MŠ Hvězdička, Praha 12

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Liškova 636/10
Praha 12 - Kamýk
142 00


Kontakt

+420 244 404 025
+420 739 631 792

http://www.mshvezdicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Michálková

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 je sídlištní mateřská škola. Zřizovatelem je MČ Praha 12. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. Třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené, neboť přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Mateřská škola je otevřená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem pocházející z jiného multikulturního prostředí. Těmto dětem pomájí asistenti pedagoga, kteří pracují v jednotlivých třídách. V mateřské škole maximálně podporujeme zdraví dětí jak psychické, tak fyzické.  Zaměřujeme se na environmentální výchovu, která prolíná všemi činnostmi v mateřské škole. Rozvíjíme přírodovědeckou gramotnost, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, finanční i sociální gramotnost.

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Pedagogové akceptují přirozené vývojové specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítají do obsahu, forem a metod vzdělávání. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Pedagogové diagnostikují výchozí možnosti a schopnosti každého dítěte a dále průběžně podporují jeho rozvoj a sledují individuální pokroky. Ve vzdělávání využívají metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, situační učení založené na vytváření a využívání situací, spontánní sociální učení, založené na principu sociální nápodoby. Přijímáme děti a rodiče jako rovnocenné partnery.

Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání. Učitelky přijímají rodiče jako partnery a odborníky, respektují je, radí se s nimi, naslouchají jejím názorům proto, aby společně hledali optimální cestu pro vzdělávání dítěte.

Metoda NTC Learning

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 ve školním roce 2017/18 již pátým rokem využívala prvky metody NTC Learning systém učení. V tomto školním roce absolvovaly tři učitelky školení k systému NTC učení – Learning I. a Learning II.

Zaměřujeme se na aktivity, které vedou k rozvoji mozku a schopností každého dítěte – hry skupinové aktivity, pracovní listy, hry na rozvoj logického myšlení, paměti, slovní zásoby. Do každodenních činností jsou zařazovány prvky podporující jednotlivé fáze systému učení NTC. Klademe důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádíme s dětmi pravidelně otáčení kolem vlastní osy, čímž se podporuje spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, motorická cvičení s míčky, hudebně-pohybová a relaxační. V jarních a letních měsících využíváme k těmto pohybovým činnostem prostory školní zahrady.

Pro rozvoj abstraktního myšlení využíváme hry s abstraktními symboly, od jednodušších po složitější (vlajky, značky aut, piktogramy, dopravní značky, turistické značky), kdy rozlišováním, tříděním, řazením procvičujeme – barvy, tvary, prostorovou orientaci apod. 

Hry se symboly, vlajkami, značkami automobilů využíváme pro rozvoj tvořivosti, paměti a vývoj funkcionálního myšlení. Děti se učí nová slova, pojmy, které používáme při klasických paměťových hrách. 

V mateřské škole jsme založili „Klub nadaných dětí“, kde podporujeme tvořivé myšlení, pracujeme s enigmatickými hádankami, příběhy s otevřeným koncem, které učí děti přemýšlet a řešit nové situace a tím procvičují vlastní myšlení. Využíváme práci s hudbou, pohyb, tanec, rytmus, poslech hudby. Podporujeme přírodovědnou gramotnost, děti si osvojují metody přírodních věd pozorováním, experimentováním. Provádíme nejrůznější přírodovědné pokusy. Dětem dáváme dostatek příležitostí ke každodennímu kontaktu s psaným slovem pravidelným předčítáním a následnými rozhovory, vyprávěním o slyšeném a grafickým znázorněním příběhu, kdy děti vyjadřují svoji představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech.

U předškolních dětí je jejich vzdělávání obohaceno o měsíční poznávací výlety po Praze (návštěvy muzeí, knihovny, planetária, exkurze apod.), environmentální programy. S dětmi pracujeme v krátkých časových úsecích, ale dlouhodobě a systematicky. Celý systém doplňuje výchovně-vzdělávací činnosti v MŠ.

Mgr. Ivana Michálková
ředitelka MŠ
V Praze, 8. 4. 2019

» Archiv