MŠ Čakovice I, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Něvská 830/11
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 739 016 447

http://ms-cakovice1.webnode.cz

Redaktoři

  • Bc. Kateřina Ježková

Zřizovatelem Mateřské školy Čakovice I je Městská část Praha-Čakovice. Škola je v právní subjektivitě od 1. ledna 2003. Součástí školy je školní jídelna. Kapacita mateřské školy je 224 dětí. Mateřská škola je umístěna v zahradním areálu a skládá se ze dvou budov: první budova byla otevřena 1. května 1983, druhá budova byla otevřena 24. září 2012. Obě mají kapacitu 112 dětí (po 4 třídách).

Všichni zaměstnanci MŠ se snaží pro děti vytvářet podnětné prostředí. Hračky jsou pro děti dobře dosažitelné. V rámci spolupráce s Mensou budou do jednotlivých tříd nakoupeny potřebné pomůcky, rozvíjející nadání dětí.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Učitelky se plně během celého dne věnují dětem a jejich vzdělání.

Plánování činností vychází z potřeb dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity; od září 2015 se MŠ Čakovice I bude snažit vytvářet podmínky pro rozvoj intelektových schopností dětí a usilovat o identifikaci nadání.

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru a jsou jim vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Kvalita prostředí – čistota ovzduší, teplota vzduchu, osvětlení místností, pořádek a odpovídající vybavení, je důležitou součástí správného vývoje dětí. Všechny třídy jsou esteticky vyzdobeny, na výzdobě se podílejí svými pracemi také samy děti.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2016/2017, metoda NTC Learning

Naše MŠ spolupracuje s Mensou již třetím rokem. Po kladné odezvě rodičů i dětí jsme se opět rozhodli rozšířit tuto metodu do dalších tříd. V letošním školním roce s touto metodou pracovala opět třída Veverek a další dvě nové třídy – třída Pastelek a Slůňat. V každé třídě je vždy alespoň jedna paní učitelka, která absolvovala školení „Mensa NTC pro školky“. V průběhu celého roku paní učitelky spolu vzájemně komunikují, spolupracují, sdělují si své poznatky s touto metodou a také chodí na vzájemné náslechy, aby se obohatily o další náměty při práci s dětmi.

Na začátku školního roku 2017/2018 jsme opět uskutečnili „Úvodní schůzku s rodiči“, kde paní učitelka z Veverek informovala nové rodiče o naší spolupráci s Mensou. Seznámila je s metodou NTC systém učení, se vznikem metody a jejím smyslem. Také rodiče seznámila s nástěnkou, kterou má každá třída ve své šatně, prostřednictvím které budou paní učitelky rodiče i nadále informovat o blížících se akcích pořádaných Mensou, o kurzech pro rodiče apod. Na závěr pak pozvala rodiče na besedu se členem Mensy, která se uskuteční na podzim.

Zmíněná beseda pro rodiče se uskutečnila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. dne 21. 11. 2017 s paní lektorkou Mgr. Lucií Měchurovou. Téma besedy byla Mensa ČR a spolupráce s naší mateřskou školou. Rodiče měli jedinečnou možnost si poslechnout zajímavé informace o Mense, o metodě, s kterou paní učitelky v rámci spolupráce pracují i to, jak sami mohou rozvíjet své dítě doma. Video z této besedy můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=jLuVp3PuPZo.

Jsme velmi rády, že se nám podařilo s paní Mgr. Lucií Měchurovou naplánovat i testování IQ v naší mateřské škole. Testování proběhlo 17. 1. 2018 a bylo určeno dětem od pátého roku. V rámci testování se podařilo v naší školce identifikovat nadané děti. Potěšil nás zájem, který rodiče o testování svých dětí měli, a proto bychom ho rády zrealizovaly i v dalším školním roce.

