MŠ Žatec, Otakara Březiny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otakara Březiny 2769
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 572

http://www.msbrezinyzatec.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ludmila Jurášová

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem zpravidla ve věku 3–6 let a dětem s odkladem školní docházky. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd:

  • 1. třída - Sluníčka
  • 2. třída - Rybičky
  • 3. třída - Veverky
  • 4. třída - Broučci

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má od září 2020 název „Jaro, léto, podzim, zima s pohádkou je vždycky prima“ (předchozí měl název „Od jara do zimy, hrajeme si s písněmi“), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu očekávají.

Každý rok v naší mateřské škole probíhají kroužky pro předškolní děti, každý den od 12.45 do 13.30. Nabídka kroužků – Zumba, Angličtina, Flétny (do června 2020), Pohybový kroužek (od září 2020), Kouzelná tabule (multiboard) a kroužek pro předškoláky „Do školy včas“, kde jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy. S každým předškolákem vypracováváme „Test školní zralosti podle Brigitte Sindelarové“.

Nabídka kroužků

Kroužek „Do školy včas“ - je určen pouze pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky,
kde jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do 1. třídy ZŠ. Kroužek probíhá
2x týdně vždy v pondělí a v úterý. Během tohoto kroužku se děti seznámí s 25 písněmi po dvou
lekcích. Druhá lekce je vždy těžší a zakončuje ji grafický vzor, při kterém děti zpívají naučenou
píseň. Nejdříve grafický vzor obtahují do rytmu písně prstem a poté několikrát tužkou. Každá
lekce zahrnuje seznámení s písní, začíná úvodní hrou a hrou i končí. Lekce zahrnují posílení
jazykových schopností a komunikačních dovedností - porozumění obsahu písně, dále specifická
cvičení, vytleskávání počtu slabik, sluchové vnímání, cvičení na rozvoj pohybových
dovedností, závěrečný grafický vzor a hru na zklidnění. Děti získávají všeobecné znalosti a
dovednosti, procvičují hrubou a jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, počty, naučí se
nové písně a básně. V rámci každé lekce se používají různé pomůcky.

Zumba - tento kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, radost z tance a cit pro
rytmus. Činnost kroužku je prezentována rodičům na školních besídkách a jiných představeních
pro rodiče.

Dramatický kroužek - je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, slovní zásoby, rozvoj
řečových schopností a dovedností.

Angličtina - na tomto kroužku se předškolní děti učí základní anglická slovíčka, pozdravy,
zpívají anglické písně a také plní různé činnosti na multiboardu (interaktivním panelu). Vše je
formou obrázků a her, tak aby to děti bavilo a těšily se na další lekci.

Pohybový kroužek - zde se děti učí zvládat základní pohybové dovednosti a orientaci
v prostoru, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, procvičují koordinaci oko - ruka,
manipulaci s míčem, samostatnost, vyzkouší si svou rovnováhu a soustředění při zdolávání
překážkové dráhy, cvičení na různém tělovýchovném nářadí a samozřejmě si zahrají různé
pohybové hry.

Kroužek Kouzelná tabule (multiboard) - je zaměřen na rozvoj digitální gramotnosti u dětí
předškolního věku, navazuje na témata třídního vzdělávacího plánu. Podporuje přirozený
rozvoj paměti, pozornosti, logického myšlení, vzájemnou spolupráci.

Stále organizujeme různé akce, do kterých jsou zapojeny děti i jejich rodiče:
- odpolední velikonoční a vánoční tvoření,
- 2x za rok pořádáme „Den plný her“ - na jaře a na podzim,
- vánoční besídka,
- závěrečná besídka na konci školního roku, kde se rozloučíme
s předškoláky,
- „Den otevřených dveří“,
- projektové dny organizované naší mateřskou školou – Halloween, Masopust, Čarodějnice, Bacily a viry, Doprava, Den dětí.

Během roku se zapojujeme do různých akcí a projektů pořádané městem Žatec a dalšími
organizacemi, například:

- Den Země, sportovní dopoledne na hřišti Mládí, Olympiáda školek,
- v prvním adventním týdnu předškoláci zpívají zimní a vánoční písně na náměstí,
- zdobení vánočních mís na náměstí,
- chodíme se podívat na velikonoční a vánoční jarmark,
- různé výtvarné soutěže,
- dny otevřených dveří v základních školách, v základní umělecké škole,
- logická olympiáda,
- Česká obce sokolská - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky,
- pravidelná tělesná výchova s předškoláky v tělocvičně,
- pravidelné návštěvy městské knihovny,
- pravidelné návštěvy městského divadla,
- Projekt Malá technická univerzita - program pro předškolní děti (do června 2022)
- Spolupráce se Žateckým gymnáziem (od prosince 2023),
- Tajemná cesta za zelených pokladem - edukační projekt o Žatci a krajině žateckého chmele,
- Přírodovědné centrum v Žatci (Digitárium a Věda na kouli).

