Firemní školka města Ostravy, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 599 442 080
+420 603 555 551

https://skolka.ostrava.cz

Redaktoři

  • Jana Madecká

Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace byla zřízena jako zařízení předškolního vzdělávání určené primárně pro děti zaměstnanců statutárního města Ostravy. Jednotřídní školu navštěvuje 24 dětí od 2 do 7 let, o které pečují tři pedagogové. Uživatelé oceňují prodlouženou provozní dobu a služby školy i v době školních prázdnin. Pedagogové obohacují ŠVP o speciální programy (Logochvilky, Hláskař, grafomotorika, prvky Hejného matematiky, jiné zájmové aktivity a tematické projekty). Pořádají dvakrát ročně „školku v přírodě“, předplavecký výcvik a kurzy tenisové průpravy. Školka vytváří podmínky i pro nadané děti. Pedagogové tvoří a pracují dle IVP, intenzivněji spolupracují s rodinou, odborníky.

Charakteristika vzdělávacího programu

Program školy umožňuje dětem poznávat rozmanitost světa zejména formou prožitků. Je zpracován do čtyř tematických bloků. Každý blok zahrnuje tři měsíce a obsahuje konkrétní témata. Téma si pedagog volí dle školního vzdělávacího programu, na jehož základě plánuje činnosti – vzniká tak pružný třídní vzdělávací program. Jak téma dále zpracuje, záleží na jeho kreativitě, tvořivosti a momentální situaci, náladě dětí. Tematické celky na sebe navazují, mohou se prolínat, překrývat a vzájemně se doplňovat. Mohou být nahrazeny tematickými projekty, či být součástí speciálního programu.

Vize

Naší vizí je budovat klidné, podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí s preferencí učení prožitkem. V průběhu roku u dětí rozvíjíme rozumovou oblast, kritické myšlení, podporujeme logické uvažování. Metodou NTC se nám činnosti k tomuto rozvoji daří obohacovat a obměňovat. 

Výchovně vzdělávací proces jsme obohatili v pohybových činnostech o rovnovážná a rotační cvičení se stuhou. Nechybí občasné zařazování prvků dětské jógy. I tento rok jsme absolvovali celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kde měly děti možnost rozvíjet svou vytrvalost, obratnost i zdatnost. Osvědčila se práce s psychomotorickým padákem. V hudebních činnostech zařazujeme hudebně – pohybové hry, rytmizaci jak hrou na vlastní tělo, tak hrou na rytmické nástroje. Enigmatické hádanky nebo příběhy zařazujeme spíše v přechodových činnostech před obědem nebo jako motivaci k činnosti řízené. Pokud to situace dovolí, organizujeme výlety do přírody – les, hory. Chodníčky na masáž plosky chodidel si tak děti dokáží postavit v přírodě i samostatně. Pedagogové se dále vzdělávají v různých oblastech, a tak každoročně k činnostem přidávají nové, pro všestranný rozvoj dětí. Např. pro dráždění nervových zakončení na konečcích prstů: malování do mouky, malování blátem, obtahování jednotažek apod. 

Dále do naplánovaných činností začleňujeme práci s abstraktními symboly – vlajky, značky aut, čísla, písmena, o které děti zejména v předškolním věku jeví zájem. Děti se s abstraktními symboly učí pracovat individuálně např. u ranních her, kdy si procvičují třídění, prostorovou orientaci nebo pořadí. V poslední době, děti, které jeví zájem o písmena sestavují slova dle předepsaného. U napsaného slova je vždy obrázek, aby věděly co „napsaly“.  

Také jsme se zapojili již po třetí do Logické olympiády. Děti si měly možnost vyzkoušet jiný typ úloh. Na doporučení ze školení jsme do Logické olympiády přihlásili všechny starší děti (předškoláky) a zjišťovali jsme, zda v některých nedřímá skrytý talent.

O spolupráci s Mensou informovala ředitelka školy studentky VŠ, které k nám pravidelně chodí na zástup v době nepřítomnosti některé z kolegyň.  Součástí je krátká ukázka NTC metody a prezentace didaktických pomůcek, logických a deskových her. Studentka si sama mohla vyzkoušet pod vedením proškolených pedagogů práci s metodou NTC.

Mgr. Karolína Straková
učitelka
V Ostravě, 25. 6. 2020

Provozní doba

6.15 - 17.30 (pátek do 15.15)


» Archiv