NTC systém učení – Mensa pro školky

Marie Čermáková

Příspěvek přibližuje novou metodu podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku. Jde o způsob identifikace nadaných dětí, nabízející jim odpovídající stimulaci v předškolním věku.


Úvodem

Na konci roku 2009 a počátkem roku 2010 jsem se zúčastnila prvního dílu školení k NTC systému učení. V březnu 2010 jsem následně absolvovala druhou fázi zaškolení. Jde o projekt, který přichází ze Srbska a prostřednictví Mensy ČR je propagován v českých mateřských školách pod názvem Mensa pro školky. Tým odborníků z oblasti dětské neurologie se snaží o podporu v oblasti stimulace neuronových synapsí v předškolním období, jež je dle výzkumů pro další život nejdůležitější. Tato metoda také pomáhá identifikovat nadané děti, nabízí jim činnosti, jež jsou pro ně zajímavé, ale také všeobecně rozvíjí potenciál všech dětí v oblasti rozumových dovedností.

Dle tohoto systému učení jsem s dětmi začala pracovat od ledna 2010. V systému se klade důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádí se pravidelné otáčení kolem vlastní osy, jež podporuje proudění v oblasti lymfatického systému, podporuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizace mozkových center v oblasti asociativního myšlení, pracuje se s hádankami, podporuje se tvořivé myšlení a využívá se práce s hudbou. Systém učení má svou metodiku a pracovat s ním může pouze pedagog, jenž projde oběma fázemi zaškolení. Z pohledu nezasvěceného může jít o jednoduché a běžně prováděné činnosti. Její přínos je však v systematičnosti, vědomém a pravidelném provádění činností, které vede k aktivizaci odpovídajících mozkový center. Základní myšlenkou pak je, že provádění činností málo a často a hlavně pravidelně a vědomě posouvá děti kupředu. Výsledky se brzy dostaví, ale je nutné vědět, že důležitost některých činností spočívá v tom, že jsou přípravou pro další fáze, které ve vývoji nastanou v dalším stupni vzdělávání.

Celý systém učení NTC je doplněním běžného režimu v MŠ, nijak neomezuje výchovně-vzdělávací činnost. Je vhodným vyplněním prostojových režimových momentů, chvilek před spaním nebo jej lze zařadit v odpoledních hodinách, kdy už si děti převážně hrají apod. Dále můžeme vytvářet pravidelné rituální činnosti, například ranní otáčení kolem vlastní osy, dopolední chvilky s míčem spojené s vědomým prováděním motorických činností.

Účinnost se zvyšuje zapojením rodičů do celého procesu, přenášením informací o práci s dětmi v MŠ.

Jde o systematické dlouhodobé učení, nejen směrem k dětem. Také samotní učitelé prochází postupnou změnou v náhledu na celkový přístup ke vzdělávání. Sám pedagog se pak stává učitelem i tím, kdo je ochotný se učit nové věci.

Aby byly výsledky odpovídající, je důležité pracovat s dětmi sice v krátkých časových úsecích, ale dlouhodobě a systematicky, s vědomím, že nelze některou z fází přeskočit či uzavřít dříve, než jsme již s dětmi začali pracovat. Vždy je kladen důraz na vnitřní motivaci ze strany dětí a spolupráci s rodiči.

Po té, co jsme začali s pravidelnými chvilkami v návaznosti na systém učení NTC, jsem si uvědomila, že téměř vše, co je v metodice k tomuto učení, je také v RVP PV. Jediné, s čím se běžně v MŠ nepracuje, jsou značky aut a vlajky států, které se využívají ve spojení s asociativními symboly. Ačkoliv například práce s vlajkami může být pro předškolní děti náročná, děti mne překvapily - svou schopností zapamatování si množství nejen značek aut, ale také vlajek ve spojení s asociativními obrázky. Navíc vždy pracují s chutí a samy toto vyžadují.

Po půl roce práce se systémem učení NTC jsem prošla RVP PV, abych porovnala očekávané kompetence z tohoto dokumentu s tím, co podporuje srbská metoda. Nabízím náhled na oblasti, jež se v projektu Mensa pro školky překrývají s RVP PV. Je pouze na pedagogovi, aby si vše sám našel a propojil, využil toho, co nabízí systém učení NTC, a vnesl do vzdělávání nové prvky. V systému učení NTC nejsou žádná striktně daná pravidla, vše je otevřené, tvoří nadstavbu k běžnému režimu dne v MŠ.

