MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 349
Sulice – Želivec
251 68


Kontakt

+420 323 606 341
+420 725 459 970

http://www.msslunicko.eu

Redaktoři

  • Mgr. Václava Kunická

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí a kapacitou 112 dětí. Provozní doba je 6.30–17.00 hodin. Jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.

Naše krásná, nově postavená Mateřská škola Sluníčko zahájila svůj provoz 5. září 2011. Nachází se v blízkosti rozmanité přírody (louka, lesy, remízky, rybníčky) ve čtyřech barevných a velmi prostorných pavilonech:

  • třída – modrý pavilon – Mravenečci – děti 3leté
  • třída – oranžový pavilon – Motýlci – děti 3–4leté
  • třída – zelený pavilon – Včeličky – děti 4–5leté
  • třída – žlutý pavilon – Berušky – děti 6–7leté

Věkové složení dětí ve třídách je homogenní. Ke každému pavilonu přiléhá rozsáhlá zahrada, která je koncipována jako dopravní hřiště. V listopadu 2011 jsme za pomoci šikovných tatínků vysázeli 15 vzrostlých stromů.

Školní vzdělávací program s názvem „Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám připomíná“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mezi naše výchovné a vzdělávací priority patří: vytváření pohodového a podnětného prostředí, mezilidské vztahy, komunikace, vstřícná spolupráce s rodiči, prožitkové učení, zájem o přírodu a vše živé (třídíme odpady), zdravý životní styl (zejména oblast pohybu, sportu a zdravé stravy), příprava na vstup do ZŠ, rozvoj funkční gramotnosti se zaměřením na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost  a nabídka zajímavých aktivit – odpolední tvoření s rodiči, spaní ve školce, škola v přírodě, solná jeskyně, předplavecký výcvik, hravé lyžování, školička bruslení, předvánoční a velikonoční jarmarky, besídky a zahradní slavnost s rodiči, zajímavé projekty – Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nechci kazy školka, AIESEC Edison Little a Mezi námi povídej, také různé výtvarné soutěže a nabídka zájmových kroužků – taneční školička, flétna, angličtina, logopedie, keramika.

Stručnou ilustraci našich činností najdete v naší Fotogalerii.

MŠ Sluníčko

Svět kolem nás se rychle mění a čím dál častěji se setkáváme s novými technologiemi, a to i digitálními. Vývoj je prostě nevyhnutelný a každý pokrok s sebou přináší něco nového vzrušujícího, ale i negativního, co nemůžeme přehlížet, ale musíme se s tím naučit pracovat a učit děti i různým kompenzacím toho, čeho je přes míru. Vyvíjejí se nové digitální systémy, které budou umět v mnoha ohledech zastat člověka a škola i školka by se měly těmto trendům přizpůsobit a připravit děti na budoucnost.

A proto i my v MŠ Sluníčko se snažíme o rozvoj digitální gramotnosti. Od prvopočátku existence školky mají předškoláci ze třídy předškoláků možnost vzdělávat se i za pomoci interaktivní tabule, která se již stala samozřejmou součástí přípravy programů a činností s dětmi. V loňském roce se školce podařilo koupit do další třídy interaktivní pomůcku LCD display, kde se děti učí pomocí zajímavých vzdělávacích programů a her jako jsou například Barevné kamínky. Děti plní různé úkoly, tříbí si postřeh a paměť a rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. 

Často využíváme Alby tužku s kouzelnými příběhy a namluvenými obrázky. Děti už se také těší na jaro, že využijí v přírodě digitální mikroskop s velkým rozlišením a vyzkoušíme i 3D pero. Nově také využíváme kameru k nahrávání videí a děti se samy učí fotit digitálním fotoaparátem či mobilem. Umí namluvit zprávu na záznamník a zadat úkol kamarádovi nebo nahrát legrační vzkaz. 

Snažíme se i o rozvoj informačního myšlení a také o pochopení postupu návaznosti kroků pro dosažení vytyčeného cíle s Ebotty. Přínosem je, že děti tak více baví spolupracovat ve skupině a učí se využít potenciál každého zapojeného dle toho, co komu jde lépe. Jsou iniciativní, vynalézavé, ale i ohleduplné. Podporujeme integraci a hru. Seznamují se ale také s negativními efekty virtuálního světa, a tedy i jak jinak a lépe, vhodně a účelně využít volný čas, jak s ním zacházet a šetřit. 

