MŠ Mořice, p.o. (okr. Prostějov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mořice 1
Mořice
798 28


Kontakt

+420 777 604 025

http://ms.morice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Alena Řezáčová

MŠ Mořice se nachází na okraji obce, jejím zřizovatelem je obec Mořice. Mateřská škola byla otevřena v roce 1973. Je právním subjektem se zařazením do sítě škol od 1. 7. 2003. V blízkém okolí mateřské školy protéká řeka Haná a nedaleko se nachází biocentrum Mokroš, jedinečný přírodní areál, kde se děti kromě aktivního pohybu seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi, což odráží enviromentální zaměření mateřské školy.

Škola je jednotřídní a sídlí v patrové budově. V přízemí se nachází prostor pro hry dětí, v prvním patře herna a oddělená lehárna pro odpočinek dětí. Kapacita mateřské školy je 16 dětí. Prostory jsou dostatečně velké a odpovídají zdravotně hygienickým požadavkům pro daný počet dětí. Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní výchovu.

Spolupráce s Mensou ČR

Tak jako v předcházejících čtyřech letech se i letos mateřská škola Mořice zaměřila kromě jiného i na podporu nadaných dětí a spolupracovala s Mensou ČR.

Do září 2019 jsme měli dva předškoláky. V průběhu roku 2018/2019 naše činnost spočívala v přípravě těchto děti na vstup do základní školy. Uplatňovali jsme v denních činnostech právě prvky na rozvoj logického myšlení, cvičení NTC, práci s enigmatickými hádanky, práci s nedokončeným příběhem, rozvíjeli jsme u děti předmatematickou gramotnost a všechny další níže popsané činnosti, které dětem pomohly při zahájení školní docházky.

Protože jsme výrazně omladili kolektiv děti, zvýšili jsme kapacitu školy na 19 dětí, museli jsme od září opět začít pravidelně zařazovat činnosti, se kterými se děti dosud nesetkaly.

Zaměřili jsme se na práci, která se týkala rozvoje aktivit souvisejících s cvičením NTC Learning. Toto cvičení prolíná napříč činnostmi v mateřské škole. Souvisí i s pobytem venku, s vycházkami a různými výlety, které v průběhu roku děti zažívají. Pracujeme nejen s nadanými dětmi a procvičujeme činnosti, jež nabízí metoda NTC. Děti se postupně seznamují s dopravními značkami, začínají pomalu ovládat vlajky, značky aut, procvičují si enigmatické hádanky, hrajeme pexesa, prohlížíme a povídáme si nad mapami a encyklopediemi, vytváříme myšlenkové mapy, pracujeme s otevřeným příběhem aj.  Spolupráce s Mensou ČR nabízí i další činnosti při pobytu venku, jež při práci využíváme přírodního terénu a cvičení NTC. Letos jsme se opět věnovali i projektu Malý logik, kterým jsme se u dětí snažili podpořit úvahy a logické myšlení. To je v naší mateřské škole systematická každodenní práce, na kterou navazujeme už pátým rokem. 

Naše činnosti v roce 2018/2019 jsou fotograficky zdokumentovány na https://msmorice.rajce.idnes.cz. Následující cvičení přizpůsobíme v průběhu dne každému dítěti s ohledem na jeho potřeby. 

Práce s nadanými dětmi

Motorická cvičení

V naší práci jsme pro děti vytvořili novou místnost pro rozvoj tvořivých her, a novou tělocvičnu, pro zdravý pohybový rozvoj dětí.

Každodenní rozvíjení pohybové aktivity dětí, fyzický rozvoj dětí, vytváření nových nervových spojů, cvičení na rozvoj rovnováhy, chůze po čáře, chůze po laně, balancování, překážkové dráhy, skákání panáka, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, cvičení s hudbou, se stuhami, s padákem. Zařazujeme i cvičení NTC. Po každém cvičení zařazujeme relaxaci.

Cvičení na rozvoj akomodace oka

Cvičení s míči, posílání míče v kruhu, driblování míče o zem, házení a chytání nad hlavou, hod míče do koše, kutálení ve dvojicích a trojicích. Hod míče daným směrem.

Konstruktivní činnosti a hry

Součástí každodenních her dětí je rozvíjení nejen jejich složitějšího myšlení, fantazie a představivosti. Řešení složitějších problémů, rozvíjení jemné motoriky u dětí, manipulaci s předměty. Děti staví podle sebe, podle rady a instrukce, podle předloh.

Učení abstraktních symbolů 

S využitím vlajek států, karet dopravních prostředků. Třídění podle kritérií, poznávání vlajek podle popisu, hledání společných znaků, skládání rozstříhaných částí vlajek, využití vlajek i k paměťovým hrám, procvičování prostorových pojmů, při vycházkách poznávání značek aut a symbolů dopravních značek.

Asociace

Ke každému znaku nějaká asociace tzv. learning k asociacím. Vlajka, auto, země, barva, hry a činnosti k učení dle schopností dětí s ohledem na věk dítěte.

Pracovní listy

K procvičování vlajek používáme vlastní pracovní listy, děti si je mohou odnést i domů, kde dokončí práci a úkol spolu s rodiči, to může sloužit k rozhovorům o prožitém dni v mateřské škole, rodiče s dětmi mohou opakovat, co se dítě v MŠ naučilo. Pracovní listy slouží i k procvičení logického myšlení dětí, k procvičování zrakového vnímání, grafomotoriky aj.

