ZŠ Staňkova, Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Staňkova 128
Pardubice - Zelené Předměstí
530 02


Kontakt

+420 466 304 030

http://www.zsstankova.cz


TIP PRO RODIČE

Spolupracujeme s pardubickou MŠ Koníček, která rovněž realizuje metodu NTC.

ZŠ Pardubice, Staňkova 128 je úplnou základní školou. Mezi priority školy patří cizí jazyky, výtvarná výchova, ekologie a podpora nadaných žáků. Školu navštěvují kromě pardubických žáků i žáci ze spádových obcí. Máme 22 tříd v 9 ročnících a 522 žáků.

Naše škola se od školního roku 2010–2011 zaměřuje na práci s nadanými, talentovanými a motivovanými žáky.

Ve školním roce 2015–2016 byl program realizován již ve všech ročnících prvního stupně a dále i v 6. ročníku.

Od 1. ročníku vytváříme pro žáky podnětné prostředí formou objevování a řešení zajímavých, netradičních úkolů. Na základě práce žáků ve výuce je ze všech tříd vybrána skupina, která se jednou týdně věnuje prohlubování svých znalostí, vědomostí a dovedností v českém jazyce a matematice mimo svou kmenovou třídu.

Od 2. do 6. ročníku nabízíme např. tvorbu vzdělávacích plánů „na míru“ nadaného žáka a samozřejmě opět vnitřní diferenciaci žáků. Tentokrát už jsou žáci do skupin vybíráni na základě výsledků školních testů z matematiky a českého jazyka, soutěží a olympiád.

Opravdu šikovné a zdatné žáky začleňujeme na vybrané předměty do vyšších ročníků. Jedná se např. o čtení, prvouku, přírodovědu.

Na naší škole probíhá výuka anglického jazyka již od 1. třídy s dotací jedné hodiny týdně a kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Individuální zájmy žáků podporujeme dále nabídkou zájmové činnosti – Matematika podle Hejného, Věda nás baví, Šachy, Klub přemýšlivých dětí. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost, vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí, deskové, logické a týmové hry, exkurze. Klub je otevřený všem dětem 1.–5.ročníku, a to i dětem z jiných škol.

Žáci všech ročníků se zapojují podle možností do různých soutěží a olympiád a pravidelně pořádných školních soutěžích v cizím jazyce, recitaci, zpěvu, hře na hudební nástroj a ve výtvarných a sportovních aktivitách.

Čtenářskou gramotnost rozvíjíme formou čtenářských dílen od 2. do 9. ročníku, kde kromě podpory slovní zásoby pracují žáci s textem formou vyhledávání odpovědí na otázky, sdělením svého názoru, pocitů.

Spolupracujeme s nadačním fondem Quiido, který podporuje mimořádné nadané žáky, v rámci zapojených škol dochází k výměně zkušeností i vzdělávacích materiálů.

Celoškolní projekt Výtvarná dílna rozvíjí žáky se zájmem o zpracování emocí, názorů a prožitků formou výtvarného díla.

Zručnost žáků a zájem o technické obory mají žáci možnost získat na SPŠS Pardubice, Rybitví v 6. ročníku. Pod vedením mistrů realizují žáci výstupy vzdělávacího obsahu Člověk a svět práce.

V rámci výuky anglického jazyka mají žáci možnost využít vzdělávání formou blended learningu.

Další aktivity

  • Na webových stránkách naší školy i při vstupu do školy zveřejňujeme odkaz na webové stránky Mensy ČR.
  • Dbáme na šíření dobrého jména Mensy ČR.
  • Každoročně se účastníme Logické olympiády. Účast žáků je dobrovolná.
  • Letos poprvé jsme na škole organizovali i Logickou olympiádu pro MŠ.
  • V nižších ročnících zařazujeme NTC metodu na procvičování paměti a zvyšování kapacity mozku.
  • Vzděláváme se v oblasti rozvoje nadaných dětí.
  • Vzděláváme se v metodě matematiky podle Hejného a zařazujeme jednotlivé prvky do výuky.
  • Spolupracujeme s MŠ – připravujeme ukázkové hodiny matematiky podle prof. Hejného.
  • Každoročně organizujeme Den plný her pro celou školu.
  • Každý druhý rok provádíme testování IQ Mensou ČR – spolupracujeme s Mgr. Dagmar Havlovou.
  • Prázdninový příměstský tábor s Aj a příměstský tábor Věda nás baví
  • Pro podporu týmové spolupráce celé školy, zaměstnanců i žáků, a zdravého životního stylu se připravujeme na obhajobu 4. titulu v mezinárodním projektu Ekoškola
  • Přihlásili jsme se do pilotního projektu Hodina pohybu navíc ve ŠD, realizace sklidila veliký ohlas, budeme pokračovat i v příštích dvou letech.

Připravujeme školní rok 2016–2017

  • Program pro nadané, talentované a motivované bude realizován již od 1. do 7. ročníku.
  • Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání poprvé otevřeme třídu s podporou matematiky a anglického jazyka, v této třídě se budou vzdělávat žáci 1. ročníku, kteří prošli výběrovým řízením.
  • Pro 6. až 9. ročník připravujeme zajímavé volitelné předměty na podporu individuálních zájmů žáka, Móda a design, zdravý životní styl, tvorba webových stránek, konverzace v anglickém jazyce, archeologie a testové úlohy z matematiky.
  • Projekt MŠMT a NUV – Hodina pohybu navíc ve školní družině.
Mgr. Gisela Kostelecká
ředitelka školy
V Pardubicích, 27. 6. 2016

» Archiv