KinderGarten Stodůlka, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Dolnici 1247/2a
Praha 5 – Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 773 565 788

http://www.kindergarten.cz/cs/firemni-skolky/stodulka

Redaktoři

  • Ing. Karin Gombalová

Mateřská školka Stodůlka je soukromá česko-anglická firemní školka, která spadá do sítě školek KinderGarten. Do svých řad přijímáme děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Patříme mezi školky, které získaly akreditaci od MŠMT ČR, tudíž garantujeme nejen propracovaný Školní vzdělávací program zajišťovaný odborným pedagogickým personálem, ale i dodržování náročných hygienických a bezpečnostních norem.

Výuku realizujeme ve 3 třídách, kam jsou děti rozděleny dle jejich věku a sociální zralosti, a to v počtu maximálně 10 dětí na jednoho pedagoga. Náš vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je specifický v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností. Součástí vzdělávacího programu je také celodenní výuka angličtiny s rodilou mluvčí, což dětem umožňuje vnímat angličtinu jako přirozený jazyk.

Při výuce a vzdělávání si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí, a proto jsme do programu zařadili také Mensa NTC Learning club. V rámci kroužku, který probíhá 2x týdně, se děti seznamují s různými asociačními technikami, rozvíjí abstraktní myšlení pomocí symbolů, učí se pracovat s enigmatickými hádankami a zároveň zkoušejí nejrůznější motorická cvičení. Jednotlivé prvky metody NTC samozřejmě využíváme i mimo kroužek v rámci celodenní vzdělávací péče.

Naše školka vytváří podnětné prostředí pro všechny děti a snaží se pozitivně působit na celkový rozvoj jedince a to pomocí různých metod a technik. Děti mají dostatek prostoru pro individuální rozvoj v rámci řízené činnosti prostřednictvím výtvarné, pracovní, hudební, literární a tělesné výchovy, ale také v odpoledních aktivitách jako je např. Jóga, Zpívání, Hry s padákem, Anglický klub, Chytré hlavičky (Mensa NTC Learning club) a další. V rámci těchto aktivit můžeme poukázat na to, v čem dítě vyniká, případně nasměrovat pedagogy a rodiče, kterou oblast by měli cíleně rozvíjet, poněvadž v ní vidíme potenciální nadání.

Spolupráce s Mensou ČR

Mateřská škola Stodůlka využívá NTC Learning system učení nepřetržitě již 6 let. Všichni pedagogogové včetně rodilého mluvčího znají základný principy a metody tohoto učení a hojně je využívají v rámci výuky. Jednotlivé činnosti, hry a úkoly si učitelé do denního programu volí dle aktuálních potřeb dětí a přihlížejí samozřejmě k jejich věku. 

Školní rok 2020/2021 byl v mnohém odlišný než roky předchozí, jelikož byl poznamenán různými preventivními opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19. Jedním z nich bylo bohužel i uzavření mateřských škol, které se nevyhnulo ani naší školce, tudíž bylo třeba upravit veškerou výuku na „distanční vzdělávání“ (pro předškoláky povinné, pro ostatní děti dobrovolné). V rámci tohoto netradičního vzdělávání jsme se s dětmi spojovali prostřednictvím e-mailů a videohovorů realizovaných přes WhatsApp a Microsoft Teams. Skrze tyto platformy jsme dětem poskytovali úkoly, náměty a nápady na různé činnosti včetně úkolů vycházejících z NTC Learning systému učení jako jsou např. procvičování časových posloupností, tematické pracovní listy zaměřené na zrakové diferenciování, postřehové hry s vlajkami států apod.

Po návratu dětí do školky jsme se soustředili především na oblast pohybovou, kdy bylo třeba v rámci ranních cvičení obnovit dovednosti v oblasti motorických, rovnovážných, rotačních i posilovacích cviků. Do dopoledního pobytu venku jsme zařazovali střídavě chůzi po kladině, čáře či obrubníku, hry s míči a obručemi. V odpoledních aktivitách jsme cvičili paměť v rámci hádanek a základních znalostí o vlastní osobě, postřeh při kimově hře či hře Double a také jsme rozvíjeli předmatematickou gramotnost (základní početní soustava, hry s geometrickými tvary, porovnávání množství…).

Oblíbená odpolední aktivita „Chytré hlavičky“ nechybí v našem programu ani letos. Aktivita probíhala 1× týdně formou odpoledního klubu, v němž pracujeme s abstraktními symboly (značky aut a vlajky států), k nimž se starší děti učí vytvářet dvojí asociace. Dále využíváme různé didaktické pomůcky (MUTABENE – soubory karet Logico, pexetria, GRANA – Hádanky dráčka Fráčka, interaktivní hra WonderBricker, interaktivní knihy s chytrou tužkou „Kouzelné čtení“, soustavně vypracováváme listy z knih: Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ od J. Fořtíkové, Zrakové vnímání od J. Bednářové, Mezi námi pastelkami a Mezi námi předškoláky od J. Bednářové, V. Šmardové, soubor Kafometík od nakladatelství Infra). Odpolední klub byl rozděl zvlášť pro mladší děti a zvlášt pro starší děti, aby mohly být činnosti lépe rozvrženy dle věkového rozhraní.

Na začátku školního roku obdrželi rodiče e-mailem prezentaci o organizaci školního roku, v níž byli rovněž informováni o spolupráci školky s Mensou ČR, která je zveřejněná i na našich webových stránkách. Nově příchozí rodiče byli seznámeni s podstatou metody NTC Learning systém učení a stávající rodiče projevili zájem o pokračování odpoledního klubu, poněvadž jsou s touto aktivitou velmi spokojeni. V prostorách šatny (u nástěnky pro rodiče) umožňujeme rodičům nepřetržitý přístup k Mensa časopisu, do kterého mohou kdykoliv nahlédnout. 

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme pokračovat v odpolední aktivitě „Chytré hlavičky“. Vzhledem k aktuální situaci a částečné obměně dětí ve třídách budeme i nadále využívat balančních a rovnovážných cvičení, zaměříme se na posilování grafomotorické a pohybové dovednosti, děti budou rozvíjet matematickou pregramotnost a rovněž komunikační schopnosti dle různých slovních her, a to vše v souladu s pricnipy NTC Learning – system učení.

Mgr. Kristýna Skružná
hlavní učitelka MŠ
 
Ing. Karin Gombalová
majitelka školky
 
V Praze, 24. 6. 2021

» Archiv