Hudba a hudební doprovody

Jsou každodenně zařazován do aktivit v denním programu dětí, slouží k rytmizaci písní, hudebního doprovodu, děti rozpoznávají písně podle melodie, vymýšlí vlastní hudební doprovod i slovní asociace v souvislosti s melodií písně či skladby, improvizují ve hře na tělo i na jednoduché hudební nástroje. U dětí rozvíjíme hudební tvořivost i v souvislosti s hudebním vyjádřením pohybu, vlastní improvizací, při odpočinku používáme relaxační hudbu a poslech k relaxaci.

Hry na zahradě a na vycházkách

Zařazujeme prvky z metody NTC i při činnostech venku, prvořadý je přirozený pohyb a z něho vycházíme dle věkového složení a individuality, u všech dětí. Zařazujeme chůzi, běh, poskoky, skákání přelézání i prolézání…

Děti si zkouší chůzi i po pohyblivé lávce, skáčou přes gumu, mají k dispozici i skákacího panáka, chodí po čáře i po obrubníku ve zvýšeném terénu. Zvládají chůzi v nerovném terénu. Na čerstvém vzduchu a v prostoru využíváme otáčení kolem své osy.

Děti mají k dispozici i deskové hry, hlavolamy, pexesa, stolní hry, magnetické stavebnice, dřevěné stavebnice, modelínu, kinetický písek a další.

Shrnutí činnosti MŠ Mořice

Pracujeme se všemi dětmi a samozřejmě uplatňujeme ve své práci inkluzi. Máme proto i asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti. Závěrem přikládám krátké shrnutí z naší činnosti.

Mateřská škola Mořice má své zaměření. Z toho důvodu si mohou rodiče pro své dítě naši mateřskou školu vybrat a také tak činí. Kromě všeobecného působení na děti v rámci „školního vzdělávacího programu pro předškolní děti“ věnujeme pozornost environmentální a logopedické přípravě dětí. Zde velmi intenzivně spolupracujeme i s rodiči dětí. Škola podporuje polytechnickou, předmatematickou, předčtenářskou gramotnost. Klade důraz na estetické, výtvarné, hudební cítění dětí, zdravý životní styl. Podněcujeme u dětí zájem o ekologickou výchovu a třídíme s dětmi odpad. Ve své práci zařazujeme prvky folklóru a snažíme se udržet místní tradice, zvyky a obyčeje.  Denně u dětí zařazujeme prvky logického myšlení, cvičení NTC a spolupracujeme s Mensou ČR již pátým rokem. Využíváme spolupráce s místní zámeckou knihovnou, s hasiči, zahrádkáři, chovateli drobného zvířectva, s mysliveckým sdružením, s rybářským spolkem a s ochránci přírody Rozárka v Mořicích. Podnikáme návštěvy u nich doma a přímo v praxi pozorujeme různé činnosti. Spolupráce s OÚ Mořice je již tradiční a akce jako drakiáda, setkání se seniory, výstavy, rozsvěcování stromečku, živý betlém, karneval aj. jsou již součástí ŠVP Mořice.

Školička se stále dovybavuje novými hračkami, které podporují aktivní přípravu pro vstup dětí do 1. ročníku základní školy. Navštěvujeme kulturní akce při Měst. KS v Němčicích nad Hanou a účastníme se jak hudebních, tak loutkových i dramatických činoherních představení. Též spolupracujeme s s místní akční skupinou MAS a MAP se sídlem v Doloplazech, se ZUŠ Němčice nad Hanou, využíváme pro děti všech nabízených možností spolupráce. 

MŠ Mořice spolupracuje i se ZŠ Nezamyslice a ZŠ Němčice nad Hanou, s okolními mateřskými školami.  Podporujeme u dětí dobrou tělesnou zdatnost. Podnikáme pravidelné environmentální exkurze a výlety do ZOO koutku v Kroměříži a ve Vyškově. Zvláště pak pravidelně navštěvujeme Vitčický les, biotop Mokroš, Zahradu pěti smyslů a podnikáme dlouhé vycházky do okolí Mořic na místních cyklostezkách. Spolupráce se seniory spočívá ve vzájemném setkávání se. Babičky a dědečkové dětem čtou z pohádkových knížek a vyprávějí dětem různé příběhy ze svého života. MŠ Mořice spolupracuje s rodiči dětí. Pravidelné dílničky a setkávání se jsou součástí života školy. Zaměřujeme se na tvořivou činnost spolu s dítětem, ale i na odborné přednášky.  V současnosti jsou pro 19 dětí k dispozici tři učitelky, chůva pro dvouleté děti do zahájení povinné školní docházky, asistent pedagoga, paní uklízečka a výdejnice stravy. Škola má nastavené pro děti určitý standard, který si chce i do budoucna udržet. Co nás ještě čeká v novém roce?

Je to dokončení opravy skladu hraček na zahradě a dovybavení herních prvků pro děti také na zahradě. Škola má nyní kapacitu jen pro 19 dětí. Rodiče budoucích školáčků mají o umístění svých dětí zájem. Děti pro umístění do mateřské školy jsou. Je otázka na zastupitele obce, zda budou mít možnost všichni rodiče umístit své děti právě v mateřské škole Mořice?

Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka
V Mořicích, 2. 12. 2019

» Archiv