Nadměrná vzrušivost nervové soustavy u nadaných dětí

Lesley Swordová (přeložil Petr Psutka)

Jestliže někdo pracuje nebo žije s nadanými dětmi, pak má-li je charakterizovat, jsou nejčastěji zmiňovanými rysy intenzivnost a vnímavost. A to intenzivnost pocitů, prožitků a vnímavost k fyzickému prostředí i k jiným lidem. Koncepce nadměrné vzrušivosti neboli supersenzitivity je cestou, jak tuto intenzivnost a vnímavost zkoumat.


Dabrowského koncepce nadměrné vzrušivosti umožňuje nadaným dětem, aby tuto svou vlastnost rozpoznaly, a to jim může pomoci lépe porozumět sobě a lépe vycházet s druhými lidmi.

Kazimierz Dabrowski (1902–1980) byl polský psychiatr a psycholog, který pracoval s kreativními dospělými a dospívajícími. Všiml si, že mnozí z jeho klientů, kteří byli „nadaní“ a/nebo vysoce kreativní, měli společné osobnostní rysy související se zvýšenou intenzitou funkce a supersenzitivitou nervového systému.

Michael Piechowski, který s Dabrowskim pracoval, vysvětluje nadměrnou vzrušivost jako nadbytek fyzické, smyslové, kreativní, intelektuální a emocionální energie, který může mít za následek kreativní úsilí stejně tak jako pokročilý emocionální a etický vývoj v dospělosti.

Předpokládá se, že nadměrná vzrušivost je vrozená. Jde o genetickou predispozici nervového systému reagovat intenzivněji na životní podněty. To způsobuje jedincům se silnou vzrušivostí, že prožívají své zážitky intenzivněji, než je obvyklé.

Jinými slovy, někteří jedinci mají v porovnání s průměrem sklon reagovat silněji na věci, které se jim přihodí, a mají rovněž sklon reagovat na tyto věci delší dobu, než je v průměru obvyklé. Tyto reakce jsou součástí fyzického a mentálního uspořádání jedince, proto nereagují tímto způsobem úmyslně. Jsou prostě jen součástí své vlastní osobnosti, takoví, jací jsou.

Znalost této specifické koncepce a její pochopení dává studentům lepší možnost nahlédnout do rysů své osobnosti a uklidnit je, že v některých svých pocitech a reakcích na nejrůznější podněty nejsou sami.

Rovněž i rodiče a učitelé zjišťují, že jim koncepce nadměrné vzrušivosti pomáhá mít více porozumění pro nadané děti (a často i pro sebe samé!). Mají možnost si uvědomit, že alespoň něco z toho, co tyto děti dělají, nedělají nutně proto, aby je „rozčílily“, ale že je to následkem toho, kým takové dítě je, jak je psychologicky i fyzicky „poskládáno“.

Nadměrná vzrušivost se projevuje v pěti formách:

  • Psychomotorická – přebytek energie, rychlý mluvený projev, nutkání k činnosti, netrpělivost, impulzivní jednání, nervózní návyky a tiky, soutěživost, nespavost.
  • Senzuální – smyslové a estetické požitkářství: zvýšené smyslové vědomí, např. zrakových, čichových, chuťových vjemů, hmatových informací, zvuků, smysl pro krásné objekty, hudbu, přírodu, citlivost na jídla nebo naopak na znečišťující látky, intenzivní odpor k určitým tkaninám, touha po požitcích.
  • Intelektuální – učení, řešení problémů, zvědavost, soustředění, teoretické a analytické myšlení, dotazování, sebepozorování, láska k učení, zaujetí pro morálku, uvažování o osobních a společenských morálních hodnotách.
  • Imaginační – živá obrazotvornost, kreativní a invenční, bohatý a aktivní život v dimenzi představ, vynikající vizuální paměť, spletité sny, denní snění, láska k poezii, hudbě a dramatu, obavy z neznámého, směšování pravdy a fantazie, velký smysl pro humor.
  • Emocionální – intenzita pocitů, složité emoce, extrémy v emocích, empatie k druhým, senzitivita ve vztazích, silná paměť na pocity, obtížné přizpůsobování se změnám, obavy a pocity úzkosti, zábrany, bázlivost, plachost, sebehodnocení, pocity nedostatečnosti a méněcennosti, zvýšené uvědomování si křivdy a pokrytectví. (Piechowski, 1979)

Ne všechny nadané děti mají všechny z těchto forem nadměrné vzrušivosti. Některé mají jen jednu nebo dvě z nich. Jsou však i takové, které mají tyto Dabrowského vlastnosti všechny, a to může mít jak pozitivní, tak i negativní důsledky.

Tyto děti často projevují nadměrnou fyzickou energii, abnormálně aktivní obrazotvornost, intenzivní reakce, které mohou být na překážku vzájemným kontaktům s druhými, a extrémní citlivost. Pozitivní stránkou však je, že mají nevyčerpatelnou energii, živou obrazotvornost, neukojitelnou touhu se učit a neobyčejnou schopnost mít o něco zájem.

Uvědomění si své nadměrné vzrušivosti a její přijetí může nadaným dětem pomoci rozvinout nejenom poznání sebe sama, ale i přijetí rozdílů mezi jedinci. Můžeme jim pomoci, aby si uvědomily, že pochopením své predispozice k určitým reakcím v určitých situacích se mohou radovat z příjemných stránek nadměrné vzrušivosti a zároveň se učit vyrovnávat se s obtížemi, které jsou někdy s tímto způsobem bytí spojeny.

Jak říká Michael Piechowski: „Nadměrná vzrušivost živí, obohacuje talent, dodává mu energii a rozšiřuje ho.“ (Piechowski, 1999, s. 325-6)

Lesley Swordová

Lesley Swordová je ředitelkou Gifted & Creative Services Australia. Specializuje se na psychologii nadaných jedinců a již více než 15 let pracuje s nadanými dětmi i dospělými všech věkových kategorií.

Zdroj

  • Lesley Sword: Overexcitabilities in Gifted Children. Mensa World Journal, October 2013, p. 6-7.

Související odkazy

15.12.2013

Klíčová slova: nadměrná vzrušivost, nadané děti, Dabrowského koncepce nadměrné vzrušivosti


Zpět