KinderGarten Stodůlka, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Dolnici 1247/2a
Praha 5 – Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 773 565 788

http://www.kindergarten.cz/cs/firemni-skolky/stodulka

Redaktoři

  • Ing. Karin Gombalová

Mateřská školka Stodůlka je soukromá česko-anglická firemní školka, která spadá do sítě školek KinderGarten. Do svých řad přijímáme děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Patříme mezi školky, které získaly akreditaci od MŠMT ČR, tudíž garantujeme nejen propracovaný Školní vzdělávací program zajišťovaný odborným pedagogickým personálem, ale i dodržování náročných hygienických a bezpečnostních norem.

Výuku realizujeme ve 3 třídách, kam jsou děti rozděleny dle jejich věku a sociální zralosti, a to v počtu maximálně 10 dětí na jednoho pedagoga. Náš vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je specifický v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností. Součástí vzdělávacího programu je také celodenní výuka angličtiny s rodilou mluvčí, což dětem umožňuje vnímat angličtinu jako přirozený jazyk.

Při výuce a vzdělávání si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí, a proto jsme do programu zařadili také Mensa NTC Learning club. V rámci kroužku, který probíhá 2x týdně, se děti seznamují s různými asociačními technikami, rozvíjí abstraktní myšlení pomocí symbolů, učí se pracovat s enigmatickými hádankami a zároveň zkoušejí nejrůznější motorická cvičení. Jednotlivé prvky metody NTC samozřejmě využíváme i mimo kroužek v rámci celodenní vzdělávací péče.

Naše školka vytváří podnětné prostředí pro všechny děti a snaží se pozitivně působit na celkový rozvoj jedince a to pomocí různých metod a technik. Děti mají dostatek prostoru pro individuální rozvoj v rámci řízené činnosti prostřednictvím výtvarné, pracovní, hudební, literární a tělesné výchovy, ale také v odpoledních aktivitách jako je např. Jóga, Zpívání, Hry s padákem, Anglický klub, Chytré hlavičky (Mensa NTC Learning club) a další. V rámci těchto aktivit můžeme poukázat na to, v čem dítě vyniká, případně nasměrovat pedagogy a rodiče, kterou oblast by měli cíleně rozvíjet, poněvadž v ní vidíme potenciální nadání.

Program NTC Learning system učení, v plné míře, naše mateřská škola využívá jž druhým rokem. Všichni nově příchozí učitelé, včetně rodilé mluvčí, jsou vždy seznámeni se základními principy této metody a s jejich následným využitím v praxi. Každý z pedagogů dle vlstního uvážení a aktuálních potřeb zařažuje jednotlivé aktivity do denního režimu.

Po druhém roce uživání této metody se nám osvědčilo zařazení rotačních, motorických a rovnovážných cvičení do ranního cvičení. V průběhu dopoledních vycházek jsme se letos zaměřili zejména na prohlubování pohybových dovedností spojených s chůzí po kladině (nejprve chůze s podpěrou, samostatná chůze, výměna ve dvojicích). V odpoledním programu velmi často využíváme grafo-rytmická cvičení, kterými posilujeme jemnou motoriku rukou, a také rozvíjíme grafomotorické dovednosti formou různých činností.

Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali v odpolední aktivitě NTC Learning klub – Chytré hlavičky. I nadále tato aktivita probíhala 1x/týden u mladších dětí a 1x/týden u starších dětí. V odpoledním klubu pracujeme s abstraktními symboly (značky aut a vlajky států), k nimž se starší děti učí vytvářet dvojí asociace, dále využíváme různé didaktické pomůcky (MUTABENE – soubory karet Logico, pexetria, GRANA – Hádanky dráčka Fráčka, soustavně vypracováváme listy z knihy Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ od J. Fořtíkové či Zrakové vnímání od J. Bednářové).

Na začátku školního roku 2016/2017 jsme na třídních schůzkách informovali rodiče o spolupráci s Mensou ČR, která je zveřejněná i na našich webových stránkách. Nově příchozí rodiče jsme seznámili s metodou NTC - Learning systém učení a se stávajícími rodiči jsme se domluvili na pokračování odpoledního klubu, poněvadž jsou s touto aktivitou velmi spokojeni. V prostorách šatny (u nástěnky pro rodiče) umožňujeme rodičům nepřetržitý přístup k Mensa časopisu, do kterého mohou kdykoliv nahlédnout.

Ve školním roce 2017/2018 budeme pokračovat v našem odpoledním klubu Chytré hlavičky a budeme se snažit rozvíjet především grafomotorické a pohybové dovednosti, jež budou v souladu s metodou NTC – Learning systém učení.

Ing. Karin Gombalová
majitelka školky
V Praze, 26. 6. 2017

» Archiv