MŠ Čakovice I, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Něvská 830/11
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 739 016 447

http://ms-cakovice1.webnode.cz

Redaktoři

  • Bc. Kateřina Ježková

Zřizovatelem Mateřské školy Čakovice I je Městská část Praha-Čakovice. Škola je v právní subjektivitě od 1. ledna 2003. Součástí školy je školní jídelna. Kapacita mateřské školy je 224 dětí. Mateřská škola je umístěna v zahradním areálu a skládá se ze dvou budov: první budova byla otevřena 1. května 1983, druhá budova byla otevřena 24. září 2012. Obě mají kapacitu 112 dětí (po 4 třídách).

Všichni zaměstnanci MŠ se snaží pro děti vytvářet podnětné prostředí. Hračky jsou pro děti dobře dosažitelné. V rámci spolupráce s Mensou budou do jednotlivých tříd nakoupeny potřebné pomůcky, rozvíjející nadání dětí.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Učitelky se plně během celého dne věnují dětem a jejich vzdělání.

Plánování činností vychází z potřeb dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity; od září 2015 se MŠ Čakovice I bude snažit vytvářet podmínky pro rozvoj intelektových schopností dětí a usilovat o identifikaci nadání.

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru a jsou jim vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Kvalita prostředí – čistota ovzduší, teplota vzduchu, osvětlení místností, pořádek a odpovídající vybavení, je důležitou součástí správného vývoje dětí. Všechny třídy jsou esteticky vyzdobeny, na výzdobě se podílejí svými pracemi také samy děti.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2016/2017, metoda NTC Learning

Mateřská škola Čakovice I spolupracuje s Mensou ČR od roku 2015. Během prvního roku jsme metodu ověřovali pouze v jedné třídě, v dalších letech jsme ji rozšiřovali do dalších tříd mateřské školy a nyní pracuje touto metodou celá MŠ. Snahou je, aby všechny paní učitelky absolvovaly školení „Mensa NTC pro školy“.

Na výborné úrovni je spolupráce paní učitelek, a to nejen v oblasti náslechů, hospitací, ale i při vyhledávání, či tvorbě didaktických pomůcek.

Každoročně na první schůzce jsou rodiče informování o spolupráci mateřské školy a Mensy ČR a zjišťujeme, že rok od roku je u rodičů větší zájem nejen o novinky, ale i o spolupráci. (rodič, mateřská škola a Mensa ČR). Rodiče oceňují, že do této spolupráce jsou zapojeny všechny děti MŠ. Aktivity jsou koncipovány tak, aby odpovídaly věku dětí v jednotlivých třídách.

V loňském roce jsme spolupracovali v rámci tzv. Mensa – testů s paní Lucií Měchurovou. Ty měly nejen u dětí, ale i rodičů úspěch, proto došlo k jejich zopakování i v letošním roce a těšíme se na další.

Příklady činností v jednotlivých třídách MŠ Čakovice I – nejlépe hodnocené projekty učitelkami a dětmi

Třída Berušky – Dopoledne s Mensou

Opakování naučených dovedností a znalostí pomocí soutěže. Děti závodily v přiřazování geometrických tvarů ke značkám vozů (automobilů). Tvary dále rozdělovaly na menší a větší, přiřazovaly barvy. Nejen, že se dětem celé dopoledne líbilo, užily si ho, ale nenásilnou formou si zopakovaly část toho, co se s paní učitelkou během roku naučily. Cvičením s míčky a tanečkem se stuhou dopolední aktivitu uzavřely.

Třída Sluníčka – Vláček jede, písmenka a číslice veze

Děti si během roku vytvořily s paní učitelkou velký vlak z papírových krabic. Paní učitelka tento vláček používala vždy, když dětem vysvětlovala něco nového. Na hru s vlakem se děti vždy velmi těšily. Pomocí vláčků nejen mohly přiřazovat, rozřazovat, počítat, ale i cvičit. Právě na pohybové aktivity je kladen velký důraz. Jedná se nejen o motorické hry – cvičení s hudbou, práce s lanem, trampolínou. Často jsou zařazovány hry s míčem, stuhou, obručí, sněhovými vločkami, či koulemi, které si děti samy vyrábějí.

Třída Veverky – dvě nejlépe hodnocené aktivity (dětmi i rodiči)

1. Dvouměsíční projekt – Hrajeme si s písmeny, aneb abeceda není věda

Děti si v rámci projektu osvojily další abstraktní symboly – písmena. Hravou formou se seznámily s obrázkovou abecedou, poznávaly jednotlivá písmena, vymýšlely slova s daným písmenem, třídily obrázky. Na závěr projektu děti dostaly vlastní knížku s obrázkovou abecedou, aby si doma mohly jednotlivá písmena opakovat s rodiči. Kromě písmen se paní učitelka zaměřila na seznámení a poznávání vlajek jednotlivých států.

2. Měsíční projekt – Hrajeme si s pohádkou

Paní učitelka vymyslela a uskutečnila projekt, do kterého zapojila nejen děti, ale i rodiče. Rodiče dostali úkol – přečíst před spaním dítěti pohádku, nebo vyprávět nějaký příběh. Pohádku rodiče četli několik večerů za sebou a poté malovaly společně s dětmi „pomocné“ obrázky. Paní učitelka vyhradila čas na vyprávění a vždy 2 – 3 děti převyprávěly pohádku nebo příběh, který jim rodič vyprávěl. Děti si procvičily komunikační schopnosti, vyprávění a na druhé straně soustředěný poslech, užily si krásné chvíle s rodiči a paní učitelka s dětmi. Protože se velmi často stalo, že rodič nevyprávěl pohádku, ale příběh ze svého dětství, při kterém se všechny děti báječně bavily.

