Zkušenosti s prvky NTC v Mateřské škole v Dubé, okres Česká Lípa

Michaela Součková

I v tomto pololetí školního roku 2017/2018 jsme podporovali děti v různých aktivitách spojených se vkládáním prvků NTC.


V naší výuce se snažíme zařazovat rozmanité aktivity spojené ponejvíce s prožitkem, na což klademe největší důraz. Využíváme podnětné prostředí se zábavnou formou učení. U dětí rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, hudebně pohybovou stránku – hudební sluch, grafomotoriku, akomodaci očí a protože pracujeme v programu Začít spolu, třída Motýlci již od pol. šk. r. 2015/2016 a třídy Sluníčka a Berušky od září r. 2016, bývá v centrech aktivit pro děti připraveny denně pestrá škála činností (konstruktivní, manipulační, polytechnické, smyslové, pohybové, reprodukční, praktické, výtvarné, dramatické, ...).

Metoda NTC se prolíná celým výchovně vzdělávacím programem, metodou rozvíjíme nejen nadané děti, stále s ní pracujeme při činnostech v centrech aktivit nebo při spontánních činnostech v ranních hrách, v ranním kruhu a někdy i při odpoledních hrách dle zájmu dětí. Při našem plánování aktivit se snažíme vycházet z potřeb dětí, zaměřujeme se na individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí.

Ve sportu trénujeme motorická cvičení: rovnováhu chůzí po lavičce, po laně, po čáře, venku po obrubníku a po nerovných površích, dále cviky, které podporují akomodaci čočky – většinou míčové hry spojené i s cvičením s padákem, což děti velmi baví, rotaci kolem své osy, zařazujeme často chůzi bludištěm. Hodně času trávíme chůzí naboso, jak ve třídě, tak i venku, chytáme různé předměty ploskou nohy. Při ranní tělovýchovné chvilce pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové hry a cvičení.

V ranním kruhu přispíváme k rozvoji logického myšlení s různými metodickými pomůckami. Zaměřujeme se hodně na trénování paměti, zařazujeme vyprávění pohádky podle obrázků dle posloupnosti děje, komentování zážitků z víkendu nebo z nějaké aktivity, která se nám líbila, vkládáme různé hádanky, říkanky a básničky, komentování děje z pohádky, převyprávění příběhu vlastními slovy.

Využíváme různé symboly – poznávání dopravních značek, číslic, hlásek, vlajek, značek aut, kdy děti se sejdou u jednoho stolu a dle zájmu pracují společně s pedagogem a poté už samy. Hodně děti baví piktogramy, které docela dobře rozeznávají. Pracujeme také s vkládajícími obrázky zemí světa, kterým přiřazujeme vlajky, využíváme glóbu, mapu a atlas. Zajímavé je, že s vlajkami a značkami aut pracujeme u stolečku převážně se staršími dětmi, ale mladší děti to velice zajímá, a tak často z dálky pozorují, nakonec se i zapojí a mnohdy si značky pamatují i více než některé starší děti. Při hrách s vlajkami států si říkáme, které vlajky mají ruhy, které stejné barvy, které jsou si podobné a proč, či které jsou odlišné, tím děti rozvíjejí zrakové vnímání.

S dětmi, u kterých převažuje dlouhodobá paměť, pracujeme hodně s dopravními značkami, vlajkami, názvy značek aut, společně hrajeme pexeso s těmito motivy a často se stává, že se k nám přidávají děti i méně nadané.

Hračky a pomůcky jsou volně přístupné a dosažitelné dětem, další potřebné pomůcky rozvíjejících nadání dětí jsou nakupovány v průběhu roku. K vytváření podnětného prostředí je motivován i veškerý pomocný personál školky. Paní učitelky z jednotlivých tříd Sluníček, Motýlků a Berušek mezi sebou vzájemně komunikují, sdělují si různé poznatky s touto novou metodou, obohacují se o další náměty v činnostech, informují se, co se jim podařilo a co méně.

Velmi často navštěvujeme různá kulturní představení – návštěva knihovny, divadelních představení, navštívili jsme IQ Park v Liberci a veřejné akváriu, v České Lípě s vynikajícím výkladem o životě a chování ryb. Tak vedeme naše děti k samostatnosti, stimulujeme je k dalšímu poznávání, k většímu okruhu znalostí, k rozvoji intelektu vůbec.

Ve třídě je dětem volně přístupná knihovna s knihami, mapou, encyklopediemi, počítač s PC programy na rozvoj poznání a myšlení. Hodně využíváme interaktivní tabuli, didaktické pomůcky pro rozvoj paměti, myšlení, soustředění a postřehu.

Zakoupili jsme robotickou včelku, se kterou se děti postupně seznamují a učí se logicky myslet v hledání cest, procvičování pravolevé orientace, předmatematických dovedností a prostorové představivosti.

Děti mají hodně rády jakékoliv hudební činnosti, kdy doprovázejí na rytmické hudební nástroje písničky, procvičujeme rytmus ťukáním na tečky, graficky znázorňujeme a zvukově doprovázíme – zdůrazňujeme rytmus, počet slabik, dlouhé a krátké samohlásky, zlepšujeme správnou artikulaci hlásek, využíváme pohybových dovedností dětí, zařazujeme i hudební symboly, o kterých si povídáme nebo jich využíváme k hudebním činnostem.

Pro starší nadané děti připravujeme aktivity formou pokusů a experimentů, zkoumání přírody, pěší výlety do přírody, samotnou týdenní školou v přírodě na horách, konkrétně na Benecku, kde děti po úspěšném plnění různých úkolů dostávají medaili.

Od září 2017 zařazujeme do TVP prvky metody prof. Hejného, rozšiřujeme běžné hry a činnosti jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách.

Při ranních úkolech mají děti krátké zastaveníčko s rodiči, společně s nimi děti pracují tak, že dokreslují chybějící části, nebo třídí a řadí podle barev, velikosti, tvarů, pracují s dějovou posloupností, hledají různé rozdíly apod.

I příští rok se budeme snažit s metodou pracovat i nadále, využívat inspirace od dalších kolegů z jiných školek a směřovat děti, aby i ony si vymýšlely samy hry s kartičkami a se symboly spojené.

13.6.2018


Zpět