Návaznost NTC na RVP PV

Výběr očekávaných kompetencí v souvislosti s činnostmi podporujícími jednotlivé fáze systému učení NTC

1. fáze – Stimulace vývoje synapsí

(podporuje převážně činnosti z oblasti Dítě a jeho tělo)

Motorická cvičení

 • podpora vědomého ovládání těla, zvládání pohybových dovedností a prostorové orientace
 • zacházet s tělocvičným náčiním a cvičit na nářadí
 • zvládat  lokomoci, koordinaci a pohyby těla
 • vědomě napodobit pohyby těla dle vzoru a přizpůsobit se pokynům
 • zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy
 • zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • zvládat správné držení těla

Grafomotorika

 • zvládat koordinaci ruky a oka, dále jemnou motoriku, zacházení s grafickým materiálem, výtvarnými i pracovními pomůckami
 • zvládat jemnou motoriku na úrovni odpovídající věku dětí
 • dokázat používat jednoduché rytmické nástroje k nácviku rytmizace k posílení spolupráce ruky a oka - vědomá podpora spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry

Akomodace oka

 • stimulace smyslů, vnímání, rozlišování a posilování pomocí všech smyslů, zrak
 • posilování hrubé motoriky, vědomé zacházení s tělocvičným náčiním (míče a jiná házedla) či manipulace s jiným vhodným náčiním

2. fáze – Stimulace vývoje asociativního myšlení

(podporuje převážně činnosti z oblasti Dítě a jeho psychika, dále pak z oblasti Dítě a společnost - tyto jsou v textu odlišeny)

Abstrakce vizualizace

 • podpora činností předcházejících čtení a psaní
 • dokázat pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje – symboly, s nimiž přicházíme běžně do styku
 • učit se nová slova, dokázat je aktivně používat
 • rozlišovat počáteční a konečné hlásky a slabiky, slabikovat slova za pomoci rytmizace
 • rozlišovat obrazné symboly, piktogramy, porozumět jejich významu a komunikativní funkci
 • poznat  některá písmena, číslice, případně slova
 • poznat a napsat své jméno
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, odhadovat podstatné znaky, podobu, rozdíly i souvislosti
 • postupovat a učit se pode pokynů
 • chápat prostorové pojmy (nahoře, dole, vlevo, vpravo, uprostřed, pod, nad apod.)
 • seznamovat se se základními číslicemi a číselnou řadou do 10
 • chápat základní číselné matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, poznat více x méně, první x poslední apod.)
 • prostřednictvím abstraktních pojmů procvičovat paměť a pozornost
 • sledovat očima zleva doprava
 • záměrně se soustředit na činnost s udržet pozornost

Asociace hudba

 • vědomě užívat a stimulovat smysly - sluch
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit – písničky
 • soustředěně poslouchat hudbu
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vyjadřovat svou představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech, hudebních činnostech i ve slovních výpovědích k nim
 • těšit se z příjemných zážitků, kulturních podnětů a setkávání s uměním
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem hudební představení a hodnotit svoje zážitky
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

3. fáze – Stimulace vývoje funkcionálního myšlení: hádanky, příběhy

Běžné hádanky a příběhy s otevřeným koncem

 • sledovat a vyprávět příběh či pohádku
 • porozumět slyšenému, zachytit děj, sledovat hlavní myšlenku, zopakovat v celých větách konkrétní děj
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, divadlo či film
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlíme a uvažujeme, vyjádřit to

Enigmatické hádanky

 • chápat slovní vtip a humor
 • utvořit jednoduchý rým
 • poznat a utvořit jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit si hádanky

Grafické znázornění příběhu či hádanky, tvorba myšlenkových map

 • vyjadřovat smysluplně a samostatně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • popsat situaci
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • nalézat nová nebo alternativní řešení
 • vyjadřovat svou představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a dokončit ji
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy prostřednictvím různých výtvarných dovedností a technik

Očekávané kompetence z oblasti Dítě a ten druhý se naplňují v běžném programu dne, dále pak podporou kolektivních a skupinových činností, kooperace a spolupráce při provádění činností.