Naše mateřská škola se zaměřuje na rozvoj nadání jednotlivých dětí. Při práci
používáme různé metody a aktivity, které jsou zaměřené na všestranný rozvoj dětí.
Děti cvičí každý den, při cvičení používáme různé pomůcky (míčky, míče, stuhy,
kroužky, obruče, padák, atletické vybavení, které jsme dostali od Českého atletického svazu,
…). Do každodenního cvičení také zařazujeme rotaci, důležité jsou cviky na správné držení
těla. Při cvičení hrajeme na hudební nástroje (klavír, bubínek, tamburína, zvonkohra, …), děti
rozlišují rytmus, melodii, tempo (běh, chůze, napodobení různých zvířat, …), využíváme
i hudbu z CD. Každý týden vytvoříme pro děti překážkovou dráhu, kde využíváme různé nářadí
a náčiní. Děti rády cvičí na např. na lavičce, ribstolech. Velmi oblíbené jsou různé štafetové
hry.

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky
Jsme zapojeni do projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".
Každé dítě má svůj vlastní deníček, který slouží jako průvodce pro děti, za každý splněný úkol
si nalepí samolepku do příslušného okénka a vidí tak, co už má za sebou a co ho ještě čeká.
Děti rozvíjí své pohybové dovednosti, plní úkoly jako jednotlivci, ale i jako skupiny. Tento
projekt je zaměřen na atletiku, gymnastické dovednosti, manipulaci s míčem, netradiční
činnosti, rozvoj poznání a také má svou hymnu.

Logopedická třída
Součástí mateřské školy je logopedická třída, kde se zaměřujeme na rozvoj všech jazykových
rovin – zvuková stránka řeči, slovní zásoba, gramatika a sociální užití řeči. Využíváme k tomu
pomůcku „Klokanův kufr“ a další logopedické materiály. V této třídě máme i interaktivní tabuli
multiboard s různými programy např. na rozvoj logického uvažování a myšlení (poznávání
vlajek, pexeso apod), postřehové hry, tvoření vět, grafomotorická cvičení a další. Třídy se zde
každý den střídají.

Projektové dny v mateřské škole

Halloween, masopust, čarodějnice - o tyto projektové dny přijdou děti v různých kostýmech
a užijí si spoustu zábavy, nejen při výtvarných činností, tancovaní dle fantazie nebo podle
pokynů, ale i při pohybových hrách a štafetách, kde plní různé úkoly.

Projektový den Bacily a viry
Měsíc leden je zaměřený na lidské tělo, na naše zdraví a bezpečí. Děti si poslechnou své srdce
stetoskopem, po prosvícení dlaně baterkou mohou alespoň částečně vidět, jak vypadá jejich
dlaň uvnitř, vyzkouší si nafouknout model plic, aby věděli, jak nám plíce v těle fungují,
v encyklopediích i v kreslené pohádce zjistí, jak to vypadá uvnitř lidského těla. Také si ukáží,
co dělat a jak ošetřit řezné poranění, popáleninu, jak předcházet nebezpečným situacím.
V tomto měsíci probíhá projektový den Bacily a viry, kde si povídáme o bacilech a virech, o
tom, proč je důležité mýt si ruce, jak je prospěšný pohyb pro naše tělo, proč je dobré jíst ovoce
a zeleninu, proč chodíme k lékaři, jak to vypadá v ordinaci apod.

Projektový den Doprava
Tento projektový den je vždy v měsíci dubnu, protože tento měsíc máme zaměřený na dopravu.
S dětmi si povídáme o dopravních prostředcích, o bezpečnosti a správném chování v dopravním
provozu, o dopravních značkách i o číslech záchranných složek a s čím nám mohou pomoci.
Děti vědí, že chodci jsou také součástí dopravy a ví, jak se chovat při přecházení vozovky. Také
poznávají dopravní prostředky podle zvuků, staví např. silnice, garáže, železniční trať. O
projektovém dnu hrají různé hry zaměřené na toto téma.

Projektový den - Den dětí
Každý rok jezdíme tento svátek oslavit do zoologické zahrady. Děti se setkají se zvířaty, která
nemohou vidět volně v naší přírodě, ale zároveň uvidí domácí a hospodářská zvířata, se kterými
se bohužel již tak často nesetkávají, někteří je vidí třeba jen v zoo nebo v chovatelském domě
či v klášterní zahradě, kam také pravidelně chodíme.

Barbora Šatavová
učitelka
V Žatci, dne 7. května 2024

» Archiv