MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 349
Sulice – Želivec
251 68


Kontakt

+420 323 606 341
+420 725 459 970

http://www.msslunicko.eu

Redaktoři

  • Mgr. Václava Kunická

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí a kapacitou 112 dětí. Provozní doba je 6.30–17.00 hodin. Jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.

Naše krásná, nově postavená Mateřská škola Sluníčko zahájila svůj provoz 5. září 2011. Nachází se v blízkosti rozmanité přírody (louka, lesy, remízky, rybníčky) ve čtyřech barevných a velmi prostorných pavilonech:

  • třída – modrý pavilon – Mravenečci – děti 3leté
  • třída – oranžový pavilon – Motýlci – děti 3–4leté
  • třída – zelený pavilon – Včeličky – děti 4–5leté
  • třída – žlutý pavilon – Berušky – děti 6–7leté

Věkové složení dětí ve třídách je homogenní. Ke každému pavilonu přiléhá rozsáhlá zahrada, která je koncipována jako dopravní hřiště. V listopadu 2011 jsme za pomoci šikovných tatínků vysázeli 15 vzrostlých stromů.

Školní vzdělávací program s názvem „Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám připomíná“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mezi naše výchovné a vzdělávací priority patří: vytváření pohodového a podnětného prostředí, mezilidské vztahy, komunikace, vstřícná spolupráce s rodiči, prožitkové učení, zájem o přírodu a vše živé (třídíme odpady), zdravý životní styl (zejména oblast pohybu, sportu a zdravé stravy), příprava na vstup do ZŠ, rozvoj funkční gramotnosti se zaměřením na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost  a nabídka zajímavých aktivit – odpolední tvoření s rodiči, spaní ve školce, škola v přírodě, solná jeskyně, předplavecký výcvik, hravé lyžování, školička bruslení, předvánoční a velikonoční jarmarky, besídky a zahradní slavnost s rodiči, zajímavé projekty – Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nechci kazy školka, AIESEC Edison Little a Mezi námi povídej, také různé výtvarné soutěže a nabídka zájmových kroužků – taneční školička, flétna, angličtina, logopedie, keramika.

Podporujeme rozvoj nadání

V letošním školním roce absolvovala další paní učitelka z naší mateřské školky kurz Mensa NTC Learning, který měl tři části. První část, dne 23. 10. 2018, byla zaměřena na úvod této metody, seznámení se základními principy metody a nových poznatků v oblasti vývojové psychologie. Dále se seznámila se základy práce s abstraktními symboly. 29. 1. 2019 proběhla druhá část školení, která byla zaměřena na anatomii mozku a jeho fyziologii a enigmatické hádanky a příběhy (jejich princip a tvoření). Ve třetí části školení, které se konalo 17. 4. 2019, se zaměřili na paměť a její trénink, vytváření dvojitých asociací a zapojení hudby do metody NTC.

Paní učitelka pracuje ve třídě nejmladších dětí a letošní rok tedy nejvíce zaměřila na rozvoj pohybových dovedností na základě metody NTC: cvičení rovnováhy, otáčení a akomodaci oka. Dětem na konci školního roku již nedělá problém přejít obrubník, točit se kolem své osy, hrát neb cvičit s míčem. Během celého roku využívaly cvičení s míčky různých velikostí, cvičení se švihadlem, lanem, labilní plochy, ježky, hmatové chodníky (který si s pomocí rodičů vytvořily na zahradě), stuhy, houbičky, tyče, překážky, lavičky, bednu, žebřiny. Děti se díky tomu zlepšily v grafomotorickém projevu. Během procházek se seznamovaly se značkami aut a dopravními značkami hravou formou a následně využívaly obrázků a kartiček ve školce.

V ostatních třídách se také po celý rok hojně cvičilo, protože pohyb je pro děti nejpřirozenější forma vyžití. Děti se seznamovaly s vlajkami států, hledaly podobnosti vlajek, malovaly vlajky, hledaly v mapách a encyklopediích, vytvářely si asociace-barva, tvar, sport, hlavní město, zvíře, které žije v dané zemi, jídlo, které se tam jí.

V MŠ máme i trampolínu, kreslíme panáka na chodník, děti si vytváření silniční čáru, po které jezdí na odrážedlech a koloběžkách, hrají fotbal. Letos byla zakoupena do každé třídy i skákací guma.

Děti rády chodí do nedalekého lesa, který jim poskytuje nepřeberné množství vyžití pro jejich přirozený rozvoj. Toto vše formuje nejen jejich tělo, ale i stimuluje myšlení, paměť a správný psychomotorický vývoj.

Bc. Václava Kunická
ředitelka mateřské školy
V Sulicích-Želivci, 20. 6. 2019

» Archiv