Mensa gymnázium: úspěchy a akce školy

Marcela Fatrová

V loňském a letošním roce se škola pozitivně prezentovala na řadě akcí, z nichž některé sama pořádala. Významné jsou každoroční dny otevřených dveří gymnázia, spolupořádání konference Mensa pro rozvoj nadání, představení školy na konferenci Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky ve Zlíně a na konferenci Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně, pořádané STAN-ECHA, aj.


Škola se pravidelně zúčastňuje přehlídky pražských středních škol Schola Pragensis. Významnou a úspěšnou akcí byla soutěž Talent základek, kterou škola pořádá pro žáky z 1. stupně ZŠ v městských částech Praha 5, 6, 13 a 17. Soutěž u žáků testuje jak všeobecný přehled z řady oblastí (matematika, zeměpis, dějepis, literatura, televizní pořady …), tak znalosti o vlastní městské části. Cílem toho je přimět žáky více se o dění ve své městské části zajímat.

V průběhu posledních 5 let se na financování projektů škole podařilo získat přes 10 mil. Kč z evropských fondů. Jeden z takto financovaných projektů – Informace kolem nás – skončil v březnu 2015. Byl zaměřený na podporu výuky fyziky a matematiky, rozvoj informační gramotnosti a v neposlední řadě i na posílení mezipředmětových vztahů a rozvoj řady klíčových kompetencí. V rámci projektu bylo vybudováno moderní materiálně-technické zázemí, které odpovídá požadavkům a potřebám studentů i pedagogů. V rámci všech grantů byla vytvořena řada e-learningových výukových materiálů pro studenty.

Škola se zapojila i do několika charitativních akcí, např. do akce Srdíčkový den či sbírky pro Fond Sidus.

Prostory školy jsou využívány nejen dopoledne k výuce, ale i v odpoledních hodinách a o víkendu – škola své prostory nabídla k využití k pořádání celopražských šachových turnajů pro žáky ZŠ všech věkových kategorií.

Kromě toho se studenti školy zapojili do spolupráce na akcích městské části Praha-Řepy, jako jsou Den Země, Babí léto a Den sousedů. Společně s městskou částí se někteří studenti a učitelé podíleli na vybudování naučné stezky na Řepích.

V loňském školním roce se naše škola zapojila také do několika větších projektů, někdy i přeshraničních. Projekt Mnichov–Praha: osudy v exilu se zabýval tématem Rádia Svobodná Evropa a studenti v rámci něj měli příležitost osobně se seznámit se zajímavými pamětníky.

Projekt Mladý kurátor proběhl ve spolupráci s Lobkowiczkým palácem. Naši studenti primy a sekundy zkoumali málo probádané předměty Lobkowiczkých sbírek, dohledávali o nich informace a na závěr výsledky svého bádání prezentovali. Na projektu Příběhy z války pracovali u příležitosti výročí konce 2. světové války studenti kvinty. Zpovídali pamětníky konce války, ať už rodinné příslušníky a známé, nebo úplně cizí lidi v centru Prahy, a ptali se na jejich příběhy a vzpomínky. Vše pak sepsali, přidali fotografie, vytvořili tak plakáty a ty pak vyvěsili po škole.

Z dalších větších projektů stojí za zmínku beseda s pamětnicí holokaustu Doris Grozdanovičovou, exkurze do terezínského ghetta, 1. ročník školního kola recitační soutěže, dále pak mezinárodní projekt a konference PLATFORM shift zaměřená na teenagery, projekt Bankéři do škol a v neposlední řadě i projekt Edison, v rámci jehož výuku vedli stážisté ze šesti cizích zemí (Nový Zéland, Rumunsko, Indie, Brazílie, Vietnam a Guatemala), kteří ČR navštívili díky mezinárodní organizaci AIESEC.

