ZŠ Karla Čapka, Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kodaňská 658/16
Praha 10
101 00


Kontakt


http://www.zskodanska.cz


ZŠ Karla Čapka se nachází v Praze 10 - Vršovicích, v současné době do ní dochází cca 500 žáků, kapacita školy je nedostačující, již několik čekáme na vybudování půdní vestavby. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu ŠVP „Škola pro děti“.

Škola vytváří programy pro velmi nadané žáky. Škola nabízí kompletní péči o žáky s SPU. Děti se úspěšně účastní řady soutěží, olympiád a turnajů, vyjíždí i do zahraničí. Zapojujeme netradiční metody do výuky, snažíme se podporovat spolupráci napříč ročníky.

Spolupracujeme s Centrem nadání, s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, s MFF UK, s PedF UK, s Městskou knihovnou v Praze. V 1. a 2. ročníku probíhá výuka anglického jazyka jako nepovinného předmětu.

Snažíme se identifikovat a vyhledávat ve škole nadané dětí a následně s nimi pokračovat v systematické práci. V klíčových předmětech uplatňujeme diferenciaci a individualizaci výuky.

Ve škole vedeme všechny děti - žáky k dovednostem a znalostem, jež jim dopomohou uplatnit se dobře v životě. Jsou to znalosti, dovednosti nebo postoje a hodnoty, které jsou podstatné pro to, aby škola připravila své žáky pro úkoly a problémy, se kterými se setkají v běžném životě, a které je vybaví takovými schopnostmi, že se dokážou dále vzdělávat a tyto kompetence rozvíjet. Klademe důraz na zavádění efektivních metod výuky, jako je projektové vyučování. Na prvním stupni je to formou projektových dnů a na druhém stupni probíhá každoročně projektový týden. Snažíme se do výuky zavést co nejvíce praktických dovedností, jako jsou exkurze, výlety, praktické dílny. Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií a výpočetní techniky. Na prvním i druhém stupni je kladen velký důraz na sebehodnocení žáků, kdy každý žák hodnotí svoji práci za týden a pak za dané čtvrtletí. Snažíme se u žáků rozvíjet logické myšlení a uvažování, snažíme se o všestranný rozvoj žáků, jak po stránce duševní, estetické, tak i tělesné (soutěže výtvarné, matematické, literární, hudební, sportovní). Máme na škole také mnoho zájmových kroužků. Jsme a chceme být školou otevřenou nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost a pořádáme společné akce, jako jsou: adventní dílny, zpívání na schodech, dny otevřených dveří, spaní ve škole, Čapkiáda a spousta dalších.

Nadaným dětem se věnujeme ve všech vyučovacích předmětech. Talentované děti systematicky vyhledáváme už od předškolního věku tím, že ve spolupráci se ZŠ Čtyřlístek z Uherského Hradiště pořádáme pro ně soutěž Úkoly čmeldy Pepíka. Letos se zapojilo na 200 dětí, první dvě kola řeší ve své školce, na třetí kolo zveme 30-40 nejlepších k nám do školy.

Na prvním stupni pracuje pět skupin matematiky pro talentované žáky mimo kmenovou třídu (po jedné v každém ročníku) a stejně i v českém jazyce. Děti i vyučující mají hodinu PST (práce s talenty) pevně ukotvenou v rozvrhu. Na zařazení do skupiny není nutné rozhodnutí PPP a může se během roku změnit. Respektujeme i přání dětí, pokud ve skupině pracovat nechtějí (za celé roky jeden případ).

Na druhém stupni je péče o talentované děti součásti běžného vyučování, žáci jsou podporování v rozvoji svých schopností a dovedností, výsledky této práce se projevily ve výsledcích předmětových soutěží (zejména matematiky a logického myšlení – různé deskové hry). Celou školu (všechny třídy) máme kvalitně vybavené deskovými hrami, skládačkami a hlavolamy. Talentované děti zapojujeme do řady soutěží, chceme, aby se setkaly s dětmi na své úrovni a dokázaly se vyrovnat s neúspěchem i zažily vítězství.

Do finále Brněnské logické hry (Brloh) 2016 se probojoval tým Krakatit složený ze tří žáků 8. a jednoho ze 7. třídy. I nadále zůstáváme jedinou školou v ČR, která se vždy zúčastnila finále. Řada našich žáků byla úspěšnými řešiteli Logické olympiády, i když tentokrát nikdo nepostoupil do krajského kola. Výrazně podporujeme děti v deskových hrách. Tradiční je u nás Vánoční turnaj, před Velikonocemi vyjíždíme do Skutče na Velikonoční turnaj. Velkým úspěchem opět bylo červnové Mistrovství ČR v Abaku. Získali jsme titul jako škola, na prvním místě se umístil stejně jako loni Jakub Bouška ze 7.A, jeho spolužák Ondřej Häusler byl druhý a David Tran z 5.B skončil čtvrtý. Abaku vůbec se stalo důležitou složkou práce s dětmi, děti ze 7.A natočily cyklus videí s náměty na činnost s prvky hry Abaku.

Práci s talentovanými dětmi se i věnuje kroužek Matematických šikulů ve spolupráci s Klubem KAPSA. Kroužky pracují tři a sdružují vždy skupiny dětí přibližně stejného věku. O místo v kroužcích je tradičně velký zájem.

Na podzim jsme ve spolupráci NIDV pořádali seminář Škola hrou (po čtvrté). Seminář je charakteristický spolupráci s dětmi – učitelé celou sobotu poslouchali přednášky, učili se nové hry a to rovnou ve spolupráci s dětmi, ověřovali si jejich přístup a testovali svoje dovednosti. Počet účastníků každým rokem stoupá.

Získali jsme grant Magistrátu na práci s talenty a uspořádali pro děti seminář o meteorologii. Byl určen pro žáky 2. stupně a využili ho hlavně osmáci. Vyvrcholením semináře byla celodenní exkurze na meteorologická pracoviště v Komořanech a na Libuši.

Mgr. Alena Vávrová
koordinátor práce s nadanými žáky
V Praze, 29. 1. 2017

» Archiv