MŠ U Krtečka, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kudrnova 235/1a
Praha 5 – Motol
150 00


Kontakt

+420 257 221 565

http://msukrtecka.benjamin.cz

Redaktoři

  • Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

MŠ U Krtečka je čtyřtřídní mateřská škola pro 112 dětí. Je umístěna v krásné zahradě v klidné části městské části Praha 5 – Motol. Naším zřizovatelem je MČ Praha 5. Jsme orientováni na osobnostní individuální rozvoj dítěte a jeho schopností.

Všechny děti mají stejná práva, možnosti, povinnosti. Nikoho nezvýhodňujeme, ale ani neznevýhodňujeme. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována v rámci možností, omezení spočívají z respektování obecně přijatých norem chování a školního řádu. Stimulujeme děti ke kooperaci, počítáme s aktivní spoluúčastí dětí při všech činnostech.

Při hodnocení využíváme především pozitiva, pochvalu, pohlazení, podporujeme aktivní přístup dítěte k řešení problému, schopnost samostatného řešení, seberealizace, ale i empatie. Snažíme se rozvíjet vzájemnou toleranci, respektování přání druhých, pomoc, vzájemnou spolupráci. Třída se řídí pravidly vytvořenými za aktivní účasti dětí.

Na základě spolupráce s rodiči usilujeme o individuální přístup ke každému dítěti.

Spolupráce s Mensou ČR

I v letošním roce jsme pokračovali v metodě NTC ve všech třídách naší mateřské školy, se všemi dětmi. Věříme, že každý má talent k něčemu, naším cílem je tento posilovat a rozvíjet.

Vychováváme děti, které budou pracovat v profesích, které ještě ani neznáme přesně, přesto věříme, že i my jim přispíváme k tomu, aby se ve svém budoucím životě uměly orientovat, nacházet příležitosti v oblastech, které pro ně budou přínosnými a k tomu jim může přispět i my.

Obsahovou náplní školy je obsah vzdělávání v širokém smyslu slova. Ne tedy jen soubor příslušných poznatků, ale také přiměřené dovednosti a kompetence. Nechci a nemohu pominout i kulturní a mravní hodnoty, které se promítají do všech činností dětí. Učení je založeno na smyslovém a prožitkovém vnímání s přihlédnutím k osobnosti každého dítěte a jeho aktivní účasti. Při práci s dětmi i nadále chceme využívat metody kooperativního a integrovaného učení. Toto vše přizpůsobeno konkrétním podmínkám školy, jejím potřebám a zájmům dětí, je podle mne základem pro aktivní spoluvytváření cíle, obsahu i způsobu vzdělávání na škole.

V letošním roce jsme spolu s panenkou Dominikou v rámci výročí projektu Erasmus+ putovala s dětmi naší MŠ panenka Dominika – děti i po jejím odchodu sledovaly její putování Evropou. Znalosti o jednotlivých zemích si tak mohly „prohlédnout naživo“.

Vzhledem k tomu, že děti v naší MŠ jsou z různých zemí, často si můžeme ukázat, povídat, jaké je to „u nich doma“ u jejich „babiček či kamarádů“. Mají tak možnost teoretické znalosti často srovnat s reálným životem.

Celý život se něčemu učíme, v hodnocení se snažíme vycházet z pozitiv. Chybu nevnímáme jako selhání, ale jako příležitost. Najít správné řešení – to je to, o co se snažíme. Spolupracujeme s rodiči, každé dítě je pro nás partnerem.

Většina učitelek mateřské školy je proškolena ve všech stupních metody NTC Learning. Je patrná větší koncentrace dětí při samostatné i skupinové práci a zejména schopnost soustředění i v náročnějších situacích.

Využíváme nových pomůcek pro rozvoj všech smyslů dětí. Velmi populární jsou „průhledné kostky“, stavebnice, které kladou důraz na rovnovážnost, tangramy a další.

Bc. Dagmar Vávrová Čermáková
ředitelka mateřské školy
V Praze, 4. 4. 2018

MŠ U Krtečka, Praha 5 - Motol

Provozní doba

6:30 - 17:30 hod.


» Archiv