Firemní školka města Ostravy, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 599 442 080
+420 737 794 343

https://skolka.ostrava.cz

Redaktoři

  • Mgr. Jana Halatová
  • Jana Madecká

Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace byla zřízena jako zařízení předškolního vzdělávání určené primárně pro děti zaměstnanců statutárního města Ostravy. Jednotřídní školu navštěvuje 24 dětí od 2 do 7 let, o které pečují tři pedagogové. Uživatelé oceňují prodlouženou provozní dobu a služby školy i v době školních prázdnin. Pedagogové obohacují ŠVP o speciální programy (Logochvilky, Hláskař, grafomotorika, prvky Hejného matematiky, jiné zájmové aktivity a tematické projekty). Pořádají dvakrát ročně „školku v přírodě“, předplavecký výcvik a kurzy tenisové průpravy. Školka vytváří podmínky i pro nadané děti. Pedagogové tvoří a pracují dle IVP, intenzivněji spolupracují s rodinou, odborníky.

Charakteristika vzdělávacího programu

Program školy umožňuje dětem poznávat rozmanitost světa zejména formou prožitků. Je zpracován do čtyř tematických bloků. Každý blok zahrnuje tři měsíce a obsahuje konkrétní témata. Téma si pedagog volí dle školního vzdělávacího programu, na jehož základě plánuje činnosti – vzniká tak pružný třídní vzdělávací program. Jak téma dále zpracuje, záleží na jeho kreativitě, tvořivosti a momentální situaci, náladě dětí. Tematické celky na sebe navazují, mohou se prolínat, překrývat a vzájemně se doplňovat. Mohou být nahrazeny tematickými projekty, či být součástí speciálního programu.

Vize

Naší vizí je budovat klidné, podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí s preferencí učení prožitkem. V průběhu roku u dětí rozvíjíme rozumovou oblast, kritické myšlení, podporujeme logické uvažování. Metodou NTC se nám činnosti k tomuto rozvoji daří obohacovat a obměňovat. 

V letošním roce byl další z pedagogů proškolen v programu MENSA NTC Learning I. + II. Prvky této metody aktivně začleňujeme do výchovně-vzdělávacího procesu. V pohybových činnostech zařazujeme rovnovážná a rotační cvičení. Nechybí občasné zařazování prvků dětské jógy, cvičení na stimulaci chodidel, oční cviky a cviky na akomodaci oční čočky. Osvědčila se práce s psychomotorickým padákem. V hudebních činnostech zařazujeme hudebně – pohybové hry, rytmizaci jak hrou na vlastní tělo, tak hrou na rytmické nástroje. Básničky a písničky se děti učí s pohybovým doprovodem, který si často vymyslí sami. Enigmatické hádanky nebo příběhy zařazujeme spíše v přechodových činnostech před obědem nebo jako motivaci k činnosti řízené. Pokud to situace dovolí, organizujeme výlety do přírody – les, hory.

Pro rozvoj hmatového vnímání prostřednictvím dráždění nervových zakončení na konečcích prstů nabízíme dětem činnosti jako je malování do mouky, malování blátem, malování prstovými barvami, obtahování jednotažek, práce s plastelínou, či nově s kinetickým pískem.

Dále do naplánovaných činností začleňujeme práci s abstraktními symboly - vlajky, značky aut, čísla, písmena. Děti se s abstraktními symboly učí pracovat individuálně např. u ranních her, kdy si procvičují třídění, prostorovou orientaci nebo pořadí. I v letošním roce jsme zejména u předškolních dětí zaznamenali velký zájem o písmena. Abychom jejich zájem podpořili, nabídli jsme dětem různorodé činnosti, při nichž s písmeny pracovaly (sestavování slov z písmen dle vzoru, opis písmene, práce s dřevěnými písmeny, psaní písmen do mouky, vyskládání písmen z drobných předmětu aj.)

V neposlední řadě dětem nabízíme pestrou paletu didaktických pomůcek, logických a deskových her (Logico Picolo, hlavolamy, vývojové puzzle, encyklopedie a mnoho dalších).

Mgr. Jana Strakošová
pedagog
V Ostravě, 30. 6. 2022

Provozní doba

6.00 - 17.30 (pátek do 15.15)


» Archiv