MŠ Hvězdička, Praha 12

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Liškova 636/10
Praha 12 - Kamýk
142 00


Kontakt

+420 244 404 025
+420 739 631 792

http://www.mshvezdicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Michálková

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 je sídlištní mateřská škola. Zřizovatelem je MČ Praha 12. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. Třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené, neboť přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Mateřská škola je otevřená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem pocházející z jiného multikulturního prostředí. Těmto dětem pomájí asistenti pedagoga, kteří pracují v jednotlivých třídách. V mateřské škole maximálně podporujeme zdraví dětí jak psychické, tak fyzické.  Zaměřujeme se na environmentální výchovu, která prolíná všemi činnostmi v mateřské škole. Rozvíjíme přírodovědeckou gramotnost, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, finanční i sociální gramotnost.

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Pedagogové akceptují přirozené vývojové specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítají do obsahu, forem a metod vzdělávání. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Pedagogové diagnostikují výchozí možnosti a schopnosti každého dítěte a dále průběžně podporují jeho rozvoj a sledují individuální pokroky. Ve vzdělávání využívají metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, situační učení založené na vytváření a využívání situací, spontánní sociální učení, založené na principu sociální nápodoby. Přijímáme děti a rodiče jako rovnocenné partnery.

Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání. Učitelky přijímají rodiče jako partnery a odborníky, respektují je, radí se s nimi, naslouchají jejím názorům proto, aby společně hledali optimální cestu pro vzdělávání dítěte.

Metoda NTC Learning

Ve školním roce 2020/2021 jsme opětovně navázali na předešlé roky využíváním prvků metod NTC Learning systému učení, aby byly děti co nejlépe připravené na vstup do základní školy. Do každodenních činností jsou zařazovány prvky podporující jednotlivé fáze systému učení NTC, protože si plně uvědomujeme důležitost vývoje v předškolním věku. Hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte, po stránce fyzické, psychické i sociální. 

K podpoře rozvoje osobnosti dětí jsme využívali různé styly vzdělávání, metody prožitkového a kooperativního učení, skupinovou i individuální práci. Podporovali jsme přírodovědnou gramotnost, děti si osvojily metody přírodních věd pozorováním, experimentováním. Týdně jsme prováděli nejrůznější přírodovědné pokusy. 

Pro rozvoj abstraktního myšlení jsme využívali hry s abstraktními symboly, od jednodušších po složitější (vlajky, značky aut, piktogramy, dopravní značky, turistické značky), kdy rozlišováním, tříděním, řazením procvičujeme – barvy, tvary, prostorovou orientaci apod.

Při pohybových aktivitách jsme zařazovali rovnovážná cvičení s využitím dalších pomůcek (př. vločka, květina aj.), rotační cvičení na podporu spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry. Pro rozvoj logického myšlení děti řeší různé rébusy, enigmatické hádanky, postřehové deskové hry pro rozvoj logiky, soustředěnosti a paměti. Snažíme se používat efektivní metody vzdělávání, práce s interaktivní tabulí.

Zapojili jsme se do projektu OP VVV. Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu využití ICT ve vzdělávání, seznamování a zvýšení využívání digitálních technologií v mateřské škole. V průběhu školního roku se v MŠ uskutečnil.

Vzdělávání dětí bylo obohaceno o řadu environmentálních programů a mobilní polytechnické výchovy. Když nás zasáhla pandemie koronaviru a museli jsme řadu plánovaných vzdělávacích programů odložit, zaměřili jsme se v době uzavření mateřských škol na distanční výuku předškolních dětí.

Mgr. Ivana Michálková
ředitelka MŠ
V Praze, 30. 1. 2022

» Archiv