Upozorňujeme na rizika, a že velmi časté používání právě nejrůznějších technických digitálních pomůcek může mít i negativní vliv na zdraví. Povídáme si, co je duševní hygiena, jak důležité je správně odpočívat, střídat činnosti, využívat i jiné informační zdroje, než je internet, číst knihy, časopisy, pobývat venku v přírodě, sportovat či dělat jakékoli pohybové aktivity a rozvíjet svůj talent a nadání třeba i ve výtvarných, hudebních či polytechnických činnostech. Důležité je podporovat u dětí také estetické cítění a zájem o environmentální činnosti. Seznamujeme děti i s tím, jaký internet může být pomocník, ale v mnoha ohledech i riziko, že je dobrý sluha, ale zlý pán. 

Zaséváme semínko finanční gramotnosti a snažíme se, aby děti věděly, že se dají různé údaje v inernetovém světě zneužít, a proto je důležité dodržovat bezpečnost svého soukromí, aby v budoucnu samy sebe dokázaly ochránit. Učí se i chápat, že počítačový svět není světem reálným, že když v zobrazeném světě uhození nebolí a rozbitá věc je zase v pořádku, je tomu ve skutečnosti jinak. Učí se rozlišovat věci správné a nesprávné. Dnešní děti mnohdy digitální pomůcky ovládají lépe než dospělí, znají funkce a jsou v tomto ohledu velmi zvídavé. Technika je pro děti zábavou, ale dnes už i neodmyslitelnou součástí světa a úkolem nás dospěláků je být dětem dobrým průvodcem a rádcem.

Pavla Čechová
učitelka MŠ
V Sulicích-Želivci, 15. 3. 2023

Lesní mateřská škola a Pampeliška

Pro mateřskou školu Pampeliška a Lesní mateřskou školu je hlavní prioritou pobyt venku, téměř, za jakéhokoli počasí. Pobyt v přírodě v dětech prohlubuje cenný vztah k místu bydliště a souznění s přírodou. Pobytem v přírodě není myšleno pouze zkoumání flóry a fauny, ale také procházky danou lokalitou, zkoumání ulic, orientace v místě bydliště a případně nácvik trasy (vedoucí skupiny vede skupinu k danému cíli – kde bydlím, kde je krmelec, kde je kaplička atd.), a také popis dopravních značek v okolí, které dětem pomohou porozumět danému prostředí. Pozorování staveb a změn v okolí, aktuálně se jedná o výstavbu retardérů u školní cesty a vykácení části lesa z důvodu napadení kůrovcem.

Pomocí přírodních živlů nebo přírodnin se děti sžívají s přírodou a snaží se pochopit její celistvé fungování a harmonii. Učí se, jak smysluplně a šetrně trávit čas v přírodě, a jak ji chránit před vnějšími vlivy člověka. Mezi hlavní aktivity pro zkvalitnění životního prostředí patří třídění odpadu, i jeho sběr v lesích a nedaleké přírodě, a také čištění potůčku pro jeho snazší průchodnost. Dodržování základních pravidel pro vhodné chování v lese a péče o lesní zvěř formou pravidelných návštěv krmelce. S pobytem v přírodě souvisí i další aktivity, které jsou pro děti přirozené, a tou je pozorování změn v přírodě. Různá přírodní tvoření s kůrou, lišejníkem, plody stromů nebo také hledání stop. Mezi velmi oblíbenou činnost patří pozorování duhy, její seskupení barev a touha nalézt poklad na jejím konci.

Pro rozvoj nejen nadaných dětí používáme různé vzdělávací pomůcky a činnosti. Pro rozvoj matematických představ – matematika podle Hejného, Logico Piccolo a Primo, procvičování méně a více a sčítání do deseti pomocí mazací tabulky a korálků. Děti postupně seznamujeme, jak se orientovat na mapě světa a její hlavní rozdělení na kontinenty, světové strany a oceány. Velký prostor necháváme samozřejmě také spontánní hře, které je pro celkový rozvoj dítěte obzvlášť důležitá. V neposlední řadě se děti seznamují s digitálními pomůckami, které jsou v běžném životě čím dál tím více běžné. Pomocí Včelky (Bee Bot) nebo robota se učí programovat jednoduché cesty k cíli a spolupracovat ve skupinách. Výborným doplňkem výuky je i digitální mikroskop, který dětem umožňuje zkoumání všeho, co je na procházce po okolí zaujalo. Ve třídách, kde jsou starší děti je každodenním pomocníkem a kamarádem Albi kniha s digitální tužkou, díky které se děti dozvídají informace ze všech možných oborů. Albi kniha nabízí výborné propojení s tematickými celky, které děti provází celým školním rokem.

Každý týden probíhá jedno téma týdne, které splňuje cíle a kompetence z ŠVP. Na tomto základě volíme vhodné činnosti, pomocí kterých můžeme sledovat výstupy stanovených cílů.

Melisa Zákorová, Kateřina Kreuzová
učitelky MŠ
V Sulicích-Hlubočinka, 15. 3. 2023

» Archiv