Mateřídouška – soukromá mateřská škola s.r.o., Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jiráskova 233/29
Brno
602 00


Kontakt

+420 608 886 870

http://www.skolka.cz

Redaktoři

 • Mgr. Iveta Fürstová
 • Bc. Zuzana Kozelská

Mateřídouška je soukromá mateřská škola pro děti od 2 do 7 let s možností výuky anglického jazyka. Naše mateřská škola zahájila svoji činnost jako samostatný subjekt v roce 1993. Je zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení v síti MŠMT. Jako fakultní škola PdF MU spolupracujeme se zahraničními studenty, kteří v rámci na fakultě v rámci programu ERASMUS studují.

Naše MŠ má 2 pobočky, celkem 6 tříd, z nichž jsou 3 třídy s celodenní výukou a konverzací v anglickém jazyce.

Školní kurikulum vychází z "Kurikula podpory zdraví v mateřské škole". Zakládáme si nejen na kvalitě vzdělávacího procesu, ale i na partnerském přístupu, respektování přirozených potřeb dítěte, jeho individuálních zvláštností i rodinných zvyklostí. Lze říci, že vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídách (12–18 dětí dle kapacity jednotlivých tříd), je možné s dětmi pracovat více individuálně.

Ve všech třídách je pro děti připravována nabídka činností ve “vzdělávacích centrech”, a to s ohledem na aktuální tematickou část. Tato centra jsou připravována s cílem rozvíjet různé inteligence dle H. Gardnera. Během práce v těchto centrech děti aktivně získávají a zdokonalují své schopnosti a dovednosti, samy rozhodují, v jakém centru chtějí pracovat, a také si samy volí způsob, kterým daný úkol řeší.

Tyto činnosti je vedou k samostatnému, logickému myšlení, podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi dětmi. S ohledem na individuální schopnosti dětí, jsou jim připravovány i individuální úkoly, „nadstandardní“ otázky. Mohou je řešit samostatně nebo i ve skupinách tak, aby byla podporována jejich schopnost kooperace. Dle zájmu dětí jsou zajištěny učební pomůcky, encyklopedie, modelové pomůcky, deskové hry apod.

Nabídka ve vzdělávacích centrech je diferencovaná, její náročnost si dítě volí samo. Diferencovaná výuka přizpůsobuje učení potřebám dítěte a vzdělávání a výchovné strategie jsou svým výběrem zaměřeny na dítě. Ze strany pedagoga se projevuje zejména v širší nabídce aplikačních úloh a jiných úkolů a v šíři nabídky forem a metod práce, které reagují na individualitu dětí ve třídě a pracují s různou úrovní jejich schopností. Vychází jednak z potřeby rozvíjet talent a schopnosti dětí, z poptávky o aktivity nadaných dětí. Naším cílem je nadaným dětem umožnit a dát jim příležitost své schopnosti rozvinout v co největší míře.

K výuce také využíváme interaktivní tabuli, se kterou děti velice rády pracují. Velmi oblíbené jsou také robotické hračky – Bee bot nebo robotická myš. Jejich prostřednictvím se děti učí základům programování, rozvíjí svoji prostorovou orientaci, plánování a logické myšlení.

Co nejvíce se snažíme vycházet z "prožitku" dětí, a proto si jednotlivé třídy každý týden organizují "výlet" (do přírody, návštěvu, galerie či muzea, historických památek atd.), a to vždy s ohledem na aktuální tematickou část, příp. probíhající události, zájem či přání dětí. Ve třídách s intenzivní výukou anglického jazyka působí také rodilý mluvčí. 

Zaměřujeme na rozvoj polytechnického vzdělávání, a to nejen tím, že jsme třídy vybavili pomůckami a hračkami technického charakteru. ale i účastí dětí na takto zaměřených vzdělávacích programech - např.:

 • Malá technická univerzita – lekce s různým zaměřením, které rozvíjí nejen logické myšlení, ale také schopnost práce ve skupinách a hledání konstruktivního řešení tak, aby byly schopny daný úkol vyřešit. 
  V loňském roce jsme využili nabídky MTU k proškolení 3 našich pg. pracovníků, kteří absolvovali blok tandemových lekcí s odborným pracovníkem MTU a získali tak osvědčení i kompletní metodiku, aby mohli tyto lekce realizovat (pouze pro děti z naší mateřské školy).
 • “Pokusníček” - probíhá pod vedením pg. pracovníků naší školy. Byla zakoupena „Souprava pro pokusy v MŠ a ZŠ – Tajemství přírody”, která disponuje laboratorními pomůckami a chemikáliemi k demonstraci jednoduchých motivačních a poznávacích pokusů. Děti si mohou vyzkoušet mnoho zajímavých chemických a fyzikálních pokusů, ať už samostatně či během práce ve skupině. Tyto pokusy jsou doplněny o rozvíjející úlohy a pracovní listy, do kterých si děti zaznamenávají průběh pokusu a také jeho výsledek. 

