KinderGarten Stodůlka, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Dolnici 1247/2a
Praha 5 – Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 773 565 788

http://www.kindergarten.cz/cs/firemni-skolky/stodulka

Redaktoři

  • Ing. Karin Gombalová

Mateřská školka Stodůlka je soukromá česko-anglická firemní školka, která spadá do sítě školek KinderGarten. Do svých řad přijímáme děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Patříme mezi školky, které získaly akreditaci od MŠMT ČR, tudíž garantujeme nejen propracovaný Školní vzdělávací program zajišťovaný odborným pedagogickým personálem, ale i dodržování náročných hygienických a bezpečnostních norem.

Výuku realizujeme ve 3 třídách, kam jsou děti rozděleny dle jejich věku a sociální zralosti, a to v počtu maximálně 10 dětí na jednoho pedagoga. Náš vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je specifický v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností. Součástí vzdělávacího programu je také celodenní výuka angličtiny s rodilou mluvčí, což dětem umožňuje vnímat angličtinu jako přirozený jazyk.

Při výuce a vzdělávání si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí, a proto jsme do programu zařadili také Mensa NTC Learning club. V rámci kroužku, který probíhá 2x týdně, se děti seznamují s různými asociačními technikami, rozvíjí abstraktní myšlení pomocí symbolů, učí se pracovat s enigmatickými hádankami a zároveň zkoušejí nejrůznější motorická cvičení. Jednotlivé prvky metody NTC samozřejmě využíváme i mimo kroužek v rámci celodenní vzdělávací péče.

Naše školka vytváří podnětné prostředí pro všechny děti a snaží se pozitivně působit na celkový rozvoj jedince a to pomocí různých metod a technik. Děti mají dostatek prostoru pro individuální rozvoj v rámci řízené činnosti prostřednictvím výtvarné, pracovní, hudební, literární a tělesné výchovy, ale také v odpoledních aktivitách jako je např. Jóga, Zpívání, Hry s padákem, Anglický klub, Chytré hlavičky (Mensa NTC Learning club) a další. V rámci těchto aktivit můžeme poukázat na to, v čem dítě vyniká, případně nasměrovat pedagogy a rodiče, kterou oblast by měli cíleně rozvíjet, poněvadž v ní vidíme potenciální nadání.

Spolupráce s Mensou ČR

Program NTC Learning system učení, v plné míře, naše mateřská škola využívá již třetím rokem. Nově příchozí učitelé i rodilí mluvčí jsou v rámci zaškolení seznámeni se základními principy metody a s jejich využíváním v praxi. Jednotlivé aktivity pedagogové zařazují do programu dle vlastního uvážení a aktuálních potřeb dětí.

Ve třetím roce užívání této metody jsme pokračovali v rotačních, motorických a rovnovážných cvičeních realizovaných především v ranních cvičeních. Do dopoledního programu jsme pravidelně zařazovali grafo-rytmická cvičení, kdy jejich pravidelným užíváním byly u dětí zaznamenány pokroky v oblasti držení tužky a také v provedení jednotlivých úkolů. V rámci dopoledních vycházek jsme prohlubovali pohybové dovednosti na kladině a propojovali jsme je s chůzí po čáře na hřišti a s chůzí po obrubníku při procházkách. V odpoledním programu jsme pracovali především s hádankovým souborem Hádanky dráčka Fráčka, zaměřili jsme na rozvíjení komunikačních dovedností dle obrázků, cvičili jsme paměť v rámci základních časových údajů a věnovali jsme se také poslechu vážné a relaxační hudby a následné kresbě na motivy ze skladeb. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali v odpolední aktivitě NTC Learning klub – Chytré hlavičky. I nadále tato aktivita probíhala 1x týdně u mladších dětí a 1x týdně u starších dětí. V odpoledním klubu pracujeme s abstraktními symboly (značky aut a vlajky států), k nimž se starší děti učí vytvářet dvojí asociace, dále využíváme různé didaktické pomůcky (MUTABENE – soubory karet Logico, pexetria, GRANA – Hádanky dráčka Fráčka, soustavně vypracováváme listy z knih: Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ od J. Fořtíkové, Zrakové vnímání od J. Bednářové, Mezi námi pastelkami a Mezi námi předškoláky od J. Bednářové, V. Šmardové). 

Na začátku školního roku 2017/2018 jsme na třídních schůzkách informovali rodiče o spolupráci s Mensou ČR, která je zveřejněná i na našich webových stránkách. Nově příchozí rodiče jsme seznámili s metodou NTC Learning systém učení a se stávajícími rodiči jsme se domluvili na pokračování odpoledního klubu, poněvadž jsou s touto aktivitou velmi spokojeni. V prostorách šatny (u nástěnky pro rodiče) umožňujeme rodičům nepřetržitý přístup k Mensa časopisu, do kterého mohou kdykoliv nahlédnout. 

Ve školním roce 2018/2019 budeme pokračovat v našem odpoledním klubu Chytré hlavičky, budeme nadále rozvíjet grafomotorické dovednosti, pohybové dovednosti a také se zaměříme na rozšiřování znalostí, jež budou v souladu s metodou NTC Learning systém učení.

Mgr. Kristýna Skružná
hlavní učitelka MŠ
 
Ing. Karin Gombalová
majitelka školky
 
V Praze, 15. 6. 2018

» Archiv