Příklady činností ve třídě Veverek, Pastelek a Slůňat (věková kategorie 4–7 let)

S dětmi pravidelně zařazujeme do výuky tyto činnosti:

  • Motorická cvičení – klademe velký důraz na každodenní pohybové aktivity. Jak jistě víme, pohyb a cvičení je pro dítě nesmírně důležitý. Jak pro jeho fyzický rozvoj, tak pro vytváření nových nervových spojení (synapsí). Proto s dětmi pravidelně provádíme cvičení na rozvoj rovnováhy (chůze po čáře, po laně, na chůdách, balancování), překážkové dráhy, skákání panáka, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, na trampolíně, cvičení s hudbou, se stuhami, s padákem a mnoho dalšího. Po každém cvičení pak zařazujeme relaxaci, aby se děti naučily být v klidu a chvíli odpočívat. 
  • Cvičení na rozvoj akomodace oka – nejoblíbenější jsou cvičení a hry s míčem (kutálení ve dvojicích, házení + chytání míče ve dvojících, posílání míče v kruhu, driblování míče o zem, házení + chytání nad hlavou, hod míčem do koše a spoustu pohybových a závodivých her s míčem.
  • Konstruktivní činnosti a hry – konstruktivní činnosti jsou nedílnou součástí každodenních her dětí. Rozvíjí nejen jejich fantazii a představivost, ale také myšlení, řešení složitějších problémů, jemnou motoriku a manipulaci s předměty. Děti si staví buď podle předloh, nebo podle sebe.
  • Učení abstraktních symbolů – ve třídě Veverek jsme se s dětmi pustily do učení značek aut a dopravních značek. U dětí je to jedna z nejoblíbenějších činností. Děti poznávají jednotlivé značky, třídí podle určitých kritérií, poznávají podle popisu, hledají společné znaky, skládají rozstříhané značky apod. Dopravní značky pak dále využíváme k paměťovým hrám, k procvičení prostorových pojmů, k matematickým představám i k pohybovým hrám. Ve třídě Pastelek se děti začaly učit vlajky států, asociace k jednotlivým zemím a písmena. A ve třídě Slůňat se děti učily značky aut, dopravní značky a také písmena. 
  • Asociace – jak už bylo zmíněno, ve třídě Pastelek už děti přešly k další důležité fázi metody NTC Learning a to k asociacím. Ke každé zemi si vždy povídají několik zajímavostí a pak se je pomocí obrázků učí, přiřazují k daným vlajkám apod. S asociacemi jde vymyslet spoustu činností a her, díky kterým si je děti lépe pamatují.
  • Pracovní listy – k procvičení abstraktních symbolů (značek aut, dopravních značek) si vytváříme vlastní pracovní listy, které děti dostávají domů jako „malý úkol“. Tyto „úkoly“ pak slouží k tomu, aby si doma rodiče mohli s dětmi opakovat, co všechno se již naučily. Dále pak využíváme pracovní listy na procvičení logického myšlení, zrakového vnímání, grafomotoriky apod.
  • Hudba – pravidelně zařazujeme do našich každodenních aktivit. Děti rytmizují písně, rozpoznávají písně podle melodie, vymýšlí vlastní doprovod na hudební nástroje či hrou na tělo. Naším cílem je podporovat rozvíjení hudební tvořivosti dětí. Proto necháváme děti, aby zkusily i samy vymyslet pohyb k naučeným písním apod. Hudbu pak dále využíváme při cvičení (tanec či improvizovaný pohyb), při odpočívání či relaxaci (poslech relaxační hudby). Mimo jiné jsme velmi rády, že třída Slůňat je více zaměřena na hudební výchovu. Je to naše tzv. „hudební třída“, ve které děti s paní učitelkou více pracují jak s hudebními nástroji, tak i s noty (děti se naučily noty jako další abstraktní symboly).
  • Hry na zahradě a na procházkách – prvky z metody samozřejmě zařazujeme i při pobytu venku. Hlavně dbáme na přirozený pohyb dítěte (chůze, běh, přelézání, skákání…). Děti tedy chodí pohyblivé lávce, skáčou přes gumu i skákacího panáka, chodí po čáře, po obrubníku. V neposlední řadě se s dětmi pravidelně na zahradě otáčíme kolem své osy.
  • Kroužky v MŠ – děti mají možnost navštěvovat tyto kroužky: tanečky, zumbu, dětskou jógu a hudební kroužek.

