MŠ Dubá, p.o. (okr. Česká Lípa)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Luční 28
Dubá
471 41


Kontakt

+420 487 870 265
+420 733 124 884

http://www.materskaskoladuba.estranky.cz

Redaktoři

 • Jaroslava Sloupová

Naše mateřská škola se nachází v obci Dubá, okres Česká Lípa. Školku navštěvují děti přímo z Dubé nebo děti z okolních obcí. Zaměřujeme se na:

 • program „Začít spolu“
 • využívání metody H-mat – hravé objevování matematiky prostřednictvím Hejného metody
 • využívání metody NTC Learning 
 • předčtenářskou gramotnost
 • logopedickou prevenci „Logohrátky“
 • zdravý životní styl
 • tělesnou zdatnost
 • saunování a otužování dětí v zimních měsících
 • rozvoj technických dovedností
 • vnímání umění
 • pochopení základních přírodních zákonů hravou formou pokusů a objevů
 • výuku anglického jazyka metodou Wattsenglish v jazykové třídě Sluníček – třída je vybavena interaktivní tabulí (seznamování dětí s jazykem)
 • pěvecký kroužek Sboráček

V naší školce se zaměřujeme na komplexní rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách psychomotorického vývoje a intenzivní předškolní přípravu, využíváme pracovní listy, budujeme pozitivní vztah k učení a poznávání světa a vedeme naše děti k posilování sociálních dovedností. Při vzdělávacím procesu pracujeme v programu Začít spolu, využíváme podnětné prostředí, poskytujeme dětem zábavné učení a snažíme se o pestrost aktivit, zařazujeme prvky metody Hejného i prvky metody NTC Learning, využíváme k tomu prožitkové, kooperativní i skupinové výuky – na tom základě, co si dítě samo vyzkouší a osahá, to si lépe zapamatuje. Snažíme se o podnětné prostředí, zábavné učení a pestrost aktivit. Naše MŠ vlastní interaktivní tabuli, kterou často využíváme. Dětem pořizujeme hračky, hry a didaktické pomůcky rozvíjející paměť, postřeh, motoriku a logické myšlení.

Naši pedagogové jsou proškoleni v programu Začít spolu, metodě Hejného i metodě NTC Learning, rovněž tak v předčtenářské gramotnosti.

Pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby vypracováváme individuální vzdělávací plán, ve kterém uvádíme ty oblasti, které je třeba posilovat, podporovat a nadále rozvíjet i automatizovat. Využíváme čas mezi různými aktivitami, ale i dobu v odpoledních hodinách. Formou herních aktivit zapojujeme talentované a nadané děti i do činností ve speciálním programu pro nadané děti. S dětmi se snažíme pracovat individuálně, a tím snadněji můžeme rozpoznat nadané dítě a správně ho motivovat. Využíváme pomůcky, jako jsou deskové hry, pomůcky a hry z metody H-mat, Mensy a pomůcek pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, speciální pracovní listy, složitější didaktické hry, hlavolamy, encyklopedie, vzdělávací hry na tabletu a počítači, logické paměťové hry a různé vzdělávací materiály pro podporu a další rozvoj talentu dětí. Během vzdělávacího procesu se zaměřujeme na trénování paměti a logiky, pracujeme se symboly dopravních značek, vlajek, číslic a písmen, pracujeme s mapou a glóbusem. Následně sledujeme pokrok u dětí, a pak informujeme rodiče. Rodiče nadaných dětí informujeme a doporučíme rodičům další rozvoj nadání.

Snažíme se spolupracovat s rodinou a širokou veřejností. Pořádáme různé přednášky pro rodiče dětí na témata, o která mají rodiče největší zájem. Společně s rodiči a jejich dětmi se setkáváme během roku při společných setkáních ve třídách a na akcích pro děti a jejich rodiče, nebo i pro širokou veřejnost, např. Havelské posvícení, tvořivé dílničky, předávání Vánočních a Velikonočních přání po obci, Pohádkový les. Naše školka se snaží do dění zapojit celou rodinu našich dětí tak, aby se rodiče stali i přímými účastníky a pochopili, že je lépe se do programu zapojit, a tím si vše vyzkoušet a prožít, stejně jako děti.

V pohybových aktivitách pravidelně zařazujeme motorická cvičení: hry s míčem (podporující akomodaci oční čočky), chůzi po čáře, cvičení s padákem, cvičení rovnováhy, rotaci kolem své osy.

Spolupráce s Mensou ČR

S NTC metodou jsme začali již v minulém roce, a to procvičováním značek aut. Děti metoda velmi bavila a přesto, že jsem ke hře zvala pouze děti předškolní, tak v tomto roce, děti, které jsou předškolní letos, značky aut zvládají daleko rychleji.

Také zařazujeme každý den cviky na propojení hemisfér. Cvičím s heterogenní skupinou, s dětmi od 4 do 7 let, kdy je znatelně vidět, jaký je mezi dětmi rozdíl. Rozdíl ve spolupráci hemisfér není ve věku, ale záleží na schopnostech každého jedince. Už mezi 4.–5. rokem věku se objevují děti, které ovládají cviky snadno a zároveň děti 6leté, které mají problém. Pomalinku se ale zdokonalujeme a těším se na pokroky, o kterých jsem přesvědčená. 

Nejvíce se mi však osvědčilo zapojovat děti v tvoření myšlenkových map k danému tématu a společně se mnou naplánovat činnosti do center aktivit, kde je podmínkou se daného tématu držet. 

Osobnostní, sociální i školní růst také stimulujeme tím, že děti podporujeme v přemýšlení a snažíme se zabývat všemi odpověďmi na položené otázky dětem, byť jsou občas nesmyslné, ale postupně je rozebereme a zjistíme proč tomu tak je. Děti se přestaly bát odpovídat a i méně sebevědomé začaly nahlas uvažovat o svých myšlenkových pochodech.

Jaroslava Sloupová
učitelka
V Dubé, 12. 2. 2019

» Archiv