Očekávané kompetence z Oblasti dítě a svět se naplňují při vycházkách do přírody, jež jsou jednou z podporovaných složek systému učení NTC.

Všeobecně však platí, že systém učení NTC je zaměřen na rozvoj a podporu v oblasti rozumových dovedností, grafomotoriky a motorických cvičení. Tyto jsou nejvíce zastoupeny v oblastech Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, činnosti podporující vztah k hudbě pak ještě částečně v oblasti Dítě a společnost.

Z pohledu pedagoga jde ve většině případů o činnosti, které v MŠ většinou provádíme. Jde pouze o to najít propojení NTC s RVP PV. Činnosti je pak provádět vědomě, záměrně, pravidelně a vnímat hlubší podstatu a kontext s celoživotním vzděláváním. Všeobecně jde o změnu náhledu na vzdělávání předškolních dětí, aby vše, co dětem nabízíme, stimulovalo odpovídající centrum v mozku v propojení s dalšími životními etapami. Je důležité si uvědomit, že to, co do 6 let věku do dětí vkládáme, nemusí být viditelné v daném okamžiku, ale má to svůj význam pro budoucnost. Systém učení NTC se snaží o aktivizaci důležitých mozkových center v období, kdy je dětský mozek v největším rozvoji, a to tak, aby to bylo pro děti využitelné v dalších vývojových obdobích a usnadnilo jim to například vstup do ZŠ. Dále pak systém vede děti k tvořivému myšlení a k aktivnímu zpracovávání informací, s nimiž přichází do styku. Nezastupitelnou úlohu hraje i v eliminování problémů souvisejících s poruchami v oblasti dyslexií. Toto je zajištěno pravidelným prováděním činností z první fáze, tedy činností souvisejících s rozvojem a podporou v oblasti motorických dovedností a činností podporujících spolupráci obou mozkových hemisfér.

Vše je postaveno tak, aby pedagog sám musel hledat cíle, cesty, metody, činnosti a také sám dokázal odůvodnit, proč něco dělá a jak a najít formu, jak to zařadit do režimu dne. V této souvislosti mne napadá myšlenka, jež je součástí RVP PV:

Cíle a obsah předškolního vzdělávání formulované RP směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné vzhledem ke svému věku a k individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se na svět kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, a aktivně čelit problémům, které život přináší.

Zkušenost nás učí, že dítě k samostatnosti a sebevědomí však nevede pedagog, který je nesamostatný a který si nevěří: tvořivě myslet a jednat je nenaučí ten, kdo sám netvoří: vytvořit si vlastní představu o světě a životě je nenaučí ten, kdo sám svou vlastní představu nemá: odpovědnosti a cílevědomosti těžko může učit dítě pedagog, který nestojí pevně na svých vlastních nohou, který si sám nedokáže stanovit cíle své práce, svou zodpovědnost přesouvá na jiné a schovává se za rozhodování druhých: ten, kdo nedokáže sám vést dialog, těžko bude učit své žáky se dohodnout a přistupovat na kompromisy.

Myšlenková mapa - souhrn

NTC - myšlenková mapa

Citace původního článku

ČERMÁKOVÁ, Marie. NTC systém učení – Mensa pro školky. Metodický portál: Články [online]. 06. 08. 2010, [cit. 2012-11-17]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/9203/NTC-SYSTEM-UCENI---MENSA-PRO-SKOLKY.html. ISSN 1802-4785. Publikováno pod licencí Licence Creative Commons

Související články

Související odkazy

6.8.2010

Klíčová slova: NTC systém učení, NTC Learning, Mensa pro školky

Praktická ukázka práce s NTC v běžné MŠ


ico pdf (vytvořeno: 6.8.2010)

Mensa Srbsko, Centrum Nikoly Tesly, NTC systém učení v praxi: Rozvoj intelektových schopností a identifikace nadání v podmínkách běžné mateřské školy. Marie Čermáková, MŠ Holýšov, věková skupina 4-6 let.

Autor: Bc. Marie Čermáková

Velikost: 7,38 MB


Zpět


Zpět