Úspěšně obhájena bakalářská práce zabývající se NTC metodou v praxi

Lenka Šnajdrová

Marie Čermáková, která pracuje jako učitelka v holýšovské MŠ, koncem května 2014 na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze úspěšně obhájila bakalářskou práci nazvanou „Stimulace rozvoje intelektových schopností dětí předškolního věku“.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

kreslení na glóbus (foto: Marie Čermáková)

Vedoucí práce byla PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D., která ve svém posudku k bakalářské práci mj. napsala:

„Autorka předkládá práci, jejímž hlavním a nesporným přínosem je výzkumné zachycení inovace praxe, v tomto případě v našem prostředí nové metody uváděné pod názvem NTC, jejíž cílem je pomocí specifických pravidelně zařazovaných aktivit stimulovat a harmonizovat motorický a kognitivní vývoj dětí v předškolním věku. Rychlé rozšiřování tohoto programu v evropských mateřských školách je dokladem současného trendu využívat poznatky neurověd v pedagogice.“

Dovolíme si citovat několik vybraných pasáží práce:

 • ... Z mnohých směrů přicházejí signály, že je nutné přehodnotit dosavadní přístupy k dětem, a to nejen v předškolním vzdělávání. Z výsledků mezinárodních srovnávacích testů vyplynulo, že české děti vykazují znepokojivé výsledky, a to hlavně v oblasti logického uvažování. Souběžně s tím, jak se ke mně dostávaly tyto informace, jsem se setkala v roce 2010, tedy před 4 roky s NTC systémem učení a také přímo s autorem metody. Při své návštěvě Prahy věnoval jedno dopoledne besedě s učitelkami MŠ, při které vedl diskuzi k současným poznatkům v oblasti dětské neurologie. Z rozhovorů mimo jiné vyplynulo, že současná doba vyžaduje nové přístupy ke vzdělávání dětí na všech úrovních. Byl vyzdvižen fakt, že dnes máme díky internetu neomezený přístup k jakýmkoliv informacím, je však nutné hledat cesty, jak využít v co nejvyšší míře a kreativně lidský potenciál. Tzn. vést děti k logickému uvažování a tím najít efektivní způsoby, jak naložit s informacemi, které nás obklopují. (str. 74-75)
   
 • ... Zmíněné skutečnosti mě přivedly k tomu, že jsem sama začala přemýšlet o přístupu ke své výchovně vzdělávací práci zcela odlišně. Veškeré činnosti, jež jsem nabízela dětem, jsem začala provádět společně s nimi. Potřebovala jsem pochopit rozdíl mezi pouhým přijímáním informací a tím, když s nimi aktivně pracujeme a přemýšlíme, kde je najít. Obohacující bylo prožít společně s dětmi stimulační učení, tedy takové, kdy je mozek v každé situaci aktivní. K pochopení, jak děti pracují s dvojitými asociacemi, bylo nutné naučit se značky aut, některé vlajky a seznámit s tím také rodiče. Odezva ze strany rodičů byla vždy velice pozitivní. Sami pomáhali při přípravě pomůcek a díky nim naše třída získala nové míče, tak aby každé dítě mělo svůj. (str. 75)
   
 • ... Díky NTC systému učení jsem přehodnotila mnohé zažité stereotypy a začala hledat jiné, efektivnější způsoby stimulace učení. Společně s dětmi jsem zažila, jaký je rozdíl mezi situačním učením, které nelze omezit na prostor MŠ a tím, když se snažíme o naplnění předem vytyčených očekávaných výstupů. Způsob, jakým jsou naplňovány očekávané výstupy či dílčí vzdělávací cíle, se stal důležitějším než samotné jejich naplnění. To, jak dojde k naplnění cílů a výstupů, je otevřené každodenním a aktuálním situacím, nelze je předem příliš plánovat, jelikož se tvoří samo v průběhu vlastního procesu učení. (str. 76)
   
 • ... Z výzkumu vyplynulo, že aplikace NTC systému učení může být jednou z metod, které lze v současné době aplikovat v práci s předškolními dětmi. Může být považována za jednu z  možných cest, jak podpořit rozvoj intelektových dovedností v tomto období, avšak nezaměřený pouze na oblast kognitivní. Záměrná stimulace vyplývající z principů metody zahrnovala celou osobnost dítěte, což se zpětně odrazilo v úrovni intelektových schopností, které jsou pro budoucnost dítěte jednou z důležitých oblastí. Nejen aplikace metody, ale také podmínky ve třídě byly přínosem pro děti, které vyžadují zvýšenou individuální péči a u kterých by se v budoucnu mohly vyskytnout problémy související se specifickými poruchami učení. To mohlo být v práci pedagogické diagnostiky nejen odhaleno, ale současně, jak vyplývá ze základních cílů NTC systému učení, byl prostřednictvím motorických aktivit nabízen způsob korekce a následné eliminace možných obtíží. (str. 87)
   
 • ... K vypracování práce na toto téma mne vedla skutečnost, že cítím potřebu nutných změn a navrácení se k systematickému a kvalitnímu vzdělávání předškolních dětí. Také skutečnost, že je nutné uvědomit si návaznost předškolního vzdělávání s dalšími navazujícími stupni a zodpovědnost pedagoga v tomto směru. Vypracování práce bylo završením jedné z profesních etap, ve které jsem se snažila pochopit, co je nutné podporovat při práci s dětmi a najít pro to teoretická východiska. Velkým přínosem v tomto směru bylo studium odborné literatury, která mi přinesla odpovědi na otázky týkající se rané stimulace a zákonitostí biologického a psychologického vývoje. Díky studiu odborné literatury jsem si potvrdila fakt, že kvalitní předškolní vzdělávání je pro dítě v mnohém základním stavebním kamenem do budoucna. Nelze tedy opomíjet teoretické poznatky, ale na základě jejich znalosti je nutné přistupovat ke své práci s plným vědomím zodpovědnosti za další vývoj dětí. (str. 88)

