MŠ Štěnovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

K lomu 343
Štěnovice
332 09


Kontakt

+420 377 916 304

http://www.skolkastenovice.com

Redaktoři

  • Mgr. Jitka Adamová

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Hlavní rysy programu naší školy:

  • celková svázanost se společenským vývojem, se změnami ve světě a morálními a lidskými hodnotami, na nichž je založena naše společnost
  • podpora důležitého předpokladu pro rozvíjení každého jedince, čímž je subjektivní pocit bezpečí a spokojenosti
  • vytváření podmínek pro rozvoj základů zdravého životního stylu dětí, svobodného rozvoje osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte
  • pestrá a široká vzdělávací nabídka podporující schopnosti, talent, zájmy a nadání dětí

Na základě své filozofie škola dětem poskytuje:

  • nabídku aktivit, které oslovují jejich „silnou“ stránku (dítě si samo vybírá hračky a činnosti, může pracovat vlastním tempem na rozdílných či různě obtížných úkolech)
  • používání metody „Mensa NTC Learning“ – motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu)
  • společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně
  • budování zdravého sebevědomí dítěte (vytváření podmínek pro to, aby dítě zažívalo při činnostech v MŠ převážně úspěch, aby se mohlo učit různým způsobem podle svého individuálního stylu)
  • využívání znalostí učitelek o mnohočetné inteligenci a jedinečnosti lidského mozku (způsob plánování pedagogů v třídních vzdělávacích programech, model učení pro 21. století - zajištění stimulujícího prostředí, dalších aktivit podle případných mimořádných schopností dětí).

Ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 došlo v práci naší mateřské školy vzhledem ke koronakrizi k různým omezením. Vzhledem k tomu, že jsme byli v předchozích letech zvyklí na naše velké propojení s okolním životem, tzn. že jsme dříve nadstandardně spolupracovali s různými vzdělávacími organizacemi, navštěvovali divadla, pravidelně se účastnili vzdělávacích akcí v Techmania Science Center, v Centru robotiky, pořádali Jarmarky, výlety a snažili se školu co nejvíce otevřít rodičům a veřejnosti, bylo poměrně náročné nahradit tyto činnosti bezezbytku jinými aktivitami. Přesto se nám podařilo dobře prezentovat naši vzdělávací práci velkým množstvím ve školce připravených videonahrávek aktivit určeným rodičům a nahradit systematické prezenční vzdělávání pedagogů četnými webináři, jejichž „kouzlo“ jsme v době pandemie koronaviru objevili.

Na podzim 2019 byla mateřská škola ve Štěnovicích Českou školní inspekcí vybrána pro redakci příkladu inspirativní praxe, kdy se stala ve vybraných aspektech kvality vzdělávání inspirací pro jiné školy. Příklad inspirativní praxe, kterým se stalo utvoření našeho školního vzdělávacího programu, byl postupně zpracováván po dobu dvou let a v nejbližších dnech bude dokončen a zveřejněn. Hlavními záměry programu mateřské školy je totiž dlouhodobá podpora důležitého předpokladu pro rozvoj každého dítěte prostřednictvím pestré a široké vzdělávací nabídky podporující schopnosti, talent, zájem či nadání všech dětí. Specifikou ŠVP je používání metody „Mensa NTC Learning“, která se systematicky zabývá podporou rozvoje nadání a intelektu dětí bez rozdílu.

V praxi se nadále naši pedagogové zaměřují v průběhu vzdělávání na kombinaci různých technik – motorických cvičení, učení symbolům, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využívání hudby apod. Nedílnou součástí naší práce jsou stále i fyzická cvičení podporující správný rozvoj akomodace oční čočky a cvičení zaměřená na rovnováhu. Pro následný správný rozvoj grafomotorických schopností jsou další aktivity zaměřené na obratnost a procvičování svalů paže i ruky.

Snažíme se být jako pedagogové vnímaví k různým charakteristikám potencionálně nadaných dětí a jejich někdy obtížné orientaci ve vztazích. (socioemoční nevyzrálost, neadekvátní reakce, výrazná citlivost a nerespektování autorit, odlišné zájmy od vrstevníků a chybějící společná témata apod.) Zaměřujeme se na posilování zdravého sebevědomí dítěte, vedení dětí k sebehodnocení a do budoucna je naší velkou výzvou podpora víceúrovňového učení (minimální, optimální, excelentní úroveň). To se nám vzhledem ke stále vysokému počtu dětí ve třídách ještě příliš nedaří.

Mgr. Jitka Adamová
ředitelka MŠ
Ve Štěnovicích, 21. 10. 2021

» Archiv