MŠ Čakovice I, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Něvská 830/11
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 739 016 447

http://ms-cakovice1.webnode.cz

Redaktoři

  • Bc. Kateřina Ježková

Zřizovatelem Mateřské školy Čakovice I je Městská část Praha-Čakovice. Škola je v právní subjektivitě od 1. ledna 2003. Součástí školy je školní jídelna. Kapacita mateřské školy je 224 dětí. Mateřská škola je umístěna v zahradním areálu a skládá se ze dvou budov: první budova byla otevřena 1. května 1983, druhá budova byla otevřena 24. září 2012. Obě mají kapacitu 112 dětí (po 4 třídách).

Všichni zaměstnanci MŠ se snaží pro děti vytvářet podnětné prostředí. Hračky jsou pro děti dobře dosažitelné. V rámci spolupráce s Mensou budou do jednotlivých tříd nakoupeny potřebné pomůcky, rozvíjející nadání dětí.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Učitelky se plně během celého dne věnují dětem a jejich vzdělání.

Plánování činností vychází z potřeb dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity; od září 2015 se MŠ Čakovice I bude snažit vytvářet podmínky pro rozvoj intelektových schopností dětí a usilovat o identifikaci nadání.

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru a jsou jim vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Kvalita prostředí – čistota ovzduší, teplota vzduchu, osvětlení místností, pořádek a odpovídající vybavení, je důležitou součástí správného vývoje dětí. Všechny třídy jsou esteticky vyzdobeny, na výzdobě se podílejí svými pracemi také samy děti.

Spolupráce s Mensou ČR

MŠ Čakovice I spolupracuje s Mensou ČR od roku 2016. V prvních letech byly zařazeny do spolupráce s Mensou pouze některé třídy, ale vzhledem k velkému zájmu a po kladné odezvě rodičů dětí, byly do spolupráce s Mensou od roku 2018 zařazeny všechny třídy, a to i ty věkově nejmladší. Paní učitelky v průběhu roku spolu komunikují, spolupracují, docházejí na vzájemné náslechy.

V minulých letech se nám několikrát podařilo s paní Mgr. Lucií Měchurovou naplánovat i testy IQ. Testy probíhaly u dětí pětiletých a starších a v rámci testování se skutečně podařilo v naší mateřské škole „odhalit“ děti nadané. Velice jsme byli překvapeni velkým zájmem o testování ze strany rodičů.

Příklady činností v jednotlivých třídách MŠ Čakovice I – nejlépe hodnocené projekty učitelkami a dětmi

Motorická cvičení – klademe velký důraz na každodenní pohybové aktivity. Pohyb a cvičení je pro dítě nesmírně důležitý. Jak pro jeho fyzický rozvoj, tak pro vytváření nových nervových spojení (synapsí). Proto s dětmi pravidelně provádíme cvičení na rozvoj rovnováhy (chůze po čáře, po laně, na chůdách, balancování), překážkové dráhy, skákání panáka, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, na trampolíně, cvičení s hudbou, se stuhami, s padákem a mnoho dalšího. Po každém cvičení pak zařazujeme relaxaci, aby se děti naučily být v klidu a odpočívat. Na základě spolupráce s Mensou se MŠ Čakovice I zaměřila i na nákup nových a ne zcela tradičních didaktických, sportovních a digitálních pomůcek a hraček.

Cvičení na rozvoj akomodace oka – nejoblíbenější jsou cvičení a hry s míčem (kutálení ve dvojicích, házení + chytání míče ve dvojících, posílání míče v kruhu, driblování míče o zem, házení a chytání nad hlavou, hod míčem do koše a spoustu pohybových a závodivých her.

Konstruktivní činnosti a hry – konstruktivní činnosti jsou nedílnou součástí každodenních her dětí. Rozvíjí nejen jejich fantazii a představivost, ale také myšlení, řešení složitějších problémů, jemnou motoriku a manipulaci s předměty. Děti si staví buď podle předloh, nebo podle sebe. V loňském školním roce mateřská škola začala spolupracovat s Technickou univerzitou, což je velký přínos pro děti v rámci konstruktivních her.

Učení abstraktních symbolů – v jednotlivých třídách se paní učitelky snaží děti naučit jména aut a dopravních značek. V loňském roce jsme se více zaměřili na výuku značek aut. Děti poznávají jednotlivé značky, třídí podle určitých kritérií, poznávají podle popisu. Během vycházek si ověřují své znalosti např. u zaparkovaných aut.

Asociace – ve třídách, kde jsou věkově starší děti, paní učitelky přešly k další důležité fázi metody – k poznávání vlajek států. Ke každé zemi si vždy povídají několik zajímavostí a pak se je pomocí obrázků učí, přiřazují k daným vlajkám apod.

Pracovní listy – k procvičení abstraktních symbolů (značek aut, dopravních značek) si vytváříme vlastní pracovní listy, které děti dostávají domů jako „malý úkol“. Tyto „úkoly“ pak slouží k tomu, aby si doma rodiče mohli s dětmi opakovat, co všechno se již naučily. Dále pak využíváme pracovní listy na procvičení logického myšlení, zrakového vnímání, grafomotoriky apod.

Hudba – pravidelně zařazujeme do našich každodenních aktivit. Děti rytmizují písně, rozpoznávají písně podle melodie, vymýšlí vlastní doprovod na hudební nástroje, či hrou na tělo. Naším cílem je podporovat rozvíjení hudební tvořivosti dětí. Proto necháváme děti, aby zkusily i samy vymyslet pohyb k naučeným písním apod. Hudbu pak dále využíváme při cvičení (tanec či improvizovaný pohyb), při odpočívání či relaxaci (poslech relaxační hudby).

Hry na zahradě a na procházkách – prvky z metody samozřejmě zařazujeme i při pobytu venku. Hlavně dbáme na přirozený pohyb dítěte (chůze, běh, přelézání, skákání…). Děti chodí po pohyblivé lávce, skáčou přes gumu i skákacího panáka, chodí po čáře, po obrubníku. V neposlední řadě se s dětmi pravidelně na zahradě otáčíme kolem své osy.

Digitalizace – vzhledem k možnosti nákupu nových digitálních pomůcek začaly paní učitelky s dětmi pracovat s Magic Boxem, do kterého jsme zakoupily programy, navazující na vše, co se děti naučí v rámci spolupráce s Mensou ČR.

Zaměstnanci MŠ Čakovice I jsou moc rádi, že mají možnost spolupracovat s Mensou ČR a seznámit se tak s netradičními metodami ve vzdělávání dětí.

Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ Čakovice I, Praha
V Praze, 12. 10. 2023

» Archiv