Novinky z Mensa gymnázia

Marcela Fatrová

Podzimní aktuality z Mensa gymnázia, o.p.s. sestavila Mgr. Marcela Fatrová.


V době letních prázdnin se podařilo v Mensa gymnáziu úspěšně provést několik úprav: Byla dokončena pokládka linolea, v této chvíli je tedy ve všech třídách i na chodbách již linoleum nové. Dvě třídy a všechny chodby byly vymalovány, dveře do tříd a do kanceláří byly vyměněny za nové, protipožární. Byl nainstalován nový policový systém v učebně VV a v kabinetu Ma+Fy, škola získala do dvou učeben zdarma starší, ale zachovalé lavice a židle. Zřídili jsme odbornou učebnu Ma+Fy a také jsme změnili poskytovatele internetu, čímž jsme získali rychlejší připojení. Některé z těchto úprav financovala MČ Praha 17, některé škola a na některé přispěli i sponzoři školy.

Kromě těchto vylepšení se v době prázdnin uskutečnila akce v rámci projektu Mnichov–Praha: osudy v exilu, který probíhal již během roku ve spolupráci se studenty mnichovského gymnázia. Za českou stranu tento projekt zaštiťovala nezisková organizace Antikomplex a naše škola do něj byla vybrána jako jediná z ČR. Studenti v doprovodu vyučujícího Roberta Weinricha se v červenci vypravili do Mnichova prezentovat výsledky dlouhodobé práce s pamětníky Lídou Rakušanovou, Jiřím Pehem, Karlem Hvížďalou, Petrem Brodem, Ivanem Binarem a Pavlem Kohnem, kteří emigrovali do Mnichova a pracovali v tamní československé redakci RFE.

To vše se dělo v reprezentativních prostorách bavorského ministerstva kultury za přítomnosti jeho zástupců a hosta Bernda Posselta, mluvčího a bývalého předsedy sudetoněmeckého Landsmanschaftu a bývalého poslance Evropského parlamentu, přítomna byla také Lída Rakušanová. Výsledky práce a hlavní výstup celého projektu jsou pro veřejnost publikovány jako digitální výstava na portálu Grenzgeschichten.net.

A jaké jsou naše plány na nadcházející školní rok?

Aktivně se připravujeme na podání žádostí o několik grantů – jednak budou již brzy vyhlášeny výzvy k čerpání prostředků z evropských fondů (Operační program Praha – pól růstu), jednak každoročně podáváme několik žádostí do menších grantů vyhlašovaných dalšími institucemi jako MHMP, MŠMT aj.

Ve škole byla zřízena nová oborová komise pro rozvoj kompetence k učení, která vytvořila a realizuje dlouhodobý plán aktivit pro jednotlivé třídy, aby škola zajistila co nejlepší podmínky pro rozvoj této stěžejní kompetence.

Od tohoto školního roku dojde k posílení a systematickému zavádění outdoorových aktivit do života jednotlivých tříd – preventista sociálně patologických jevů připravil pro všechny třídy od primy po sextu výjezdní 3–5denní akci, v rámci které připraví program ze zážitkové pedagogiky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu a prevenci patologických jevů, vždy na míru konkrétní třídě.

Přijali jsme nabídku na zapojení studentů do Oxfordské olympiády, což je mezinárodní soutěž pro školní týmy, jejíž finále se uskuteční v Oxfordu v měsíci dubnu 2016. V rámci této soutěže budou studenti rozvíjet svoji znalost angličtiny, prezentační schopnosti, tvorbu textu na konkrétní téma, secvičení krátké scénky aj.

Po několika letech jsme přistoupili ke změně koncepce dne otevřených dveří. Jeho součástí bude bohatší program – ukázkové hodiny, testování IQ, turnaj v šachách, dámě, go, prezentace řečnického kroužku, ukázky prací studentů, prezentace o škole, učitelé budou prezentovat specifické aktivity – Martin Kalivoda outdoor a zážitkovou pedagogiku, Jan Kratochvíl rozvoj kompetence k učení aj., na interaktivní tabuli se budou pouštět ukázkové hodiny, budou prezentovány nové pomůcky, především hlasovací zařízení aj.

Byla opět vyhlášena soutěž Talent základek pro 4. a 5. třídy pro 15 nejlepších z městských částí Praha 5, 6, 13 a 17, v rámci které soutěží děti ve všeobecném přehledu a znalosti své městské části.

Škola se zapojuje do projektu Ostravské univerzity s názvem Kreativní pedagogika jako nový prostor pro vzdělávání ve 21. století aneb „Každý je na něco chytrý“. Půjde o projekt, ve kterém se bude zkoumat využití metody eyetracking (oční kamery) pro identifikaci nadání a zároveň její využití pro zkvalitnění vzdělávání žáků s SPU.

Kromě výše uvedených novinek budou samozřejmě pokračovat aktivity jako lyžařský kurz, řečnický a šachový kroužek, tvorba školního časopisu, projektové dny, různé odborně zaměřené exkurze, besedy a přednášky (např. Bankéři do škol), zapojení studentů do soutěží, olympiád a SOČ, účast na různých konferencích a jejich pořádání atd.

Věříme, že i tento rok bude pro naše studenty stejně zdařilý jako ten loňský a že vám budeme i v průběhu tohoto roku na našich webových stránkách přinášet zprávy o jejich úspěších.

Účastníci akce Mnichov–Praha: osudy v exilu (foto: Michaela Kučerová)

 

Související odkazy

15.9.2015


Zpět