MŠ Štěnovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

K lomu 343
Štěnovice
332 09


Kontakt

+420 377 916 304

http://www.skolkastenovice.com

Redaktoři

  • Mgr. Jitka Adamová

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih má kapacitu 130 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Hlavní rysy programu naší školy:

  • celková svázanost se společenským vývojem, se změnami ve světě a morálními a lidskými hodnotami, na nichž je založena naše společnost
  • podpora důležitého předpokladu pro rozvíjení každého jedince, čímž je subjektivní pocit bezpečí a spokojenosti
  • vytváření podmínek pro rozvoj základů zdravého životního stylu dětí, svobodného rozvoje osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte
  • pestrá a široká vzdělávací nabídka podporující schopnosti, talent, zájmy a nadání dětí

Na základě své filozofie škola dětem poskytuje:

  • nabídku aktivit, které oslovují jejich „silnou“ stránku (dítě si samo vybírá hračky a činnosti, může pracovat vlastním tempem na rozdílných či různě obtížných úkolech)
  • používání metody „Mensa NTC Learning“ – motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu)
  • společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně
  • budování zdravého sebevědomí dítěte (vytváření podmínek pro to, aby dítě zažívalo při činnostech v MŠ převážně úspěch, aby se mohlo učit různým způsobem podle svého individuálního stylu)
  • využívání znalostí učitelek o mnohočetné inteligenci a jedinečnosti lidského mozku (způsob plánování pedagogů v třídních vzdělávacích programech, model učení pro 21. století - zajištění stimulujícího prostředí, dalších aktivit podle případných mimořádných schopností dětí).

Vzhledem ke zvýšené poptávce o přijetí k předškolnímu vzdělávání došlo v loňském školním roce k celkové rekonstrukci naší stávající budovy mateřské školy a výstavbě jedné nové třídy a vestibulu školy. V současné době má naše škola kapacitu 159 dětí. V současné době v nových podmínkách školy nadále prohlubujeme plánování podle Teorie mnohočetných inteligencía využíváme principy Mensa NTC vzdělávání. Snažíme se o dovybavování tříd v souladu s filozofií školy a zařizování nově vzniklých prostor dalšími Smart hrami, deskovými hrami, balančními pomůckami a pomůckami pro experimentování a „bádání“ dětí– mikroskopy, lupami apod. Vytváříme prostor pro zařazování činností a aktivit, které realizujeme na základě zájmů dětí. Nadále spolupracujeme s Techmania Science Centerv Plzni a Centrem robotiky. V souvislosti s touto spoluprací disponuje škola velkým množstvím robotických hraček, které jsou dětmi běžně používány.

V lednu 2019 proběhla v naší škole inspekční činnost, která byla realizována ve všech třídách školy. Zástupci české školní inspekce bylo konstatováno, že principy NTC vzdělávání byly v naší škole využity při netradičních pohybových aktivitách a ve třídách u předškolních dětí byly velmi účelně zařazovány enigmatické hádanky, jejichž pomocí byly děti cíleně vedeny k hledání různých způsobů řešení. Ze stran pracovníků české školní inspekce bylo kladně hodnoceno, že hádanky u dětí podporovaly logické myšlení, učily děti řešit neobvyklé nové situace a možnost hledání řešení děti motivovala i k dalším aktivitám. Byly dodržovány zásady posloupnosti a postupného zatěžování. Děti nacházely vlastní postupy při činnostech a volily si své pracovní tempo. Při třídění a přiřazování předmětů byla podpořena matematická pregramotnost a dovednost práce s chybou. Nejstarší děti byly cíleně vedeny k tomu, aby dokázaly reflektovat a vzájemně hodnotit probíhající aktivity. Při používání NTC principů učitelky kombinovaly různé techniky a speciálně sestavená cvičení, která vedla celkově ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Naše škola byla označena jako vzdělávací zařízení, které se snaží uplatňovat individualizaci vzdělávání a dosáhnout maxima v rozvoji dítěte na základě jeho individuálních možností. Podle slov ČŠI jsme příkladem dobré praxe, jak se dá účelně využívat principů Mensa NTC vzdělávání a začlenit je i do kvalitně a přehledně zpracovaného ŠVP vycházejícího z potřeb školy a moderních trendů předškolního vzdělávání.

Mgr. Jitka Adamová
ředitelka MŠ
Ve Štěnovicích, 27. 2. 2019

» Archiv