Oblast nadaných předškoláků a Mensa ČR

Jitka Fořtíková

Mensa se snaží pomáhat nadaným dětem rozvíjet jejich talent. Článek Jitky Fořtíkové vás seznámí s tím, co se v roce 2010 v tomto směru povedlo.


NTC

V roce 2010 jsme spolu s kolegyněmi zrealizovaly několik kurzů pro učitelky předškolních zařízení a dvě přednášky pro rodiče seznamující je s metodou NTC. Projekt se slibně rozvíjí a v roce 2011 očekáváme jeho pokračování. Míra úspěchu rozšiřování povědomí závisí na mediálních aktivitách Mensy. Pokud máte kontakty v nějaké MŠ, kde myslíte, že by mohli mít o projekt zájem, předejte jim, prosím, na nás kontakt.

Velkou akcí v následujícím roce bude celostátní setkání rodin se šikovnými dětmi 5. 8. – 17. 8. v Tatrách, kde proběhne i školení v metodě NTC II. a III. Výstupem akce v létě budou důkladně proškolení pedagogové i rodiče J.

Spolupráce s MŠMT

V rámci ministerstva školství existuje mnoho přímo řízených organizací, odborů, skupin … Některé jakoukoli péči o nadané potírají, jiné jsou naopak takové péči nakloněny. V posledních několika letech jsme navázali úzkou spolupráci především se dvěma organizacemi přímo řízenými MŠMT – Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) a Národním institutem dětí a mládeže (NIDM).

Spolupráce s VÚP

V roce 2009 se povedlo sestavit publikaci k IVP (individuální vzdělávací plán) pro nadaného žáka a studenta, která byla rozeslána zdarma na všechny základní školy v ČR. Jde o podrobný návod, jak takový IVP sestavit, jak má vypadat, k čemu má být dobrý … Vytvoření této publikace si dala dokonce bývalá ministryně školství Kopicová na web jako jednu z věcí, které se jí za jejího ministrování povedly, což je úsměvné, neb prosazení tohoto počinu bylo několikanásobně obtížnější (jedna z přímo řízených organizací si opravdu, ale opravdu nepřála, aby materiál vyšel a byl školám k dispozici) než samotné sestavení jmenované publikace. V letošním roce je již opět spolu s VÚP připravena publikace k identifikaci nadaných dětí pedagogy, vyjít by měla na začátku roku 2011.

Spolupráce s NIDM

NIDM je organizace spolupracující s Mensou dlouhodobě (cca od roku 2001) a starající se o olympiády, soutěže, talenty. V roce 2010 uspořádal NIDM mezinárodní konferenci Talent nezná hranic, které se na mé pozvání zúčastnily i světové kapacity v oboru péče o talenty – prof. Joan Freemanová z Velké Británie a Dr. Kimberley Chander z USA. Nejen jejich přítomnost, ale i velká koncentrace dalších odborníků znamenala velký přínos ve výměně zkušeností, a pokud budou tyto zkušenosti převedeny do běžné praxe, bude to znamenat velký posun oproti současné praxi v našich školách. V roce 2010 počítáme s pokračující spoluprací s NIDM v oblasti konferencí, soutěží i vzdělávání pedagogů.

Malý šikula

Již čtvrtým rokem běží v klubovně Dětské Mensy kurzy pro předškolní děti nazvané Malý šikula. V roce 2011 se počítá s pravidelným fungováním ve středu a v pátek, a to jak celodenně, tak v 1,5 a 3hodinových variantách. V rámci kurzů dostávají děti individuální péči a program je přímo zaměřený na rozvoj mentálních schopností předškoláků. Většina dětí, které se pravidelně programu účastní, již v minulosti prošla psychologickou diagnostikou a spadá do kategorie dětí s mimořádným rozumovým nadáním. Některé děti byly vyšetřeny po zahájení činnosti v tomto klubu. Nicméně program je otevřený pro všechny děti – cílem je rozvoj intelektových schopností bez ohledu na startovní pozici. Program se opírá o řízené herní a výtvarné činnosti, které umožňují rozvoj některých rozumových funkcí v předškolním věku. Jedná se především o rozvoj postřehu, rychlé reakce, smyslu pro detail, analýzy a syntézy předloženého obrazu. Stejně tak se klade důraz na rozvoj verbálních a numerických schopností, práci s čísly a slovy (písmeny) na té úrovni, kde se dané dítě aktuálně nachází. Základní materiál, se kterým děti pracují, jsou autentické pracovní listy a materiály, dále deskové a společenské hry, stavebnice a výtvarné pomůcky (barvy, samolepky, šňůrky, dokreslovací knížky apod.).

V roce 2010 vyšly dvě publikace vycházející z materiálů klubu Malý šikula – Se Šikulou za dopravou (nakladatelství Triton) a Se Šikulou za zvířátky (nakladatelství Portál). Na rok 2011 se připravuje vydání 2–5 dalších publikací.

Diagnostika nadání

Kromě tradičních vstupních testů do Mensy měřících základní vrozenou inteligenci měříme ve spolupráci s poradenskými psychology komplexní intelekt i jeho strukturu. Máme k dispozici řadu psychologických nástrojů, ale také dotazníky pro volbu povolání, pedagogický test školních schopností a konzultujeme s rodiči i dětmi jejich další rozvoj v oblasti intelektu či směřování na ZŠ, SŠ, VŠ.

Související odkazy

14.1.2011


Zpět