ZŠ Komenského, Nový Jičín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 1118/68
Nový Jičín
741 01


Kontakt

+420 556 713 115

http://www.zsko68nj.cz

Redaktoři

  • Mgr. Barbora Kamasová
  • Mgr. Alena Lowaková
  • Mgr. Renáta Pavlicová

TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
KND Nový Jičín, který funguje při naší škole.

Školu navštěvuje 526 žáků. Kapacita školy je plně využita, včetně optimálního využití odborných učeben. V ročníku jsou 2–3 třídy, průměrná naplněnost je 23 žáků na třídu. Školu navštěvuje 13,1 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojové poruchy učení, chování, poruchy koncentrace, zdravotní postižení, nadaní žáci). Na škole pracuje žákovský parlament a třídní samosprávy.

Škola nabízí možnost mimoškolních aktivit: keramika, hra na flétnu, kuchtík, sportovní kroužky, využití PC a internetu, aktivity pro nadané žáky. Dle pravidelného kvalitativního i kvantitativního výzkumu ve škole panuje dobré klima, jak mezi učiteli navzájem, tak v interakci mezi žáky a učiteli i učiteli a zákonnými zástupci žáků.

Ve školním roce 2016/2017 naše škola vytvářela podmínky a podporovala nadané a mimořádně nadané žáky následujícím způsobem:

  • Vysoce individualizovaný přístup k těmto dětem s možností konzultací.
  • Rozvoj v rámci schůzek Klubu nadaných dětí Nový Jičín, který naše škola provozuje.
  • Zapojení do soutěží – Olympiády v jednotlivých vyučovacích předmětech (matematika, chemie, biologie), Logická olympiáda, Matematický klokan, BRLOH, Science cup – Pohár vědy 2017, účast žáků na Dětské vědecké konferenci.
  • Meziročníková integrace ve vybraných předmětech.

V tomto školním roce též proběhlo další testování IQ a dětem, které dosáhly uspokojivého výsledku, bylo nabídnuto členství v Klubu nadaných dětí.

Škola má na svých internetových stránkách umístěn odkaz jak Klub nadaných, tak na odkaz školy spolupracující s Mensou. Na těchto stránkách lze dohledat též aktivity, které škola během celého školního realizuje. Naleznete zde fotodokumentaci.

Učitelé, kteří se vzděláváním nadaných dětí zabývají, se pravidelně vzdělávají v rámci samostudia, případně seminářů.

Barbora Kamasová
koordinátor aktivit pro nadané žáky
V Novém Jičíně, 20. 9. 2017

» Archiv