Několik slov o autorce

Marie Čermáková stála u samého začátku používání metody NTC v České republice: touto inovativní metodou pro motorický i kognitivní rozvoj předškolních dětí se systematicky zabývá již od roku 2009. Prvky NTC učení jsou v Modré třídě holýšovské MŠ zapojovány do každodenních činností zcela nenásilně a děti je přijímají s nadšením.

Stáhněte si, prohlédněte si

Bakalářskou práci v PDF formátu (včetně fotopříloh) si můžete stáhnout do svého počítače. Připojeny jsou i odkazy na videonahrávky, které byly v originále dodány na DVD. Pro uživatele webu deti.mensa.cz jsou tyto videonahrávky k dispozici jako on-line videa: k jejich přehrávání tedy nepotřebujete originální DVD, stačí Vám běžné připojení k internetu.

 

Stimulace rozvoje intelektových schopností dětí předškolního věku

Marie Čermáková - Bakalářská práce

Název    
ico Hlavní část bakalářské práce Autor: Bc. Marie Čermáková 695,48 kB
ico Fotopříloha k bakalářské práci Autor: Bc. Marie Čermáková 3,33 MB
ico Videonahrávka č. 1 – Otáčení kolem osy Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 2 – Cvičení rovnováhy Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 3 – Chůze po obrubníku Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 4 – Chůze po kládě Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 5 – Koulení malých míčků Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 6 – NTC chvilka s velkými míči Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 7 – Vycházka s míči a křídami Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 8 – Značky aut ve spojení s asociačními rýmy Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 9 – Děti z celého světa Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 10 – Kreslení na globus Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 11 – Barvy kontinentů – S Matyášem kolem světa Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 12 – Vlajky států s asociačními obrázky, zvířata z celého světa Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 13 – Vlajky států s asociačními obrázky Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 14 – Vlajky států, soutěž družstev Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 15 – Učíme se sami, vlajky států s asociačními obrázky Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 16 – Připravujeme myšlenkové mapy Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 17 – Hrajeme si s barevným listím, číselná řada do deseti Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 18 – Modelování číslic a odpovídající počet teček Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 19 – Ranní rituál, porovnávání počtu, nástěnka se značkami Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 20 – Kolik to stojí, tematický list Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 21 – Hledání různých konfigurací daného počtu prvků Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 22 – Plody podzimu, číslice a odpovídající počet Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 23 – Popelčiny úkoly Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 24 – Navlékání korálků dle slovních pokynů Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 25 – Karnevalové škrabošky, prvky kombinatoriky Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 26 – Zdobení vánočního stromku, určování počtu prvků do deseti, řazení v řadě dle pokynů Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 27 – Slovní diktát: dokresli dům a jeho okolí Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 28 – Slovní diktát: co najdeme v lese Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 29 – Nakresli komiksový příběh Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 30 – Zvířátka a pexeso trochu jinak Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 31 – Kde bydlím Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 32 – Stavba domu podle plánku Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 33 – Stavba bludiště podle plánku, hry v bludišti Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Videonahrávka č. 34 – Jaké máme obchody ve městě Autor: Bc. Marie Čermáková  
ico Odkaz do Repozitáře závěrečných prací Univerzity Karlovy Autor: Administrátor  

 

Co je to NTC?

„Mensa NTC Learning“ je metoda využívající moderních poznatků vědy, které kombinuje tradičními aktivitami pro všestranný rozvoj předškolních dětí. Stručně řečeno, jedná se o systém učení dětského mozku za pomoci různých typů cvičení, která mohou významně přispět k tomu, aby děti plně rozvinuly svůj vrozený potenciál. Nejedná se v žádném případě o metodiku vhodnou pouze pro nadané děti - naopak, je vhodná pro všechny děti v předškolním věku.

Metoda „Mensa NTC Learning“ je úspěšně využívána v řadě evropských zemí, Česká republika není výjimkou. V současné době (červen 2014) ji aktivně využívá něco přes 20 školek v ČR, jejich jmenný seznam najdete na stránce Školky spolupracující s Mensou. Konkrétní zkušenosti českých školek s metodou se můžete dočíst např. v článcích na stránce NTC Learning.

Mensa ČR usiluje o šíření NTC metody do většího počtu školek, aby z ní mohlo těžit ještě mnohem více dětí než dosud. Pro zájemce o bližší seznámení s metodou Mensa ČR v současné době nabízí dvě možnosti:

 1. V březnu 2014 byla vydána metodická příručka „NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče“. Navzdory jejímu názvu je to knížka vhodná pro počáteční seznámení s metodou jak pro rodiče, tak pro učitele předškolních dětí. Bližší informace o této příručce - včetně odkazu na elektronickou objednávku - najdete na stránce NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče.
 2. Pro vážné zájemce o seznámení s metodou pořádá Mensa ČR třídílné školení „Mensa NTC Learning“, které má akreditaci MŠMT. Bližší informace o těchto kurzech najdete na stránce Mensa NTC Learning I. - Úvodní školení v metodě a navazujících stránkách.
   

Související odkazy

13.6.2014


Zpět