Maxík – herní klub při MŠ Holýšov

Marie Čermáková

V tomto článku Vám přibližujeme činnost herního klubu Mensy na úrovni mateřské školy. Klub Maxík usiluje o podporu rozvoje rozumových schopností, logického myšlení, prostorové představivosti, koncentrace a plánování - to vše na úrovni běžné MŠ.


MAXÍKOVSKÁ PRAVIDLA

KDO JSME?

Herní klub rodičů a dětí, podporující rozvoj nejen rozumových schopností dětí do 6 let věku

PROČ MAXÍK?

Protože jedeme na maximum.

 • snažíme se v maximální míře podpořit rozvoj schopností a dovedností dětí využít volný čas spolu s dětmi
 • maximální podpora týmové spolupráce, tedy využití potenciálu jakéhokoliv člena našeho klubu
 • spolupracujeme a vymýšlíme výlety, společné akce, předáváme si informace z oblastí, které jsou blízké jednotlivým členům
 • snažíme se o vytvoření dobré nálady všech
 • předčítáme knihy na pokračování
 • podporujeme ty, kteří chtějí dělat něco víc

1. Jak a proč vznikají herní kluby při školských či jiných zařízeních a pro jaké věkové kategorie dětí jsou?

Ve spolupráci s dětskou Mensou vznikají po celém území naší republiky herní kluby pro děti všech věkových kategorií: tedy od předškolního věku až po věk středoškolský. Tyto herní kluby mají za úkol posilovat potenciál v oblasti rozumových dovedností a pracují s dětmi s vysokým IQ, čili nadprůměrnou inteligencí.

Název herní klub je odvozen od toho, že se zde rozvíjí tento potenciál prostřednictvím nejen společenských her, ale her podporujících logické uvažování, postřeh, paměť, strategické uvažování plánování apod.

Tyto kluby mohou vznikat jak na úrovni MŠ, ZŠ, středních škol, ale také mohou působit při poradenských zařízeních, kde jsou právě tyto děti identifikovány. U herních klubů působících na úrovni MŠ je důležité zapojit také rodiče, jelikož tato věková kategorie vyžaduje z mnohých důvodů vyšší individuální péči. Přítomnost odpovídajícího počtu dospělých je nezbytná.

2. Kdy a jak vznikla myšlenka na založení herního klubu při MŠ a co vše bylo zapotřebí zajistit v samém začátku fungování tohoto klubu?

Před třemi roky jsem se setkala s pražským Centrem nadání, jenž sdružuje a odporuje činnost pedagogů, rodičů i odborníků v oblasti péče o nadané děti všech věkových kategorií. Zde jsem se poprvé setkala s informacemi o činnosti herních klubů, ale také s hrami, pomůckami a metodickými matriály podporujícími rozvoj v oblasti rozumových schopností  a podporu potenciálu u dětí nadaných. Jelikož Centrum nadání velice úzce spolupracuje s Dětskou Mensou, vznik herního klubu pod hlavičkou této organizace byl již přirozeným uzavřením této spolupráce.

V samém počátku vzniku herního klubu bylo zapotřebí zajistit prostor, v němž se budeme pravidelně scházet, což poskytlo vedení školy uvolněním jedné třídy v odpoledních hodinách. Dále byly poskytnuty finance potřebné na zakoupení alespoň několika nových her pro začátek. Z dosud používaného metodického materiálu v MŠ – kubusů, vkládaček, her, puzzlí a stavebnic,  pak bylo vybráno to, co by odpovídalo činnosti herního klubu.

Na společné schůzce s rodiči pak byli všichni přítomní seznámeni s touto myšlenkou a činnost herního klubu byla zahájena na začátku školního roku 2009-2010.  Vše další potřebné pro fungování herního klubu již vzniklo ve spolupráci s rodiči. Logo, internetové stránky, společná pravidla i „maxíkovská hymna“, jenž zahajuje naše pravidelná setkávání.

MAXÍKOVSKÁ HYMNA

Re: Ten hraje to a ten zas tohle
a všichni dohromady zahrajem si dost.

 1. Když hrajem špagety, 
  máme chuť na jídlo,
  milujem výlety,
  to by nás bavilo.

Re: Ten hraje to a ten zas tohle
a všichni dohromady zahrajem si dost.

 1. A když se sejdeme,
  všichni se smějeme,
  a když ne-smějeme,
  tak něco hrajeme.

Re: Ten hraje to a ten zas tohle
a všichni dohromady zahrajem si dost..

3. Existují pravidla, jenž jsou důležitá pro fungování herního klubu, co je specifické na jeho činnosti. Jak se dařilo zapojit  rodiče do aktivní práce v herním klubu? Jak získávat finance na zajištění a obnovení kvalitních her pro pravidelná setkávání?

Na začátku fungování herního klubu jsme si společně s rodiči vytvořili pravidla, jen ž platí pro všechny zúčastněné.

Podmínkou členství v klubu je věk dítěte do 6 let a účast rodičů či dospělé osoby při jednotlivých akcích klubu.

 • Herní odpoledne - lichý týden – úterý od 14.30 – 16.00 hod
 • Předčítací odpoledne - lichý týden – čtvrtek od 14.30 – 16.00 hod

Díky těmto pravidlům je jasně vymezeno že jde o klub herní a ne hrový. Jinými slovy, jde o cílevědomou, dlouhodobou a záměrnou podporu v oblasti rozvoje rozumových dovedností s využitím potenciálu všech zúčastněných, tedy dětí i dospělých. Zároveň jsme vytvořili systém odměňování, jenž po celý rok děti motivuje. Sbíráme „Maxibody“, které si děti nalepují do svých sešítků a po získání určitého počtu těchto bodů následuje odměna.

