MŠ Nespeky

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Květnicí 170
Nespeky
257 22


Kontakt

+420 777 776 724

http://www.msnespeky.cz

Redaktoři

  • Mgr. Monika Písková

Mateřská škola Nespeky se nachází v oblasti Posázaví, kde je velmi blízko přírodě. Nedalekou řeku Sázavu i okolní lesy a louky využíváme v rámci sportovní a pohybové, polytechnické a environmentální výchovy k přirozenému zkoumání, objevování, experimentování, rozvíjení vztahu k přírodě, venkovským tradicím, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému.

Naše škola se profiluje ve dvou směrech, a to především rozvojem funkční gramotnosti a výchovou ke zdraví se zaměřením na oblast pohybu a sportu. Účastníme se aktivně několika dlouhodobých projektů, které jsou podle nás pro děti zajímavé, přínosné, rozvíjející, např.: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nemocnice pro medvídky, Mrkvička, Se Sokolem do života, Mezi námi atd. Současně také organizujeme projektové dny, které dětem umožňují co nejvíce prožitků, učí děti samostatnosti, kooperaci, kritickému i informatickému myšlení a významně ovlivňují jejich osobní a sociální kompetence. Ve vzdělávání též uplatňujeme projektovou výuku i další inovativní metody jako je badatelství či tvořivá hra v rámci venkovních aktivit, individualizaci a diferenciaci, tedy přirozené a samostatné učení se v centrech aktivit dle Gardnerovy teorie mnohačetných inteligencí podle vlastní volby.

Funkční gramotnost rozvíjíme cíleně tak, abychom podpořili děti v chápání souvislostí dnešního složitého dění ve světě, aby byly otevřené a tvůrčí, aby dokázaly spolupracovat a kooperovat, aby dokázaly využívat dostupných technologií a efektivně se zapojovat do nabízených aktivit, aby byly připravené na změny. Kromě čtenářské a matematické gramotnosti rozvíjíme také gramotnost polytechnickou a environmentální, sociální, též finanční a digitální, pohybovou, zdravotní a mediální. Jednotlivé gramotnosti od sebe neoddělujeme, ale propojujeme je v rámci projektových dnů i běžných denních aktivit.

Snažíme se o komplexní rozvoj každého dítěte i o systematickou identifikaci nadaných dětí. Chceme, aby děti byly co nejlépe připravené na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuli jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali oba směry profilace naší školy.

Nadané, bystré a aktivní děti mají možnost navštěvovat zájmový kroužek Logik, který je dále podporuje v rozvoji logického a informatického myšlení a v odhodlání zdolávat různé a náročnější výzvy zaměřené na rozvoj kompetencí matematických, technických, digitálních i sociálních.

Metodu NTC jsme začali uplatňovat v roce 2014 využíváním představených metod, cvičení a aktivit. Rotační a různá balanční cvičení, cvičení na posilování akomodace oční čočky jsme zařadili do každodenních činností všech dětí, enigmatické hádanky i symboly aut, dopravního značení a vlajek ve třídě 4–6letých dětí, u nejmenších dětí jsme se zaměřili především na propojení dětí a jejich značek ve školce. 

Abstraktní symboly a různé piktogramy jsou neuvěřitelnou studnicí možných aktivit a činností, nejenže je děti poznávají a přirozeně se seznamují s obsahem daného symbolu, ale využíváme je k rozvoji předčtenářských a předmatematických představ, k rozvoji logiky, postřehu, řečových a komunikačních schopností, grafomotorických činností i dalších oblastí. S dětmi často vytváříme různé myšlenkové mapy a graficky znázorněné postupy, pracujeme s globy, mapami i encyklopediemi.

Využíváme průřezově digitálních technologií, např. digitálního mikroskopu propojeného s tabletem k podrobnému zkoumání a objevování, programujeme, tancujeme a kreslíme s včelkou Bee-bot, včelku Blue-bot programujeme za použití taktilní čtečky, pracujeme s Ozobotem, digi myší, liškou či šnekem, elektronickou stavebnicí Boffin, koulí Sphero, s robotickými hračkami jako je vláček Intelino, robot Botley či sestava Matatalab, využíváme virtuální realitu, 3D pero, výukové programy za použití dotykového notebooku, magicboxu či 3panelu, pronikáme do základů algoritmizace. Digitální gramotnost podporujeme samozřejmě i bez digitálních pomůcek především pomocí pochozích sítí a tabulek, kódovacích a programovacích nedigitálních her.

Při vzdělávací činnosti běžně využíváme aktivity zaměřené nejrůznějšími směry, logické úkoly, kvízy, sudoku, hádanky, pracovní a výtvarné činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, logiky, kreativity a fantazie, hudebně-pohybové činnosti, rytmizace, pomůcky a hry typu Logico Primo a Picollo, Pexeso, Hraj co chceš, deskové a stolní hry, pexetria, Kimovy hry, 3D stavebnice na podporu konstruktivních schopností i paměti, využíváme intenzivně metodu výuky matematiky profesora Hejného, dále obrázkové čtení, dětem pouštíme vážnou i relaxační hudbu, pečeme a vaříme, hodně se věnujeme pohybu a sportu, cvičení s náčiním i netradičním, základům atletiky, józe, cvičení s kuličkami, míči a míčky všeho druhu, zdolávání náročnějších terénů, i tzv. školkami, např. míčovou, se švihadlem apod. Navštěvujeme solnou jeskyni, jezdíme plavat, lyžovat, bruslit, občas se projedeme na koních a každý rok vyjedeme také na „školku v přírodě“. Provádíme nejrůznější pokusy a experimenty (chemické, fyzikální, přírodní, technické), vyrábíme s reálnými nástroji a přístroji ze dřeva i dalších materiálů, využíváme program Malá technická univerzita, co nejčastěji pracujeme, bádáme a tvoříme venku.

Metoda NTC nám dále pomohla rozšířit a prohloubit nabízené činnosti zaměřené na rozvoj rozumových schopností, logického, kritického a informatického myšlení, trénování paměti, smyslů, jemné i hrubé motoriky.

Mgr. Monika Písková
ředitelka MŠ
V Nespekách, 6. 12. 2023

» Archiv