Úspěchy Mensa gymnázia

Marcela Fatrová

V loňském a letošním školním roce se škola pozitivně prezentovala na několika akcích, z nichž některé sama pořádala. Vloni šlo především o každoroční dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo přes 90 dětí se svými rodiči. Škola spolupořádala konferenci Mensa pro rozvoj nadání, v rámci níž se konaly workshopy a ukázkové hodiny ve škole. Navštívilo ji přes 40 účastníků z celé ČR. K dispozici bylo sedm workshopů a šest ukázkových hodin. Vedení školy také přednášelo o Mensa gymnáziu na konferenci Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně pořádané STAN-ECHA.


Asi nejpovedenější akcí byla soutěž Talent základek, kterou škola pořádá pro žáky z 1. stupně ZŠ v MČ Praha 5, 6, 13 a 17. 46 dětí z prvního stupně ZŠ soutěžilo ve všeobecném přehledu a odpovídalo na otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, televizních pořadů, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni také vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Active Expression. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Ukázalo se, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Záštitu nad soutěží převzali starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka a JUDr. Petr Lachnit, první zástupce starosty Prahy 5. Tři nejúspěšnější účastníci obdrželi zajímavé ceny – knihy, poukazy do Legolandu a tablety. Všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ v Mense zdarma.

Amálie Hilgertová (foto: archiv Mensa gymnázia)Škole se podařilo v průběhu posledních pěti let získat přes 10 milionů Kč z evropských fondů na několik projektů. V březnu 2015 skončil projekt zaměřený na podporu výuky fyziky a matematiky a rozvoj informační gramotnosti s názvem Informace kolem nás, jehož cílem bylo zvýšit zájem studentů o technické předměty, především matematiku a fyziku, a zlepšit podmínky pro výuku těchto předmětů. Atraktivitu a praktické využití těchto předmětů jsme studentům přibližovali prostřednictvím práce s daty, a to téměř ve všech vyučovaných předmětech, což přispělo k posilování vzájemných mezipředmětových vazeb. Kromě toho projekt rozvíjel klíčové kompetence studentů, především v oblasti pracovní, řešení problémů a finanční gramotnosti. V rámci projektu se vybudovalo moderní materiálně technické zázemí, které odpovídá požadavkům a potřebám studentů i pedagogů (sady pokusů od firmy Didaktik, měřicí přístroje Vernier, hlasovací zařízení Active Expression, tablety).

Prostory školy jsou využívány nejen k dopolední výuce, ale i v odpoledních hodinách a o víkendu – škola nabídla k využití své prostory k pořádání celopražských šachových turnajů pro žáky ZŠ všech věkových kategorií. Jejich organizátorem je náš bývalý student a současně vede školní šachový kroužek.

Kromě toho se studenti školy zapojili do spolupráce na akcích MČ Praha-Řepy, jako jsou Den Země, Babí léto a Den sousedů. Společně s MČ se někteří studenti a učitelé podíleli na vybudování naučné stezky v Řepích.

V loňském školním roce se naše škola se zapojila také do několika větších projektů:

 • Beseda v rámci projektu Mnichov–Praha: osudy v exilu. V rámci tohoto projektu jsme přivítali na naší škole dvě z jeho hlavních osobností – pány Karla Hvížďalu a Jiřího Peheho. V úvodu zástupkyně pořádající organizace Antikomplex pohovořila o smyslu projektu, poté studenti představili stručně výsledky své práce – medailonky o zpovídaných aktérech, spolupracovnících Rádia Svobodná Evropa. Poté se rozvinula diskuse studentů s hosty. Bylo vidět, že studenty problematika RFE, života v exilu i názory obou osobností na současný svět zajímá a že o všech tématech mnohdy hodně vědí.
 • Projekt Mladý kurátor. Jednalo se o spolupráci s Lobkowiczkým palácem, jehož sbírkové předměty naši studenti primy a sekundy zkoumali. První část projektu proběhla v samotných prostorách Lobkowiczkého paláce. Studenti si v praxi vyzkoušeli roli kurátora muzea. Byly jim propůjčeny málo probádané předměty Lobkowiczkých sbírek, nejasného původu a využití. Cílem studentů pracujících ve skupinách bylo zjistit o nich co možná nejvíce. Poté měli jeden měsíc na samostatný výzkum za pomoci všech dostupných zdrojů (odborná literatura, relevantní on-line zdroje, konzultace s odbornými pracovníky atd.). Pak informace zpracovali formou eseje a vytvořili prezentaci, případně navrhli propagační materiály, kterými by předmět přiblížili veřejnosti. Přibližně šest týdnů po první návštěvě Lobkowiczkého paláce se zde studenti opět sešli a svá zjištění veřejně představili publiku (rodiče, příbuzní, spolužáci).
 • PETree. Výzkumný tým PET-MAT (www.pet-mat.cz) nám nabídl účast v projektu vánočního stromu z PET lahví. Šlo o iniciativu na podporu třídění odpadu a rozvoj sociální uvědomělosti. Cílem bylo postavit asi sedm metrů vysoký strom uprostřed Mariánského náměstí, což je v rámci jednoho ateliéru téměř nemožné. Se stavbou tedy pomáhali děti a jejich učitelé v rámci ekologického vzdělávání.
 • Recitační soutěž. V lednu se konal 2. ročník školního kola recitační soutěže. Všichni soutěžící si připravili velmi kvalitní texty. Porota složená z pedagogů a studentů hodnotila kvalitu přednesu, výběr textu, jazykové i mimojazykové prostředky, humor, herectví a pobavení diváků. Všichni účastníci klání obdrželi odměnu za účast, ti nejlepší v každé kategorii pak dar v podobě poukázky na knihy do Neoluxoru a další ceny.
 • Projekt P55. Projekt P55 je dílem kolegyň P. Umlaufové a B. Maxové. Studenti měli za úkol napsat minipovídku, která má maximálně 55 slov a překvapivou pointu. Všechny minipovídky pak byly ke zhlédnutí a přečtení ve škole na nástěnkách.
 • Projekt Bankéři do škol. Po loňském úspěchu této akce jsme letos opět využili nabídky a uspořádali pro oktávu a septimu besedu v rámci projektu Bankéři do škol. Cílem projektu je zprostředkovat studentům setkání se zajímavou a inspirativní osobností, která jim předá informace o některých ekonomických tématech z oblasti finanční gramotnosti se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií v bankovnictví. Letošním ústředním tématem byla také bezpečnost v kyberprostoru (např. kybernetické útoky a jak se jim bránit). Beseda probíhala pouze na 30 školách v České republice. Naši školu navštívila paní Hana Kovářová, ředitelka marketingu a zákaznické zkušenosti z Raiffeisenbank, a. s. V první části programu se studentům představila a pokusila se je inspirovat svým životním příběhem, ve druhé části se věnovala odborným tématům z oblasti finančnictví – historie bankovnictví, bankovní systém, význam a funkce bank, bankovní produkty, bankovní soustavy, členění bank, činnosti banky, zásady bankovních operací, využití nových technologií v bankách, kyberkriminalita. Studenti byli seznámeni s desaterem bezpečného chování v on-line prostředí, zkusili si i kratičký kvíz a v závěru diskutovali kromě jiného o podobě bankovnictví za 5–10 let.
 • Rovněž se podařilo zorganizovat několik pravidelných a několik mimořádných akcí pro studenty. Mezi tradiční patří adaptační kurz pro primu s názvem Prima seznamka, lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, poznávací zájezd do Velké Británie a Irska, školní výlety, maturitní ples. Z mimořádných akcí jmenujme např. výšlap na Sněžku, Noc s Andersenem, biologicko-paleontologicko-mineralogicko-geologické exkurze aj.

