Projekty Mensa gymnázia

Marcela Fatrová

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro využívání moderní výpočetní techniky pro žáky i učitele školy. Toho bylo dosaženo zavedením jednotného IT systému pro všeobecně vzdělávací předměty a vyšším využíváním techniky, e-learningu a digitalizovaných studijních podkladů ve výuce.


Dovolte mi stručně informovat o některých novinkách, které souvisejí s Mensa gymnáziem, o. p. s. Dne 31. července skončil projekt Učíme se interaktivně, který Mensa gymnázium, o. p. s. realizovalo od 1. března 2010 do 31. července 2012 a na nějž získala škola finanční podporu ve výši 4,2 mil. korun z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Partnerem projektu bylo o. s. STUDNICE.

Předložený projekt měl také za cíl rozšířit využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve vyučování na vyšším stupni Mensa gymnázia, o. p. s. v Praze. Tím se stala výuka pro žáky poutavější a přitažlivější. Učitelům umožnil celý proces obohatit výuku multimediálními prvky (animace, audio/videonahrávky, grafy, tabulky, prezentace) a také zpětnovazebními segmenty (testy, elektronické studijní kurzy a úkoly apod.).

V rámci projektu byla na škole modernizována technika a vytvořeno jednotné informační prostředí, umožňující učitelům vytvářet a posléze uplatnit elektronické materiály ve výuce. Tyto materiály se staly doplňkem tištěných učebnic. Také proběhla inovace školního vzdělávacího plánu zahrnující implementaci veškerých elektronických prostředků a postupů.

Celkem bylo vytvořeno oproti původnímu plánu o 206 e-learningových materiálů více, a to 736, počet tvůrců se zvýšil z původně plánovaných 22 na 28, vzrostl i počet úspěšně podpořených studentů v rámci projektu. Elektronické kurzy a testy se vytvářely z těchto předmětů: český jazyk, literatura, matematika, fyzika, dějepis, zeměpis, biologie, chemie, základy společenských věd, výtvarná výchova, hudební výchova, informační a výpočetní technika, španělský, francouzský, německý, ruský a anglický jazyk.

Od září 2011 do června 2012 byly vytvořené materiály pilotně ověřovány ve výuce. Na základě následných evaluačních dotazníků bylo zjištěno, že jak studenti, tak učitelé hodnotili celý projekt a výuku s novými elektronickými materiály velmi pozitivně.

Z Operačního programu Praha – Adaptabilita se nám ještě před ukončením předchozího projektu podařilo získat další grant na projekt s názvem Modernizace a zvyšování atraktivity přírodovědných předmětů, v jehož rámci bude na škole vybudována moderní učebna biologie a chemie, budou pořízeny nové pomůcky a přibudou do školy živé „exponáty“. V rámci tohoto projektu bude škola spolupracovat s Českou zemědělskou univerzitou a MČ Praha 17, neboť původní součástí projektu byla i naučná stezka po Řepích, která byla sice z projektu vyškrtnuta, ale na kterou slíbila p. starostka přispět a v určité omezené míře ji zrealizovat.

I v letošním školním roce se škola zapojila do Logické olympiády. Ale tentokrát nejen pasivně, ale i aktivně, a to tím, že zvýšila motivaci k zapojení se do soutěže žáků základních škol z domovské městské části a okolních lokalit – Praha 17, Praha 13, Praha 5 a Praha 6, kde byla velmi nízká účast žáků v předcházejících ročnících LO. Proto jsme vyhlásili pro žáky 1. stupně ZŠ těchto MČ podsoutěž s názvem Talent základek, ve které budou žáci soutěžit kromě jiného i v otázkách týkajících se konkrétní městské části a všeobecného přehledu. Talent základek se koná pod patronací starostů jednotlivých MČ. Finále se uskuteční na naší škole a bude v něm soutěžit nejlepších 20 účastníků z nominačního kola LO dané MČ. Tři nejlepší z každé MČ budou odměněni hodnotnými cenami, např. mobilními telefony aj.

Operační program Praha - Adaptabilita

Související odkazy

20.10.2012


Zpět