MŠ Dubá, p.o. (okr. Česká Lípa)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Luční 28
Dubá
471 41


Kontakt

+420 487 870 265
+420 733 124 884

https://www.msduba.cz

Redaktoři

 • Jaroslava Sloupová

Naše mateřská škola se nachází v obci Dubá, okres Česká Lípa. Školku navštěvují děti přímo z Dubé nebo děti z okolních obcí. Zaměřujeme se na:

 • program „Začít spolu“
 • využívání metody H-mat – hravé objevování matematiky prostřednictvím Hejného metody
 • využívání metody NTC Learning 
 • předčtenářskou gramotnost
 • logopedickou prevenci „Logohrátky“
 • zdravý životní styl
 • tělesnou zdatnost
 • saunování a otužování dětí v zimních měsících
 • rozvoj technických dovedností
 • vnímání umění
 • pochopení základních přírodních zákonů hravou formou pokusů a objevů
 • výuku anglického jazyka metodou Wattsenglish v jazykové třídě Sluníček – třída je vybavena interaktivní tabulí (seznamování dětí s jazykem)
 • pěvecký kroužek Sboráček

V naší školce se zaměřujeme na komplexní rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách psychomotorického vývoje a intenzivní předškolní přípravu, využíváme pracovní listy, budujeme pozitivní vztah k učení a poznávání světa a vedeme naše děti k posilování sociálních dovedností. Při vzdělávacím procesu pracujeme v programu Začít spolu, využíváme podnětné prostředí, poskytujeme dětem zábavné učení a snažíme se o pestrost aktivit, zařazujeme prvky metody Hejného i prvky metody NTC Learning, využíváme k tomu prožitkové, kooperativní i skupinové výuky – na tom základě, co si dítě samo vyzkouší a osahá, to si lépe zapamatuje. Snažíme se o podnětné prostředí, zábavné učení a pestrost aktivit. Naše MŠ vlastní interaktivní tabuli, kterou často využíváme. Dětem pořizujeme hračky, hry a didaktické pomůcky rozvíjející paměť, postřeh, motoriku a logické myšlení.

Naši pedagogové jsou proškoleni v programu Začít spolu, metodě Hejného i metodě NTC Learning, rovněž tak v předčtenářské gramotnosti.

Pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby vypracováváme individuální vzdělávací plán, ve kterém uvádíme ty oblasti, které je třeba posilovat, podporovat a nadále rozvíjet i automatizovat. Využíváme čas mezi různými aktivitami, ale i dobu v odpoledních hodinách. Formou herních aktivit zapojujeme talentované a nadané děti i do činností ve speciálním programu pro nadané děti. S dětmi se snažíme pracovat individuálně, a tím snadněji můžeme rozpoznat nadané dítě a správně ho motivovat. Využíváme pomůcky, jako jsou deskové hry, pomůcky a hry z metody H-mat, Mensy a pomůcek pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, speciální pracovní listy, složitější didaktické hry, hlavolamy, encyklopedie, vzdělávací hry na tabletu a počítači, logické paměťové hry a různé vzdělávací materiály pro podporu a další rozvoj talentu dětí. Během vzdělávacího procesu se zaměřujeme na trénování paměti a logiky, pracujeme se symboly dopravních značek, vlajek, číslic a písmen, pracujeme s mapou a glóbusem. Následně sledujeme pokrok u dětí, a pak informujeme rodiče. Rodiče nadaných dětí informujeme a doporučíme rodičům další rozvoj nadání.

Snažíme se spolupracovat s rodinou a širokou veřejností. Pořádáme různé přednášky pro rodiče dětí na témata, o která mají rodiče největší zájem. Společně s rodiči a jejich dětmi se setkáváme během roku při společných setkáních ve třídách a na akcích pro děti a jejich rodiče, nebo i pro širokou veřejnost, např. Havelské posvícení, tvořivé dílničky, předávání Vánočních a Velikonočních přání po obci, Pohádkový les. Naše školka se snaží do dění zapojit celou rodinu našich dětí tak, aby se rodiče stali i přímými účastníky a pochopili, že je lépe se do programu zapojit, a tím si vše vyzkoušet a prožít, stejně jako děti.

V pohybových aktivitách pravidelně zařazujeme motorická cvičení: hry s míčem (podporující akomodaci oční čočky), chůzi po čáře, cvičení s padákem, cvičení rovnováhy, rotaci kolem své osy.

Spolupráce s Mensou ČR

Děti se s metodou NTC Learning v naší školce s programem Začít spolu setkávají každý den, např. v komunitním kruhu, kdy společně tvoříme myšlenkovou mapu, vytváříme rýmy, hláskujeme slova, skládáme věty, luštíme hádanky, učíme se jazykolamy, čteme a analyzujeme lidové pranostiky, povídáme si o tradicích a zvyklostech ve všech zemích.

2× týdně se v rámci tzv. „školičky“ učí vlajky států, dopravní značky, či značky módních návrhářů. Seznamují se s obsahem daných symbolů, u nejmladších dětí jsme se zaměřili na propojení dětí a jejich značky ve třídě. Děti pracují s mapami a encyklopediemi.

Využíváme tabletů, kde si děti mají možnost vyzkoušet práci v aplikacích, jako jsou logické hádanky, sudoku, kvízy, hádanky, anglický jazyk. Oblíbené jsou hry jako je pexetrio, logico piccolo, kouzelné čtení s albi tužkou, či programování včelky Bee-bot.

Děti mají možnost volně vybírat z velkého množství konstruktivních logických a deskových her. Využíváme metody profesora Hejného.

V rámci pokusů, objevů a experimentů se děti seznamují s některými fyzikálními vlastnostmi, jako je těžiště, zemská přitažlivost, magnetické pole a další. Bádají jednotlivě, spolupracují ve dvojicích i ve skupinkách.

Při pobytu venku zdoláváme přírodní překážky, trénujeme chůzi po nerovném povrchu, šplháme do vrchu, hrajeme míčové hry, zařazujeme aktivity na procvičení hrubé i jemné motoriky, rovnováhy, pohybové koordinace, pravolevé orientace a další.

Jaroslava Sloupová
učitelka
V Dubé, 17. 11. 2021

» Archiv