KinderGarten Stodůlka, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Dolnici 1247/2a
Praha 5 – Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 773 565 788

http://www.kindergarten.cz/cs/firemni-skolky/stodulka

Redaktoři

  • Ing. Karin Gombalová

Mateřská školka Stodůlka je soukromá česko-anglická firemní školka, která spadá do sítě školek KinderGarten. Do svých řad přijímáme děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Patříme mezi školky, které získaly akreditaci od MŠMT ČR, tudíž garantujeme nejen propracovaný Školní vzdělávací program zajišťovaný odborným pedagogickým personálem, ale i dodržování náročných hygienických a bezpečnostních norem.

Výuku realizujeme ve 3 třídách, kam jsou děti rozděleny dle jejich věku a sociální zralosti, a to v počtu maximálně 10 dětí na jednoho pedagoga. Náš vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je specifický v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností. Součástí vzdělávacího programu je také celodenní výuka angličtiny s rodilou mluvčí, což dětem umožňuje vnímat angličtinu jako přirozený jazyk.

Při výuce a vzdělávání si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí, a proto jsme do programu zařadili také Mensa NTC Learning club. V rámci kroužku, který probíhá 2x týdně, se děti seznamují s různými asociačními technikami, rozvíjí abstraktní myšlení pomocí symbolů, učí se pracovat s enigmatickými hádankami a zároveň zkoušejí nejrůznější motorická cvičení. Jednotlivé prvky metody NTC samozřejmě využíváme i mimo kroužek v rámci celodenní vzdělávací péče.

Naše školka vytváří podnětné prostředí pro všechny děti a snaží se pozitivně působit na celkový rozvoj jedince a to pomocí různých metod a technik. Děti mají dostatek prostoru pro individuální rozvoj v rámci řízené činnosti prostřednictvím výtvarné, pracovní, hudební, literární a tělesné výchovy, ale také v odpoledních aktivitách jako je např. Jóga, Zpívání, Hry s padákem, Anglický klub, Chytré hlavičky (Mensa NTC Learning club) a další. V rámci těchto aktivit můžeme poukázat na to, v čem dítě vyniká, případně nasměrovat pedagogy a rodiče, kterou oblast by měli cíleně rozvíjet, poněvadž v ní vidíme potenciální nadání.

Spolupráce s Mensou ČR

Ucelený program NTC Learning naše školka využívá již osmým rokem. Osvědčené prvky NTC Learning system učení jsou již běžně součástí vzdělávacího procesu. S podstatou tohoto učení se seznamují všichni pedagogové tak, aby si mohli sami volit a zařazovat jednotlivé prvky (hry, úkoly, činnosti) do denního režimu dle aktuálních potřeb u dětí s ohledem na jejich věk.

V letošním školním roce 2022/2023 jsme prohlubovali komunikační dovednosti a kladli důraz na výslovnost a porozumění slovům a jejich významu. Osvědčené procvičování pro uvědomování si časových posloupností (dny v týdnu, měsíce v roce, roční období) probíhalo hlavně u starších předškoláků s využitím různých obrazových karet. Věnovali jsme se také základním informacím o vlastní osobě a jejich zapamatování si. Nedílnou součástí ranních cvičení jsou různá motorická, rovnovážná, rotační a posilovací cvičení. Tato cvičení jsou pro dítě nesmírně důležitá, protože stimulují jeho fyzický rozvoj a pozitivně působí na vytváření nervových spojení v mozku (synapse).  Pohybové aktivity s náčiním jsme rozšířili o průpravu s overbally, kdy využíváme možnosti cvičit jak jednotlivě se zaměřením na posilování hlubokého svalstva a procvičování balančních cviků, tak cvičíme ve dvojicích, kde se zaměřujeme i na průpravy pravolevé orientace, pozornosti a koordinaci pohybů a kooperace. V rámci dopoledních procházek a cvičení na hřišti jsme ponechali chůzi po čáře a po obrubníku, hry s míči a dalším sportovním náčiním. V odpoledních aktivitách jsme trénovali postřeh při hře Double, procvičovali zrakovou pozornost při skládání různých motivů puzzle, popisovali jsme různorodé obrázky a cvičili paměť při různých námětových a paměťových hrách (Pojedu na výlet a vezmu si sebou…, Maminka nakoupila…, V zoo jsme potkali… atd.).

I nadále v průběhu školního roku udržujeme odpolední aktivitu Chytré hlavičky, a to jak u mladších, tak u starších dětí. Obě aktivity probíhaly 1× týdně formou odpoledního klubu, v němž pracujeme s abstraktními symboly (značky aut, dopravní značky a vlajky států), k nimž se starší děti učí vytvářet dvojí asociace. Dále využíváme různé didaktické pomůcky - GOKI – dřevěné karty a kostky, MUTABENE – soubory karet Logico, pexetria, GRANA – Hádanky dráčka Fráčka, interaktivní hra WonderBricker, interaktivní knihy s chytrou tužkou “Kouzelné četní,” soustavně vypracováváme pracovní listy z knih: Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ od J. Fořtíkové, Zrakové vnímání od J. Bednářové, Mezi námi pastelkami a Mezi námi předškoláky od J. Bednářové, V. Šmardové, soubor Kafometík od nakladatelství Infra - a to nejen v rámci odpoledního klubu Chytré hlavičky. Odpolední klub byl rozděl zvlášť pro mladší děti a zvlášt pro starší děti, aby mohly být činnosti lépe rozvrženy dle věkového rozhraní.

Na začátku školního roku jsou vždy rodiče informováni o spolupráci s Mensou ČR, která je zveřejněná i na našich webových stránkách, a s podstatou metody NTC – Learning systém učení. V prostorách šatny (u nástěnky pro rodiče) umožňujeme rodičům nepřetržitý přístup k Mensa časopisu, do kterého mohou kdykoliv nahlédnout. Také s rodiči při našich setkáních hovoříme o rozvoji jejich dítěte ve všech oblastech činností a pokud některé děti jeví známky nadaného dítěte, doporučujeme návštěvu v PPP pro ověření nadanosti. 

Ve školním roce 2023/2024 máme v plánu pokračovat v odpolední aktivitě Chytré hlavičky. Vzhledem k obměně dětí ve třídách budeme i nadále využívat balančních a rovnovážných cvičení s využitím sportovních náčiní (overball, lano, míče jak malé, tak i velké, stuhy, …), budeme procvičovat všechny smysly – zvláště zrakové a sluchové vnímání, zaměříme se na posilování grafomotorické a pohybové dovednosti, děti budou rozvíjet matematickou pregramotnost a rovněž komunikační schopnosti dle různých slovních her, a to vše v souladu s principy NTC Learning – system učení.

Mgr. Kristýna Skružná
hlavní učitelka MŠ
 
Ing. Karin Gombalová
majitelka školky
 
V Praze, 3. 8. 2023

» Archiv