MŠ Čakovice I, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Něvská 830/11
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 739 016 447

http://ms-cakovice1.webnode.cz

Redaktoři

  • Bc. Kateřina Ježková

Zřizovatelem Mateřské školy Čakovice I je Městská část Praha-Čakovice. Škola je v právní subjektivitě od 1. ledna 2003. Součástí školy je školní jídelna. Kapacita mateřské školy je 224 dětí. Mateřská škola je umístěna v zahradním areálu a skládá se ze dvou budov: první budova byla otevřena 1. května 1983, druhá budova byla otevřena 24. září 2012. Obě mají kapacitu 112 dětí (po 4 třídách).

Všichni zaměstnanci MŠ se snaží pro děti vytvářet podnětné prostředí. Hračky jsou pro děti dobře dosažitelné. V rámci spolupráce s Mensou budou do jednotlivých tříd nakoupeny potřebné pomůcky, rozvíjející nadání dětí.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Učitelky se plně během celého dne věnují dětem a jejich vzdělání.

Plánování činností vychází z potřeb dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity; od září 2015 se MŠ Čakovice I bude snažit vytvářet podmínky pro rozvoj intelektových schopností dětí a usilovat o identifikaci nadání.

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru a jsou jim vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Kvalita prostředí – čistota ovzduší, teplota vzduchu, osvětlení místností, pořádek a odpovídající vybavení, je důležitou součástí správného vývoje dětí. Všechny třídy jsou esteticky vyzdobeny, na výzdobě se podílejí svými pracemi také samy děti.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2016/2017, metoda NTC Learning

Naše MŠ spolupracuje s Mensou ČR již druhým rokem. V prvním roce spolupráce s metodou NTC systém učení začala pracovat jedna třída, třída Veverek. Po kladné odezvě jak rodičů, tak i dětí jsme se rozhodli, že v letošním školním roce začne s touto metodou pracovat i další třída, třída Žabiček. Paní učitelky s obou tříd spolu vzájemně komunikují, spolupracují, sdělují si své poznatky s touto metodou a také chodí na vzájemné náslechy, aby se obohatily o další náměty činností z této metody.

Na začátku školního roku 2016/2017 jsme opět uskutečnili „Úvodní schůzku s rodiči“, kde jsme nové rodiče informovali o naší spolupráci s Mensou. Seznámily jsme je s metodou NTC systém učení, se vznikem metody a jejím smyslem. Také jsme jim pověděli konkrétní příklady činností, které jsme s dětmi již v minulém školním roce dělali a na které bychom rádi navázali. Mile nás potěšilo, když rodiče z minulého školního roku nám dali zpětnou vazbu a na schůzce pověděli novým rodičům své poznatky, zkušenosti a hlavně zážitky, které s dětmi zažili (děti doma neustále povídali o vlajkách, samy si vyhledávaly nové a učily se je apod.). Rodiče byli z metody nadšení a byli rádi, že na ni v letošním roce navážeme. V neposlední řadě jsme rodiče seznámili s nástěnkou, kterou jsme již také vytvořili a prostřednictvím které je budeme i nadále informovat o aktuálních akcích pořádaných Mensou, o kurzech pro rodiče, logické olympiádě apod. Také jsme pokračovali v „Úkolech pro chytré hlavičky“, které jsme v průběhu roku rodičům a hlavně jejich dětem na nástěnku dávali.

Příklady činností ve třídě Veverek a Žabiček (věková kategorie 4 – 7 let)

S dětmi pravidelně zařazujeme do výuky tyto činnosti:

  • Motorická cvičení – klademe velký důraz na každodenní pohybové aktivity. Jak jistě víme, pohyb a cvičení je pro dítě nesmírně důležitý. Jak pro jeho fyzický rozvoj, tak pro vytváření nových nervových spojení (synapsí). Proto s dětmi pravidelně provádíme cvičení na rozvoj rovnováhy (chůze po čáře, po laně, na chůdách, balancování), překážkové dráhy, skákání panáka, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, na trampolíně, cvičení s hudbou, se stuhami, s padákem a mnoho dalšího. Po každém cvičení pak zařazujeme relaxaci, aby se děti naučili být v klidu a chvíli odpočívat. V letošním roce jsme absolvovaly „Kurz jógy pro děti“, kterou také rádi začleňujeme do výuky.
  • Cvičení na rozvoj akomodace oka – nejoblíbenější jsou cvičení a hry s míčem (kutálení ve dvojicích, házení + chytání míče ve dvojících, posílání míče v kruhu, driblování míče o zem, házení + chytání nad hlavou, hod míčem do koše a spoustu pohybových a závodivých her s míčem).
  • Konstruktivní činnosti a hry – konstruktivní činnosti jsou nedílnou součástí každodenních her dětí. Rozvíjí nejen jejich fantazii a představivost, ale také myšlení, řešení složitějších problémů, jemnou motoriku a manipulaci s předměty. Děti si staví buď podle předloh, nebo podle sebe.
  • Učení abstraktních symbolů – ve třídě Veverek jsme se s dětmi pustili do učení se vlajek států. U dětí je to jedna z nejoblíbenějších činností. Děti poznávají jednotlivé vlajky, třídí podle určitých kritérií, poznávají vlajky podle popisu, hledají společné znaky, skládají rozstříhané vlajky apod. Vlajky pak dále využíváme k paměťovým hrám, k procvičení prostorových pojmů, k matematickým představám i k pohybovým hrám. Ve třídě Žabiček se děti začaly učit značky aut a symboly dopravních značek.
  • Asociace – ve třídě Veverek už děti přešli k další důležité fázi metody NTC Learning a to k asociacím. Ke každé zemi si vždy povíme několik zajímavostí a pak se je pomocí obrázků učíme, přiřazujeme k daným vlajkám apod. S asociacemi jde vymyslet spoustu činností a her, díky kterým si je děti lépe pamatují.
  • Pracovní listy – k procvičení vlajek a asociací si vytváříme vlastní pracovní listy, které děti dostávají domů jako „malý úkol“. Tyto „úkoly“ pak slouží k tomu, aby si doma rodiče mohli s dětmi opakovat, co všechno jsme se již naučili. Dále pak využíváme pracovní listy na procvičení logického myšlení, zrakového vnímání, grafomotoriky apod.
  • Hudba – pravidelně zařazujeme do našich každodenních aktivit. Děti rytmizují písně, rozpoznávají písně podle melodie, vymýšlí vlastní doprovod na hudební nástroje či hrou na tělo. Naším cílem je podporovat rozvíjení hudební tvořivosti dětí. Proto necháváme děti, aby zkusily i samy vymyslet pohyb k naučeným písním apod. Hudbu pak dále využíváme při cvičení (tanec či improvizovaný pohyb), při odpočívání či relaxaci (poslech relaxační hudby).
  • Hry na zahradě a na procházkách – prvky z metody samozřejmě zařazujeme i při pobytu venku. Hlavně dbáme na přirozený pohyb dítěte (chůze, běh, přelézání, skákání…). Děti tedy chodí pohyblivé lávce, skáčou přes gumu i skákacího panáka, chodí po čáře, po obrubníku. V neposlední řadě se s dětmi pravidelně na zahradě otáčíme kolem své osy.
  • V průběhu celého dne pak děti mají k dispozici deskové hry, hlavolamy, puzzle, korálky, pexesa, stolní hry, magnetické stavebnice, dřevěné stavebnice, modelínu, tekutý písek a mnoho dalšího.

V letošním školním roce se ve třídě Veverek uskutečnily dva velké projekty. První projekt „Učíme se třídit, aneb k čemu jsou barevné kontejnery?“ byl zaměřený na ekologii a třídění odpadu. Projekt byl motivovaný pohádkou „Jak skřítek Čistílek hledal pomoc“. Ke spolupráci byli přizváni i rodiče, kteří s dětmi hledali a nosili různé druhy odpadu, které jsme pak dále využili k dalším činnostem. Druhý projekt „Chemické pokusy, aneb hokusy pokusy“ byl zaměřený na experimentování a objevování. Děti pokusy natolik zaujaly, že si je chtěly zkusit i doma s rodiči. Oba rozpracované projekty můžete najít v dokumentech i v naší fotogalerii.

Ve třídě Žabiček se uskutečnil projekt „Bezpečně na cestě a cestování“. Cílem projektu bylo nejen rozvíjet vědomosti o bezpečnosti a dopravě, ale také poznávání již naučených abstraktních symbolů a využití těchto znalostí k dalším činnostem. I tento projekt naleznete rozpracovaný v našich dokumentech.

I nadále pokračujeme v pořizování dalších pomůcek a her pro rozvoj dětí (např. nové deskové hry, motorické pomůcky – „točidlo“, „jezdítko“, hlavolamy, stavebnice apod.). Také jsme do naší  MŠ koupili dva „MAGIC BOXY“. Jeho obrovskou výhodou je, že je přemístitelný, a tudíž si ho můžou půjčovat všechny třídy. Práce s ním nám umožňuje obohatit výuku o novou formu rozvoje dětí. Děti práce s „magic boxem“ nesmírně baví, jeho ovládání je jednoduché, proto s ním zvládnou pracovat i mladší děti. Nainstalovali jsme do nich výukové hry zaměřené především na rozvoj rozumových schopností dětí (např. „Chytré dítě“, „Matematika pro MŠ“, „IQ…). Děti si plněním úkolů rozvíjí paměť, logické myšlení a uvažování, matematické představy, postřeh, prostorovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání a také učení se řešení problémů.

V roce 2017/2018 plánujeme rozšířit tuto metodu do dalších tříd a také poslat na školení „Mensa NTC pro školky“ více učitelek. V letošním roce byla na školení poslána paní učitelka ze třídy Žabiček, která již touto metodou s dětmi pracuje. Také bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo na podzim roku 2017 uskutečnit besedu s rodiči se členem Mensy ČR.

Bc. Kateřina Ježková
garant spolupráce s Mensou ČR
 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ Čakovice I, Praha
 
V Praze, 22. 6. 2017

» Archiv