MŠ Nespeky

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Květnicí 170
Nespeky
257 22


Kontakt

+420 777 776 724

http://www.msnespeky.cz

Redaktoři

  • Mgr. Monika Písková

Mateřská škola Nespeky byla otevřena v roce 2012. Nachází se v centru obce, současně ale velmi blízko přírodě. Nedalekou řeku Sázavu i okolní lesy a přírodu využíváme v rámci sportovní a pohybové, polytechnické a environmentální výchovy k přirozenému zkoumání, objevování, experimentování, rozvíjení vztahu k přírodě, venkovským tradicím, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému.

Naše škola se profiluje ve dvou oblastech:

  1. výchova ke zdraví se zaměřením na oblast pohybu a sportu,
  2. rozvoj funkční gramotnosti.

Účastníme se několika dlouhodobých projektů, které jsou podle nás pro děti zajímavé, přínosné, rozvíjející, např.: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nemocnice pro medvídky, Mrkvička, Se Sokolem do života, Mezi námi atd. Současně také organizujeme projektové dny, které dětem umožňují co nejvíce prožitků, učí se samostatnosti, kooperaci, kritickému i informatickému myšlení a významně ovlivňují jejich osobní a sociální kompetence.

Funkční gramotnost rozvíjíme cíleně tak, abychom podpořili děti v chápání souvislostí dnešního složitého dění ve světě, aby byly otevřené a tvůrčí, aby dokázaly spolupracovat a kooperovat, aby dokázaly využívat nabízených technologií a efektivně se zapojovat do všech nabízených aktivit. Kromě čtenářské a matematické gramotnosti rozvíjíme také gramotnost polytechnickou a environmentální, sociální, zdravotní, též finanční a digitální. Jednotlivé gramotnosti od sebe neoddělujeme, ale propojujeme je v rámci projektových dnů i běžných denních aktivit.

Snažíme se o komplexní rozvoj každého dítěte i o identifikaci nadaných dětí. Chceme, aby děti byly co nejlépe připravené na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuli jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali oba směry profilace naší školy.

Metodu NTC jsme začali uplatňovat v roce 2014 využíváním představených metod, cvičení a aktivit. Rotační a různá balanční cvičení, cvičení na posilování akomodace oční čočky jsme zařadili do každodenních činností všech dětí, enigmatické hádanky i symboly aut, dopravního značení a vlajek ve třídě 4–6letých dětí, u nejmenších dětí jsme se zaměřili především na propojení dětí a jejich značek ve školce.

Abstraktní symboly a různé piktogramy jsou neuvěřitelnou studnicí možných aktivit a činností, nejenže je děti poznávají a přirozeně se seznamují s obsahem daného symbolu, ale využíváme je k rozvoji předčtenářských a předmatematických představ, k rozvoji logiky, postřehu, řečových a komunikačních schopností, grafomotorických činností i dalších oblastí. S dětmi často vytváříme různé myšlenkové mapy a graficky znázorněné postupy, pracujeme s globy, mapami i encyklopediemi.

Využíváme digitálních technologií, např. digitálního mikroskopu propojeného s tabletem ke zkoumání a objevování, programujeme, tancujeme a kreslíme s včelkou Bee-bot, včelku Blue-bot programujeme za použití taktilní čtečky, pracujeme s Ozobotem, digi Myší, využíváme virtuální realitu, 3D pero, výukové programy za použití dotykového notebooku, např. LogicLike doporučený Mensou ČR. Digitální gramotnost podporujeme samozřejmě i bez digitální pomůcek. 

Při výchovně-vzdělávací činnosti běžně využíváme Magicbox a interaktivní panel, pracovní listy zaměřené nejrůznějšími směry, logické úkoly, kvízy, sudoku, hádanky, pracovní a výtvarné činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, logiky, kreativity a fantazie, hudebně-pohybové činnosti, rytmizace, pomůcky a hry  typu Logico Primo a Picollo, Pexeso, Hraj co chceš, deskové hry a stolní, pexetria, Kimovy hry, 3D stavebnice na podporu konstruktivních schopností i paměti, využíváme intenzivně metodu výuky matematiky profesora Hejného, dále obrázkové čtení, dětem pouštíme vážnou i relaxační hudbu, pečeme a vaříme, hodně se věnujeme pohybu a sportu, cvičení s náčiním i netradičním, základům atletiky, józe, cvičení s kuličkami, míči a míčky všeho druhu, zdolávání náročnějších terénů, i tzv. školkami, např. míčovou, se švihadlem apod. Navštěvujeme solnou jeskyni, jezdíme plavat, lyžovat, bruslit, občas se projedeme na koních a každý rok vyjedeme také na „školku v přírodě“.

Tento školní rok, bohužel narušený pandemií koronaviru, nebyl tak souvislý, celistvý, a to v důsledku uzavírání škol, větší nemocnosti dětí, na druhou stranu velmi „novátorský“ a nevšední při zavádění distančního vzdělávání, nacházení a ověřování nových forem a možností, jak realizovat výuku tak, aby byla co nejkvalitnější, efektivní, zajímavá pro děti a co nejméně zatěžující pro rodiče, kteří na druhou stranu měli možnost vidět, jak s dětmi pracujeme.

Metoda NTC nám dále pomohla rozšířit a prohloubit nabízené činnosti zaměřené na rozvoj rozumových schopností, logického myšlení, trénování paměti, smyslů, jemné i hrubé motoriky.

Mgr. Monika Písková
ředitelka MŠ
V Nespekách, 7. 11. 2021

» Archiv