V průběhu celého dne pak děti mají k dispozici deskové hry, hlavolamy, puzzle, korálky, pexesa, stolní hry, magnetické stavebnice, dřevěné stavebnice, modelínu, tekutý písek a mnoho dalšího.

V letošním školním roce se ve třídě Pastelek uskutečnil velký projekt „Česká republika a její sousedé“. Děti se v rámci projektu přenesly do jednotlivých krajin, poznaly, s kým má hranice ČR, dozvěděly se, co je typické pro naši republiku a naše „sousedy“ (nové a zajímavé informace), poslouchaly krátké pohádky v cizích jazycích, hrály si s vlajkami i jiných států, porovnávaly vlajky, hledaly shody a rozdíly, třídily podle tvarů, porovnávaly počet, označovaly počet číslicí, malovaly vlajky, skládaly z nich puzzle a hrály si s nimi.

Ve třídě Veverek proběhl projekt „Kamarádíme se Slůňaty“. Tento projekt byl zaměřený na vzájemnou spolupráci mezi oběma třídami a také na vytváření nových kamarádských vztahů. V rámci projektu děti z Veverek navštívily třídu Slůňat a shlédly operku „O dvanácti měsíčkách“, kterou děti s paní učitelkou pilně nacvičily.  Veverky si zase pro děti ze Slůňat připravily „vánoční dopoledne“, během kterého společně ozdobily vánoční stromeček pro zvířátka, zazpívaly si vánoční koledy, zdobily perníčky a dostaly malé dárečky.

Ve třídě Slůňat paní učitelka s dětmi, jak už jsem zmínila, v zimě nacvičila a zahrála operku (hudební pohádku) „O dvanácti měsíčkách“. Tuto operku můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=dgFdgvhhXs4. Na jaře se paní učitelka s dětmi pustila do další operky „O šípkové Růžence“, na kterou děti z Veverek opět pozvala. Děti si k oběma operkám vyrobily s paní učitelkami i vlastní kulisy. 

Kromě nacvičených operek ve Slůňatech proběhl také celoroční projekt „Emušáci aneb Ferda a jeho mouchy“. Tento projekt byl zaměřený na emoce a rozvoj emoční inteligence. Celým projektem děti provázel plyšový žabák Ferda a malé barevné mouchy představující jednotlivé emoce – radost, hněv, strach, žárlivost, důvěru, zvědavost, osamocení a smutek. Společně s Ferdou a mouchami pak děti pomocí pohádek a úkolů prožívaly nejrůznější situace, přemýšlely o nich a hledaly jejich řešení. Také si procvičily např. hrubou a jemnou motoriku, představivost a paměť. Cílem projektu bylo především naučit se rozlišovat různé emoce, umět je pojmenovat a vnímat jejich různou podobu.

V neposlední řadě jsme v naší školce měly akci „Bubnování se Sushou“. Bubeník Susha přivezl spoustu afrických bubnů, na které si mohly děti zahrát.  Z dětí se stali opravdoví hudebníci, rytmicky hrály podle Sushi a velmi je to bavilo. Video z této akce můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=CJYVFA85hl4.

V roce 2018/2019 plánujeme rozšířit tuto metodu do ostatních tříd a také poslat na školení „Mensa NTC systém učení“další paní učitelky. Také bychom rády opět uskutečnily besedu pro rodiče s paní Mgr. Lucií Měchurovou a testování IQ. Při identifikaci nadaných dětí bychom s dětmi více pracovaly (formou těžších her) a rozvíjely je.

Bc. Kateřina Ježková
garant spolupráce s Mensou ČR
 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ Čakovice I, Praha
 
V Praze, 11. 6. 2018

» Archiv