MŠ FlowerGarten, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 – Zbraslav
156 00


Kontakt

+420 776 637 470

http://www.flowergarten.cz

Redaktoři

  • Andrea Vřešťálová

FlowerGarten je anglická školka vzdělávající děti od 2 do 6 let. V příjemných prostorách vilky na Zbraslavi vzděláváme denně průměrně 18 dětí ve třech třídách. Na děti mluvíme anglicky. Naši učitelé jsou jak rodilí mluvčí, tak čeští učitelé s výbornou angličtinou. Máme velmi důkladně vypracovaný předškolní program, do kterého jsme v zimě 2015 zavedli metodu NTC Learning a již druhým rokem ji aktivně využíváme v rámci našeho vlastního vzdělávacího programu. Každou středu máme výletní den, chodíme do divadel, galerií, na výstavy, zkrátka všude, kde můžeme rozvíjet všeobecný přehled, fantazii a rozvíjet dětské myšlení. Ve školce máme mnoho sportovních aktivit, tančíme irské tance, hrajeme tenis, cvičíme jógu a vše tak nějak přirozeně. Máme velikou tělocvičnu, což je velké plus pro sportovní aktivity. V naší herně nechybí logické hry, didaktické pomůcky, puzzle, mapy, 3D stavebnice, atd.

Naše školka vytváří výborné podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Učitelem naší nejstarší třídy je Mgr. Michal Zatloukal, výborný a oblíbený pedagog. Spolupracujeme s paní Ivou Vlkovou, speciální pedagožkou, se kterou denně řešíme problematiku vzdělávání dětí předškolního věku. Dětem pravidelně čteme a rozšiřujeme obzory spoustou zajímavých informací. Jsme na náš program pyšní a rádi se dělíme o poznatky, které máme.

Třetí rok zapojení metody NTC do našeho vzdělávacího programu byl ve znamení pokračování v započatých aktivitách, jejich dalším rozvoji a rozšiřování portfolia činností souvisejících s rozvojem rozumových schopností, logiky a paměti.

Další děti se s velkým entuziasmem seznámily s vlajkami desítek států, značkami aut a dopravními značkami. Přidaly se tak k těm zkušenějším, které již z minulých let znaly desítky asociací a reálií spojených s vlajkami a logy automobilek. Seznámili jsme se také s významem mnoha piktogramů, které nás obklopují doma, ve školce, na ulici, v budovách či v dopravních prostředcích, některých firemních log a postupné propojování okruhů znalostí nám umožnilo kombinovat mnoho oblastí např. značky aut – země původu, zvířata - místo jejich výskytu, firemní loga – země původu nebo u mladších dětí geometrické tvary – reálné věci.

Další upevnění nabytých znalostí zajišťujeme pomocí pracovních listů, skupinové a projektové práce, výtvarné činnosti, soutěží a her. Nedílnou součástí našeho programu jsou např. kroužek vaření či provádění vědeckých experimentů (mikroskop, pozorování přírody na zahradě). Velmi přínosné jsou vycházky, na kterých můžeme pomocí reálných situací a díky osobnímu prožitku aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi (pohyb podle mapy nebo plánku, orientační běhy; bezpečnost na silnici, dopravní situace a chování v dopravním provozu; návštěvy veřejných, společenských a kulturních institucí a zařízení; výzkumy – počty různých značek aut, věcí, objektů, zástupců fauny a flóry v okolí a jejich zaznamenávání). Důraz klademe také na rozvoj předmatematických dovedností (grafy, sčítání a odčítání 1-10, znaménka >, <, =, sudoku). Rozvoj myšlení podporujeme také používáním názorných pomůcek (použití přírodních materiálů), častým dotazováním a diskuzemi a snahou o rozvoj analytického a syntetického myšlení a deduktivního usuzování.

Za zásadní v procesu poznávání považujeme zapojení co nejvíce smyslů. Multismyslové vnímání je důležitým faktorem pro zapamatování informací, a proto se snažíme své aktivity plánovat a realizovat s ohledem na tuto skutečnost a zprostředkovávat dětem v procesu učení a poznávání co nejvíce vjemů, aby došlo k efektivnějšímu upevnění nabyté znalosti či dovednosti. Klademe důraz na rozvoj jemné a hrubé motoriky, pohyb tvoří zásadní a každodenní složku našich aktivit. Vedle posilování akomodace oční čočky, otáčení se okolo své osy a zapojování všech drobných svalů končetin pro zvládnutí jemné motoriky, pravidelně zařazujeme jógu, strečink, nácvik základních pohybových a gymnastických dovedností, cvičení zaměřená na koordinaci, rovnováhu a obratnost, skákání na trampolíně, zahradní hry (mj. Kubb nebo Člověče, nezlob se), různě zaměřené překážkové běhy anebo velké množství pohybových písní a říkadel. Procházením po lavičkách okolo školky trénujeme stabilitu a soustředěnost.

Nedílnou součástí programu dětí jsou nové logické hry a hlavolamy, se kterými se seznamujeme a jejich osvojení zlepšujeme denně během našich aktivit. V poslední době jsme rozšířili naši nabídku her o další tituly společností Mindok, Albi a Gigamic (Umí prase létat?, Cortex pro děti, Quoridor, Farmář Pepík, Chodí Pešek okolo, Voodoomania, Levá & Pravá). Klub deskových her je oblíbenou součástí naší odpolední anglické družiny Sunflowers, kterou navštěvují děti z prvního stupně základní školy. Nejen, že konverzují pouze v anglickém jazyce, ale hrají i různé hry zaměřené na paměť a logické myšlení.

Před několika měsíci jsme se stali přispěvateli do časopisu Včelička, kam jsme již několikrát poslali námi vytvořené pracovní listy s návazností na NTC.

Mgr. Michal Zatloukal
učitel
V Praze, 4. 5. 2017

Provozní doba

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00


Motivace dětí v mateřské škole

10.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Zaměříme-li se na motivaci dětí v předškolním věku, budeme se soustředit na věkovou skupinu dětí od 2 do 6 let. Mluvíme tak o motivaci k poznávání, hraní, výtvarné a kreativní činnosti, sportovní činnosti a sociálním vývoji dítěte v kolektivu dalších dětí a dospělých.


Je vhodné učit děti číst a psát už v mateřské škole?

9.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Základem předškolní výchovy by nemělo být psaní a plynulé čtení. V tomto věku je mnohem důležitější snažit se podněcovat dětskou fantazii například pravidelným čtením knížek, chozením na výstavy a dětská představení, budit v nich zájem o sport a rozšiřovat jejich obzory.


Zájmová činnost mateřských škol

8.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Rozvíjet dětskou fantazii a mysl se dá mnoha různými způsoby. Jedním z nich je především hraní, při kterém děti uplatní svou představivost nejlépe. Samotné hraní ale samozřejmě nestačí, a proto je důležité dítě podněcovat dalšími činnostmi, mezi které patří nepřeberné množství zájmových kroužků. Děti se nejen naučí něco nového a pobaví se, ale osvojí si navazování vztahů s jinými dětmi i dospělými.


Cizí jazyk ve školce

7.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Výuka cizích jazyků v mateřských školách se stává stále populárnější. Názory rodičů i psychologů, zda na učení není ještě příliš brzy, se pochopitelně liší. Nelze však odmítat fakt, že právě v útlém věku je mozek připraven vstřebat nejvíce znalostí a dovedností.


Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

6.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.


» Archiv