Třída Pastelky – Hrátky se značkami, aneb lovci značek

Přestože se jedná o jednu z nejmladších tříd (dle věkového složení) i tyto děti společně s paními učitelkami se chtěly do projektu s Mensou zapojit. Během roku se naučily značky aut. Paní učitelky se snažily o přiměřený přístup, motivaci a hry, aby odpovídaly věku dětí. Celý projekt ukončily v letních měsících, kdy dětem vyrobily zápisníky se značkami aut.

Na vycházkách děti pozorovaly značky aut a „lovily“ je. Značku, kterou během procházky viděly na autě, vyhledaly ve svém zápisníku (tedy přiřazovaly), a tím se z nich stali úspěšní lovci.

Třída Světlušky – Cestování po Evropě

Děti s paními učitelkami se věnovaly cestování po Evropě. Státům, vlajkám, charakteristickým znakům jednotlivých zemí. Nejvíce děti prožívaly vyprávění a zpracování tématu o severských zemích. Na mapě a globusu děti státy vyhledávaly, vytvářely koláže, masky, vlajky. Vyprávění o přírodě, historii a kultuře typické pro jednotlivé země, děti opravdu bavilo, a hlavně vzhledem k tomu, že se jednalo o třídu předškolní, napomohlo k rozšíření znalostí, které mohou využít v 1. třídě ZŠ.

Třída Žabičky – Vesmírné putování

V rámci spolupráce s Mensou ČR paní učitelky vytvořily projekt zaměřený na tajemství vesmíru. Vydaly se spolu po jednotlivých planetách Sluneční soustavy. Děti poodhalily tajemství Černé díry. Dozvěděly se, zda je Mléčná dráha z mléka a jak je to s životem na jiných planetách. Kdo byl první na Měsíci, jak létáme do vesmíru… Děti si s pomocí učitelek dokázaly samy najít odpovědi na otázky, které je zajímaly a úžasně se bavily.

Třída Klokánci – Putování po světě

Ve třídě Klokánků byl důraz kladen na spolupráci menších dětí a předškoláků. Společně se žáčci naučili poznávat státy, vlajky, dopravní prostředky a nejvíce ze všeho je bavila práce s mapou. Hravou formou se seznámili s tradicemi, odlišnostmi. Už v tuto chvíli si děti plánují, které země procestují příští rok.

Třída Slůňátka – Ferdův rok

Letošním školním rokem provázela třídu Slůňátek (věkově nejmenší třída MŠ) jedna z nejoblíbenějších pohádkových postaviček – Ferda Mravenec. Společně s tímto sympatickým všeumělem se děti seznámily se základními barvami, tvary, některými z číslic a písmen. Dozvěděly se něco o ročních dobách, zvířatech, rostlinách, ale i českých tradicích, zvycích, a to formou zábavných her, úkolů a nejrůznějších aktivit. Děti získaly nové poznatky, učily se abstraktní symboly, procvičovaly hrubou a jemnou motoriku, rovnováhu, pohybovou koordinaci, pravolevou koordinaci, grafomotoriku, komunikaci, paměť, dále bylo podpořeno vnímání, pozornost, soustředěnost, rozvoj slovní zásoby, představivost, fantazie, tvořivost, hudební projev, rytmické a intonační cítění a mnoho dalšího. Během projektu si děti mohly procvičit samostatnou práci, práci ve dvojicích, nebo práci ve skupinách. Průběžně se učily přátelství, toleranci, spolupráci, poctivosti a vzájemnému respektu.

Další činnosti v rámci spolupráce s Mensou ČR

Velký důraz je kladen na činnosti venku. A to jak během her na školní zahradě, tak v rámci procházek. Jsou zařazovány přeskoky přes přírodní překážky, chůze po obrubnících, hry s míči.

V tomto školním roce byl nainstalován na zahradě mateřské školy nový balanční prvek, kde se děti kromě jiného učí šplhat, prolézat, podlézat a vybírat správnou cestu, vedoucí k cíli.

Velký důraz je kladen i na konstruktivní hry, a to nejen ve třídě, ale opět i během pobytu venku. Vycházíme z touhy dětí stále něco budovat, stavět, přetvářet a tím přispívat k rozvoji jemné a hrubé motoriky.

Tak jako v minulém školním roce proběhla i letos akce „Bubnování se Sushou“. Kde se děti seznámí nejen s netradičními hudebními nástroji, ale zároveň se učí vnímat hudbu a zvuk (slabě, hlasitě, zeslabit zvuk, zesílit).

Celý den mají děti možnost vybírat si ze široké nabídky karetních her, stavebnic. Velmi oblíbená je hra s kinetickým pískem. Dále je k dispozici duplo, lego, kapla, magnetické stavebnice.

Během spolupráce s Mensou ČR se vylepšily i knihovny v jednotlivých třídách. Paní učitelky se snaží vybírat nejen klasické pohádky, ale i knihy o vesmíru, přírodě a stavitelství. Zakoupeny byly i knihy hádanek, doplňovaček, kvízů.

Dále byla zakoupena programovatelná včelka, která rozvíjí nejen technické vědomosti dětí, ale i soustředěnost, předvídavost, kombinatoriku. Paní učitelky pracují i s Magic Boxy. Programy je možno používat již připravené, nebo si je paní učitelky vytvářejí pro děti samy.

Závěrem bych ráda zdůraznila, že si vážíme spolupráce s Mensou ČR, protože přináší spoustu nových a netradičních metod přispívajících nejen ke vzdělávání dětí, ale i k zábavě.

Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ Čakovice I, Praha
V Praze, 21. 6. 2019

» Archiv