19 - 16)
 • sebejistota (silné Já) - přizpůsobivost (slabé Já) (38 - 9)
 • klid - neklid (16 - 14)

Dívky:

 • sociabilita - uzavřenost (47 - 23)
 • tvrdohlavost - ochota (7,5 - 13)
 • sebejistota (silné Já) - přizpůsobivost (slabé Já) (40 - 9,5)
 • klid - neklid (22,5 - 5,5)

Použitá literatura a zdroje

Keller - Mönks - Sternberg - Subotnik: International Handbook of Giftedness and Talent second edition. Elsevier Science, Oxford, 2000, str. 165-166.

Vysvětlivky

 1. Srovnej např. Keller - Mönks - Sternberg - Subotnik: International Handbook of Giftedness and Talent second edition. Elsevier Science, Oxford, 2000, str. 165 - 166.
 2. Tamtéž.

Citace původního článku

HEIDER, David. Nadané dítě a vrstevníci. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2008, [cit. 2012-11-17]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2363/NADANI-A-PREDSKOLNI-DITE.html. ISSN 1802-4785. Publikováno pod licencí Licence Creative Commons

Související odkazy

4.6.2008

Klíčová slova: nadané dítě, všeobecné nadání, umělecké nadání, výzkum, IQ


Zpět