MŠ Dvořákova, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dvořákova 1037/4
Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 596 123 326
+420 774 744 576

http://www.dvorakovams.cz

Redaktoři

  • Petra Firlová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Budova mateřské školy je vilového typu, postavena na konci devatenáctého století. Je umístěna v samotném centru Ostravy. Mateřská škola poskytuje vzdělávání a výchovu dětem předškolního věku (od 3 let do 7 let), ve dvou celodenních třídách. Vizí naší mateřské školy je:

  • osobnostní a sociální výchova, která se zabývá rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí pro každý den,
  • rozvoj samostatného a sebevědomého jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání s podtitulem „Ukaž mi cestu, já už půjdu samo“,
  • na základě vlastního kladného chování a jednání vedení dětí k základům slušného chování a úcty k druhému,
  • společné pojmenování problémů a nalézání jejich řešení,
  • vytváření prostředí, v němž se děti cítí bezpečně,
  • předávání rozličných podnětů, které povedou k seberealizaci dětí a k harmonickému intelektuálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji.

Děti pracují v centrech aktivit – koutcích, kde děti pracují samostatně v malých 2–6členných skupinách. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirace, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Cílem taktéž je, aby se tento prostor stal místem, kde se dítě samo učí prostřednictvím hry a rozmanitých činností. Dítě se ve skupinkách učí respektovat druhého, přijímat odlišné stanovisko, učit se kooperaci, učí se na základě vlastní zkušenosti.

Mateřská škola klade důraz na spolupráci s rodinou. Rodič se stává partnerem. Rodiče dětí jsou vítáni. Mohou být ve třídách během dne přítomni a být účastni vzdělávacích činností, mohou se v rámci témat dělit s dětmi o své zkušenosti a zážitky. Organizujeme společná setkávání rodičů, dětí a pedagogických pracovníků.

Spolupráce s Mensou ČR

V naší mateřské škole se snažíme podpořit všestranný rozvoj dětí. Připravujeme jim podnětné prostředí s množstvím různorodých aktivit a pomůcek, podporujících intelektovou stimulaci. Během dopoledních činností využíváme často metody Mensa NTC Learning. Schopnost dětí samostatně se rozhodovat, vzájemně se domluvit a spolupracovat rozvíjíme v tématicky zaměřených koutcích (výtvarný, hudební, dramatický, řemeslný, koutek pokusů, zookoutek). Paní učitelky se v letošním roce zúčastnily kurzu Snoezelen v teorii a praxi. Chystají se aplikovat získané poznatky a ve spolupráci s rodiči upravit interiér obou tříd.

Během odpoledních hodin mají děti možnost zapojit se do některé z nabízených zájmových aktivit. V letošním roce jde o pohybový kroužek, kroužek juda, angličtinu, pěvecký sbor a šachový kroužek s lektorkou SVČ Korunka. Ve školní knihovničce si mohou rodiče s dětmi vybrat a vypůčit některou z připravených knížek.

Rádi využíváme rovněž nabídek kulturních akcí, programů středisek ekologické výchovy či science center. Poslední dva školní roky byl chod škol poznamenán protipandemickými opatřeními. Proto jsme se podobných akcí účastnili méně než v jiných letech. Ale podařilo se nám například projít všemi pěti lekcemi projektu Malý řemeslník ostravského Světa Techniky. Předškoláci se zapojili do tříkolové aktivity Numeráčci, organizované MŠ Ostrava, Varenská 2a, přísp. org. ve spolupráci s pegagogicko-psychologickou poradnou. V době uzavření mateřských škol děti dostávaly náměty na činnost prostřednictvím e-mailu.

Speciální péči věnujeme v naší školce nadaným dětem. Od jara 2015 spolupracujeme s Mensou ČR. Vždy začátkem školního roku se děti starší pěti let účastní měření fluidního intelektu prostřednictvím obrázkového testu Mensy ČR. Mezi předškoláky zveme rovněž psychologa specializujícího se na vyhledávání nadání u dětí. Za využití standardních testovacích metod a rozhovorů s dětmi psycholog kromě logického myšlení posuzuje i další aspekty, jako jsou tvořivost, zvídavost, jazykové dovednosti a komunikativnost, schopnost zaměřit a udržet pozornost apod. Dětem vybraným touto cestou je potom nabídnuta možnost navštěvovat klub nadaných dětí Zvídálek.

Klub se schází pravidelně jednou týdně. Klademe důraz na aktivní zapojení dětí, témata lekcí přizpůsobujeme jejich zájmu. V letošním roce se zaměřujeme na poznávání přírody, budování vztahu k ní a podporu environmentálně odpovědného jednání. Děti si zkoušejí práci vědců – kladou otázky, pozorují, experimentují a výsledky svého zkoumání zaznamenávají do badatelských deníků. Činnost klubu je v současnosti spolufinancována statutárním městem Ostrava grantem z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Podali jsme grantovou žádost i pro rok 2022. Plánujeme rozšířit oblast zájmu o deskové hry, upravit a zvětšit prostory klubu, rozčlenit didaktické materiály podle témat a zpřístupnit je tak i pro každodenní aktivity dětí.

Mgr. et Mgr. Jana Masníková
lektorka klubu nadaných dětí Zvídálek
V Ostravě, 25. 11. 2021

» Archiv