PETree (foto: archiv Mensa gymnázia)

Úspěchy studentů

Debatní liga (foto: archiv Mensa gymnázia)V uplynulém školním roce naši studenti získali mnoho úspěchů, a to jak ve vědomostních soutěžích a olympiádách, tak ve sportu a dalších disciplínách. Kromě níže uvedených nejvýznamnějších úspěchů se studenti účastnili Logické olympiády, Talnetu, Stretechu, programu CTY, SOČ, Ekologické olympiády, Dětské vědecké konference, Abaku ligy, Debatní ligy, Chemquestu a mnoha dalších akcí, přehlídek a soutěží. Někteří studenti pravidelně vyjíždějí každý rok na studia do zahraničí.

Zde jsou nejvýznamnější úspěchy studentů:

 • Amálie Hilgertová, juniorská mistryně světa ve vodním slalomu, se zúčastnila olympijských her v Riu de Janeiro jako předjezdkyně vodních slalomářů.
 • Martin Kent Kraus z kvinty se o prázdninách zúčastnil mistrovství světa ve středoškolském debatování ve Stuttgartu a byl součástí českého národního týmu. Celkem se soutěže zúčastnilo 55 zemí z celého světa (od Japonska přes Peru až po Rwandu) s téměř 600 účastníky. Český tým dosáhl lepšího výsledku než minulý rok, přestože většina z týmu debatovala na mistrovství světa poprvé. Je to velký úspěch také proto, že úroveň soutěže je daleko vyšší než u českých i jiných mezinárodních turnajů, kterých se Martin doposud zúčastnil. Facebooková stránka národního týmu: https://www.facebook.com/Czech-Team-WSDC-2016-661991780632930/
 • Vojta Tvrdík se zúčastnil mistrovství světa ve strategicko-logické karetní hře Pokemon v San Francisku. Hra je v angličtině. Letos bojoval v kategorii dětí ročníků 20002004 s celkem 268 dětmi z více než 30 zemí světa. Vojta narozený v říjnu 2004 byl jedním z nejmladších účastníků. Velmi dobře hodnocené a bodované jsou pozice do 32. místa. Vojta obsadil úžasné 26. místo! Z celé české výpravy napříč kategoriemi tak získal nejlepší umístění.
 • Petr Dedek postoupil do celostátního finále Logické olympiády. Jako každý rok se i letos téměř všichni žáci primy až kvarty zúčastnili jejího nominačního kola. Několik z nich postoupilo do krajského kola. Z něj se pak nominoval Petr Dedek z kvarty dokonce do celostátního finále.
 • Martin Sedmera – celostátní kolo matematické soutěže Pangea.
 • Pavel Kantner – Stretech – prezentace dvou prací z oboru historie a geografie a publikace ve sborníku. Středoškolská odborná činnost – účast v krajském kole s oběma pracemi v oboru historie, geografie.
 • Martin Dedek, Martin Kent Kraus – účast v matematické korespondenční soutěži Brloh – 8. místo v Praze (z 517 soutěžících).
 • Martin Dedek, Martin Kent Kraus, Martin Sedmera – 2. místo v krajském kole v řečnické soutěži Prezentidáda.
 • Dva školní týmy – účast v mezinárodním kole soutěže Matematický náboj.
 • Martin Dedek, Petr Dedek – 2. místo ve finálovém kole matematické soutěži Pangea.
 • Martin Sedmera – účast v celostátním kole soutěže v programování a kancelářském SW.

Související odkazy

13.11.2016


Zpět