MŠ Štěnovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

K lomu 343
Štěnovice
332 09


Kontakt

+420 377 916 304

http://www.skolkastenovice.com

Redaktoři

 • Mgr. Jitka Adamová

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih má kapacitu 130 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Hlavní rysy programu naší školy:

 • celková svázanost se společenským vývojem, se změnami ve světě a morálními a lidskými hodnotami, na nichž je založena naše společnost
 • podpora důležitého předpokladu pro rozvíjení každého jedince, čímž je subjektivní pocit bezpečí a spokojenosti
 • vytváření podmínek pro rozvoj základů zdravého životního stylu dětí, svobodného rozvoje osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte
 • pestrá a široká vzdělávací nabídka podporující schopnosti, talent, zájmy a nadání dětí

Na základě své filozofie škola dětem poskytuje:

 • nabídku aktivit, které oslovují jejich „silnou“ stránku (dítě si samo vybírá hračky a činnosti, může pracovat vlastním tempem na rozdílných či různě obtížných úkolech)
 • používání metody „Mensa NTC Learning“ – motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu)
 • společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně
 • budování zdravého sebevědomí dítěte (vytváření podmínek pro to, aby dítě zažívalo při činnostech v MŠ převážně úspěch, aby se mohlo učit různým způsobem podle svého individuálního stylu)
 • využívání znalostí učitelek o mnohočetné inteligenci a jedinečnosti lidského mozku (způsob plánování pedagogů v třídních vzdělávacích programech, model učení pro 21. století - zajištění stimulujícího prostředí, dalších aktivit podle případných mimořádných schopností dětí).

V letošním školním roce 2017/2018 s dětmi pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu v souladu s profilací školy. Jeho motivační název i celkové pojetí je věnováno podpoře nadání: Komu patří svět? Chytrým dětem, co se ptají a správné kamarády mají od svých dětských let.

Teorie mnohočetných inteligencí, principy Mensa NTC vzdělávání a jejich každodenní začleňování do praxe mateřské školy se nám nadále osvědčuje. Podporujeme stále hlubší přístup k problematice, snažíme se nadále hledat potřeby dětí a vytvářet jim zázemí pro rozvoj jejich potenciálu. Učitelky za tímto účelem využívají kvalitně vedenou pedagogickou diagnostiku tak, aby její výsledky byly systematicky uplatňovány v pedagogickém procesu – efektivní plánování osobnostního rozvoje každého dítěte. Vedle profesionálního pedagogického vedení jsou benefitem naše materiální podmínky. Nadále obohacujeme podporující prostředí pro děti tak, aby se mohla projevit dominantní inteligence každého z nich. Vytváříme prostor pro zařazování činností a aktivit, které realizujeme na základě zájmů dětí. Dovybavili jsme mateřskou školu další interaktivní tabulí, výukovými programy pro pravolevou orientaci, koberci pro skákání „paňáka“ a pomůckami pro rovnovážná cvičení – balancování, překážkové dráhy, chůzi po zvýšené rovině a skluz z výšky. Co nejvíce se zaměřujeme na aktivity v souvislosti se zdokonalováním jemné motoriky, akomodací oční čočky a prací s abstraktními symboly. Zařazujeme enigmatické hádanky, vedeme děti k problémovému řešení situací. Spolupracujeme s Techmanií Science Center a nově s Centrem robotiky v Plzni.

Nadále poskytujeme základní poradenství pro rodiče dětí v rámci podpory nadání.

Podporujeme a plánujeme vzdělávání našich pedagogů, které se týká problematiky nadání obecně, ale i vyhledávání nadaných, diagnostiky nadání a postupů, jak nadání rozvíjet.

Pokračujeme ve využívání metod – problémové učení, vyšší náročnost vzdělávacích cílů, hledání vlastních postupů při činnostech dětí, samostatnost při plnění úkolů, volba vlastního pracovního tempa.

Ve vzdělávání více než dříve akcentujeme tyto principy:

 • myšlení v souvislostech
 • kladení otevřených otázek
 • dostatek času na přemýšlení
 • návrat k nevyřešeným otázkám
 • navazování na učivo, které již děti znají – plánování v třídních vzdělávacích programech
 • zaměření se na to, aby každé dítě dosáhlo na zónu nejbližšího rozvoje – víceúrovňové úkoly
 • ocenění snahy, ne jen výsledku
 • uvědomění si toho, co se dítěti v daný den povedlo – vedení k sebehodnocení dětí
Mgr. Jitka Adamová
ředitelka MŠ
Ve Štěnovicích, 14. 2. 2018

» Archiv