Mateřídouška – soukromá mateřská škola s.r.o., Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jiráskova 233/29
Brno
602 00


Kontakt

+420 608 886 870

http://www.skolka.cz

Redaktoři

 • Mgr. Iveta Fürstová

Jsme soukromá mateřská škola pro děti od 2 do 7 let s možností výuky anglického jazyka. Máme 25letou tradici a od svého založení jsme v síti MŠMT. Jako fakultní škola PdF spolupracujeme se zahraničními studenty, kteří v rámci ERASMU studují na MU Brno.

Naše MŠ má 2 pobočky, celkem 6 tříd, z nichž jsou 3 třídy bilingvní s celodenní výukou a konverzací v anglickém jazyce.

Školní kurikulum vychází z „Kurikula podpory zdraví v mateřské škole“. Zakládáme si nejen na kvalitě vzdělávacího procesu, ale i na partnerském přístupu, respektování přirozených potřeb dítěte, jeho individuálních zvláštností i rodinných zvyklostí. Lze říci, že vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě (12–18 dětí dle kapacity jednotlivých tříd) je možné s dětmi pracovat více individuálně. Ve všech třídách probíhá vzdělávací proces v rámci „center aktivit“, která jsou připravována vždy s ohledem na aktuální tematickou část. Při jejich přípravě vždy pamatujeme na rozvoj různých inteligencí dle H. Gardnera. Během práce v centrech děti aktivně získávají a zdokonalují své schopnosti a dovednosti, samy rozhodnou, v jakém centru chtějí pracovat, a také si samy zvolí způsob, kterým daný úkol vyřeší. Tyto činnosti je vedou k samostatnému, logickému myšlení, podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi dětmi. Děti také dostávají individuální úkoly, při skupinové práci jsou pro ně připravovány „nadstandardní“ otázky, dle jejich zájmu jsou zajištěny učební pomůcky, encyklopedie, modelové pomůcky, deskové hry. K výuce také využíváme interaktivní tabuli, se kterou děti velice rády pracují.

Snažíme se vycházet z „prožitku“ dětí. Proto si třídy každý týden organizují „výlet“ (do přírody, návštěvu, galerie či muzea, historických památek atd.), vždy v závislosti na aktuální tematické části, zájmu či přání dětí. Ve třídách s intenzivní výukou anglického jazyka působí i rodilý mluvčí. 

Děti s povinným předškolním vzděláváním mají každý týden „přípravu na školu“, která je určena pouze jim. Pracují v malých skupinkách (cca 7 dětí). Výuka je inspirována programem „edukativně-stimulačních skupinek“ a zpestřena využitím interaktivní tabule.

Děti mají, dle svého zájmu, možnost navštěvovat mnoho kroužků – angličtinu, hru na zobcovou flétnu, tanečky, keramiku nebo sportík. Úzce spolupracujeme s rodiči, kterým nabízíme „povídání o dětech“ (individuálně), několikrát během školního roku.   Na škole probíhá také diagnostika dětí, která nám umožňuje průběžně zaznamenávat pokroky či potřeby jednotlivých dětí a okamžitě na ně reagovat. Pedagogičtí pracovníci své zkušenosti či nově získané poznatky pravidelně sdílí a navzájem se tak inspirují k dalšímu obohacení programové náplně vzdělávacího procesu.

Do vzdělávacího programu pravidelně zařazujeme aktivity podporující intelektovou stimulaci dětí. Díky nim se děti rozvíjí intenzivněji a efektivněji.

Pravidelně jsou zařazována:

Motorická cvičení

 • rovnovážná cvičení (např. balancování na lávce, chůze po zvýšené ploše, laně, masážních kamenech, lezení do výšky – horolezecká stěna na zahradě MŠ)
 • rotace kolem vlastní osy
 • pohybové aktivity, pohyb v přírodě (každé pondělí chodíme na výlety)
 • zdokonalování jemné motoriky (kuličková mozaika, hříbečková mozaika, navlékání korálků, zažehlovací korálky, práce s kladívkem, vyšívání, provlékání šňůrek, stavebnice Lego, Seva, pracovní činnosti – trhání, mačkání papíru, práce s plastelínou, kinetickým pískem, hry v „rýžovišti“, apod.)
 • rytmika, pohyb na hudbu, tanec

Akomodace oční čočky

 • hry s míčem (házení, kutálení míče po čáře, hod na terč atd., začínáme větším míčem, postupně přecházíme k menšímu)
 • stavění dle předlohy (stavebnice – Lego, Seva, Magformers, Merkur, Straws)

Práce s abstraktními symboly

 • vlajky cizích států (pexeso, přiřazování ke stejné vlajce a mapě státu, vyhledávání v atlasu světa, charakteristické stavby, typické jídlo pro daný stát, apod.)
 • značky aut (určování značek aut během vycházek v okolí MŠ, práce s kartičkami)
 • písmena, čísla, dopravní značky, piktogramy
 • využití hry „Story cubes“ (tvoření příběhu dle jednotlivých symbolů), různé druhy hry Pexetrio, Brainbox,…
 • Se všemi abstraktními symboly lze pracovat různými způsoby, využít je během her – např. hry na procvičování paměti, třídit dle různých kritérií- např. barva, tvar apod.

Enigmatické hádanky

 • máme zkušenost, že o jejich řešení mají zájem většinou starší děti.

V letošním školním roce jsme se více zaměřili na rozvoj polytechnické výchovy a výše uvedené aktivity, které jsou již v naší MŠ „pravidlem“ jsme ještě obohatili o lekce „Malé technické univerzity“ a „Pokusníčku“. 

Lekce „Malé technické univerzity“ probíhají zpravidla 1x měsíčně a to celkem v 9 lekcích, které na sebe navazují. Děti během těchto lekcí rozvíjí nejen logické myšlení, ale také schopnost práce ve skupinách a hledání konstruktivního řešení tak, aby byly schopny daný úkol vyřešit.

Během lekcí „Pokusníčku“ si mohou vyzkoušet mnoho zajímavých chemických a fyzikálních pokusů, ať už samostatně či během práce ve skupině. Tyto pokusy jsou doplněny o rozvíjející úlohy a pracovní listy, do kterých si děti zaznamenávají průběh pokusu a také jeho výsledek.

Nelze zde vyjmenovat veškeré aktivity, kterými naše MŠ podporuje utváření synapsí a intelektovou stimulaci dětí, proto jsme zde zmínili jen ty nejčastěji využívané.

Snažíme se především o to, aby děti informace zpracovávaly prostřednictvím prožitku nebo vizuálně, pomocí soustavy obrázků (např. využíváme „vyjadřování pohybem“ či výtvarného zpracování písní a básní, což dětem umožňuje si snáze zapamatovat text).

Bc. Zuzana Kozelská
učitelka
V Brně, 10. 4. 2019

» Archiv