MŠ Hvězdička, Praha 12

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Liškova 636/10
Praha 12 - Kamýk
142 00


Kontakt

+420 244 404 025
+420 739 631 792

http://www.mshvezdicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Michálková

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 je sídlištní mateřská škola. Zřizovatelem je MČ Praha 12. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. Třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené, neboť přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Mateřská škola je otevřená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem pocházející z jiného multikulturního prostředí. Těmto dětem pomájí asistenti pedagoga, kteří pracují v jednotlivých třídách. V mateřské škole maximálně podporujeme zdraví dětí jak psychické, tak fyzické.  Zaměřujeme se na environmentální výchovu, která prolíná všemi činnostmi v mateřské škole. Rozvíjíme přírodovědeckou gramotnost, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, finanční i sociální gramotnost.

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Pedagogové akceptují přirozené vývojové specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítají do obsahu, forem a metod vzdělávání. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Pedagogové diagnostikují výchozí možnosti a schopnosti každého dítěte a dále průběžně podporují jeho rozvoj a sledují individuální pokroky. Ve vzdělávání využívají metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, situační učení založené na vytváření a využívání situací, spontánní sociální učení, založené na principu sociální nápodoby. Přijímáme děti a rodiče jako rovnocenné partnery.

Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání. Učitelky přijímají rodiče jako partnery a odborníky, respektují je, radí se s nimi, naslouchají jejím názorům proto, aby společně hledali optimální cestu pro vzdělávání dítěte.

Metoda NTC Learning

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 i v letošním školním roce 2017/2018 již čtvrtým rokem využívá prvky metody NTC Learning.

Do každodenních činností jsou zařazovány prvky podporující jednotlivé fáze systému učení NTC. Osvědčilo se nám zařazovat do pohybových aktivit rovnovážná cvičení s využitím dalších pomůcek (př. vločka, květina aj.), rotační cvičení na podporu spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, motorická cvičení s míčky, hudebně-pohybová a relaxační. V jarních a letních měsících využíváme k těmto pohybovým činnostem prostory školní zahrady.

Pro rozvoj abstraktního myšlení využíváme hry s abstraktními symboly, od jednodušších po složitější (vlajky, značky aut, piktogramy, dopravní značky, turistické značky), kdy rozlišováním, tříděním, řazením procvičujeme – barvy, tvary, prostorovou orientaci apod.

Hry se symboly, vlajkami, značkami automobilů využíváme pro rozvoj tvořivosti, paměti a vývoj funkcionálního myšlení. Děti se učí nová slova, pojmy, které používáme při klasických paměťových hrách. Pro rozvoj logického myšlení zařazujeme řešení různých rébusů, enigmatických hádanek.

V „Klubu nadaných dětí“ rozvíjíme intelektové schopnosti dětí, zařazujeme hry s abstraktními symboly, logické a deskové hry.

V „Klubu malého čtenáře“ podporujeme rozvoj předčtenářské gramotnosti poskytováním příležitostí ke každodennímu kontaktu s psaným slovem pravidelným předčítáním a následnými rozhovory, vyprávěním o slyšeném a grafickým znázorněním příběhu, kdy děti vyjadřují svoji představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech.

U předškolních dětí je jejich vzdělávání obohaceno o měsíční poznávací výlety po Praze (návštěvy muzeí, knihovny, Planetária, exkurze apod.), environmentální programy. Podporujeme přírodovědnou gramotnost, děti si osvojují metody přírodních věd pozorováním, experimentováním, přírodovědnými pokusy

S dětmi pracujeme v krátkých časových úsecích, ale dlouhodobě a systematicky. Celý systém doplňuje výchovně-vzdělávací činnosti v MŠ.

Mgr. Ivana Michálková
ředitelka MŠ
V Praze, 5. 4. 2018

» Archiv