ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Opavská 170/24
Opava, Malé Hoštice
747 05


Kontakt

+420 553 821 927
+420 731 527 881

https://www.skolamalehostice.cz

Redaktoři

  • Hana Kupková

Zřizovatelem mateřské školy je Magistrát města Opavy. Od 1.8.2004 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ a vytvořila se tak jedna příspěvková organizace. Mateřská škola je školou dvoutřídní a zajišťuje pobyt pro 50 dětí. Pracujeme podle ŠVP, který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova. Dětem nabízíme pestrou škálu bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím u nich rozvíjíme specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, vhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami si rozvíjí paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Neopomíjíme ani rozvoj čtenářské gramotnosti. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově.

Základní podmínky naší koncepce jsou idylická pohoda, harmonické vztahy, útulné prostředí a radostná atmosféra. Naším cílem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Při práci využíváme moderní výukové metody, např. interaktivní tabuli s aktivním zapojením dětí, individuálně také iPady s výukovými programy pro děti předškolního věku. Nabízíme dětem možnost programování pomocí učební pomůcky Bee-Bot. Do výuky zařazujeme prvky a pomůcky Montessori. Využíváme  diagnostickou pomůcku Klokanův kufr. Ke zpestření výuky zařazujeme tematické vycházky a edukační programy pro děti v Opavě.

Spolupráce s Mensou ČR

Školní rok 2019/2020 byl naší prvním rokem spolupráce s Mensou. Metodou NTC jsme začali pracovat ve třídě, kterou navštěvují děti od 3,5 do 7 let. Vytvořily jsme nový TVP „Letem, světem“ v souladu s požadavky a metodami NTC Learning. Již při plánování jsme si uvědomili, že spoustu aktivit jsme s dětmi prováděly již v předchozích letech.

V průběhu školního roku jsme se věnovali práci s abstraktními symboly. Sledovali jsme dopravní značky a značky aut při pobytu venku, vymýšleli rýmy na různá loga aut, přiřazovali symboly.

Nenásilnou formou jsme děti seznamovali s vlajkami. Např. díky zimním sportům jsme „zavítali“ do severských zemí a děti se tak seznámily s vlajkami několika států. Projektový den v MŠ nás zavedl mezi Eskymáky nebo do pohádek různých zemí.

Děti již měly povědomí o vlajkách Chorvatska, Španělska, Slovinska a Itálie, neboť jsme společně se ZŠ zapojeni do projektu Erasmus+ a hned v září nás poctili návštěvou učitelé těchto jmenovaných států, aby se podívali na způsob naší práce s předškolními dětmi. Navázali jsme také spolupráci s příhraniční školkou v polském Ratiboři v rámci projektu „Předškoláci se seznamuji, protože neznají hranice“.

Měli jsme možnost navštívit polskou MŠ a podívat se, jakou formou tam probíhá vzdělávání a porovnat vybavenost učebními pomůckami. Stejně tak se naše děti předvedly před učitelkami z Polska. Na jaře čekala děti česko-polská sportovní olympiáda, avšak díky pandemii se neuskutečnila.

Hojně jsme s dětmi pracovali s encyklopediemi, atlasy, mapami. Informace jsme společně vyhledávali na iPadu nebo při práci s interaktivní tabulí. Pravidelně jsme zařazovali lokomoční cvičení, rotaci kolem vlastní osy, cvičení rovnováhy a chvilky s míčem. Velice oblíbená byla u dětí manipulace s písmeny, jejich přiřazování a tvorba myšlenkové mapy.

Prvopočáteční obavy z nového způsobu práce, vystřídalo nadšení nejen dětí, ale i nás učitelek. Nový přístup nás vzájemně obohatil.

Hana Kupková
vedoucí učitelka MŠ
V Opavě – Malých Hošticích, 1. 9. 2020

» Archiv