MŠ Nespeky

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Květnicí 170
Nespeky
257 22


Kontakt

+420 777 776 724

http://www.msnespeky.cz

Redaktoři

  • Mgr. Monika Písková

Mateřská škola Nespeky byla otevřena v roce 2012. Nachází se v centru obce, současně ale velmi blízko přírodě. Nedalekou řeku Sázavu i okolní lesy a přírodu využíváme v rámci sportovní a pohybové, polytechnické a environmentální výchovy k přirozenému zkoumání, objevování, experimentování, rozvíjení vztahu k přírodě, venkovským tradicím, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému.

Naše škola se profiluje do dvou oblastí:

  1. výchova ke zdraví se zaměřením na oblast pohybu a sportu,
  2. rozvoj funkčních gramotností se zaměřením na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

Účastníme se několika projektů, které jsou podle nás pro děti zajímavé, přínosné, rozvíjející, např.: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Loutky patří do školky, Nemocnice pro medvídky, Tancuj a nedrob, Edulab atd.

Snažíme se o komplexní rozvoj každého dítěte i o identifikaci nadaných dětí. Chceme, aby děti byly co nejlépe připravené na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuli jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali oba směry profilace naší školy.

Metodu NTC jsme začali uplatňovat po prvním školení ke konci roku 2014 využíváním představených metod, cvičení a aktivit. Ve školním roce 2016/2017 jsme již druhým rokem metodu využívali uceleně. Rotační a různá balanční cvičení, cvičení na posilování akomodace oční čočky jsme zařadili do každodenních činností všech dětí, enigmatické hádanky i symboly aut, dopravního značení a vlajek ve třídě 4–6letých dětí, u dětí od 2 do 4 let jsme se zaměřili především na propojení dětí a jejich značek ve školce.

Abstraktní symboly jsou neuvěřitelnou studnicí možných aktivit a činností, nejenže je děti poznávají a přirozeně se seznamují s obsahem daného symbolu, ale využíváme je k rozvoji předčtenářských a předmatematických představ, k rozvoji logiky, postřehu, řečových a komunikačních schopností, grafomotorických činností i dalších oblastí.

Při výchovně-vzdělávací činnosti běžně využíváme Magicbox, pracovní listy zaměřené nejrůznějšími směry, logické úkoly, kvízy, sudoku, hádanky, křížovky, pracovní a výtvarné činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, logiky, kreativity a fantazie, hudebně-pohybové činnosti, rytmizace, pomůcky a hry typu Logico Primo a Picollo, Pexeso, Hraj co chceš, deskové hry, Kimovy hry, 3D stavebnice na podporu konstruktivních schopností i paměti, využíváme matematiky profesora Hejného, obrázkového čtení a hodně se věnujeme pohybu a sportu, cvičení s náčiním i netradičním, základům atletiky, józe, cvičení s míči a míčky všeho druhu, zdolávání náročnějších terénů, jezdíme plavat, lyžovat, bruslit.

Ve školním roce 2016/2017 jsme pořídili různé nové míče a míčky, větší množství balančních pomůcek i nové deskové hry a další rozvíjející pomůcky a stavebnice.

Důležití jsou pro nás i rodiče, nejrůznějšími aktivitami se snažíme o co nejlepší spolupráci. Ať se jedná o různé projekty, kterých jsou rodiče účastni spolu se svými dětmi – Den rodiny, společná odpolední čtení, výtvarné dílny atd., či bližší seznámení s důležitými prvky výchovně-vzdělávacího procesu. Pořádáme přednášky na obecná témata (logopedie, školní zralost, stravování dětí aj.), ale i přesně cílené na metody, činnosti či pomůcky používané v naší mateřské škole (seznámení se ŠVP či metodou NTC ad.).

Metoda NTC nám dále pomohla rozšířit a prohloubit nabízené činnosti zaměřené na rozvoj rozumových schopností, logického myšlení, trénování paměti, smyslů, jemné i hrubé motoriky a my se těšíme, jak budeme i v dalším školním roce metodu NTC Learning dále užívat a rozšiřovat o oblasti především podle zájmu dětí.

Mgr. Monika Písková
ředitelka MŠ
V Nespekách, 20. 8. 2017

» Archiv