Rovněž se podařilo zorganizovat několik pravidelných a několik mimořádných akcí pro studenty – z těch tradičních adaptační kurz pro primu s názvem Prima seznamka, lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, poznávací zájezd do Velké Británie a Irska, školní výlety, maturitní ples. Z mimořádných akcí jmenujme např. výšlap na Sněžku, astronomickou expedici či několik biologicko-paleontologicko-mineralogicko-geologických exkurzí.

Úspěchy studentů

V uplynulém školním roce naši studenti dosáhli mnoha úspěchů, a to jak ve vědomostních soutěžích a olympiádách, tak ve sportu, hudbě a řadě dalších disciplín. Studenti se účastnili Logické olympiády, Talnetu, Stretechu, programu CTY, SOČ, Ekologické olympiády, Astronomické olympiády, Dětské vědecké konference, Abaku ligy, Debatní ligy, Chemquestu, soutěže Nenech mozek zahálet a mnoha dalších akcí, přehlídek, soutěží atp. Někteří studenti také pravidelně vyjíždějí každý rok na studia do zahraničí.

Pozoruhodných úspěchů v minulém školním roce dosáhli například Mikoláš Opletal, Valentin Logachev, František Vlček, Radek Jakubka, Robert Jonathan Šimon, Radek Olšák, Amálie Hilgertová, Lukáš Dvořák, Martin Kent Kraus, Petr Dedek, Karolína Procházková, Jiří Rambousek, Michaela Kučerová, Filip Mauer, Yasmina Overstreet, Philipp Melay či školní šachový kroužek.

O úspěchy našich studentů se v minulém roce začala zajímat novinářka ze serveru Aktuálně.cz a v souvislosti s tím několik našich studentů zpovídala. Tyto rozhovory vycházely v průběhu školního roku 2014/2015 na serveru Aktuálně.cz pod souhrnným názvem České naděje.

Další informace naleznete na adrese: http://www.mensagymnazium.cz/studenti/oceneni-studentu/.

Úspěchy učitelů

Na naší škole působí kvalitní učitelé, kteří jsou jak vynikajícími odborníky ve svém oboru, tak současně i skvělými lidmi. Své nadšení pro obor dokážou na studenty přenášet a jsou pro ně v procesu vzdělávání partnery, díky čemuž vládne na škole velmi přátelská a pozitivní pracovní atmosféra a studenti dosahují skvělých výsledků.

  • Vyučující PhDr. Eva Patáková, Ph.D., je členkou mezinárodní komise pro tvorbu úloh pro mezinárodní kolo Matematické olympiády, na PedF UK vede seminář pro budoucí učitele matematiky pod vedením profesora Hejného a na všech významných mezinárodních matematických konferencích přednáší o metodách tvorby úloh pro nadané žáky (vydala rovněž publikaci s názvem Metody tvorby úloh pro nadané žáky).
  • PhDr. Tomáš Kočí je již několik let členem poroty v oboru biologie a chemie v celostátním kole přehlídky Středoškolské odborné činnosti a kromě toho vede semináře pro pedagogy ve středisku ekologické výchovy v Toulcově dvoře.
  • Vyučující Mgr. Jan Kratochvíl vyhrál v roce 2011 Cenu Alfréda Radoka se svojí divadelní hrou Vladimirova děvka. Nyní se podílí na zinscenování dalšího divadelního představení, které bude uvedeno jedním z pražských divadel.
  • Mgr. Martin Kulhánek přispívá do některých geografických periodik (např. do Geografických rozhledů).
  • Učitel Martin Kalivoda se na republikové úrovni věnuje prevenci netholismu, tj. závislosti na internetu a počítačových hrách, spolupracuje s krajskými koordinátory prevence při PPP a přednáší pro ně a pro metodiky prevence na školách. Kromě toho se na škole věnuje organizaci outdoorových aktivit a zážitkové pedagogiky a vede volejbalový tým, který je členem AVL ligy.
  • Mgr. Mária Kuková, Ph.D., se dlouhodobě věnuje astronomii, vede na škole astronomický kroužek a zúčastnila se i astronomické konference na Havaji.

Související odkazy

7.12.2015


Zpět