MŠ Hlušovice, p.o. (okr. Olomouc)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hlavní 36
Hlušovice
783 14


Kontakt

+420 585 313 383

http://www.mshlusovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivona Urbišová

Mateřská škola Hlušovice je dvoutřídní vesnická škola s dlouholetou tradicí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. V 1. třídě „Sluníček“ se vzdělávají děti ve věku od 2 do 4 let věku, ve 2. třídě „Hvězdiček“ se vzdělávají děti od 4 let do nástupu k základnímu vzdělávání. Činnosti v MŠ v průběhu celého dne jsou zařazovány tak, aby měly děti dostatek pohybu, příležitostí pro hru i odpočinek. Režim dne je pružný s ohledem na individuální a aktuální potřeby dětí. Dopolední i odpolední program pro děti je koncipován ve volných blocích, děti mají možnost využívat prostory herny, třídy, zahrady, k vycházkám využíváme cyklostezku, hřiště i volnou přírodu v okolí školy.

Každý den zařazujeme do programu zdravotně preventivní pohybové aktivity, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, poměr aktivit spontánních a řízených je vyvážený. Při všech činnostech učitelky podněcují děti k vlastní aktivitě, zapojení se do činnosti s respektováním možností dětí a jejich individuálních i speciálně vzdělávacích potřeb.

Učitelky v naší MŠ preferují individuální přístup k dětem a maximálně podporují individualizaci ve vzdělávání. Zaměřujeme se na skupinovou přípravu předškoláků, dětí s odkladem školní docházky a dětí nadaných formou Metody dobrého startu, při které spojujeme hudbu s pohybem, motorickým cvičením a grafomotorikou.

Děti, které vykazují známky nadání, podporujeme ve vzdělávání vhodnou stimulací, speciální nabídkou her, činností a aktivit, zajímavých a přínosných pro dítě, vhodných vzhledem k jejich aktuálnímu stupni intelektového vývoje. Používáme metody projektového učení, děti s nadáním zapojujeme i do přípravy těchto projektů. Dětem nabízíme skupinové a individuální činnosti se speciálními pomůckami – Logico, hra Vlajky, hra Světadíly, hra LEU BRAIN STIMULATOR. Děti tvoří hádanky, formou globálního čtení se seznamují s písmeny a číslicemi, při pohybových aktivitách každý den využíváme techniky NTC, trénujeme udržení rovnováhy a rotaci při aktivitách podporujících rozvoj hrubé i jemné motoriky. Denně zařazujeme pohyb dětí v přírodě při hrách na školní zahradě nebo vycházkách po okolí.

Náš Školní vzdělávací program s názvem „Společně až do školy“ umožňuje vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných, doporučujeme rodičům nadaných dětí identifikaci mimořádného nadání ve školském poradenském zařízení.

Jsme moderní škola, naše aktivity prezentujeme na facebookovém profilu MŠ, webových stánkách www.mshlusovice.cz, účastníme se pravidelně akcí v obci. Jsme součástí projektu OP VVV – SC1 Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání, OP VVV – Šablony II a v projektu OP VVV Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z těchto projektů využíváme nejnovější metodiky a nové poznatky pro práci s dětmi v MŠ a finanční prostředky pro nadstandartní nákup pomůcek a hraček pro děti.

Mgr. Ivona Urbišová
ředitelka MŠ
V Hlušovicích, 22. 8. 2019

» Archiv