MŠ Štěnovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

K lomu 343
Štěnovice
332 09


Kontakt

+420 377 916 304

http://www.skolkastenovice.com

Redaktoři

 • Mgr. Jitka Adamová

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Hlavní rysy programu naší školy:

 • celková svázanost se společenským vývojem, se změnami ve světě a morálními a lidskými hodnotami, na nichž je založena naše společnost
 • podpora důležitého předpokladu pro rozvíjení každého jedince, čímž je subjektivní pocit bezpečí a spokojenosti
 • vytváření podmínek pro rozvoj základů zdravého životního stylu dětí, svobodného rozvoje osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte
 • pestrá a široká vzdělávací nabídka podporující schopnosti, talent, zájmy a nadání dětí

Na základě své filozofie škola dětem poskytuje:

 • nabídku aktivit, které oslovují jejich „silnou“ stránku (dítě si samo vybírá hračky a činnosti, může pracovat vlastním tempem na rozdílných či různě obtížných úkolech)
 • používání metody „Mensa NTC Learning“ – motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu)
 • společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně
 • budování zdravého sebevědomí dítěte (vytváření podmínek pro to, aby dítě zažívalo při činnostech v MŠ převážně úspěch, aby se mohlo učit různým způsobem podle svého individuálního stylu)
 • využívání znalostí učitelek o mnohočetné inteligenci a jedinečnosti lidského mozku (způsob plánování pedagogů v třídních vzdělávacích programech, model učení pro 21. století - zajištění stimulujícího prostředí, dalších aktivit podle případných mimořádných schopností dětí).

Spolupráce s Mensou ČR

V naší mateřské škole se již dlouhodobě zaměřujeme na podporu nadání (zaměřujeme se na všechny děti, protože každý může mít na něco talent, pro něco výborné předpoklady, určitou dominantní inteligenci), což máme zakotveno v naší vizi, která zní: Moderní škola, která nabízí řadu aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dítěte tak, aby se nepromarnilo, ale naplnilo vše dobré, co dítěti bylo dáno do vínku jako možnost a mohly být tak položeny kvalitní základy pro jeho celoživotní učení.

Naši školu si Česká školní inspekce v uplynulém období vybrala jako příklad inspirativní praxe v konkrétní oblasti činností podle kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. Kvalitní školy. Stalo se jím zpracování našeho ŠVP, který je na podporu nadání prioritně zaměřen.

Příklad inspirativní praxe je zpracován do podoby dokumentu, který je určen pro inspiraci ostatních škol. V červnu 2022 pak Česká školní inspekce spustila nový metodický portál s názvem Kvalitní škola www.kvalitniskola.cz a příklady inspirativní praxe jsou kromě jiného součástí tohoto portálu. V předchozí době, tzn. ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 jsme se orientovali na propagaci tohoto školního programu, ať už na našich webových stránkách, tak i v regionálním tisku nebo v Ročence Mensy a dvouměsíčníku Mensa.

Pro další zkvalitnění naší práce a větší individualizaci jsme využívali i možností v rámci projektů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony, nyní Šablony J. A. Komenského, z kterých čerpáme finanční prostředky na personální podporu, tzn. školního asistenta, který se dětem s nadáním může opravdu věnovat individuálně.

Pro podporu našich dětí a pro co největší využívání jejich potenciálu máme v MŠ vytvořeny dobré podmínky, které se snažíme dále zkvalitňovat:

 • odbornost a zaměřenost učitelek na další vzdělávání dětí vykazující známky nadání (školka spolupracující s Mensou – obnovili jsme školení v roce 2022)
 • připravenost na realizaci podpůrných opatření pro stimulaci potenciálu dítěte
 • podmínky pro uplatňování nadání dětí (plánování na základě mnohočetných inteligencí H. Gardnera, vyhledávání činností, při kterých je dítě úspěšné)
 • vybavenost školy pomůckami – Smart Games, robotika, encyklopedie, balanční disky, Logico Piccolo …)
 • doplňování a prohlubování vzdělávací nabídky
 • podpora dítěte v jeho výjimečnosti podle směru nadání – práce na projektech
 • podpoření rozvoje oslabených oblastí dítěte
 • podpora vlastního pracovního tempa dítěte
 • odborná pomoc rodičům na základě diagnostiky dítěte

Na základě získaných znalostí a zkušeností jsme schopni v rámci podpory nadání poskytnout základní poradenské služby a poradenský servis pro rodiče.

Zkvalitnili jsme navíc pedagogické diagnostikování. Dlouho jsme se zamýšleli nad tím, jak vytvořit praktický systém zaznamenávání významných změn v dovednostech dětí tak, aby vše bylo motivační, praktické, zajímavé pro rodiče i přínosné pro učitelky. Vyšly nám z toho obrázkové záznamové archy, které jsme umístili na dvířka šatnových skříněk. Místo v šatně se nám zdálo příhodné a vhodné jako příležitost pro setkávání dětí a rodičů, kdy dítě může rodičům prezentovat, co již dokázalo a rodiče vidí konkrétní rozvoj svého dítěte.

Mgr. Jitka Adamová
ředitelka MŠ
Ve Štěnovicích, 9. 10. 2023

» Archiv