MŠ Dvořákova, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dvořákova 1037/4
Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 596 123 326
+420 774 744 576

http://www.dvorakovams.cz

Redaktoři

 • Petra Firlová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Budova mateřské školy je vilového typu, postavena na konci devatenáctého století. Je umístěna v samotném centru Ostravy. Mateřská škola poskytuje vzdělávání a výchovu dětem předškolního věku (od 3 let do 7 let), ve dvou celodenních třídách. Vizí naší mateřské školy je:

 • osobnostní a sociální výchova, která se zabývá rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí pro každý den,
 • rozvoj samostatného a sebevědomého jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání s podtitulem „Ukaž mi cestu, já už půjdu samo“,
 • na základě vlastního kladného chování a jednání vedení dětí k základům slušného chování a úcty k druhému,
 • společné pojmenování problémů a nalézání jejich řešení,
 • vytváření prostředí, v němž se děti cítí bezpečně,
 • předávání rozličných podnětů, které povedou k seberealizaci dětí a k harmonickému intelektuálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji.

Děti pracují v centrech aktivit – koutcích, kde děti pracují samostatně v malých 2–6členných skupinách. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirace, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Cílem taktéž je, aby se tento prostor stal místem, kde se dítě samo učí prostřednictvím hry a rozmanitých činností. Dítě se ve skupinkách učí respektovat druhého, přijímat odlišné stanovisko, učit se kooperaci, učí se na základě vlastní zkušenosti.

Mateřská škola klade důraz na spolupráci s rodinou. Rodič se stává partnerem. Rodiče dětí jsou vítáni. Mohou být ve třídách během dne přítomni a být účastni vzdělávacích činností, mohou se v rámci témat dělit s dětmi o své zkušenosti a zážitky. Organizujeme společná setkávání rodičů, dětí a pedagogických pracovníků.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou od jara 2015. Dvě pedagogické pracovnice absolvovaly třífázový kurz akreditovaný MŠMT Mensa NTC systém učení, které klade důraz na efektivitu využívání mozkové kapacity v dětském věku. Jednotlivé cviky NTC učení jsou začleňovány do každodenních aktivit.

V červnu 2016 jsme získali peněžní prostředky z dotačního programu z rozpočtu Statutárního města Ostrava na projekt Klub nadaných dětí. Ten byl založen v roce 2016–2017 a byl určen dětem, které prošly testováním Mensy a jejich výsledkem bylo intelektové pásmo výrazný nadprůměr nebo vynikající intelekt.

Na podzim 2017 jsme získali nové informace o problematice nadaných dětí prostřednictvím absolvování semináře „Podporujeme nadané děti pro budoucnost“. Taktéž ve stejném období proběhla v kinosále Světa techniky v Ostravě prezentace činnosti Klubíku, které se také v roli moderátora účastnil jeho člen.

V dnešní době je KND rozdělen do dvou skupin s názvy Průzkumníci a Detektivové. Každá skupina se schází 2x za měsíc.

V průběhu listopadu a prosince 2017 probíhalo v prostorách MŠ prostřednictvím koordinátorky další školní testování dětí, které dosáhly pěti let. 

Aktivity s NTC systémem učení

Tyto aktivity vedou ke kreativnímu učení, rychlejšímu poznávání a snadnějšímu rozvíjení dítěte. Naše aktivity:

Motorické cvičení

 • děti se otáčejí kolem své osy a poté následuje držení rovnováhy
 • probíhá jak řízeně, tak si děti tento pohyb spontánně vkládají do svých aktivit a her
 • taktéž máme k dispozici různé velikosti trampolín, různých překážek, které využíváme i při pobytu venku
 • rovnováhu si děti procvičují při chůzi po laně, čáře, švihadle

Akomodační cvičení

 • provádíme i u mladších dětí – např. kutálení míče v KK, ve dvojicích, na cíl
 • starší děti přidávají k výše uvedeným činnostem míčové hr (fotbal, vyvolávanou, vybíjenou, košíkovou atd.)
 • hry se švihadly a lany

Hudební činnosti

 • hudební aktivity ovlivňují celou osobnost dítěte
 • proto jsou v naší MŠ často zařazovány aktivity jako poslech různorodé hudby, zpěv, hra na dětské hudební nástroje
 • hudební zkušenosti děti také získávají působením v dětském pěveckém sboru „Dvořáček“

Prostorová orientace

 • chůze v bludištích
 • dosažení cíle na základě orientace podle mapy
 • činnosti s robotickou včelkou
 • seznámení se šachy

Hry se symboly

 • děti se prostřednictvím různých témat, které si samy svým hlasováním vyberou seznamují se světadíly, státy a jejich vlajkami, městy, hymnami, architekturou, auty a jejich výrobními značkami
 • dochází k vzájemným asociacím

Co připravujeme?

 • spolupráci s SVČ Korunka a zapojení se do projektu „Šachy do škol“
 • pro rodiče tematické přednášky s odborníky
 • spolupráci s Tietem
 • exkurze Olomouc – Pevnost poznání
 • večerní pozorování oblohy s rodiči – Planetárium
 • exkurze – pstruhařství
Petra Firlová
učitelka, vedoucí KND
V Ostravě, 29. 4. 2018

» Archiv