Co se týče spolupráce s rodiči, již fakt, že podmínkou členství v klubu je vždy přítomnost dospělého, vymezí skupinu rodičů, jenž sama má zájem „pracovat“ s dětmi. V této oblasti nejsou žádné problémy, ba naopak, pedagog zde působí spíše jako „skrytý dirigent“ jen udává směr a zaštítí činnost klubu, metodicky udává směr. Ve všem ostatním jsou aktivní rodiče. Pomáhají se zajištěním akcí, nákupem pomůcek, přinášejí náměty na činnosti, výlety, jsou správci internetových stránek, doplňují fotografie na internetové fotoalbum, pomáhají s vytvářením klubové kroniky apod.

Finanční prostředky na zakoupení nových kvalitních her, jenž nikdy nejsou záležitostí lacinou, získáváme z pravidelných příspěvků od rodičů při úterních a čtvrtečních setkáváních.

Hry, které máme v herním klubu, jsou také k zapůjčení. Při herním klubu funguje půjčovna společenských her a metodických pomůcek.

4. Jak funguje činnost herního klubu v průběhu školního roku?

V průběhu školního roku se pravidelně setkáváme vždy v liché úterky a čtvrtky. Při čemž úterní setkávání jsou věnována pouze společenským hrám, či zajímavým pokusů, jako například výroba bublifuku, či slizu.

Čtvrteční odpoledne pak se nesou v duchu tvořivého čtení. Tedy předčítání příběhů na pokračování, nebo čtení motivačních příběhů, jen jsou oak základem pro výtvarné zpracování, Kreslíme, například na trička, či sestavujeme obrázky z geometrických tvarů, modelujeme, využíváme bramborová tiskátka atd.

Tyto příběhy také motivují k rozvoji různých dovedností, matematických, nebo činnosti související a přípravou na čtení a psaní. Zapisujeme příběhy do myšlenkových map, tvoříme rýmy, napodobujeme psanou podobu jazyka nebo si hrajeme s barevnými číslicemi a kuličkami.

Společně plánujeme při pravidelných posezeních v pizzerii a jezdíme na sobotní výlety, či pořádáme sportovní dopoledne v městské sportovní hale.

Letošní vánoční prázdniny jsem pak strávili bruslením na zimním stadionu, plaváním v blízkém příhraničním akvacentru, vánoční nadílkou pro zvířata a večerům se společenskými hrami.

V únoru jsem pak ve spolupráci s Mensou ČR uspořádali testování, kterého se mohl zúčastnit kdokoliv ve věku od 5 let výše. 

Také jsme uspořádali podzimní a jarní víkendové setkání, jenž bylo věnováno nejen společenským hrám, ale také výletům po okolí, sportování i různým výtvarným a pracovním činnostem.

5. Jsou herní kluby místem, kde se pracuje pouze s dětmi nadanými?

V menším městě, jako je Holýšov, nelze najít odpovídající počet nadaných dětí, jenž by postačil pro činnost klubu. Z testování a návštěv PPP víme, že jsou 3 děti z našeho klubu nadané. Nicméně není naším cílem pouze podpora dětí nadaných, ale celkové zvýšení potenciálu v této oblasti a předávání informací. Tedy každý rodič, který má zájem o podporu rozvoje rozumových dovedností u svého dítěte se mže stát spolu s ním členem herního klubu. Navíc u dětí předškolních se tento potenciál tvoří a mnohé se ještě do vstupu do ZŠ může změnit. Také z tohoto důvodu nejde pouze o  klub pro děti nadané.

6. V čem je největší přínos herního klubu, jak ze strany dětí, rodičů, tak MŠ?

Největší přínos herního klubu vidím právě v pravidelném setkávání, kde se nejen pracuje s dětmi, ale předáváme si zde informace o hrách, metodických pomůckách, výletech, nebo pouze podobných výchovných situacích specifických pro život s „nadaným dítětem“.

Děti s vysokým potenciálem, všeobecně, nebývají jen ty, které jsou bezproblémové. Často jsou tvrdým oříškem pro rodiče i pedagoga a vzájemné setkávání nám pomáhá vyrovnat se s těmito specifiky. Tyto děti stále potřebují aktivní vyplnění volného času, přínosnou stimulaci a pokud toto je pouze na rodině, je to velice náročné. Čas strávený nejen v herním kubu, ale při výletech a víkendových setkáních může pomoci i v této oblasti.

Dále je nutné říci, že tato „společenská skupina“ - jak rodičů, tak dětí - potřebuje společnost na stejné úrovni, což právě setkávání v herním klubu nabízí.

Nesmíme také zapomínat na to, že v dnešní době jsou počty dětí na třídách již skoro neúnosné, což většině dětí s vysokým potenciálem nevyhovuje a potřebují přístup směrem k dospělým „jeden k jednomu“. Při jakékoliv akci herního klubu je toto vždy dostatečně zajištěno, navíc děti zde dostávají od jakéhokoliv dospělého další stimulace pro svůj budoucí život, což je pro ně obohacující.

Vše další důležité, fotografie, prezentace a novinky z činnosti herního klubu najdete na  http://www.maxik.berusky2009.cz.

Související odkazy

18.6.2010

Klíčová slova: herní klub Mensy, mateřská škola


Zpět