ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Opavská 170/24
Opava, Malé Hoštice
747 05


Kontakt

+420 553 821 927
+420 731 527 881

https://www.skolamalehostice.cz

Redaktoři

  • Hana Kupková

Zřizovatelem mateřské školy je Magistrát města Opavy. Od 1.8.2004 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ a vytvořila se tak jedna příspěvková organizace. Mateřská škola je školou dvoutřídní a zajišťuje pobyt pro 50 dětí. Pracujeme podle ŠVP, který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova. Dětem nabízíme pestrou škálu bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím u nich rozvíjíme specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, vhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami si rozvíjí paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Neopomíjíme ani rozvoj čtenářské gramotnosti. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově.

Základní podmínky naší koncepce jsou idylická pohoda, harmonické vztahy, útulné prostředí a radostná atmosféra. Naším cílem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Při práci využíváme moderní výukové metody, např. interaktivní tabuli s aktivním zapojením dětí, individuálně také iPady s výukovými programy pro děti předškolního věku. Nabízíme dětem možnost programování pomocí učební pomůcky Bee-Bot. Do výuky zařazujeme prvky a pomůcky Montessori. Využíváme  diagnostickou pomůcku Klokanův kufr. Ke zpestření výuky zařazujeme tematické vycházky a edukační programy pro děti v Opavě.

Spolupráce s Mensou ČR

V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na rozvoj hrubé motoriky a pohybové gramotnosti dětí. Zapojili jsme se do celoročního projektu „Se Sokolem do života“ a zorganizovali dva projektové dny v MŠ: Sportem ku zdraví a Cvičení pro zdravé nožky. Cvičili jsme jak v MŠ, tak venku. V rámci projektu Silesia jsme se ve spolupráci s polskou školkou zúčastnili sportovní olympiády.

Cvičení motorických dovedností, rovnováhy a koordinace zařazujeme nenásilnou formou v průběhu celého dne. Dlouhé vycházky do přírody za každého počasí si děti nesmírně oblíbily. Mají možnost zdolávat přírodní překážky i nerovný terén, chodit po zvýšené rovině a trénovat rovnováhu. S sebou nosíme také dalekohled, abychom toho viděli co nejvíce.

V rámci akomodace oční čočky zařazujeme činnosti zaměřené na aktivní využití míčů. Overbally používáme nejen k házení, koulení, či cvičení ve dvojicích, ale také na nich sedíme z důvodu stimulace a aktivizace svalstva a posílení rovnováhy.

Na školní zahradě využíváme zavěšeného basketbalového koše. Hledáme příležitosti v běžných přirozených situacích – chodíme po obrubníku, házíme kamínky do vody, skáčeme po kachličkách na chodníku nebo na chodník kreslíme křídami.

Samozřejmě neopomíjíme ani rozvoj jemné motoriky. Děti navlékají barevné korálky s pravidelným střídáním 3 barev, což nám umožňuje rozvoj matematické pregramotnosti, ale také koordinaci ruka – oko a soustředění. Nabízíme dětem činnosti tak, abychom rozvíjeli více oblastí najednou. Velice oblíbené je modelování, hra s kinetickým pískem, či vyšívání. Při manipulaci s geometrickými tvary děti sestavují obrázky dle své představivosti, nebo podle předlohy. Třídí tvary podle předem daného pravidla (tvar, barva, počet). Vytvářejí tak skupiny prvků a opět rozvíjejí matematickou pregramotnost.

Grafomotorická cvičení jsou samozřejmostí. Zařazujeme cviky na uvolnění ruky a zápěstí. Využíváme velkého formátu papíru, oblíbené je autíčko FingerCar. Děti rády obkreslují podle šablony, či obtahují předkreslené tvary. Ke kreslení využíváme taky interaktivní tabuli v souvislosti s rozvojem digitální gramotnosti.

Hana Kupková
vedoucí učitelka MŠ
V Opavě – Malých Hošticích, 13. 10. 2022

» Archiv