Děti s povinným předškolním vzděláváním mají každý týden "přípravu na školu", která je určena pouze jim. Pracují v malých skupinkách (cca 7-8 dětí). Výuka je inspirována programem "Edukativně – stimulačních skupinek" a zpestřena využitím interaktivní tabule.

Děti mají, dle svého zájmu, možnost navštěvovat kroužek angličtiny, keramiky nebo Sportík.

Úzce spolupracujeme s rodiči, kterým nabízíme "Povídání o dětech" (individuálně) - hovorové hodiny, několikrát během školního roku.

Na škole probíhá také diagnostika dětí, která nám umožňuje průběžně zaznamenávat pokroky či potřeby jednotlivých dětí a okamžitě na ně reagovat.

Pedagogičtí pracovníci své zkušenosti či nově získané poznatky pravidelně sdílí na pg. radách a navzájem se tak inspirují k dalšímu obohacení programové náplně vzdělávacího procesu. 

V neposlední řadě se od roku 2017, v rámci projektu “Skutečně zdravá škola”, který se zabývá školním stravováním a vzděláváním o jídle, zaměřujeme na pomoc dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu. S dětmi připravujeme např. zdravé svačinky či “mlsání” (pomazánky, pečivo, saláty, nápoje, dorty na narozeninové oslavy atd.). Na zahradě MŠ jsme založili vyvýšené záhony, kde pěstujeme různé druhy ovoce či zeleniny, o které se děti pravidelně starají, sklízí plodiny, spolupracují tak i se školní kuchyní. V tomto programu jsme dosáhli v loňském roce nejvyššího ocenění a získali zlatou medaili. O našich činnostech v rámci SZŠ pravidelně přispíváme na náš blog:

https://www.skutecnezdravaskola.cz/novinky-ze-skol/skolni-blogy/zlaty-certifikat-je-nas

Do vzdělávacího programu pravidelně zařazujeme aktivity podporující intelektovou stimulaci dětí. Díky nim se děti rozvíjí intenzivněji a efektivněji.

Pravidelně jsou zařazována:

Motorická cvičení

 • rovnovážná cvičení (např. balancování na lávce, chůze po zvýšené ploše, laně, masážních kamenech, lezení do výšky – žebřiny, horolezecká stěna na zahradě MŠ)
 • rotace kolem vlastní osy
 • pohybové aktivity, pohyb v přírodě (každé pondělí chodíme na výlety)
 • zdokonalování jemné motoriky (kuličková mozaika, hříbečková mozaika, navlékání korálků, zažehlovací korálky, práce s kladívkem, vyšívání, provlékání šňůrek, pracovní činnosti – trhání, mačkání papíru, práce s plastelínou, kinetickým pískem, hry v rýžovišti“ apod.)
 • rytmika, pohyb na hudbu, tanec

Akomodace oční čočky

 • hry s míčem (házení, kutálení míče po čáře, hod na terč atd., začínáme větším míčem, postupně přecházíme k menšímu)
 • stavění dle předlohy: stavebnice – Lego, Seva, Magformers, Merkur, Straws, Equilibrio (stavby dle předlohy zaměřené na logické myšlení, „rovnováhu“)

Práce s abstraktními symboly

 • vlajky cizích států (pexeso, přiřazování ke stejné vlajce a mapě státu, vyhledávání v atlasu světa, charakteristické stavby, typické jídlo pro daný stát apod.)
 • značky aut (určování značek aut během vycházek v okolí MŠ, práce s kartičkami)
 • písmena, čísla, dopravní značky, piktogramy 
 • využití hry „Story cubes“ (tvoření příběhu dle jednotlivých symbolů), různé druhy hry 
 • Pexetrio, Brainbox, …
 • Se všemi abstraktními symboly lze pracovat různými způsoby, využít je během her - např. hry na procvičování paměti, třídit dle různých kritérií- např. barva, tvar apod.

Enigmatické hádanky

 • Máme zkušenost, že o jejich řešení mají zájem většinou starší děti.

Nelze zde vyjmenovat veškeré aktivity, kterými naše MŠ podporuje utváření synapsí a intelektovou stimulaci dětí, proto jsme zde zmínili jen ty nejčastěji využívané.

Snažíme se především o to, aby děti informace zpracovávaly prostřednictvím prožitku nebo vizuálně, pomocí soustavy obrázků (např. využíváme "vyjadřování pohybem" či výtvarného zpracování písní a básní, což dětem umožňuje si snáze zapamatovat text).

Dětem, které v průběhu vzdělávání projevují známky nadání, věnují učitelky zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. Jde především o individuální přístup, podávání podrobnějších informací, předkládání náročnějších úkolů atd. Vzhledem k nerovnoměrnému vývoji předškolních dětí je pro učitelku obtížné odlišit nadání od zrychleného vývoje, proto v takovém případě doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení.

Bc. Zuzana Kozelská
ředitelka školy
V Brně, 9. 10. 2023

» Archiv