Mensa gymnázium v roce 2011

Marcela Fatrová

V minulém školním roce se nám podařilo zrealizovat několik úspěšných akcí pro studenty. Za všechny připomeňme Buďánkovský slunovrat, školy v přírodě, Prima seznamku, prezentaci science centra Techmania s pokusy, projektové týdny, geologické expedice, několik různě tematicky zaměřených besed a přednášek, návštěvy divadel a výstav, filmový a výtvarný víkend...


... poznávací zájezd do Anglie, exkurze do Osvětimi, výstavu výtvarných děl studentů MG, účast na charitativních akcích, lyžařské výcvikové kurzy, účast na Týdnu vědy v AV, maturitní ples, série přednášek s pokusy v prostorách laboratoří MFF aj.

Ve škole byl pod patronací Mensy založen školní klub deskových her.

Na škole vznikl volejbalový a basketbalový tým, který se zapojuje do nejrůznějších soutěží.

Zapojili jsme se do projektů Nejlepší česká škola, Čtení pomáhá, Studenti čtou a píší noviny.

Naši studenti byli úspěšní u maturitní zkoušky, kde 81 % maturantů si zvolilo vyšší náročnost, osm jich prospělo s vyznamenáním a celkový dosažený průměr byl 1,7. Podle kritéria tzv. K-skóru v obou částech maturitní zkoušky zaujala naše škola 18. a 19. místo v republice.

Na 33. ročníku celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) zaznamenali dva studenti vynikající úspěch: Joel Jančařík se umístil v kategorii matematika a statistika se svou prací Využití programů pro automatické dokazování v algebře na 3. místě a Tereza Svobodová v kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací Rostlinné viry, charakterizace X viru bramboru dokonce zvítězila.

Dva z našich studentů se probojovali do celostátního finále Logické olympiády.

Miroslav Olšák, student předloňské oktávy, fantasticky zabodoval na Mezinárodní matematické olympiádě – získal bronzovou medaili!

Dosáhli jsme jako každý rok vynikajících výsledků ve srovnávacích testech společnosti Scio a studenti R. Havelková a V. Koštíř získali za nejlepší výsledek v testu z ČJ sedmých tříd víceletých gymnázií v Hlavním městě Praha ocenění společnosti Scio.

Studenti sext se umístili na 1. místě v celostátní online soutěži SAPERE – Zdravý životní styl.

Dále jsme sklízeli další úspěchy v obvodních a krajských kolech oborových olympiád a soutěží.

Neminuly nás ani úspěchy sportovní ...

  • Martin Štěpán obsadil 3. místo na Mistrovství ČR v superobřím slalomu mladších juniorů a 3. místo na Mistrovství ČR v superkombinaci.
  • Vojtěch Glaser se stal na mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou mistrem České republiky ve skocích na trampolíně juniorů v kategorii synchronních dvojic.
  • Na Mistrovství České republiky družstev SŠ v šachu náš školní tým obsadil 8. příčku.

… a kulturní či umělecké:

  • Rocková kapela The Colorblinds, ve které hraje na bicí náš student, vyhrála semifinálové kolo mezinárodní soutěže Emergenza. 1. místo v literární soutěži Terminus v kategorii vlastní tvorba získala studentka I. Recmanová.

Jednou z priorit, které si škola stanovila, je získávání financí z nejrůznějších zdrojů. V rámci projektu EU Učíme se interaktivně jsme kvalitně vybavili školu ICT technikou a vzniklo přes 500 e-learningových materiálů, které jsou v tomto školním roce pilotně zaváděny do výuky. Kromě toho jsme obdrželi sponzorské dary ve formě vybavení tříd – sbírka rodičů tercie na interaktivní tabuli, nábytek od dvou firem, ve kterých pracují rodiče našich studentů, finanční dar od nadace Vision09.

Velký důraz klademe na naplňování základní myšlenky gymnázia – péči o mimořádně nadané studenty. Zkvalitňujeme výuku jazyků. V letošním roce byl poprvé otevřen volitelný seminář, v rámci kterého jsou studenti systematicky připravováni na skládání jazykových certifikátů z AJ. Jako každý rok i letos proběhne pravidelný poznávací zájezd do Velké Británie. Jazykové znalosti si mohou studenti ověřit prakticky na studijních pobytech v zahraničí. Studentům jsme i letos nabídli širokou možnost výběru volitelných seminářů a kroužků. Naši studenti se již od počátku školního roku zapojují do nejrůznějších soutěží – předmětové olympiády, literární soutěže, sportovní soutěže, matematické soutěže Pikomat, Klokan, zeměpisná soutěž Pražský glóbus aj. Každým rokem se zvyšuje počet studentů, kterým je umožněno studium podle individuálního vzdělávacího plánu. V minulém školním roce jsme v oblasti tvorby IVP navázali spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze za účelem uplatnění dalších inovativních postupů v této oblasti.

Velký kus práce odvádíme a nadále chceme odvádět také v oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování. V rámci péče o kolektivy prochází v současné době jedna třída diagnostickým kurzem pod vedením nové školní psycholožky Mgr. Pařízkové. Prohloubena byla také spolupráce s centrem APLA, jež se věnuje dětem s poruchami autistického spektra. Škola pokračuje ve spolupráci se SPC při Jedličkově ústavu v Praze.

Velmi úspěšní jsme také byli v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Kolega Martin Kalivoda, školní preventista, se zaměřil na hojný jev – závislost na internetu a počítačových hrách. K prevenci této závislosti na škole slouží nejen bohatá nabídka volitelných seminářů a kroužků a školní a mimoškolní akce, nýbrž i činnost našeho zřizovatele – Mensy ČR. To všechno dává studentům možnost aktivně trávit volný čas jinak než před počítačem.

Snažíme se i průběžně pracovat na zlepšení PR školy. Zúčastnili jsme se několika konferencí či workshopů zaměřených na tematiku nadaných dětí. Prezentovali jsme školu na akcích pořádaných Městskou částí Praha 17 (Babí léto, Den Země) i MHMP (Schola Pragensis). Uspořádali jsme dva dny otevřených dveří.

Všem, kteří se na úspěších, prezentaci a práci školy podíleli a podílejí, touto cestou děkujeme.

(redakčně zkráceno)

Související odkazy

24.12.2011


Zpět