MŠ Míru, Javorník

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Míru 356
Javorník
790 70


Kontakt

+420 584 440 347
+420 604 243 757

http://www.mestojavornik.cz/index.php?id=ms_miru.html

Redaktoři

  • Mgr. Gabriela Paděrová

MŠ - Míru je dvojtřídní mateřskou školou s kapacitou 56 dětí. Děti se vzdělávají podle ŠVP - ROK SE VČELIČKOU. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2–6 let, v případě odložené školní docházky sedmi let. Ve vzdělávání využíváme metody prožitkového učení, kooperativního učení hrou, situačního a názorného učení. Děti vzděláváme na základě jejich individuálních potřeb s cílem rozvíjet  osobnost každého jedince. Dítě je pro nás rovnocenným partnerem.

V naší MŠ nabízíme i nadstandardní aktivity, jaké jsou např.: Hravá angličtina, logopedie, plavecký výcvik, saunování a  nyní nově i aktivita pod názvem Lištičky(činnost s nadanými dětmi ). Tuto aktivitu vede proškolená učitelka metodou  NTC learning  Bc.Gabriela Hloušková. Do budoucna připravujeme spolupráci se zájmovým kroužkem Šikula pod vedením Mgr. Michaely Rychlé (kroužek ZŠ Javorník – pro nadané děti).

Prioritou mateřské školy je, co nejvíce podporovat jednotlivé dítě v jeho individuálních schopnostech. Chápeme, že každé dítě je jedinečné. Usilujeme o to, aby dítě zažilo radost z učení. Vhodná motivace dítěte vychází ze znalostí jeho silných stránek. Pomocí těchto znalostí pak dokážeme adekvátním přístupem rozvíjet stránky slabé u každého dítěte. Mateřská škola se snaží nadále vytvářet podmínky a podnětné prostředí k rozvoji potenciálu jednotlivých dětí.

Klíčovým prvkem v edukačním procesu je rozvíjet u dětí jejich kreativitu, probouzet u nich zvědavost, která je vnitřně motivuje k vyšším výsledkům. Touha po poznání a objevování je v předškolním věku cestou k úspěchu. Potenciál rozumově nadaného dítěte je třeba rozvíjet vlastní iniciativou.

Naše mateřská škola doplňuje didaktické pomůcky na rozvoj abstraktního myšlení, paměti, logiky, grafomotoriky apod. Děti pracují s tangramy dřevěnými, molitanovými, aj. Mezi dalšími didaktickými pomůckami a dětmi oblíbenými jsou: Dobble, Cink Junior, Pixoit a různé druhy labyrintů. Dětem byly na Vánoce zakoupeny puzzle světa a podrobné puzzle naší země s významnými památkami ČR.

Do vzdělávací nabídky každodenně zahrnujeme poznávací, sluchové, zrakové, paměťové činnosti. Snažíme se dětem nepřekládat již hotové poznatky, ale nechávat dostatečný prostor pro vlastní hledání nových konstruktivních řešení, které vedou k dosažení cíle.

Ve vzdělávání preferujeme projektové učení, aktivizující metody, které vedou k aktivitě dítěte v edukaci. Aplikací NTC metody ve vzdělávacím procesu napomáháme ke zvýšení potenciálu každého dítěte. Zpočátku klademe důraz na rozvoj motorických, grafomotorických schopností, které pozitivně rozvíjí tělesnou a rozumovou oblast dítěte. Později se věnujeme abstraktním pojmům a logickému myšlení. Oblíbenými prostředky k zvyšování potenciálu dítěte jsou: enigmatické hádanky, pracovní listy a hlavolamy. Tyto didaktické činnosti, pomůcky jsou neustále zařazovány do výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy. Cílem pedagogů, je motivace dětí k vlastnímu řešení, rozvoji osobnosti a sebevědomí, pomocí dosažených úspěchů.

NTC systém učení se stal běžnou součástí ve vzdělávání našich dětí. V letošním roce chceme i nadále využívat tento systém učení a vylepšit spolupráci s rodiči. Ilustraci našich aktivit najdete v naší Fotogalerii.

Mgr. Gabriela Paděrová
učitelka MŠ Javorník
V Javorníku, 12. 3. 2018

» Archiv